Hoe zit dat nou met die „kabouters eigenlijk Het wordt allemaal steeds duurder Oranje Vrijstaat en het legioen Vijf mei ïeuwe uitgaven GEISERS fl&O 16 AP R!» mo MBIDftCH DAGBLAD spoedige afloop van de oorlog, stadhuis en het inmiddels niet minder bekende kabouter- [eva ar"v^iTd eJ odenvervo^'m- 8tadhuis aan de Pieterspoortsteeg. Het eerste stadhuis is bet aanhalen van het Duitse van de oude maatschappij en het tweede is van de anti- ook de herontdekking van i. - .1 land. op een moment dat autoritaire, alternatieve maatschappij. iet meer naar het buitenland Het bestuur van Amsterdam is niet langer meer in han- Isn reizende hei ontdekking van j cjen van Samkalden en de zijnen, ook het kabouterlegioen rite op het platteland, als het J 1 1 J" geïsoleerd van het leven onder van Oranje Vrijstaat bestuurt mee, stuurt mee, in de rich- M ««er. Het genieten van^ het j ting van ^et alternatief. polderlandschap op een fiets-1 0 opeen moment dat autoverkeer Oranje Vrijstaat ie een staat in j de vorm van anti-autoritaire Oran- '9 lidzaamheid was geworden. Hen- staat geworden met verspreid i Mooy heeft verschillende fa- over Amsterdam de verschillende de- r. a van haai" leven in die vijf ja- partementen, die steeds meer alter- Ec nstgelegd en dat is zeker ver- natief het levenslicht laten zien. En rlc gebeurd. niemand kan de Oranje Vrijstaat veel interessanter dan de zo men dat zou willen verhinde- uit het uagboek van de en- [t is een boek gewijd aan het ;r- hondse Vrij Nederland. Het bier om de belangrijkste num- en bladzijden van het illegale tsölad uit de jaren 1940-1945. de keuze en de verantwoording ide de huidige redaotie van het M Vrij Nederland. Rinus Fer- 6e en de zijnen hebben in- eer van hun werk. In hun slotwoord stellen zij de ver- n tussen het blad dat zy ma in de ondergrondse krant zeer ,s lijk. Zij wijzen op de levens- inging van de toenmalige re- fjren; hun christelijk geloof, iegenover de radicaal socialisti- Hgnatuur van het blad van nu. 1 jn één ding voelen wij ons sterdamse kabouters aanhangers, MoHorioinH onnn sympathisanten, volgelingen en me dekabouters gekregen. Aan kabouter- idealen schijnt een werkelijke be- hoef te te bestaan. Zelfs „de provin cie" moet aan de kabouterideologie geloven: nog maar pas werden Lei- "I.- i den. Utrecht en Haarlem tot kabon- ut* (talitarlsme een constatering maatschappij zich uitzaaien. Heksen van Vrij Nederland anno tot in alle vezels verwant «Me ondergrondse voorgangers: erdediging van de vrijheid, de Ivoor het herkrijgen van de de- de afkeer van elke vorm jjjlde mei nadert, en daarmee herdenking van het feit dat Duitsland vijfentwintig jaar ge notuleerde in de Tweede We- rlog. En dat betekent opnieuw uur die aan de vijf donkere be daren herinnert. In .nieuwe en of in herdrukken, ce eerste categorie behoort het I van de bejaarde schrijfster j ie Mooy: Het Duitse schrik- pe waarde van dit boek ligt persoonlijke notities van die gewend was om te schry- genriétte Mooy heeft nauwkeu- gevoelens onder woorden brengen. Ze beschrijft de n de mensen die ze kent op Door Bert A. H. Dijks AMSTERDAM beeft twee stadhuizen. Het bekende ren of verbieden. Lid van Oranje Vrijstaat zijn betekent kabouter zijn: daadwerkelijk meewerken aan de nieuwe, alternatieve maatschappij van morgen. Hoe ludiek, spontaan en charmant de acties van de Amsterdamse ka bouters ook mogen zijn voor de nog niet tot het kabouterrijk toegetrede- nen. zelf zijn de kabouters zich be wust van een doodserieuze opdracht, die achter het mom van het ludike keihard is: de oorlog aan de geves tigde orde. die bestaat bij de gratie van produktie en consumptie. Dit ludiek Amsterdams activisme van de kabouterwereld schijnt aan stekelijk te werken. In andere grote steden van ons land hebben de Am- je Vrijstaatscholen. eigen niet op winst beluste bedrijfjes, winkels, eet huizen. en woon- on leefgemeen schappen? We kunnen er om lachen en we kunnen er om huilenhet lijkt er inderdaad allemaal op. want „het alternativisme" grijpt om zich heen en daar komen we niet l&ngs. De kabouters mogen vaak langharigteijn. werkschuw in de betekenis van niet maatschappijbetrokken in elk geval niet. In de departementen gonst het van activiteiten, waardoor de leden van de Oranje Vrijstaat onmiddellijk in konflikt komen met de ..macht hebbers" van de oude maatschappij Dat. is ook de bedoeling. De kabouters zijn er immers van overtuigd dat de alternatieve staat 0p het programma. En de kabouters uit de oude moet opgroeien. Zoals vinden, dat er nog intensiever de paddestoelen ontkiemen tuit rottende boomstronken. Wat Oranje Vrijstaat van de oude maatschappij kan ge bruiken. zijn kennis, socialistische idealen en het beste van de liberale tradities, zo staat het althans in de proklamatie van de nieuwe staat De paddestoel van de nieuwe maat schappij voedt zich met de sappen van de rottende boomstronk tot zij vergaan is. Links en rechts zullen de paddestoelen van de nieuwe pathetisch als waarachtig van d* Oranje Vrijstaat ze- I proclameerd. Kabouter vreet om zich tb een oonstatermg achteraf, maar dit boek vol herdrukken bevestigen die constatering wat ft het ondergronds Vrij Neder - rolkomen. 11 het eerste gestencilde blaadje, 31 augustus 1940 gedateerd is, laatste artikelen in druk ver in ui mei 1945 staat het „den verdrijven" centraal in Vrij bnd.Maar dat niet alleen. Me lder de invloed van zeer begaaf- soals Van Randwijk, hield Vrij riand zich ook bezig met het seren van de eigen houding, „goed" waren onze doktoren en Jout" onze rechters. In ferme goed toegelicht, goed geargu- ieerd houdt Van Randwijk zijn atoir tegen sommigen, anderen loedigend met een vlammend Det. Er viel veel meer te lezen rij Nederland. Want het blad de meest miserabele omstan- len gemaakt, zonder de moge- d van een werkelijke nieuws- zonder vrije communicatie, ook vol met artikelen over de ff van de naoorlogse maat- pi)l Veelal in idealistische zin, i met de hartstocht om vroe- gemaakte fouten te vermijden. door de gedachte een demo te maatschappij op te bouwen, de zekerheid voor allen om werk Het Vrij Nederland van Kjd mag men een bepaalde visie ontzeggen. Het blad had al in heen. Het zou goedkoop zijn om te stel len, dat Oranje Vrijstaat een herop gerichte en hernieuwde uitgave van de Provobeweging zou zijn. alleen omwille van het feit dat Roel van Duyn, die nog steeds voor de Provo beweging in de gemeenteraad van Amsterdam zitting heeft, een van de V.I.P.'s ofschoon dit woord ki het vocabularium van de Oranje Vrijstaatkabouter niet zal voorko men» van de nieuwe maatschappij is. Feitelijk zit Roel van Duyn voor Oranje Vrijstaat in de raad. waarin hij officieel dan ook functioneert al6 ambassadeur van' Oranje Vrijstaat en onderhandelaar met. de oude maatschappij. Of de Oranje Vrijstaatmet het officiële volkslied „de uil zat in de olmen" en Aloha, de staatscourant, een officiële uitgave van de Oranje Vrijstaat) een lang leven beschoren is en even snel als Provo <of even lang. zo men wil) de kop in het zand zal steken? Er is geen zinnig woord over te zeggen, al zeggen de kabou ters dat er geen weg terug meer is: kringen van kaboutersteden zullen zich federeren tot een wereldom spannend net: de Oranje Vrijstaat. Volgens de proklamatie kan de oude maatschappij de strijd tegen de nieu we niet onder kontrole brengen, laat staan winnen. Op eigen kracht h« deze maat schappij niet in staat de problemen van autoritair handelen en natuur- verminking op te lossen. Dat Oranje Vrijstaat bestaat is volgens kabouter idee al een overwinning op de oude maatschappij. Het bestaan van een nieuwe, autonome samenleving in het hart van de oude orde wordt gezien (door kabouter- en Roel van Duyns oog» als de meest effectieve sabotage. De verschillende departementen brengen de kabouterideologie in praktijk: vaak in hoe kan het an ders, illegale praktijk, omdat wat il legaal is in de oude maatschappij, legaal is in de nieuwe. Het meeste succes schijnt op dit moment weg gelegd te zijn voor het departement van volkshuisvesting. Kabouters hebben in Amsterdam twee leeg staande panden bezet «in kabouter - het belangrijkste voor de kabouters 1 taal heet dat gekraakt» en beschik- en hun alternatieve maatschappij is baar gesteld aan daklozen. Dat de dat het kabouteridee leeft en steeds weer verlevendigd wordt. De kabou teracties gaan door. De acties moe ten doorgaan, omdat er een maat schappij in wording is, waarbij de aanwezigheid van een andere, ver ouderde maatschappij alleen maar als een blok aan het wordt ervaren. mensen er door de politie «natuurlijk van de autoritaire maatschappij) weer zijn uitgezet, doet aan het suc ces van de actie niets af. De kabou ters hebben inmiddels ontdekt, dat duizenden panden in Amsterdam on verklaarbaar onbewoond zijn, terwijl staatsbeen eveneens duizenden mensen om een stukje woonruimte zitten te springen. Amsterdam, ons mooie Amsterdam,De actie (tot en met een kabouter- een Indonesië-politiek, legde I kan een lange, hete zomer verwach- bezoek aan Amsterdams burgemees- el scherp de vinger op mogelijk Ie plekken in een bijzondere ïpraak. hieraf valt op, dat de samen stellers van het ondergrondse Vrij Nederland, vanuit hun flhoeken, opgejaagd door een on- tortige vijand, een blad wisten bouwen, dat uitblonk door een intellectueel peil. Er behoefden iconcessies aan vermaak zoeken- te worden gedaan. Geleide- rcranderde ook het karakter, sen programmatisch blad, het to van de fronten kon worden flaten aan de illegale dagblad- die gretig aftrek vond. te eindigen een citaat uit het idingsnummer uit het stuk Wat beweegt:"Wij zijn thans ge il om in onbaatzuchtig- eenvoud en met een blij hart ie verwezenlijken van een Ne- wdssce volksgemeenschap, waar- kmeraadschap, sociale gerech- en geestelijke gemeenschap zijn dan in enig deel van geschiedenis het geval was. tn wij bewogen worden door een «ochtelyk verlangen om aan boge opdracht stil weg gehoor- 51 te zijn". J spook bü de deur, door Sam Uitg.: „Westfriesland", doden. Het drama van het ^dspiel, door Ph. Ganier-Ray- M (Westfriesland) I ten. Daar helpt geen kaboutertje ter Samkalden) heeft in elk geval tot vinger op de vele wonden gelegd dienen te worden. Er is meer ge beurd: de kabouters hebben eigen geld «briefjes van 2900 gulden» ver spreid. er zijn op de Dam boomp jes geplant, die zuurstof moeten le veren voor het door verkeersdampen vergiftigde stadscentrum, waarbij de politie nogal hardhandig tegen de plantende kabouters is opgetreden; er zijn verkeersborden volgeplakt met doodskoppen. Er worden straks bank biljetten gestempeld. De kabouters zitten niet stil. Daad werkelijk wordt er iets gedaan aan het bejaardenprobleem in de hoofd stad door het departement van be- hoeftenbevrediging. De vorige maand is het dienstencentrum voor bejaar den geopend. Hier probeert men vraag naar aanbod van hulp dag en nacht te coördineren. De oude maat schappij doet weinig of niets aan het bejaardenprobleem, menen de kabou ters. Door het goede voorbeeld en door directe hulpverlening in nood gevallen wordt de oude maatschappij ook op dit punt aan de kaak gesteld. De kabouters willen niet. dat bejaar den als uitgeperste citroenen worden weggesmeten, omdat ze geen produk- tieve en weinig consumptieve beteke nis meer hebben in deze samenle ving. De levensavond van de mens moet een norm worden. Op initiatief van het departement van sabotage, macht en geweld is onlangs de kazerne in Amersfoort bezet. Kabouters zijn binnengedron gen en met overigens zeer vriende lijke bedoelingen. Zy wilden met de soldaten praten over hun situatie, over het waarom en het nut van hun dienst aan het vaderland. De kabouters kregen er geen gelegen heid voor. want ze werden met de sterke hand en zachte aandrang naar buiten gewerkt. Ook over het voedsel in deze maatschappij zijn de kabouters niet tevreden. Het departement voor landbouw heeft bekendgemaakt, dat in de lente kweekkabouters zullen beginnen met het verbouwen van groente op eigen land. Er zal bin Hét aantal beslissingen voor biolo gisch dynamisch voedsel schijnt nog steeds groter te worden volgens het departement. Het zijn de eerste stap pen van de Oranje Vrijstaat naar een volledige economische afhanke lijkheid. Het is diezelfde economie van de oude maatschappij, die Roei van Duyn gehekeld heeft in de gemeen teraad, waarvoor schone hemden be- Op het Amsterdamse Leidse- plein hebben de Kabouters zater dagmiddag een feest gegeven voor iedereen. Voor de hele kleintjes werd er voorgelezen uit het ver I Men heeft het ons elders In he* I land kwalijk genomen dat wjj zon rigoureuze maatregel genomen heb ben, maar wij meenden verplicht te zyn dit te doen, aldus de directeur van het Enschedese gasbedrijf, de heer A. K van 't Huilenaar over de maatregelen van de gemeente En schede met ingang van 1 mei te ei sen dat indien een geiser wordt ge plaatst er een goede afvoer moe* zijn. Dit als gevolg van de ontdek king dat koolmonoxvdevergiftiging vaak het gevolg ie van de afvoergae- sen van geisers. In de Tweede Kamer heeft me vrouw G Brautigam «PvdA» over de ontdekking die men in Enschede heeft gedaan, vragen gesteld. Ook het Leidse PvdA-fractielid mevr. Kerling-Simons heeft vragen over de ze zaak gesteld. Directe aanleiding van het stellen van de vragen van mevrouw Brautieam is een lezing van de Enschedese internist dr. J. Borst in Leiden geweest. Daarin ver telde dr. Borst dat in een jaar tüd In Enschede 28 mensen getroffen zijn door acute of chronische kooJ- monoxvdevergiftiging ten gevolge van ondeugdelijke gasgeisers. „Dit zijn dan alleen nog maar de I ernstige gevallen", zo voegde dr. Borst hier tegenover ons aan boe. Zijns inziens gaat het hier overigens niet om een Enschedese. maar om een landelijke zaak. Zoals bekend houdt dr. Borst zich al jarenlang be zig met het onderzoek naar ooi-zaak en gevolgen van koolmonoxydever- gi f tigings vei-schij nselen. Door de activiteiten van dr Borst op dit terrein ontdekte men dat bij- j voorbeeld in auto's deze giftige uit- laatgassen gevaarlijke gevolgen kun- I nen hebben, waarna de ANWB be sloot bij de keuring van auto's ook j aan deze zaak aandacht te schenken. „Wij hebben al jarenlang contact j met dr. Borst over deze materie" I aldus gasdirecteur Van 't Hullenaar naar aanleiding van de vragen in de Kamer ..Geisers ziin mooie dingen, maar je moet ze wel onderhouden en daar ontbreekt het nog wel eens aan Dat geldt overigens voor alle apparaten die in de huishouding wor- ivat groteren maakten muziek besohouwingen..Laten gemeenteraad afnemen I macht en verantwoordelijkheid meer en meer gespreid worden. Een ratio- langrijker zijn dan achon. lucht. I* nefe ekonomie „„der beheer van de mensen wordt niet eeleerd het leluk „ekoordineertie raden van arbeiders zelf te zoeken, maar slecht, objekten m konsumenten elnd maken en middelen die de schim wekken j aan h„t fetlsjisme en zaj de pn_ het geluk te vertegenwoordigen. „Al- behoeften afdoende bevredi- naargelang het milieu, waarin je ver- wera er vuurqeiezen un nei ver- telselboek i>xan K about ent ad. De dm *ebrmk De. Jaren. ben we ons in het bijzonder met gas- apparaten beziggehouden, zowel met onze I geisers als met kachels. Dr. Borst zullen heeft zich daaromtrent uitvoerig ge oriënteerd. Via Den Haag hebben we ons in Enschede 380 woningen laten aan wil- zen. waarin we een nader onderzoek wilden doen", aldus de heer Van 't Hullenaar. „Het bleek dat in die wo ningen 306 keukengeisers hingen. Ook da overheid heeft twee ge- g^ootroleord cn toen - - - toch wel een ontdekking gedaan waar zichten: een dienstverlenend en keert, wordt je van jonga af aan aan"- °iC gepraat, dat het geluk gelegen is in voorUchtm« maken. woht> hoeveelheid koolmonoxyde het bezit van een mooie auto, een kleurenteevee, een tweede buis. een LSD-trip, een vakantiereis naar de Costa Brava of het spelen van een bepaalde rol, bijvoorbeeld sexko- ningin. doktorandus. directeur, ka merlid. Steeds weer zijn we teleurge steld, als blijkt dat een wit overhemd zonder politie kan als de mensen geen enkele garantie voor het geluk fn levensgevaarlijke voertuigen biedt", aldus van Duyn. rondrijden. Maar we zullen met j heel wat minder politie kunnen toe. maar dan alleen als het appa- Volgens de opperkabouter, als men ^oen, als de mensen niet langer 1 raat goed wordt onderhouden en als ï*en\ ?E^°tmen mag' fungeert de autoritair worden opgevoed, als men de keuken op een verstandige kapitahrtische economie ala een 2g grotendeeis van het openbaa, wijze ventileert. macht, die aan de ene kant de men- vervoer zouden gebruik maken. De laatste jaren is geconstateerd sen van zichzelf vervreemdt, van de We zouden met veei minder dat geisers steeds intensiever wor- andere kant primaire levensbehoe(- am^tenaren kunnen, als de den gebruikt. Nam men vroeger ge- ten zoals een oud huis, frisse lucht buurtraden werkelijk functions- durende enkele minuten een douche en een schoon mUieui onbevredigdHet ontstaan van een wer. tegenwoordig pakken Jongelu, de laat. De ongevoeligheid van dit WgHj^ anti-autoritaire maat-1 transistorradio in een plastic hoes onderdrukkend karakter. Deze we zijn geschrokken. onderdrukking moet de overheid1 Nlet minder dan 54 geisere - wel uitoefenen, omdat zij die ken niet te functioneren zoals dat be zel/ oproept. Je kunt nu een- hoort. Dat kan natuurlijk zon geiser maal niet verwachten, dat men niet helpen, want men onderhoudt het apparaat niet zoals dat zou moe ten. In feite kan een geiser het best zonder een directe afvoer naar buiten maatschappelijk systeem gaat zo ver, sc^appy fcon tiet repressieve ka- en kruipen bij wijze van spieken een wat™Ltó'er '"I overheid kn m'ZfZonL dc warm. stralen-, aenneia met alles wat leeft, dus ook t,urmuk,-aj,f doen verdwijnev. .iHms de heer Van t Hullenaar P.laln!T.n,.en^d.l!r™'..r0ma,1USChe' 1 althans minimaliseren en het o^iTLners niet duur Zelcer dienstverlenende karakter kan n]-, als men gas voor verwar- het maximaliseren De ambas- Rebruikt en in een laaer tanef sadeur van de Oranje Vrijstaat M dit alles komt dat mK1 de soonlykheid. de nrationele economie TZ^Vaf le'^iomT van keuken en de agressieve verhouding tot denlaatsehavvii sterk athan- woonvertrek gaat gebruiken. Bl)ioor onze maatschappij sterk afnan de ^„^5^ „eer te kelijk zal zVn van he succes hrt hele SMln lan. van de Oranje Vrijstaat. 1 zeui~l' llV.Qr. tf,,.wju zoonlief De kabouters gaan verder, de oude maatschappij voor een groot deel negerend. Zeker is' in lachelijke onzin is. waaraan men zijn tijd niet kan verspillen. Van Duyn w;jst daarvoor drie sociaal-politieke oorzaken aan: de autoritaire per- natuur. Deze oorzaken wegnemen is vol gens de kabouterideologie mogelijk door de mensen meer verantwoorde lijkheid te geven. By de begrotings- debatten in de Amsterdamse raad zei Roel van Duyn in zijn algemene maar steeds onder de douche staat Het voorbeeld ls wellicht iets elk geval, dat in dit kabouter- I overdreven, maar ge «y.. spél. dat in Amsterdam en an- wel dat het niet verantw mPn. eigen macht aan de mensen over- dere delen van ons land wordt maatregelen te nemen om nenkort ook een nieuwe winkel «er j dragen door in alle buurten, fabrie- opgevoerd, duidelijk een bood- sen tegen zichzelf te beschermen ls er al een aan de Nieuwe Lelie- ken. kantoren, scholen en universi- schap zit aan de oude maat- Dr. Borst ontdekte dat in bepaa- lief aan. Niemand, noch kabouters. I resultaat, dat de gemeenteraad van straat.» worden geopend voor alter- teiten raden van mensen, die daar i schappij. Er is meer aan de hand de gevallen regelmatig terugkerende kunnen voorspellen wat er gaa.t ge- de oude maatschappij over de situa- natief voedsel annex goedkoop biolo- werken of wonen, te laten vormen, dan een generatieconfliktmeer ziekteverschijnselen tijdens het week- beuren. Zal de Oranje Vrijstaat in I tie gaat nadenken en vergaderen, gisch dynamisch eethuisje, waar ie- En naarmate deze raden meer be- dan de uil in de olmen, die met einde samenhingen met het douche- nog meer steden van ons land van j De kabouters hebben de vinger op dereen «ook niet-kabouters» voor voegdheden hebben om aan de basisAloha zwaait en niet met de fa zich doen spreken en zal Het Grote j de wonde gelegd en zullen niet terug-1 een gulden vijftig een warme maal- i van de maatschappij het sociale leven beltjeskrant. Oranje Vrijstaat Alternatief gestalte gaan krijgen intrekken, want er staan meer kraken tijd kan nuttigen. 1 te regelen, zal de overbelasting vanwil geen fabeltjesland zijn. ovens behoefte aan steeds grotere hoeveelheden schroot. Maar zoveel auto's worden er nu ook weer niet in puin gereden om de behoefte aan schroot te dekken. Het gevolg is prijsverhoging. Voor de fabricage van blik is tin nodig en aangezien de vraag naar «Van onze financiële medewerker) Behalve met de inkrimping van het rendement heeft het bedrijfsleven te kampen met de druk van de zich nog steeds verkrampende ar beidsmarkt. In het jaarverslag van het Verbond van Nederlandse On dernemingen is erop gewezen dat blik stijgt, neemt ook de behoefte 1970 meer inflatoir blijft dan wat aan tin toe. Tweemaal raden is niet de SER met het in juli van liet vo- 1 eens nodig om te zeggen dat de tin- rig Jaar uitgebrachte advies wilde prijs oploopt bereiken. Het ziet ernaar uit dat in kan de hele reeks wor- 1970 een nieuw noodverband voor den voortgezet en het is dan ook 1971 moet worden aangelegd, Been wonder dat ijzer en staal kost- I bare produkten zijn geworden en dat de prijzen in de naaste toekomst nog Hoogovens heeft er op gewezen dat als gevolg van de gunstige staalcon- junctuur de vraag naar ijzererts op de wereldmarkt bijzonder groot is geweest. De prijzen van ijzererts zul len daardoor dit jaar stijgen, terwyl ook de zeevrachten van ert sen vanwege de verwachte gro te vraag naar scheepsruimte zullen oplopen. Behalve voor erts moet Hoogovens ook meer betalen voor de kolen, welke uit de Verenigde Staten worden aangevoerd. De kolen uit het Roergebied zijn, voor zover zij te krijgen zouden zyn, helemaal onbetaalbaar. De schaars te aan cokes leidde tot een aanzien lijke prijsverhoging. Het ziet ernaar (du* j- t ot i- vuui fiuvw zij te ikiygeu zuuucu zyn, je op de prijzen hebben gedaan. wan n ®°in" helemaal onbetaalbaar. De schaars- In Duitsland is betonijzer al een Sfries'l >i°r Alexandrov te aan COkes leidde tot een aanzien- artikel voor de zwarte markt gewor- an )- lijke prijsverhoging. Het ziet ernaar den, zodat de bouwbedrijven onmo- geleden nooit vergeten, uit dat deze lijn zich in de naaste gelyke prijzen moeten neertellen om w- A. Smits en J. Veugelers. toekomst nog in versterkte mate zal liet werk gaande te kunnen houden L- G. G. Malmberg, 's-Herto- voortzetten. Dit blijft natuurlijk niet zonder in- wel verder zullen oplopen. Kostbaar staal De grote Amerikaanse staalindus trieën zijn tot de zoveelste prijsver hoging óver gegaan en de EEG-be- driiven zullen niet achterop blijven, omdat zij compensatie moeten heb ben voor hun kostenstijgingen. Duur der staal betekent dat de autofabri kanten in sommige landen een schep Door dit alles zal het steeds moei lijker worden om aan de overheids voorschriften op het gebied van de prijzen voor industrieprodukten te voldoen. Philips heeft de pryzen van een aantal artikelen moeten verho gen om de duurdere grondstoffen te compenseren. Andere bedrij ven hebben eveneens toestem ming gekregen om tot enige aanpas sing over te gaan. De prijsverhogin gen zijn echter ternauwernood vol komende bedragen zijn niet voldoen de om al het geld op tafel te leg gen dat de bedrijven nodig hebben. De kleinere ondernemers moe ten daarom hun opwachting maken bij de bankiers, die echter zelf hoge vergoedingen moeten geven aan re keninghouders om hun klantjes bfj elkaar te houden. Het gevolg is dat zij de kredieten alleen tegen hoge rente kunnen verschaffen. De grotere ondernemingen, die doende om de kostenstijging van de toegang hebben tot de kapitaalmarkt grondstoffen te compenseren, laat kunnen trachten of zij dooi- plaat- staan dat er ruimte is om de ver- i sing van aandelen of door het aan- hoogde arbeidskosten op te vangen 1 gaan van leningen aan geld kunnen wsch. I Voor de staalproduktie heeft Hoog- j vloed op de bouwprijzen. Als deze situatie lang voortgaat dan moet er een punt komen waar op het buigen of breken wordt. Door immense investeringen trachten de ondernemers een zodanige verhoging van de produktiviteit te bereiken dat de voortbrengingskiDsten per eenheid produkt zo laag mogelijk worden. In vesteren is dan ook een levensvoor waarde. maar de grote vraag is waar al het daarvoor benodigde geld van daan moet komen. Door de opvoering van de consumptie in de afgelopen jaren is de hoeveelheid geld. welke uit het nationale inkomen voor besparin gen wordt afgezonderd, lang niet I voldoende toegenomen om in alle be hoefte te voorzien. De ingehouden winsten teza- I men met de uit afschrijvingen vrij komen] Voor een lening op de open kapi taalmarkt is toestemming nodig van de Nederlandsche Bank, welke een flinke wachtlijst heeft van gegadig den. die een gooi willen doen. De grote bedrijven kunnen langs een achterdeurtje aankloppen bij de in- atituionele beleggers, zoals levensver zekeringsmaatschappijen. pensioen fondsen en andere sociale instellin gen. De heel erg grote kunnen buiten de grenzen terecht, zoals Philips aan toonde. toen op één dag voor f 100 min aan schuldbrieven bij buiten landse instellingen kon worden ge plaatst. De uitgifte vond plaats te gen een koers van 99 3 4 procent bij een rente van acht procent uit. een statistiek van de bruto-inves teringen in vaste activa, welke door het centraal bureau voor de statis tiek is samengesteld. In totaal is er vorig jaar voor f26.1 miljard ge ïnvesteerd tegen f24.2 miljard in '68. Hiervan kwam f 5.3 miljard voor rekening van de overheid tegen f4.7 gebruik en dus met koolmonoxyde. Dat geldt ook voor mensen clie aan wat hij noemt ..wasdagziekte" lijden. Hij kwam voorts tot de ontdekking dat in een gezin de baby al een paar keer bewusteloos in de box had gele gen Niemand had gedacht aan de geiser in de keuken, die toch de boos doener bleek. Directeur Van t Hullenaar: „We hadden tot dusver al heel wat voor schriften, maai* die worden niet al tijd nageleefd. Naderhand brengt men in de keuken vaak veranderingen aan of men gaat de geiser heel an ders gebruiken. We hebben toen een zeer rigoureus besluit genomen en geëist dat in het vervolg bij de ln- miljard. Van de particuliere inves- stana.tie van een geiser een goede af- tenngen ten belope ven f20.8 mil- voer noodzakelijlt is" Jard tegen f 19.5 miljard, ging f8,2 miljard zitten in machines en overi ge uitrusting tegen f7.2 miljard, 5.8 min tegen f 5.5 min in gebouwen 5.6 mld tegen f 5,3 mld in woningen. Met zoveel miljarden achter de rug lijkt het haast kinderachtig om over de prijs van een pakje marga rine of van een zak waspoeder te praten. Toch moet Unilever het van deze produkten hebben, aangezien zij het leeuwedeel uitmaken van 't om- zetpakket van het in vrijwel alle landen buiten de dirigistisch bestuurde staten verwerkende con cerns. De omzet beliep verleden jaar f4.883.000.000, ofwel bijna f4.9 mil jard. De wasmiddelen en toiletarti kelen kwamen met elkaar op een nog hoger bedrag uit en wel op f 5.510.000 000. of ruim f 5.5 miljard. Wanneer de grondstoffen in prijs stijgen, dan maakt dat voor Unile ver bij dergelijke kolossale omzetten Dr. Borst: Het gaat. hier natuur lijk niet om een Enschedees probleem, maar om een landelijk probleem". Zijn advies aan gieserbezittersals de geiser brandt, zorg dan voor een goede ventilatie. Zet een raam of buitendeur open en sluit de deur naar de gang of woonkamer af. april van het vorig jaar was de prys van een der voornaamste grondstof fen van Unilever, soja-olie, 171 dol lar per ton. Vandaag de dag moet voor een ton soja-olie 273 dollar wor den betaald. Palmolie is van 170 dollar- tot 266 dollar gestegen en visolie van 123 dollar tot 225 dollar. Daarbij komen dan nog de zoveel duurdere trans portkosten en de hogere lonen. Uiteraard heeft deze reeks kosten verhogende factoren ertoe bijgedra gen dat de resultaten van Unilever natuurlijk meteen een heel bedrag over het afgelopen Jaar niet zo gun- Hoe groot de investeringslust m uit. Vooral indien de stijging zo snel stig zyn uitgevallen als was ver- het afgelopen jaar is geweest, bleek gaat als in het afgelopen Jaar. In wacht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 7