Reorganisatie Reineveld A. E. van Dishoeck wordt directeur Sporttoto MARKTBERICHTEN Dodelijk ongeval in Katwijk inideelkoersen Amsterdamse Effectenbeurs King over relaties IOS Nederland-Israël heeft 150 leden Kamercommissie onderzoekt de kwestie-Luyk Brood maandag 1 cent duurder Stock car races bij Groenoordhal II all Street blijft zakken Flink herstel internationals LTS IJDAG 22 MEI 1970 LETDSCH DAGBLAD PAOINA 17 lELFT (ANP) Wanneer de aandeelhoudersvergadering jniee akkoord gaat zal de heer E. A. E. van Dishoeck per ugustus van dit jaar worden benoemd tot directeur van de Reineveld in Delft. De heer Van Dishoeck, die nu nog direc- rvan het Leidsch Dagblad is, zal worden opgevolgd door keer G. Koopman, sinds kort adjunct-directeur van ons blad. benoeming van de heer Van :0eck is een onderdeel van de ijpende reorganisatie bij de ma- jtfabriek, naar aanleiding van adviesrapport dat is uitgebracht bet Bureau Berenschot, gevolgen van de reorganisatie verder: het ontslag van de twee jjge directeuren, een concentra- op ontwikkeling, verkoop en pro- fie van wasserijmachines binnen concern en verschuivingen in de iceelssector. huidige directeuren van Rei- [d, de heren Braat en Ruffles *n de raad van commissarissen jcht beiden per 1 juni ontslag te verlenen. Het verzoek is inmiddels ingewilligd. Voor de periode van 1 juni tot 1 augustus heeft de raad van commissarissen de heer A. van Dijk belast met het voeren van het beheer De uitkomst van het onderzoek, dat door het Bureau Berenschot werd verricht, toont aan dat voor alle Reineveld-produkten goede af zetmogelijkheden aanwezig zijn. Het W YORK (Reuter) Presl- .:ommissaris John King van de Resources Company heeft me- eeld dat King Resources geen ellen aan de Amerikaanse Ities and Exchange Commission gedaan aangaande haar gede- trde plannen voor Investors eas Services ltd. Wel heeft de neming de toezicht houdende isatie volledig op de hoogte ge il van haar optreden, g zei te verwachten dat nog eer groot aantal aandelen bij voor aflossing zal worden aan- Als voornaamste oorzaken de problemen by I.O.S. noemde n te groot optimisme ten aan- ran de verkoopmogelijkheden en rke stijging van de kosten. King e op dat I.O.S de gelden van Resources nooit nodig heeft ge- du niet nodig heeft en in de na- oekomst ook niet werkelijk no- al hebben. Ondanks berichten iet tegendeel zijn de liquiditeit beheer van de fondsen niet de den waar I.O.S. omvangrijke of j tnde problemen heeft. Kind I [erop dat I.O.S.-fondsen op het zevenhonderd miljoen dol- fontanten bezitten. Hij zei dat geen schulden heeft en geen leningen heeft opgeno- die welke King Resour- beschikbaar heeft gesteld. DEN HAAG <ANP) De cyfers van sporttoto 43 zijn: inleg: f 1.370.447.10. deelnemers: 645.062. prijzengeld f616.701.20. Ie en 3e prijs: f 185.010.36. 2e en extra prys: f 123.340,24. Ie prijs: 1 melding, ontvangt f 185.010.40, 2e prys: 44 meldingen, per winnende kolom f 2.803,20. 3e prijs: 610 meldingen: per winnende kolom f303,30. Extra prijs: 100 mel dingen. per winnende kolom: f 1.233,40. bedrijf is echter te klein om alle produkten en afzetmarkten op de vereiste wyze gelijktijdig te kunnen bewerken. Daarom moet een keuze worden gemaakt voor de volgorde waarin produkt- en markt ontwikke ling zullen worden uitgebouwd. De raad van commissarissen heeft nu besloten de aandacht te concen treren op de ontwikkeling, verkoop en produktie van wasserijmachines. De andere sectoren zullen eveneens worden ontwikkeld, maar hierbij zal gestreefd worden naar nauwe sa menwerking met derden. De vakbonden en de onderne mingsraad zijn reeds geïnformeerd Aan hen zal binnenkort het rapport ter hand worden gesteld. De conse quenties van deze gewijzigde doel stelling en werkwijze, zowel op orga nisatorisch, administratief als perso neelsgebied zullen zo spoedig moge lijk met alle betrokkenen worden be sproken. Van vakbondszyde wordt vernomen dat er by Reyneveld voorlopig geen ontslagen zijn te duchten. In de toe komst zullen wel bepaalde aanpas singen moeten worden verricht, maai er zal meer sprake zijn van ver schuivingen dan van afvloeiingen. Burgerlijke Stand van Leiden geboren Ralph Daniël, z. v. G. T B Sanders en M. Hekster, Jolanda Maria, d. v. A. van der Linden en J. van Leeuwen. Chri Annette, d. v. J M. Durleux en S. A. Wright, Marlëlle. d. v. G. C. Landman en J. P. G. van Zijl, Caro- llen, d. v. A van Iperen en T. Zeilstra. I Marcel, z. c. G Monteba en A. van der Velden. Evelien Franclsca Joanna, d v. J F. Nagelkerke en B de Gijt, i Ellen Margaretha, d. v. S. BIJlsma en A. H. van der Straten Anne Marie, d. v. P W de Blieck en P. W. Rueb. Natasja. d. v A. van Burlg en N. La gendijk. Hendrik Johannes Alexander z. v. H. A. J. Eisen en W. van der Toorn. getrouwd J. A. Ouwerkerk en C. Ie Gebre. A J. Buijs en J. E. Koet. B. van Oosten en A. E. L. Leeflang. J W Velzel en J. C. M. Verhoeven, A Jansen en E. M. Voskuil P. J. Te Water en A. C. Engel. P. J A. Brouwer en C. A. Ro denburg. C. A James en S. F B. Goe- loe. D. A. J. Pesclile en J. W. Lardee F J. SCheffler en G. J. Heuvelman. E. Nap en B. M. Znoll. overleden. KATWIJK De 18-jarige brom fietster P Sneyders uit Katwijk aan Zee is vanmorgen dodelijk veronge lukt by een aanrijding op het kruis punt Zeeweg—Koningin Julianalaan. Zij zou daarbij geen voorrang heb ben verleend aan een in de richting Katwijk aan den Rijn rijdende vrachtauto. Het ongeluk gebeurde omstreeks half acht. De verkeerslichten bij het raadhuis waren nog niet in werking. Het meisje werd in zorgwekkende toestand naar het Academisch Zie kenhuis in Leiden overgebracht, waar het kort na aankomst overleed. KATWIJK AAN DEN RIJN. 21m el Groenteveilingwaspeen per kist Al 360-620, A2 260-600, BI 680-770. B2 210-270, Cl 450-500 C2 370-410. bos- peen (per bos): I 119-120, II 68-116, bloemkool (per stuk) 99. andijvie I 42 44 II 25. prei Al 34-43, A2 19 BI 26. B2 22. rabarber 8-24. sla i per stuk) 26-44. sla-uien (per bos) 14-23. spina zie 41-43, radijs (per bos) 11-14, pe terselie (per bos) 6-12. selderie iper vos) 26-27. Aanvoer waspeen 233.000 kg TER AAR. 20 mei Groentevei ling: Peulen 430-540, grof 280-400. pos telein 20-40. andijvie 28-34, snijbonen 260-310, stek 190, spinazie 30-40. prei 26, aardappelen 40 alles per kg. bl. kool A 105-108. B 59-68 C 26-33. sla I 25-37. II 16-22. per stuk AALSMEER, 21 mei Bloemenvei ling: Anjers per sink. William Sim 30-39. Rose 28-33. White 24-33. G J. 30-36. Dusty 22-28. Arthr 28-36. Shoc king 25-33. Keefer Sim 30-38, Harvest Moon 27-35, Tangerine 40-49. Elegan ce 17-24. Rozen: Peer Gynl 62-75. Bac cara 50-57, Carina 41-52, Carla 33-40. Geh. Duisberg 41-50, Parel van Aals meer 8-12. Jr. Miss 18-23, Dr. Ver- hage 28-37. Pink Sensation 33-41, Su per Star 45-64. Roselandia 12-16. Mo- trea 30-41. Zorina 17-24. Nordla 18-23. Coral Princess 20-27, Carol 17-24, Red Garnette 14-19. Roswvtha 15-20, Spa- nlsch Sun 22-29. Marimba 18-23 Bri dal P. 33-42. Nymph 70-90. Dlv. bloe men: Amaryllis 17-22 Chrys. jaarrond 300-405. kl bl. 60-81. Euphorbis 80-100. Freesia 170-210, Gerbera 60-83. Iris 175 -215. Prof. Bl 150-200. Lelies kelk 70- 95. Tak 185-285. Asp. plumosus 175-205. Tulpen 100-140, Gladiolen 200-380. Col- veilleii 300-425. Vallota 100-125 LEIDEN. 22 mei. Veemarkt Stieren 43 4 855 00 p kg. schoon gewicht, rustig, melkkoeien 70 1025—1725 per stuk. willig, vette koeien 220 3 70— 5.85 per kg schoon gew.. rustig, vare l oeien 132 675—1575 per stuk willig. 14 pinken 550800 per stuk. matig, graskalveren 4 500700 per stuk. goed vette kalveren 11 3.754.25 p kg levend gew. vlug. vette schapen 100 110—130 per stuk, goed. 70 fokscha pen, goed, vette lammeren 745 130 193 per stuk. goed. Texelse lammeren 570 110127, rustig. Noordholl. lam meren 400 100—130, rustig, drachtige t.i ugen 27 550675 per stuk. redelijk goed. 25 schrammen 125145, rede lijk goed. biggen 547 biggen 102—112 per stuk. redelijk geod, gelten 20 30— 90 per stuk. eoed. zuig- en weldelam. 89 Totaal 3089. LEIDEN, 22 mei. Leldse Coöp Groente- en Fruitveiling Per 100 kg., eardbeien 7383. andijvie 4460. peu len 400640. snijbonen 380480. starn- bonen 440--610, spitskool 49—95. pos telein 2038. prei 31—47. rabarber 1320 .spinazie 2050. komkommer* 2325. champignons 450 ten A 1000—1070. B 980—1000. C 960 980. CC 850—900. witlof 108—176. Per 100 stuks bloemkool A 124159. sla 2145. Per 100 bos: kroten 45—56 peterselie 1617. raapstelen 6-7. ra dijs 1820. selderij 525. uien 24 Afdeling R ijnsbnrg-Kativijk RIJNSBURG De rijke cultuur van duizenden jaren Israël, was het onderwerp voor een lezing, die de heer L. J. R. Ort uit Alblasserdam. hield voor de leden van het Genoot schap NederlandIsraël Rijnsburg Katwijk Bij zyn openingswoord in de kantine van de veiling Flo ra. deelde voorzitter J. Bakker mee. dat er wat moeilijkheden waren ont slaan in de bezetting van de be stuursfuncties. Op de eerstvolgende vergadering in september hoopt men in deze vacatures te voorzien en te vens het' bestuur met 2 leden uit te breiden. Het genootschap heeft nu 150 leden en dit aantal stijgt nog steeds. Dr. Ort. die na de voorzitter aan het woord kwam. gaf een inte ressant en leerzaam overzicht van de Israëlische cultuur. Dit overzicht lichtte hij toe met dia's. ondertrouwd H Plkaar en G. C. M. van Zijl. A. Pracht en L. T. Boot. J. BelJ en E. van der Tuin. I Boom en J. R. Vavler. G. H. Los en L. M. J. van Breukelen. H B. Mcdendorp en M. A. de Groot. T. Bos en D. van der Voort. W. W. van Goor en J. S. Landes- bergen. W. N. Hoogduin en C. H. H Braggaar. B. C. van der Linden en T P Vermond. R. Brands en J. H. E.è van Toren. J. van der Linden en T. P. Vermond. R. Brands en J. H. E. van Toren. J. van Soest. G. P. J Bik en M. Breedveld. A. W J. de Bruijn en S. W. Wessellnk. J. van der Linden en W. Post, J. W. Jong en J. Lotte. F. E. R Rhodius en F C C. van Alphen. G. van den Bovendamp en E. M. Huigen. J. A. M. Buis en M. A C. van den Bos. C. Jongeneel en A B van der Veen. C M. J. Kroner en barones H. W. B. thoe Schwartzenberg en Hohenlans- berg. J. van Kuilenburg en Y. E. de Visser. R. A. van Overmeeren en E. Kapteln, J. P. Verhoeven en H. W. Kor- teweg. J (Van onze correspondent) DEN HAAG <GPD> Een sub commissie van vyf leden van de Tweede Kamer zal onderzoeken of de nu gepensioneerde generaal majoor A. M. Luijk, commandant van het korps mariniers, te ver is gegaan met het indienen van zijn declaraties voor autovergoeding. De commissie is samengesteld na dat de kolonel A. F. van Velsen, hoofd van het bureau vervoer van de Ko ninklijke Marine, een brief stuurde aan de vaste tweede kamer-commis sie voor Defensie, waarin hy schrijft dat „generaal-majoor Luijk 500 gul den per maand van de dienst ontving als vergoeding voor het gebruik van zijn eigen auto terwijl hij in wezen steeds gebruik maakte van een dienst auto" Generaal-majoor Luijk is in middels op eigen verzoek vervroegd gepensioneerd. DEN HAAG (GPD) De brood prijs gaat maandag met een cent omhoog. Minister Nelissen (Economi sche Zaken) heeft voor deze verho ging. die verband houdt met de ge stegen bloemprijs. toestemming gege ven. Vorige maand ging de broodprijs met twee cent omhoog. LEIDEN Rondom de Groenoord hal worden zondagmiddag weer stock-car racps gehouden. Er zullen 30 van deze zelfbouwwagens aan de start verschijnen, met aan het stuur Belgen. Fransen, twee Engelsen en o.a. de Nederlanders Joop Mulder, de nationaal kamplo°n van vorig jaar en Barend Verhoef, de Europese kampioen. Om half drie zal een aanvang worden genomen met het verrijden van de zes manches, die uiteindelijk twaalf finalisten op zullen leveren Na deze finale de wedstrijd telt mee voor het Nederlands kampioen schap verschijnen nogmaals alle deelnemers aan de start, voor een heiter skelter race volgens afvalsy- steem. NEW YORK AP> De effecten beurs in Wall street zakt steeds ver der weg. ondanks twee vastberaden pogingen om gisteren weer omhoog te klauteren. Het Dow Jones gemid delde zakte li1.punt. maar op een '•eleven ogenblik werd zelfs een val van 20 punten geconstateerd. Hier door ontstond weer een lichte ople ving. zodat men het verlies tegen het beurseinde wist te halveren. In beurskringen wordt de inzinking vooral geweten aan een gebrek aan vertrouwen in de economische poli tiek van de reeering van president Nixon. De bestrijding van de inflatie li.ikt te falen en bovendien heeft de reeering in Washington bekend ge maakt dat er erotere tekorten op de jaarlijkse begrotingen voor 1970 en 1971 worden voorzien, dan tot nu toe werd aangenomen. Bejaarden vrouw ernstig gewond NOORDWIJK - Op df Koningin Wilhelmina Boulevard in Noord wijk. ter hoogte van hotel ..Neerlandla" werd gisteravond de 69-jarige mevr Gordijn uit Noordwijk bij het over steken van de rijbaan geschept door een personenauto. Met hoofdletsel en een beenbreuk moest het bejaarde slachtoffer naar het Academisch Zie kenhuis in Leiden worden over gebracht. Beurso\erzicht AMSTERDAM. ANP» De laat ste dag van deze korte beursweek is een stuk beter geweest dan de vorige dagen. Na de scherpe koersverliezen voor de internationale concerns acht te men het niveau blijkbaar voldoen de aantrekkelijk om tot aankopen over te gaan. De markt werd hierbij gesteund door de verbeterde houding van Wall Street voor Nederlandse fondsen, daartegenover stond dat het Dow Jones-gemiddelde verder is in gezakt tot iets boven de 665. Over het te verwachten verloop van New York tastte men in Amster dam volkomen in het duister. Wel vraagt men zich af. of thans het dieptepunt is bereikt en of een her stel op komst is. De onzekerheid hier over weerspiegelde zich vooral in de andere afdelingen, die merendeels zwak gestemd waren. Internationale concerns lieten ech ter een behoorlijk herstel zién. Op merkelijk was b.v. de betere houding van Kon. Olie en Unilever, de eerste met een koersstijging van vier gul den op 118.30, daarna 117,70, de laat ste met een verbetering van f3.50 op 83. daarna 117.70, de laatste met een verbetering van f3.50 op 83. daar na 82.80. AKZO trok aan tot 82.20 en Hoogovens tot 97.20. Philips deed het heel rustig aan en verbeterde 30 cent tot 56.10. Heineken lag anderhalve gulden beter op 184.50. De handel was over het algemeen zeer kalm maar zowel voor cultures als scheepvaart was de stemming zwak en gereserveerd. Amsterdam rubber maakte een d epe val van bij na vier punten tot 44. dit op het pas- 1 seren van het dividend over 1969 ter wijl over 1968 nog 5 pet. was uitge keerd. Deli werd meegesleept en moest twee gulden afstaan op 49.50. HVA was nauwelijks prijshoudend op 60 KLM was ruim drie gulden lager op 110.20. Terwijl de HAL onveran derd bleef, ging KNSM bijna ander halve gulden terug naar 89. Van Om meren van 203 naar 200 terwijl Scheepvaart-Unie een daling moest Incasseren van 68.90 tot 65,10. Bank aandelen waren iets zwakker evenals verzekeringen en Robeco-Rolinco. Nederlandse staatsfondsen wisten zich goed te handhaven by kalme af faire. VRIJDAG 22 MEI 1970 vorige koersen EVE AANDELEN koers heden 80.6 82.4 Bank. Ned 232.5 231 D-Bank 52 8 52 Rubber 47.8 43.5 51.7 49.2 Petr. 746.5 765 Petr 7 pr. 763 Beh. 178.4 179.5 ken's Bier 183 184.2 Am Lijn 81.6 81.7 96 7 969 Mijen Ver. 602 596 114 111.3 Petr. 1142 118 nat. bez. 90.5 88 7 tederlandeo 77.5 203 97 201 t gem. bez. 55 8 56.5 207.7 205.6 164 162 Unle 68.8 65.4 er 94 83.1 krediet en verzekeringswezen cert. 141 138 ■groep 112.5 114 One R'dam 99.5 95.5 en Ass. ass. 74.5 74.5 Dnr. Zaken 345 345 78 80 81 76 1 NtUmi) 130.5 129 SSOC 117 Bank 84.8 Bk 35 34 8 lid Bank 105.5 104.1 burg 193 194 Pac H 75 ea Cult 60 56 Industrie, div. iem. Farm 207 205 Heijn 132 130.5 148 145 r imp. 160 162 92.5 923 121 123 I 52.5 51.6 b. 103 101 Uzer 89 88 Ww W. 89 85 R'dam 212 205 -Nedam «1.5 79 ann Ml) 435 438 Marg. 102 100 urg 186 187 86 86.5 276 136 135 inn no 105.1 rp 180 102 177 177 1 a pr. 68.1 'TapUt 206 19' Patent 200 ;87 141 140.5 wyn 47 47.5 rukk 385 380 220 L15.2 8 160 156 265 260 Urond 22.3 22.3 Vast G 181.5 idem oj cert 178 170.5 Sredero Ver Bedr 435 443 idem n.r. eert. 435 443 Buhrmann-Tett. 71 71.5 Buttmger 70 Bijenkorf Beh. 400 401 idem 6 pr. 75 Calvé Delft 658 idem n.r. cert. 610 600 idem 6 p. pr. 110.5 Centr. Suiker 400 Chamotte 143 Cindu-Key 77 81 Crane Ned. 73 72 Cur. Handel Mij 150.1 150.5 Dagra 170 163 Desseaux 77 74.9 Dikkers 75.5 85.2 Dorp v 90 126 Dr.-Ov Hout 130 126 Dröge Wol 126 116 DRU 363 360 Duiker App. 88 88 Elsevier 505 495 Emba 160 156.5 Enkes 166 171 ENOT 210 215 Erdal 805 843 Etna 50 46.5 Europe Hot. 420 420 Figee 136 138 Fokker 67 67 Ford 890 Furness 85.7 88.5 Gazelle J16 118 Gelder Pap. 135.5 131 idem pref. 140 134 Gelderl.-Tiel. 99.8 Gero 100 100 Geveke 65.2 66 Giessen 81 81 Gist-Broc. 105 97.5 Goudsmit 109 109 Grasso 170 170 Grinten 2653 265 Grofsmederij 101 100.5 Gruyter cf A 65.5 66 Gruyter cfB 80 81 HagemeUer 100 101 Halberg 52 52.5 Hattum Blank. 85 83 Hellingman 205 207 Hero 215 207 Hoek Mach. 560 552 Holec 180 175 HoU Bet. Gr. 76.8 77 Holl. Melksuiker 240 240 Homburg 345 330 Hoogenboscb 156 153 Hoogenstraaten 49 49 Hooimeyei 115 110.1 1HC Holland 163.5 160.5 i ndustr My 240 231 (BB-Kondor 216 215 fnterlas 450 455 intern. Müller 50 48 Int Coating 255 258 Int Gew Beton 360 355 nventurn 147 145 a» Heybr 100 100 longeneel Hout 273 270 Kemo 166 171 Kempen-Begeer 76 76 Key Ho»it 263 263 Klem 198 190 Kloos 175 IV Kun Alex Adam 249 252 Kluwer 86 86 Kon Papier 150 147 Kon Text Unie 32 31 Korenschoof 107 117 Koudip 105.5 105.5 Krasnapolsky 59.7 56.5 Kon Tapijt 144 141.5 Kwatta 115 111 Landre 130 135 Leidse Wol 155.5 159.5 Lindeteves 150.5 145 Lips 148 145.5 Lijempf 55 58 Lijm Gel. Delft 114 115 Macintosh 93.5 95.5 Matubel 132.5 130 Meelf N. B. 180 173 Mees Bouw 83 83 Metaverpa 348 350 Meteoor Bet. 249 243 Molukse Hand. 18 Mosa 55 56 5 Mulder's 106 105.5 Mijnb.k Werk. 368 365 Naaiden Chem. 795 Naeff 243 140 Nedap 153 150.5 Nederhorst 50 51.7 Ned. Bontwev. 183 Ned. Dagbl. Unie 180 180 Ned. Kabelfabr. 457 455 Ned. Springst. 162 Nette 301 305 Netam 113 112 Nleaf 110 112 Nierstrasa 11.5 N. Eur. Hout 144 145 Norit 107.5 105.5 Nutricla 350 350 Nyma 24.8 24 6 Nijverdal 74 73 Overzeese Ga* 81.8 80.5 Orenstein 218.5 219.5 Oving 182 Pakhoed 655 66 Palernbang 63 63 5 Palthe 68 68.5 Parkhotel 400 400 Philips gem. bez. 20.1 Pietersen 129 129 Pont Hout 164 163 Poorter 98 98 Porceleyne Fl. 134 Proost Brandt 330 328 Rademakers 125 123 Reesink 131 131 Reeuw ijk 277 Reineveld 125 124 Reiss Co. 182 Rhein Kohlen 502 502 Riva 214 205 Rohte Jiskoot 95 95 Rommenhöller 744 5 740 Ruhaak 153 150 Rijn-Schelde 133 130 Sanders Beh 155 152 Schev Expi Mi1 18.2 18.2 Schokbeton 165 165 Scholten Carton 169 169 ScholteD tfunig 50.5 Schultema 1495 145 Schuppen 139 - Schuttersveld 88 33 Sun on d* Wit 2£- 219.8 Simons Emb Soerabaja Dr d Stokvis St..sp Twen the S.vnres Tab Philips Techn B Mar Techn Unie Tcxopnnt Texoprint pref. I ."'II. i try ver Tilb Waterl Tncotbest Twentse Kabel Ubbink-Davo Hd^nhóut 85 14 95 70.3 161 85 122 319 225.5 98.7 142 275 94 384 80 86 93 Unikap Unilever 7 c. pr. Unilever 6 c. pr. Unilever 4 c. pr. Utermohlen Veneco Veneta Ver. Glas V Hand. Schev. Ver. Machine V. Uitg. v.b. V. Uitg. pref. Ver. Touw Vezel verw. Vihamij Vredestein VRG Papier Vulcaansoord Waveren Graan Wegener Cour. Wereldhaven Wernink's Bet. Wessanen Wessem Hout Wyers WUk en Her. Zaalberg Mijnbouw en Petroleum Billiton le r. Billiton 2e r. Maxwell Moeara Enim idem 1/10 opr. s idem winstbew. idem 4 winstb. Singkep Oostzee Gelderse Tram 75.2 49.8 237 129 155 159.5 38 77.2 183 17.6 212 72 123 156 536 49 73 102.5 401 137 71.5 130 140 72.5 74.5 736 140 136 1800 3100 3400 3450 310 98 5 53.5 Participatie bewijzen en beleggingsmaatschappijen Antill Br. 230 Antill Verf 125.5 125 ilectr Aruba 101 Sui Brouw 400 Aig Fondsenbe2 1040 1040 Amerika Fund 169 167 7onverto 770 760 joldmines 101 109.4 HBB Bel. 780 775 Holl Fund 581 578 Interbonds 615 614 Rentefonds 729 729 Ned Vastgoed 459 459.5 3inn Vastgoed 106 105.5 Breevast 67 82.5 82 A ad Bei Ml] 136 134 Dutch Int. 1385 140.5 CKA Bel. 167 165 Nefo 60 62.5 Ampex 19 179 Martin Marietta 15 1 Obam 412 404 Anaconda 25 24 5 McDon Douglas 16 15 Protector 124.5 122 Ashland Oil 19.7 21 Montgomery 44 1 42.5 Unj-Invest. 52 52 Atchinson 23 6 21.3 Nat Can 445 86 Unitas 97 84 Bethl Steel 25.7 25 Nat. Dist. Chem 145 155 14.5 Utilico 109 106.8 Boeing 20 19.7 Nat. Steel 36 2 36 95 Concentra 200 291 Burroughs 128 110 N Amer Philips 30 4 28.7 70 Eur Fonds I 492 480 Chadbourn 8.5 7.5 Occ Petrol 18 17.8 160 Unifonds 530 516 Chesapeake 49 I Olin Corp 15.5 153 75 3ur union 1204 1180 Chrysler 24.2 23.3 Penns Centr. 15.5 15 122 inance Un 330 333 Cities Serv. 38.6 38.5 Pepsico 44 7 43.5 316 Valeurop 672 654 Colgate 36.5 35.5 Phil. Petrol 23 23.7 224.5 Columbia Gas 27.2 26.5 Procter 905 91 98 Can. en Amerik. Fondsen Curtiss Wi 12.5 13.2 Rad. Corp Am. 23 22.7 A lean 28 21.4 dow Chemical 62.5 62 Republ Steel 30 30.5 Bell. Tel. Can. 396 38.7 6.8 Du Pont d Nem 113 109 Rexall 35 32.5 80 Can. Brew. 7 Sears Roebuck 54.7 55 Can. Pacific 55.4 54.2 ^hell Oil 38 8 36 76 Husky Oil 83 8.9 Eastman Kodak 63.7 64 7 Southern Cy. 20.7 21 35 l Imper Oil 16.3 17 Pluor 27 26.7 •Uihein Pacific 27 25 7 92.8 Inl. Nat Gas 9 8 9 ord Motor 39 4 40.2 sperry Rand 28 285 Int. Nickel Can. 39.3 37.3 General Cable 18 5 18 rand Brands 43 3 41 5 87.1 Investors 8.5 Gen Electric 67.5 66 St Oil New Jera. 54 7 54.1 75.2 502 Schell Can. 21 5 21 5 Gen Motors 62.7 63.2 Studeb Worth 36 3 365 ACF Ind. 395 38 Gen. Tel and E 24.9 24.1 Sun Oil 32 131 154 151 37.5 77.5 175 17.6 209 71.3 Admir. Corp. 8.5 8.1 Greyhound 14 14 Tandy 39 8 38 7 Allied Chem. 185 188 IBM 268 265 Texaco 27 26 Amer. Enka 28 8 28 7 Int Flavors fill 50 Texas Instr. 89 902 Am. Metal CI. 33 2 33 Int Tel and Tel 42.1 41.1 T ransom Corp 16.2 156 Amer. Motors 7.6 7.8 Jones-Laughl. 15 125 Union Pacific 342 33 8' A Phot. Eq. 8.5 8.1 Kennecott 46 5 426 Un St Steel 33 33.1 A. Smelting 28.9 27 Lanvin 29 8 26.7 .Vestern Ban 36 5 36 3 A. Standard 30 29 Ling-Temco 12.6 10.2 Westinghouse 61.2 58.5 A Tel and Tel. 46 46 5 Litton Ind. 20.8 20 Wool worth 28.1 27.9 123.5 456 535 48.5 71 105.2 465 143 67 129 136 73 74 140 135.5 3300 3400 Oldigatiekoersen Gezien de zeer geringe wyzigingen die zich van dag tot dag in de koer sen van de ooügaties voordoen ver anderen wij in deze obligatielyst de koersen slechts éénmaal per week De twee vergelijkende koersen In deze lijst zijn steeds die van voorgaande maandag en de maandag daaraan voorafgaande Staatsleningen Ned. 7 J. 69-8 101 101.2 Ned 25 J. 69-8 99.5 99.5 Ned 7 J. 70-8 1009 1009 Ned 25 J. 70-8 99.7 99.8 Ned 69-7* 92.5 92 9 Ned 66-1-7 88 3 88 Ned 66-2-7 88 6 87 8 Ned 69-7 87.7 875 Ned 68-1-6* 83 82.8 Ned 68-2-6* 82.8 828 Ned 68-3-6* 828 82 8 Ned 68-4-6* 82.8 828 Ned 66-6 V4 845 84.6 Ned 67-6* 81.3 81 Ned 67-6 80.5 80.8 Ned 65-1-5% 82 82.3 Ned 65-2-6% 81.7 82 1 Ned 64-1-6* 80.5 80 6 Ned 64-2-5* 80.1 80.2 Ned 64-6 76.4 76.9 Ned 68-4* 803 808 Ned 69-4* 75.6 75.7 Ned 60-1-4* 78 9 79.1 Ned 60-2-4* 74.7 74 8 Ned 63-4* 73.1 73.3 Ned 64-4* 93.3 935 Ned 59-4* 793 79.2 Ned 60-4* 735 73.6 Ned 61-4* 735 73 Ned 63-1-4* 71.4 71.8 Ned 63-2-4 Ned 61-4 Ned 62-4 Ned 53-3% Ned st 47-3 Va Ned 51-3* Ned 53-1 2-3* Ned 56-3* Ned 48-3 Mi Ned 50-1-2-3% Ned 54-1-2-3* Ned 55-1-3 V« Ned 55-2-3 Gr Boek 3 Ned 37-3 Ned G.B 46-3 Ned. dlr 47-3 Indië 37-A-3 71.2 76 70.3 68 6 65.6 89.2 77.5 74.1 61.2 62.3 65.3 64.1 74 42.8 79.4 781 89.5 92 Bank- en kredietwezen B N. a. WD 67-6 ld 30J.-58/ 59-4 ld 25J-59-1/3-4* ld 25J-80-3/6-4* 87.6 75.4 79.1 78.9 71.3 759 70.5 685 65.1 90 77.6 74.3 61 5 629 65.3 64 4 73 9 425 783 78.7 90 928 87.7 75.3 79.5 78.9 idem 58-5 83.5 83.9 idem 64-6v4 79.2 79.6 idem 65-5* 78 6 79.1 idem 58-5 78.1 784 idem 64-1-5 77 8 78.5 idem :>8-1-2-3-4*% 77 5 77 8 idem 63-4* 705 70.3 idem WBL 62-4* 87.9 808 idem rspDr 52 194 194.5 idem rspbr 67 189 189.5 Idem rspbr 64 127.6 1085 idem rspbr 65 120.5 128 Idem rspbr 66-1 123 120.5 Industrie en oandel Hoogovens 66-6* 87 87.5 KJZ Ketjec 65-6 87.8 88 Gas 0 66-7* 94 2 93.7 Gas D 66-6* 87.8 88.1 Schiphol 6 77.7 78 Unilever 6 85.5 •5.3 Prov.- en l^em. leningen Adam 47-3* 84.3 A'dam 48-3* 84.5 R'dam 52-1-4* 80.5 bankwezen ABN s.D 65/70 B.N Gem 66-1-7 idem 66-2-3-4-7 idem 67-1-3-641 idem 68-1-2-6* idem 67-1-2-3-6* idem 67-6Vii idem 65-1-6 idem 65-2-e idem 65-i-b* Idem 65-2-5* idem 65-6* 89.4 873 853 843 83 80.8 83.1 82.8 813 813 80.7 89 4 87.5 85.4 84.3 83.1 80 833 829 81.7 81.4 «L! ITemleleninren Alkmaar 66-2* A'dam 33-3 Adam 61-2* Adam aö-l-2* A dam 36-2-2* A darn 36 3 2 Adam 3W-2* Breda 34-2* □ordreeni 36-2* Elndh 54-2* Enscn 64-2* Has* 92-1-2* D Haag 62-2-2* Ned Rit «7-2* H daro 32-1-2* K dam 32-2-2* K dam 37-2* Utrecht >2-2* L BoU 37-2* Z Hoi) 59-2* 57.1 1233 603 57.5 703 70 56.5 573 57.1 571 61 673 703 57 69.1 65.1 623 901 65 S31 58 59.3 57.5 70 70 563 59 573 593 59.1 66 70.7 573 68.5 66.5 623 93 62 62.1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 17