D'66 gaat „brainstormen Meer leven op de Leidse veemarkt Massale demonstratie voor Joden in Rusland Drs. Gruyters: Je moet je niet druk maken over partijorganisatie Zondag in Amsterdam Roger de Vlaminck verrast Merckx Jeugd koopt bos Moord nog niet opgehelderd P.V.d.A. blijft samenwerken PAGINA 6 LKfDSCfl DAGBLAD ZATERDAG IS APRIL De politieke partij Democraten '66 zal 9 mei opnieuw een congres houden, ditmaal in Haarlem, dat voornamelijk zal wor den besteed aan „brainstorming". Dat wil zeggen, dat D'66 zich zelf tot op de bodem zal gaan bezien om te pogen tot klaarheid te komen. Op dit congres zal duidelijk moeten worden, zo zeg gen sommige D'66'ers dat voortgaan op deze weg betekent een voortgaan in het slop, waarin ook alle andere partijen zijn ge raakt. Ongetwijfeld zullen daarbij de oorspronkelijke plannen en ideeën ter sprake komen van enkele democraten van het eerste uur, die ondanks bijvoorbeeld de bezetting van het secretariaat in Amsterdam liggen te beschimmelen in een la van het hoofdbestuur. Op het laatste congres van D'66, veertien dagen geleden in Rotter dam. werd besloten dit speciale congres te houden, toen duidelijk werd dat de onrust onder de leden over het organiseren van program matische congressen, die in hoge mate geestdodend bleken te zijn. toenam. Van verschillende zijden werd op het congres op de zinloos heid hiervan gewezen, terwijl er een dringende behoefte bleek aan een partij discussie over essentiële zaken. Het partijbestuur besloot daarop vijf leden aan te wijzen, die een dergelijk congres moeten voorberei den. Bij dit vyftal zijn drie leden van de afdeling Zeist onder wie re gisseur/journalist Gijs Stappers- hoeft, die via een oranjepamflet op het laatste congres duidelijk hadden gemaakt dat er hoognodig aan „brainstorming" gedaan moest wor den in D'66. Ideaal De heer Fetter uit Katwijk, hoofd bestuurslid en een van de vijf, ver telt dat als het hoofdbestuur ak koord gaat .er voornamelijk gespro ken zal worden over de uitwerking van het programma, de structuur van de partij, enzovoort. „Wij zullen met een paar puntjes als aangever- tjes moeten komen, zodat de discus sie verder zo vrij mogelijk zal kun nen zijn," zegt hij. „Een open dis cussie is volstrekt ideaal. Je moet durven experimenteren. Het is echt niet zo dat er „gebrainstormed" moet worden, omdat D'66 in een impasse is. „Brainstormen" is nor maal en Juist, zoals het ook in gro te ondernemingen gebeurt." Bovendien zal waarschijnlijk het resultaat van een motie, die in Rot terdam door mevrouw Wassen uit Voorschoten was ingediend ter dis cussie worden gesteld. In deze motie werd 't hoofdbestuur gevraagd om nog voor de a.s. gemeenteraads verkiezingen een „prioriteitensche ma" op te stellen. Twee leden van het hoofdbestuur hebben deze taak op zich genomen en een stuk opge steld, dat de bedoeling heeft een soort tweede Appèl te zijn (in het eerste Appèl werd indertijd de op richting van D'66 aangekondigd». Dit stuk is inmiddels ter kennisne ming gestuurd naar mevrouw Was sen. maar zij kan zich er niet mee verenigen. „Op zichzelf is het wel een goed stuk." zegt zij. „maar het geeft een algemene visie, het is niet wat ik bedoel." Zij zal nu met de ondertekenaars van de motie een alternatief stuk opstellen dat 9 mei in Haarlem eveneens ter discussie zal komen Volgens de heer Fetter zyn reeds Jaren geleden ingediende plannen voor een partijbestuur nu „officieel buiten discussie." Hijzelf loopt ook met een plan rond. waarin het be stuur in tweeën wordt opgesplitst in een bestuur, dat zich louter met de organisatie bezighoudt en een bestuur, dat moet zorgen voor het produkt „politiek." Zo wil hij twee voorzitters en twee vice-voorzitters. Bezetting Een ander structuurplan, door de psychiater J. Grevelink, de eco noom G D. Kikkert en de neuro loog D. J. Schouten reeds in 1967 opgesteld, is nooit echt in discussie gekomen. Dit plan was indertyd toen ook in Amsterdam, in Petten en Den Haag plannen waren opge steld ter verspreiding aan het hoofdbestuur ter beschikking ge steld. Ofschoon er een toezegging was gedaan om het te stencillen, kwam het er echter niet van, voor namelijk wegens geldgebrek omdat zojuist het huurcontract voor het. secretariaatsgebouw was getekend. De samenstellers besloten daarop een drukker te zoeken en de kosten zelf te betalen. De gedrukte boek jes werden opnieuw aan het hoofd bestuur ter verspreiding ter be schikking gesteld. Via het secreta- riaatspersoneel vernam dr. Schouten dat het bestuur er niets voor voelde, omdat het het niet terecht vond dat mensen met geld op deze wijze hun ideeën in D'66 zouden kunnen ver wezenlijken. Om de verschillende structuur plannen nog op tyd op het Helmond- se congres in 1967 te krijgen, be sloot een groep tot bezetting van het secretariaatsgebjuw. Na een felle discussie met de toenmalige voor zitter Van Lookeren Campagne kreeg de groep toestemming ge bruik te maken Van de adressen lijst. Dezelfde avond nog werden drie structuurplannen naar de leden verstuurd. Mede door de korte spreektijd rtwee minuten per persoon) kwam het congres in Helmond niet tot een duidelijke stellingname over eén van de plannen Alleen het plan van de heren Schouten. Kikkert en Gre velink bleef kennelijk n-3g to het ge heugen leven bij een aantal D66- •ers. Juist by het laatste congres krijgt de heer Schouten verschillen de keren waarderende opmerkingen over zijn plan, dat hy zelf al byna was vergeten. De vraag naar een exemplaar is de laatste tijd sterk toegenomen, zodat de heer Schou ten er krap in komt te zitten. Kort samengevat behelst het plan een structuur, waarbij het partijbe stuur volstrekt neutraal is en zorgt voor de organisatie en voor het goe de verloop van de discussies. Een politieke discussie, zoals onlangs tussen de heer Beekmans en me vrouw Van Someren. de voorzitster van de VVD. wordt dan volstrekt ontoelaatbaar, vindt de heer Schou ten. Daarnaast is er een politiek lan delijk college, bestaande uit 54 men sen, afkomstig uit achttien distric ten. In een maandelijkse bijeen komst van dit college en de kamer fractie worden de meningen naast en tegenover elkaar geplaatst. ..Elk lid. en ook elk niet-lid. kan daar het woord vragen en in discussie tre den." Het samenspel van die twee organen «fractie en landelijk poli tiek college) moet het brandpunt worden van de politieke activiteiten van D'66. meent de heer Schouten. Juist omdat op het laatste con gres duidelijk werd dat er behoefte is aan een discussie over volledige verandering van de huidige par tystructuur. zal het niet uitgesloten zyn dat dit plan in Haarlem weer ter sprake zal komen. Dit is temeer waarschijnlijk daar op dit congres eerst in kleine groepjes gediscus sieerd zal worden, terwijl nu reeds vaststaat, dat er groepen zijn die dit plan in bespreking willen nemen. Schiphol. ANP i „Al worden de joodse burgers tegenwoordig in de Sowjet-Unie en in de satelietlanden van Rusland fisiek wat minder be handeld. dan destijds door Stalin en zijn trawanten, toch is in moreel op zicht de discriminatie en de vervol ging der joden de laatste jaren in Rusland uitgegroeid tot een in Sta lin's tijd niet voorgekomen openlijke hetze tegen wat algemeen wordt ge rangschikt onder de noemer „zionis tisch complot ter verovering van de wereld"- Zo vatte gisteren op Schiphol de Engels-Russische schrijver, dichter en journalist Emanuel Litwinoff de situatie samen, waaronder de 3 miljoen joden van Rusland tegen woordig „als tweede rangs burgers" gedwongen worden te leven. Hij is naar ons land gekomen om zondag avond in de Portugees-Israëlitische synagoge in Amsterdam het woord te voeren op de grote solidariteitsbe tuiging voor de joden in de Sowjet- Unie. die door alle joodse kerkge nootschappen en groeperingen in sa menwerking met de raad van ker ken wordt georganiseerd. Ais voorzitter van het organisatie comité deelde prof. dr. Kukenheim uit Leiden mede, dat de stoot tot de bijeenkomst van zondagavond is ge geven door het World Jewish Con gress in Genève. dat tot verschillen de landen de oproep heeft gericht te protesteren tegen de toestanden ach ter het ijzeren gordijn. Prof. Kuken heim distancieerde zich van het woord „manifestatie" met de op merking. dat hij dit woord besmet Gravters Ook drs. J P A Gruyters. één der initiatiefnemers tot de oprich ting van D'66 en veelal genoemd als de ..hersens" van deze partij, vindt dat er in dit plan uitstekende uit gangspunten zitten, vooral het punt van het neutrale bestuur. „Het par tijbestuur moet alleen een organise rende taak hebben. Er moet nu een maal een partij zijn met een tele foonnummer en een stencilmachine die goed werkt, maar verder moet de partij niets zijn." zegt hij. Duidelijk laat drs. Gruyters uitko men. dat hij al het partijgedoe en het opstellen van statuten en regle menten volstrekt wil vermijden. Hij heeft zich dan ook op de laatste congressen niet meer laten zien. „Er is nergens zo'n groot gevaar als in het kerkje spelen en als dat gebeurt, ben ik snel weg. In Neder land is er een bijna onbedwingbare neiging tot kerkvorming. Iedereen wil leuke partijtjes." Volgens drs. Gruyters. en een steeds groter wordende groep in D'66 is het met hem eens, moet je je niet druk maken over de partij „Wat belangrijk is ,is wat gebeurt in de volksvertegenwoordiging, in Drs. Gruyters: D'66 in de bocht de gemeenteraad of in de provincia le staten. Partijen beslissen niets. Ik wil de discussies horen waar die van belang zijn, in de volksverte genwoordiging. Discussies over pro gramma's. statuten en reglementen zullen mij een zorg zyn. die lees ik zelf nooit. Wat echt belangrijk is. is bijvoorbeeld het Jordaanplan. een metroplan. de aanleg van een vliegveld." De heer Gruyters stelt met na druk. dat het principe van het Ap pèl veel meer verwezenlijkt moet worden in D'66: de bevolking moet meebeslissen. Dat zijn eigen partij nu juist bezig is (geweest?» deze ideeën te ondergraven, vindt Gruy ters niet zo belangrijk. „Ik ga toch mijn gang wel." Ofschoon het drs. Gruyters weinig interesseert, zal het komende con gres toch tot klaarheid moeten ko men over de vraag, of hij inderdaad zijn gang mag gaan. L. RHIJNSBURGER ROGER DE VLAEMINCK behoorlijke bres LUIK (ANP» De samenwerking tussen de gebroeders Roger en Eric de Vlaeminck heeft Edd.v Merckx gisteren afgehouden van alweer een overwinning, nu in Luik-Bastenaken- Luik. de klassieker die al sinds 1892 op het wielerprogramma staat. Zes renners stoven na ruim 250 kilometer op de kleine weg. die naar de baan van Rocourt bij Luik leidt gTetig op de verlossende eindstreep af: Eddy Merckx. het duo De Vlaeminck, j Frank Verbeek, Herman van Sprin- gel en Pintens. Roger dé Vlaeminck, die achteraan reed, waagde echter ineens een ver rassende ontsnappingspoging. Voor beeldig geholpen door broer Eric, die een gat liet vallen, slaagde hij er in een behoorlijke bres te slaan, die niet meer te overbruggen was. De uitslag luidt: 1. R de Vlae minck (Belg) de 253 km in 7 uur I 2 min.. 2. Verbeeck (Belg) op 12 sec.. 3. Merckx (Belg). 4 E de Vlaeminck j (Belg), 5. Pintens 'Belg). 6 Van Springel (Belg), allen op 12 sec., 11. j Krekels (Ned) op 7.45. DEN HAAG 'ANP» De leer lingen van de 16.000 scholen voor ba sis- en voortgezet onderwijs in ons land zouden met elkaar een „punt voor de natuurbescherming kunnen scoren". Dat is de gedachte van het onderwijzend personeel van de Jacob Woltingschool in Westerbork. Op ini tiatief van de 25-jarige onderwijzer J. Waninge hebben zij een actie op touw gezet om een dubbeltje per scholier in te zamelen om in het Europese natuurbeschermingsjaar 1970 een bos op de Veluwe aan te ko pen en zo veilig te stellen Alle 16.000 scholen krygen eind de ze week of na het weekeinde een brief van de initiatiefnemers. Als alle leerlingen mee zouden doen kan er volgens Ir A. Coops, inspecteur van de vereniging tot behoud van natuur monumenten in Nederland een bos gekocht worden van rond 25 hectare DOETINCHEM ANPEr zyn niet voldoende bewijzen voorhanden om aan te nemen, dat een 22-jarige Doetinchemse leraarszoon de moord heeft gepleegd op hét 12-jarige meisje Rinie Wielheezen uit Gaande ren. Dit heeft mr Holstein. hoofd van het parket in Arnhem ver klaard. Verdachte had na een eerste be kentenis, die hy introk een alibi voor de avond van 5 februari, toen Rinie Wielheezen werd vermoord. Dit alibi werd minltieus door de rechter-com- missaris onderzocht. De uitkomst van het onderzoek was voor hem aanlei ding zich op het standpunt te stellen, dat er onvoldoende bewijzen voor handen zijn om als vaststaand aan te nemen, dat de marf de moord in Gaanderen meet hebben gepleegd. LEIDEN Hoewel de weersom standigheden nog niet erg meewer ken. brak gisteren het voorjaarszon netje eindelijk eens goed door. Dat gaf op de veemarkt direkt veel meer leven. Zowel het marktbezoek als de aanvoeren waren goed. Alleen de sec tor varkens liet Leiden een beetje in de steek. Ook de handel in deze sec tor liet verstek gaan. De zakkende pryzen van de slachtvarkens zyn hiervan de voornaamste oo'-zaok In de overige rubrieken was er een le vendige handel te bespeuren Ook de gebruiksvee sector gaf eindelijk een iets williger handel te zien. De pruzen bleven vrijwel stabiel. De totale aan voer bedroeg 2052 dieren Het betere weer gaf in de sector gebrüiksveeen jongvee een ruimere aanvoer en iets meer belangstelling. De handel in melkvee deed het dan ook iets vlotter met goed staande prijzen. Ook de hande lin vare koeien deed het iets williger Notering: Melk- en kalf koeien van f 975 tot f 1350,— en f 1675.—. Vare koeien van f 750,— tot f 1050,en f 1475,— Fokstieren van f 1000,— tot f 1500,Pinken van f 500,tot f 600 en f 800.—. De aanvoer van vette koeien was aan de korte kant, waaronder naar verhouding maar weinig goede jonge Tennis Nederland zal in de eerste ronde van het dames-landen- tennistoernooi om de Federationcup uitkomen tegen Griekenland. De wedstrijden voor de openingsronde worden van 19 tot en met 24 mei in Freiburg in Bresgau (W-Dld) ge speeld. Ted Kennedy veroordeelt Rio de Janeiro MISSOULA <AP i De Ameri kaanse democratische senator Ed ward Kennedy heeft in een rede voor de universiteit van Montana een beroep gedaan op de Organisa tie van Amerikaanse Staten (OAS» Brazilië te veroordelen wegens I ..wrede en brutale bestraffing" van politieke gevangenen. Kennedy drong ook bij de organi- j satie aan op een terugkeer tot de oorspronkelijke geest van de „al- J liantie voor de vooruitgang," de doctrine voor Latyns-Amerika die onder zijn broer, wijlen president John Kennedy, was uitgewerkt en riep ook op tot herziening van de Amerikaanse politiek tegenover Cu ba. Kennedy noemde het Latyns- Amerikaans beleid van de regering- Nixon „een flagrante ontkenning van onze eigen idealen," doordat het zich zo nauw laat identificeren met autoritaire regeringen, zoals dat in Brazilië. „Volgens een gezaghebbend per soon. zyn in Brazilië sinds 1964 30 000 politieke arrestaties verricht." aidus Kennedy ..Op het ogenblik zyn er zeker 10 000 politieke gevan genen en 1.800 politieke ballingen." Conferentie derde landen in Loe- j saka De bijeenkomst te Dar es Salaam ter voorbereiding van een j topconferentie van niet-gebonden 1 landen heeft besloten, deze confe rentie in Loesaka. de hoofdstad van Zambia, te organiseren Dit zou moeten gebeuren voor de volgende zitting van de algemene vergade ring van de VN, die in september begint. Volgens conferentiekringen werd Loesaka aangewezen, nadat Alge rije zich had teruggetrokken. dieren waar een goede vraag naar is en dan ook vlot verkocht werden. Overal was de handel in iets oudere koeien minder en aan de zakkende kant, maar door de krappe aanvoer hielden deze dieren in Leiden zich prijshoudend, i Notering: vette koeien le en 2e soorten van f4,85 tot f4,95 en f5,15. Extra kwaliteiten boven notering niet goedkoper. Vette koeien 3e soorten van f3,70 tot f4,95 Worstkoeien van f 3.55 tot f 3,70. Slachtstieren van f 4.75 tot f 5.— In de afdeling wolvee weer een ruimere aanvoer van oude schapen en overhouders. maar voor de tyd van het jaar nog weinig jonge lam meren. De vleeslammeren waren goed te plaatsen en de handel deed het vlug af. De lichte en vleesloze dieren waren echter moeilijk te plaatsen Notering Vette schapen van f 120— tot f 130— en f 140.—. Vette lammeren van f 145.— tot f 165,— en f 185,Fokschapen met 1 lam van f 175,tot f 200,Fokschapen met 2 lammeren van f 250,tot f 290, De aanvoer van varkens voor fok- en mesterij liet te wensen over. Notering: Drachtige zeugen van f 550,tot f 650,en f 675, Schrammen van f 125,tot f 135 en f 145,—. Biggen van f 102— tot f108— en f112,—. Het aanbod van slachtvarkens bleef tamelijk groot By de vermin derde vraag, ook voor de export, zette de prijsverlaging door. Pryzen per kg levend gewicht: Lichte slachtvarkens van plm. f 2,68 tot f 2,70. Lichte slachtzeugen van plm. f 2,15 tot f 2,25. In geiten weer een aardige aanvoer en een goede prijshoudende handel Noteringvan f 30.tot f 70,— en van f 90,— tot f 105, HILVERSUM «GPD» De waarschuwing van P.v.d A voorzitter A. Vondeling aan het adres van de actiegroep van verontruste Pv.dA - leden in Hilversum heeft zijn uitwerking gehad. Met een geringe meerderheid werd gisteravond een motie van J. de Troye. P v.d.A-frac tievoorzitter in de gemeenteraad, verworpen. In deze motie werd zowel het optreden van het landelijk par tijbestuur als dat van het plaatselijk bestuur afgekeurd en de wijze van kandidaatstelling van Progressief Hilversum (combinatie van P.v.d.A - PSP, D'66, PPR en niet-partij ge- bondenen Tevoren had het partijbestuur op gemerkt dat terugkomen op een eer der genomen besluit tot samenwer king onaanvaardbaar was voor het partijbestuur. De heer Vonde ling deed voor de sluiting van de vergadering een beroep op de leden de rijen te sluiten en met elkaar ie werken aan normalisering van de verhoudingen in de afdeling Het standpunt van het partijbestuur dat uittreden niet geaccepteerd werd deed de heer De Troye denken aan Vaticaanse verhoudmgen Of in Hil versum bij Progressief H 'versum en in de partijafdehn? sp'-k- was van wanbeleid wilde hij la en uitspreken dcor de leden. VARA-voorzitter J. B Broeksz vond dat de ontwikkelingen cie VVD en KVP in de kaart spelen Hy vroeg zich af of men zich landelijk wel een goed beeld heeft gevormd waar het met de P.v.d.A. naar toe gaat. „Ik weet. zeker dat wij een groot verlies op 3 juni :t gaan en het par ij bestuur is daar aansprakelijk voor". Op uitnodiging van hun collega G. IV. baron van Dedem bezoch ten gistermiddag een aantal bur gemeesters uit Zuid-Holland de donderdag door minister Lardi- nois geopende bomen- en planten tentoonstelling Flora Nova. Op de foto C. Verboom van Plant Propaganda Holland geeft de burgemeesters van Waddinx- veen. Gouderak. Alphen en Nieu- wefrkerk tekst en uitleg. (Foto Leidsch Dagblad) aoht met de zucht tot «Ag ordelijkheden, het, omgooien i auto's en soortgelijke ongeregeld» den. Hij hield het daarom vooraf dagavond op een demonstratie sympathie voor de joden achter ijzeren gordijn, die niet mag word beschouwd als een politieke of - gieuze aangelegenheid, maar uitó*" tend als een aanklacht tegen schenden van de rechten van mens. Marktberichten TER AAR. 17 april VeillngberM Sla 1417 per stuk, radijs 22—35 .11 15. per bos, spinazie I 33—57 II 15—37, witlof A 125—1.31 All 1.20. idem B II 1.06, ldera'airf Lend 4758, spruiten 60. aardapwi °l 1720, snijbonen 6.10, andijvie ft ld 77, prei 59, idem stek 15, alles p, RIJNSBURG, 17 april. Anjers: Wr •3,'m 1823 ct.. Rode Sim 20—25 Ba \X Sim 2127. Crowly Sim 17—22. 'fc Sim 1824. Arthur Sim 19—26 1 Sim 2027 Keef er Sim 19—25' Aeve 2028, Esperance 17—23 g stuk. Preesia's: Golden Yellow ia 1 i25. White Swan 130160, Ballets 20a250. Aurora 160200 per b« Diversen: Anthurlum 60250, Gerij 1537. Orchideeën 6090 per Anemonen 450950. Narcissen 2 550 per 100, Irissen 150250. CL_ santen 300400. Hyacinten 58- per bos. Tupen: Lustige Witwe li 1 165. Preludium 135165. v. d. Ee 115135. Sweet. Harmony 2255 Prunus 185—226. Pink Attraction 300. Aladdin 325335. Bonanza 166, Copland 115135. Brilliant S 70—110. Bellona 116—135. Kansa*' —210, Rosa van Lima 185215, Fldi 200—235. Danton 115—130. Apelda J4(K—175, Parade 185200, 0«j 140170 ct. per bo6 B ZWOLLE, 17 april. Veemarkt. voer 3541 runderen. 846 graskalyeï 2997 nuchtere kalveren, 203 schtp en lammeren, 319 varkens. 20 schrt 5 men. 442 biggen, 36 geiten, tot 8404. Prijzen per stuk. tenzij and vermeld): neurende en versgekt! koelen 7701590. neurende vaan 8501340, neurende pinken 650-a rlachtkoelen en vaarzen 950-12 0 slachtkoeien per kg. gesl. gew. 3; 5.50. guiste koelen 7601060, koeien per kg. gesl gew. 3.4 guiste vaarzen 750—1060. guiste p ken 590790, graskalveren 395-4 nuchtere k; eren 50205, nuchtt f kalveren pc. kg. lev. gew. 1.10—1 s.eiten 2065. vette schapen 100-1 lammeren 100—150. drachtige varh 490690. slachtvarkens 440-i schrammen 110130. biggen 80-1 stieren per kg. gesl gew. 4.454. I vette kalveren 470660. vette kah ren per kg lev gew 3 404 40 Overzicht iresp. handel en prijze gebruiksvee kalm. prijsh gulstekw kalm. prijsh pinken rustig, prtj varkens rustig niet prsh graskii ren rustig, prijshoudend, vette 1 j veren kalm, niet prijshoudend, nut tere kalveren vlot. aantrekkend, t gen rustig, niet prijshoxidend, slad j Koelen redelijk, niet prijshoudend. KATWIJK AAN DEN RIJN. 17 j Groenteveiling. Waspeen (per o Al 3.10—5.80. A2 2.60—4.80, BI -8.10. B2 2.00—2 20. Cl 5.10—5.50.1 1 80—4.50. rabarber I 101. II 34. i maten (per bakje 6 kg.) Al II Cl 11.10. CC1 8.30. witlof I 115. 0293. radijs (per bos) 41, splni ?6 Aanvoer waspeen 196.000 kg AALSMEER. 17 april. Bloemem - ling. Anjers per stuk: William 25—34. Roz eSim 22—27. White 24—31, G J. Sim 27—34. Dustv 24—31. Arthur Sim 28—36. ShocM i S.'m 23—31. Keefer Sim 28—35. Ti gcrint- 3038 Rozen: Peer Gynt 1.0 Baccara 5467. Carina 30- carla 4968 Geh Duisberg 40—i Parel van Aalsmeer 1724. Jr SI 28—36. Dr Verhage 43—52. Pink S sation 4046. Super Star 4553, B sol and ia 3038. Motrea 3845, l rjna 29—36. Nordia 32—39. C« Princess 2429. Carol 18—23. Garnette 1722, Roswytha 17- panish Sun 2934, Marimba 18-^ iiridal Pink 2534. Diverse bloemi Amaryllis 2533. Chrys. jaarrond i —320. Cyclamenbloemen 1001 Fuphorbia 6585, Freesia 240 Gerbera 4572, Iris 175225. i'rof. Blaauw 200245. Lathvrus —300 .Lelies kelk 10—20 idem ,80110, Asp plumosus 100145, Tc 1 pen 170240. Narcissen S5140 0 villei 200—380. Vallota 140—165. Stt man, 4 kop 100120. 2 kop 60- Mar. Legraye 4 kop 6085. 2 1 3040. Lavaliënsis 80100. Ludl Spath 50—70. H Eilres 80—105. Pi nus triloba 60—80. Sneeuwballen 205. BOSKOOP. 17 april Bloemen* ■mg. Prunus triloba 27-10 p u idem per bo GO. Hemmia 38 per b lorina 680350. Rhodo roseum 35-1 iclem per bos 100. idem Bourxalt'fl 4. Idem wit 23. idem wit per bos« idem Pink Pearl 35—18—11. idem? bos 65. idem Catawbiense 3025-4 idem p"r bos 75. Anemonen 30-1 Rhodo Sapho 1714. pit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 6