VERMAKELIJKE LEGERKLUCHT halve prijs Obsederend filmbeeld infilmover Films Leiden Vier kleine kleuters in de „lusthof" fijn fietsen dit week-end! M(obiel) A(merikaans) S(lacht) H(uis): Om huilend bij in slaap te vallen nv 'Allemaal naar bed' te Dat is een verrassing PIER PASOLINI'S „ZWIJNESTAL' Preuts naakt De verdoemden AIRPORT My fair lady VRIJDAG 22 MEI 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA (Door Pieter C. Rosier) AMSTERDAM De niets-ontziende, gewaagde, sexy, anti-establishment film M.A.S.H. Is bekroond met de Gouden Palm. De pittige karakteristiek is afkomstig van persbureau's, die het nieuws van het eerste Amerikaanse filmsucces in Cannes sinds 1957, toen 'Friendly Persuation' met de eer ging strijken, in het afgelopen pinksterweekeinde bekend maakte. Enthousiaste filmrecensenten noemden M.A.S.H. de krankzinnigste komedie sinds jaren. Wie deze door 20th Century Fox uitgebrachte film, waarvan het Amsterdamse Calypso theater deze week al de Nederlandse première geeft, ziet, krijgt echter geen hoge dunk van het artistieke peil van de jongste cinematografische competitie in Cannes. Over de strekking van dit met lauweren omhangen filmprodukt zijn de meningen nogal verdeeld. Is MA SH een oorlogskomedie zonder meer of een oorlogsfilm vol verborgen symboliek zoals regisseur Robert Alt man graag wil doen geloven? Scena rioschrijver Ring Lardner jr., die tij dens een persvoorstelling in A'dam even in 't licht van de schijnwerpers werd geplaatst, geeft op de vraag i hoe de film volgens hem dient te worden gekwalificeerd steeds een ontwijkend antwoord. ..Er zijn veel 1 soorten publiek en dus ook veel soorten interpretaties", zegt de als anti-Amerikaans bestempelde Holly- wood-auteur. die in 1943 met „Wo men of the year" de Oscar won en verder het scenario schreef voor AMSTERDAM <GPD) Met de Nederlandse film blijft het een tries te struikelgamg. Niet zodra is er weer een klein sprankje hoop of de arge loze toeschouwer bij voorbaat mild gestemd krijgt vervolgens en kele malen een harde klap op het hoofd. Dat laatste moet hem ook wel weer overkomen met „Allemaal naar bed", een poging van Dick Vis ser om het maar eens met het moei lijke filmvak te proberen. Als het geen goede film wordt dan misschien wel een opwindende heeft hy allicht gedacht. Niet zo gek, maar dat opwindende in het erotische is natuurlijk alleen bereikbaar als er een minimum aan technisch kunnen voor kan zorgen dat er in grijze schimmen een afspiegeling van iets aardigs ontstaat. Dat nu echter is niet gebeurd, het absolute dieptepunt lijkt bereikt in dramatisch en filmisch opzicht: door de zie lsnijdend geluid povere belich ting, oubollig commentaar. Het kan toch steeds weer beroerder dan het eerder toescheen. Visser komt eerst zelf op het witte doek vertellen dat het noch om een speelfilm noch om een documentai re, maar om een verslag van reac ties op een advertentie gaat. Daarin werden sexy meisjes gevraagd, die willen meewerken aan een dartele filmkomedie. „Allemaal naar bed" be vat interviews met de kandidaten, een gezamenlijke oefening in het strippen en pogingen tot filmschets jes. Dat alles gerealiseerd met een ademdenemende dilletanterigheid. Wat nog redelijkerwijs de moeite waard had kunnen worden in „Alle- I maal naar bed", namelijk de enquê te onder de aspirant-sekssterren ver drinkt in het vaak zelfs niet lipsyn chrone geluid, terwijl de ondervraging ronder de snedigheid blijft, welke zo heilzaam kan werken. „Allemaal naar bed" is om huilend bij in slaap te vallen. Onvoorstelbaar dat zoveel poedelnaakte meisjes het tegenovergestelde van opwinnende uitdaging vermogen te bereiken. ADVERTENTIE films als „Forever Amber" en „The Cincinnati Kid" geheel vrijblijvend. Hoe men de film ook wil uitleggen, de klucht staat in dit (kleurrijke) geval centraal. En het is eerlijk ge zegd niet de moeite waard om er allerlei ingewikkelde theorieën in, bijvoorbeeld, pacifistische geest aan op te hangen, want daar is deze filmkomedie net iets te onbelangrijk voor. M(obiel) A(merikaans) S(lacht Htuis) is gewoon een film om t« lachen met veel gooi- en smijtwerk in typisch Amerikaanse stijl. En het leger is. ook al weer heel gewoon, de kapstok, waar deze klucht aan is opgehangen De film is allerminst gewaagd en, althans naar Westeuro- pese maatstaven, nauwelijks sexy te noemen. Drie jonge acteurs, Donald Sutherland. Elliott Gould en Tom Skerritt treden er met veel humoris tisch talent in op als een stelletje doldwaze dokters, die tot taak heb ben het opkalefateren van zwaarge wonde soldaten in Korea. Ze hante ren het lancet uiteraard als een sla gersmes en houden zich tussen alle bloederige operaties door ook nog be zig met het opvrijen van de verpleeg sters. die in de film zuster Stuk en zuster Heet-Lip heten. De film is in zoverre anti-establishment dat er flink de draak wordt gestoken met de dienstplicht in het algemeen en de dienstklopperij in het bijzonder. Er komen wat grove grapjes in voor over maffe majoors en homofiele hospikken, maar zo schokkend zijn die nou ook weer niet. De film kan echter met evenveel recht worden beschouwd als een sa tire op de glamour en de arrogantie van plaboy-achtige chirurgen, die het met hun roeping niet zo erg nauw nemen. Er komt aan het slot ook een breed uitgesponnen spelletje football achter de frontlinie voor, waarmee dan weer de voortzetting van het Amerikaanse levenspatroon in een Aziatische oorlog gesymboli- seerd moet zijn. Wie mocht denken dat de film op lokatie is gemaakt komt bedrogen uit, de Maribu-heu- ''els nabij Hollywood hebben na melijk als „natuurlijk" decor ge diend. Het front en het hospitaal- kampement zijn dus net zo echt als de nep-narcotiseurs uit het filmver haal, dat overigens tal van leuke I vondstjes bevat. Wat doet bijvoor beeld een chirurg boven de opera tie als hij Jeuk aan zijn neus krijgt? MASH lost dat probleem heel ver rassend op! MASH biedt bovendien veel ontspanning, ondanks de wat onrustige cameravoering en de wei nige soepele enscenering. Deze te kortkomingen mogen evenwel voor liefhebbers van een goede filmklucht geen beletsel vormen om de film te gaan zien. Leidse bioscoopbezoekers moeten nog even hun geduld bewa ren, want de militaire chirurgen ko men niet eerder dan in september naar de Sleutelstad. Luitenant Stuk met een van de drie militaire chirurgen in 'n van de vele vermakelijke scènes uit de nieuwste Amerikaanse filmklucht M.A.S.H. KLEUTERPAKJES Mi ïiiiniri rmnnm mrirmffiTTl nCltliriSten Snoezige kleuterpakjes van soepel en licht dragend, gemakkelijk zelf te was sen ASTRALON. U kunt kiezen uit tal van grappige modelletjes en fantastisch leuke kleuren, Mü als zeer speciale zomeraanbieding voor da HALVE PRlJS (Maten 80-110) Maat 80 •ROTTERDAM IJSSELMONDE HOOGVLIET I «SCHIEDAM VLAARDINGEN a D0RDRECH1 I «LEIDEN ZEIST ARNHEM VLISSINGEI* ZAANDAM MAASTRICHT <f STUDIO Pier Paolo Pasolini Is een filmer die het noch zichzelf noch zijn publiek makkelijk maakt. Dat geldt zeker voor de film Zwü- nestal. die vorig jaar in ons land In première ging op de Utrechtse Cinemanifestatie en die nu Leiden heeft bereikt. Zwijnestal bestond oorspronkelijk uit twee films, één Orgie geheten, spelend in de late Middeleeuwen en Zwijnestal uit het West-Europa van nu. Later heeft de regisseur zijn beide werkstukken in elkaar gemonteerd. Wat we te zien krijgen is een ob sederend filmbeeld. Gemeenschap pelijk onderwerp: verschrikkelijke facetten van het mens zijn. Van de mens die revolteert, in opstand komt tegen menselijke normen, maar de storm van de revolutie niet meer meester wordt: de revo lutie vreet zijn kinderen op. Want Pasolini heeft in beide verhalen een uiterst negatieve opstelling. In Orgie, het Middeleeuwse deel. is het Pierre Clementi, een Jongeman, zwervend door een woest berglandschap, die tegen alle nor men ingaat. In barre, en tegelijk uiterst sobere scènes zien we hem tot het uiterste gaan. Hij doodt zijn tegenstander, en verslindt hem. Hij werft een bende om zich heen, trekt plunderend en moordend rond. maar wordt uiteindelijk overwel digd door soldaten uit een stad en ter dood veroordeeld. Vlak voor de dood uit hij zijn eerste woord: „Ik heb mijn vader gedood, mensen vlees gegeten, maar ik beef van vreugde". In Zwijnestal koestert een ande re jongeman, zoon van een West duits groot-industrieel anno 1967 een afschuwelijk geheim: hij kan slechts houden van varkens. Daar om wijst hü de liefde van een 17- jarig meisje af. Deze rol, vertolkt door Jean Pierre Leaud, vertoont trekken die overeenkomen met die van Pasolini. Hier gen revolutionai re hartstocht, maar een kwijnend martelaarschap, gebed in confor misme. Ook deze jongeman zoekt de dood. Hij laat zich door de var kens in de stal opeten en er biyft geen spoor van hem over. Pasolini vertoont meer facetten van de mens dan dat hij een bóód- schap heeft. Bij hem geen gemak kelijk filmwerk onder het mom van engagement en protest, maar een klemmende symboliek, waaraan men zich moet overgeven of vol strekt onttrekken. Een tussenweg ls er niet. REX „Some like it cool" is de titel van een in vage kleuren opge nomen naturistenfilmpje. Groot- Brlttannië schijnt ongeveer twin tigduizend naaktlopers te tellen, ver enigd in circa zeventig nudistenoor- den. Een Britse cameraploeg heeft in enkele van die kampen mogen filmen althans in een ver verleden want de beelden die deze week op het witte doek van het Rex-theater verschijnen doen nogal preuts aan. De film is weliswaar een aaneen schakeling van blote billen en bors ten, maar met handdoekjes en krantjes worden andere vitale lichaamsdelen toch nog zeer angst- valling aan het nieuwsgierige oog onttrokken Bovendien begint de aanblik van één en hetzelfde groep je meisjes en mannen dat een tijd lang heen en weer rent op het groe ne gras en kwasi-vrolijk ln een plasvljvertje duikt al gauw te ver velen. Met seks heeft dit alles na tuurlijk niets te maken. En met superseks zoals de bioscoopreclame wil doen geloven helemaal niet. In het voorprogramma gaat een klun gelig gemonteerd filmpje waar geen enkele benaming voor te vinden is. Het heeft in de verte iets te ma ken met de manier waarop Engelse meneren en mevrouwen zich „bloot" geven. Alleen een zwartharig en rondborstig buikdanseresje weet ln een kort filmfragment heel even een erotische prikkel bij de toe schouwer op te wekken. Maar dat is echt niet voldoende om de seks- zoekers onder de bioscoopbezoekers waar voor hun geld te geven. CAMERA .Ben boeiende, maar neerslachtige film". Zo hebben wU enkele maanden geleden „De Ver doemden" gekarakteriseerd. toen deze film van Luchino Visconti voor de eerste maal in Leiden draaide. De rolprent is gesitueerd in het Duisland van 1933-1934. De film geeft aan hoe snel verwording en ontbinding zich kunnen voor doen als mensen geen contact meer hebben met het gewone leven, nau welijks nog weten wat voor verant woording zij dragen en louter azen op de macht. Het stuk mag dan niet op historische grond berusten, het had in nazi-Dultsland allemaal zo kunnen gebeuren. Bergmann- actrice Ingrid Thulin speelt een voortreffelijke rol als de moraal- loze intrigante. Dirk Bogarde ls de langzaam naar ontreddering groei ende man, die ervaart, dat achter corruptie nooit een punt kan wor den gezet. Jean Pierre Léaud en zijn vriendin Margherita Lozano in Zwijnestal. LIDO Een film gemaakt naar een bestseller. Regisseur George Seaton heeft er kosten noch moeite aan gespaard. Maar liefst 102 be roepsacteurs liet hij opdraven. Geen enkele figurant. En knallende na men in de hoofdrollen. Dean Mar tin, Jean Seberg, Burt Lancaster. Van Heflin en nog veel meer. Te zamen werd een epos gemaakt op het Amerikaanse technische ver nuft. Het speelt zich allemaal af op een denkbeeldig vliegveld en in een reusachtig straalvliegtuig. On danks het feit. dat de moderne techniek het onderwerp van de aan dacht uitmaakt, werd het resultaat een film volgens het klassieke Hol- lywood-stramien. Maar dat schijnt het ook vandaag de dag nog te doen. Anders was deze rolprent niet zijn tweede week in Leiden In gegaan. TRIANON De film Bob and Carol and Ted and Allee heeft iet* in zich van de vier kleine kleuter tjes (of waren het er drie) die nu eens niet alle bloempje* uit het hof plukken maar stoeien met de fat soensnormen in de „lusthof". De als „vrolijke succesfilm" aangekondig de rolprent stelt op vele punten te leur. Het is een wat vlak verfilmd ver haaltje over de vrije liefde van twee echtparen. De aanstichters daartoe zijn Bob and Carol die een weekeinde op een instituut hoog in de berg naakt rondgedartelt heb ben en zich nu gelouterd opnieuw storten in het luxe Amerikaanse le ven. Ze proberen hun twee vaste vrien den. het echtpaar Ted and Alice ervan te overtuigen dat ze met z'n vieren veel meer lol ln het leven kunnen hebben dan als twee echt paren afzonderlijk. De zaak wordt rover doorgevoerd dat een van de echtelieden aks het ware staat te dansen van plezier als de ander be kent dat hl) of xy een „avontuur tje" heeft gehad met een vriend of vriendinnetje. Wanneer de man thuis komt en zyn vrouw met een ander in bed aantreft is het slot van het liedje dat de beide mannen aan het voet einde gezameniyk het glas heffen op beider welzyn. wy mogen dan misschien te puriteins van geest LUXOR „My fair lady" doet het ook nu nog goed Dat mag wel worden geconcludeerd uit het feit, dat deze charmante verfilming van de musical weer een tweede week ln Lelden ingaat. In de hoofdrollen Audrey Hepburn als Eliza Doolittle en Rex Harrison ala spraakleraar Hlggioa zijn, maar wy hadden eerder ver wacht, dat er een paar stevige klap pen gevallen waren. Niet echter by Bob and Carol die er langzamerhand ln slagen de wat erg sullige Ted en de gefrustreerde Alice zo ver te krygen dat ze in een of ander mondain vakantie oord met zyn vieren in bed stap pen. Hoera, de vrye liefde heeft gezegevierd. De wyze waarop het allemaal is verfilmd ls nogal amateuristisch en geeft geen ogenblik de indruk se rieus gemeend te zyn. De enige „moraal" die uit de beelden spreekt ls alles is toegestaan zolang je het maar „sex" noemt, maar dat het allemaal anders wordt, wanneer de liefde in het spel komt. Helemaal duideiyk komt het allemaal niet naar voren, ook voor de regisseur niet. die aan de film een vry on nozel slot breide ADVERTENTIE Wilt u een fiets winnen? Kijk dan naar de advertentie in uw damesblad of vraag uw fietsen-handelaar een deelname-biljet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 23