a ïlvroniek van een niet zo lang vervlogen tijd Wim Hagen wint muziekconcours (op kerkorgel) 0 (0 Televisiebewerking van ,De klop op de deur': vandaag de beste hekken komen uit Best1 ,Unit Gloria treedt op in Hollywood „Tee Set" gehuldigd KNZB moet straf Njord opschorten fê ZATERDAG 18 APRIL 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 6 HILVERSUM (GPD) Na de Forsyte Sa- e is het 'historische' familiefeuilleton 'in' op e televisie. We hebben net „De boeken der Ieine zielen" gehad en worden vanaf okto- er getracteerd op „De klop op de deur", ter- fijl aan de horizon „De kleine waarheid" (naar het boek van Jan Mens) opdoemt. Mo gelijk dat de televisiemakers nog brood zien J Voorlopig is het genre nog zeer po- llpulair en is een zo luxueuze verfil- I ming van de KRO van Ina Boudler- I Bikkers boek (vyftien kleuren-afle- teringen van steeds 45 minuteni wel terantwoord. Het is een goed boek, dat niet direct een verhaal is maar kroniek waar een hele cultuur periode van de tachtigers tot Chap lin genoemd wordt. Al die concrete feiten, die mevrouw Boudier-Bak- ter noemt, wil men dan ook met tame op de televisie hebben: de kand in de Stadsschouwburg, de opening van het Concertgebouw, de opkomst van het socialisme, de suf fragettebeweging, het Jordaanop- joer". Peter Holland voegt daar aan toe: 3et is ronduit verbazend, hoeveel parallellen er tussen nu en het vroe- ger van Ina Boudier-Bakkers boek rait te trekken. Ook toen het onge- öegen over lange jongensharen, ook toen het pro en contra over Nieuw Lmks dat heette toen natuurlijk inders —ook toen de Oranje-vergui- nng, ook toen gewelddadige rellen. er toen geen snelle massame dia waren, werd de opwinding over allerlei de samenleving rakende za len over een veel langere tyd uit- lesmeerd. Waar men zich nu hoog uit een week lang druk maakt, daar dezen ze vroeger jaren over „Nederland mag dan vaak het leestbehoudende land ter wereld lorden genoemd, het is tegelijkertijd ook het meest vooruitstrevende land vele zaken lopen we voorop: de provobeweging, de celibaatskwestie. de oproerige studentenWeet u, velke kreet er telkens in die tv-serie geslaakt wordt? Ik begrijp er niets neer van! Een zin, die eigenlijk door elke oudere generatie, die zich wil «zetten tegen de onverbiddelijk roortschrydende tijd met zijn ver oudering van opvattingen, wordt ge ïmiteerd". „Het boek is, zoals gezegd, een kro niek van een patriciërsfamilie met zeer behoudend denkende vader »an het hoofd. De kinderen zyn an ders n daaruit komen de normale conflicten tussen de generaties voort. zo interessant en herken- tear, door deze meningsverschillen in ren familie te omlijsten met histori- fche feiten. Zo komt dus de opening tan het Concertgebouw in het boek 'oor en om daaraan extra cachet te geven heb ik aan die episode bijzon dere aandacht besteed. Ik heb de ori ginele muziek, die het concertge bouworkest toen speelde, opgevraagd ffl die laat ik horen". ,Wist U trouwens, dat het con certgebouw airconditioned was? En hst U dat de mensen op de brom- bets naar de buiten de Amsterdamse bebouwing gelegen muziektempel pngen? Ik weet nu al, dat daar vele reacties op zullen komen, maar ik kan bewijzen, dat er in die tijd brommers wrden bereden". Peter Holland heeft onlangs enkele scènes in Hilversum op lokatie ge taakt. Zo schoot hij op een zondag- ochtend een paar opnamen in het sportpark, dat dan zogenaamd dc tosterdamse wielerbaan anno 1886 aoest verbeelden. Die wielerbaan lag «chter het Concertgebouw en er wer- èco op velocipedes - de bekende fiet- to met het enorme voorwiel en de zit-races gehouden. „Dat was voor de elite, hoor. De wielren- OVERTENTIE B G levert Segarandeerd roestvrije hekwerken door geheel Nederland tegen .de scherpste prijzen. in Oltmans' „De schaapherder", Jacob van Lenneps „Ferdinand Huyck" en Jan de Har- togs „Hollands glorie". Tot, zo zegt Peter Hol land, die voor de KRO Jan Staals televisiebe werking van Ina Boudier-Bakker van „De klop op de deur" aan het verwerkelijken is, het hele Nederlandse tv-publiek verzadigd raakt en geen feuilleton meer kan zien. ners waren jonkheer Bosch van Dra- kenstein en andere hooggeboren sportmensen. Natuurlijk heb ik me tot shots van die fietsen beperkt, want alle anachronistische details als lichtmasten, reclameborden en tv- antennes moest ik buiten het beeld laten. Verder heb ik in het Sparders- woud by Hilversum een korte paard- rijscene, die (in het boek) in een bo6 in de Achterhoek plaatsvindt, ge maakt". Haarlem „Op een enkele uitzondering na heb ik alle buitenopnamen voor Am sterdam in Haarlem gemaakt. Dat werkte nu eenmaal voor my gemak kelijker, omdat ik een persoonlyk contact onderhoud met de burge meester. De politie gaat zeer ver in de medewerking, die zy my verleent. Als het moet sluit zy zelfs alle grach ten af. Ach. en Haarlem heeft toch een echte Amsterdamse sfeer In Amsterdam zelf waren die buitenop namen wel mogelyk geweest als wy over veel tyd hadden beschikt. Het maken van buitenopnamen voor een tv-serie in de hoofdstad zou door de ambtelyke molens en die malen langzaam, weet U wel zyn ge gaan". Nee. veel tyd heeft Peter Holland niet. Hy heeft een strak werksche ma moeten opstellen om die vyftien maal driekwartier televisie klaar te maken. Dat betekent een zevendaag se werkweek op zondag is het voor filmers heerlyk werken, omdat er dan weinig mensen en verkeer op straat zyn om hen te hinderen tot 1 augustus. Dan zyn in elk geval de opnamen afgelopen, maar dan komt het enorme montagekwarwei, waar- by de bedoeling zal zyn, dat er elke vyf weken drie afleveringen voor vertoning in gereedheid worden gebracht. De KRO begint half okto ber met de uitzendingen: eenmaal In de tien dagen één aflevering. In deze gure lentedagen, nu er nog geen spoortje groen aan de bo men té zien is. is het zelfs extra hard werken geblazen. Want dan moeten de herfstscènes van „De klop op de deur" worden gemaakt. het toppunt van de kroniek als het huls van de patriciërsfamilie aan de Amsterdamse Keizersgracht wordt geveild. Ik laat het huis dan hele maal in de studio nabouwen en er op die extra opnamedag zo'n 200 mensen door lopen". Peter Holland laat by het regisseren van Neder lands laatste televisie-superproduktie geen detail aan het toeval over. Een instelling, die de werkmethode van Holland bekendheid door de dok ter Finlay-episoden en ook de maker van de allereerste Nederlandse tele visieserie „De vier dochters Bennett" ten voeten uit typeert. Toppunt Voor twee dramatische hoogtepun ten In het verhaal heeft Peter Hol land aparte opnamedagen gereser veerd. Dat is ten eerste de schokken de boekbladzyden, waarin de bloe- menjuffrouw voor uitgehongerde honden en katten in het dierenasiel wordt aangevallen. En die tweede scène? „Tja, Ina Boudier-Bakker brengt het vrij on dramatisch en ook Jan Staal zag het in zyn bewerking aanvankelijk niet als zo belangryk. Maar voor my is UTRECHT (GPDi —De Utrecht se popgroep Unit Gloria zal vrijdag avond 29 mei optreden voor de 2500 man tellende in het Hollywood Pal ladium verzamelde Hollandse kolo nie. Het conceit wordt georganiseerd door de California-Holland Club, De Friese cabaretier Rients Gratema gaat ook mee Aan het concert voor de Neder landers in Californië werkt een Ame rikaanse big band mee. De Neder landse artiesten zullen door de Tros- tv gefilmd worden. Unit Gloria, die met de hit „Our Father" door het muziekblad „Billboard" getipt is voor de top 40, zal ook optreden in een popclub in San Francisco. Er wordt getracht een ontmoeting te arrange ren met de zanger Jack Jones De artiesten worden op hun Ame rikaanse reis vergezeld door de disc- Jockey's Herman Stok. Kees van Maasdam en Skip Voogd, die met de daar wonende Nederlandse emi granten radioprogramma's zullen ma ken. Herman Stok. die de avond in hef Palladium presenteert, maakt opna men voor het Vara zaterdagochtend programma „ZO-135". Kees van Maasdam vcor net Hilversum 3-pro- „Grand Gala" Chr. Lyceum „Grand Gala Klassieke Muziek benoemen hem sindsdien Simon Cis Concours 1970 Chr. Lyceum." Af-1 Jansen. dus de programmakop. Het aan tal deelnemers bedroeg dertien. Dit laatste met de restrictie dat een van hen. Wim Hagen uit Kat wijk die concourswinnaar werd zijn instrument niet had meege- tyracht: dit is n.l. een kerkorgel. Van zijn vertolking van Bach's Praeludium et Fuga in c werd kennis genomen via een band opname. Beroepsmogelykheden zien we toch ook positief by Eric Hennes en Ma rion Hoekstra, de eerste gehoord zyn Marcello-sonate, de tweede na haar stukken van Rebikof en Kabalefski. Dat was ieder op eigen manier men sen grijpen en toespreken. Wat de keuze van stukken betreft op een enkele uitzondering na had het programma van de groot ouders van deze lyceumleerlingen kunnen zijn: Telemanin, Mozart, Voor die 13 hadden we voor ons Beeyloven Mendelssohn, Chopin. In zelf deze indeling: de gegrepenen. de correcten zonder fouten die de ge grepenen zouden willen zyn; de on- beslisten tussen correct en gegre pen, hier door één meisje, Jeanne Dane, vertegenwoordigd; de ama teurs zonder meer. De gegrepenen ten getale van 4 veroverden de 1ste. 2de en 3de prijs. Deze 3de collectief voor de cellist Eric Hennes en de pianiste Marion Hoekstra, daar ze ieder 40 van de 50 punten behaal den. De 2de ging naar de gitarist Carl Brainicke, die ongetwyfeld met een reserve aan mogelykheden mu- de jury hadden zitting mej. Car rière. mevr. Mulder, mevr. Winkel man, de heren Van Kapel en Wyling. KEES VERHOEF DELFT (ANP» Het gemeente bestuur van Delft heeft gisteravond de popgroep Tee Set gehuldigd. Dat gebeurde tydens een byeenkomst in si^h'ra''gCTorttert'"53,'h^t' laten I he,1 stadhuis waar de wethouder van horen culturele zaken de kwaliteiten van Wim Hagen (leerling van Johan f *P memoreerde en er waarde- Zweers) heeft een verbluffend staal rende «oorden over sprak. Als bink van vroegrypheid gegeven. We den ken aan de stabiele doorgaande be weging en de verzekerde zelfstan digheid in de steonmenloop. Ge vraagd of hy beroepsorganist ging worden, antwoordde Wim: dat wordt het wel, maar ik heb twee fouten gemaakt. Die maken grote mannen zelfs wel! Simon C. Jansen speelde eens een Cis in plaats van een C. Zyn collega's en muziekrecensenten van gemeentelijke erkentelykheid ontving de groep een speciaal ver vaardigd Delfts blauw bord en kre gen de leden elk afzonderlijk een boek over de stad. De huldiging had plaats in verband met de successen van Tee Set op de Amerikaanse pla- tenmarkt. Inmiddels is daar het mil joenste exemplaar van de plaat Ma Belle Am ie verkocht. Tee Set ver zorgde tydens de huldiging nog een kleine show, die door enige honder den jongelui, die voor het stadhuis op de markt verzameld waren, werd gevolgd. AMSTERDAM (ANP) De presi dent van de Amsterdamse rechtbank, mr. U. W. H. Stheeman, heeft de K.N.Z.B. verboden uitvoering fce geven aan de straffen die door de commissie van beroep van de bond zyn opgelegd aan drie bestuursleden van de Haarlemse zwemvereniging Njord '59. drie leden en de hulp trainer G. A. H. J. Sieverding tot dat de gewone rechter over de op leging der straffen zal hebben ge oordeeld. De president deed hiermee uitspraak in het kort geding dat de Haarlemmers tegen de bond hadden aangespannen om schorsing van de ten uitvoerlegging der straffen te Krijgen. In mei 1968 diende de Zwemclub Haarlem een klacht in tegen Njord over het buiten voorkennis van Haar lem toelaten en trainer» van leden vr.n deze club op het oefenuur van Njord. Voorts zou de door Haarlem indertyd geroyeerde hulptrainer Sie verding leden va.n Haarlem op on behoorlijke wyze hebben trachten over te halen lid van Njord te wor den. De zaak werd behandeld door de tuchtcommissie en de commis- I sie van beroep. Njord-secretaris Vic- tor Kerkhoff werd in januari jl. ge schorst voor drie jaar, waarvan an derhalf jaar voorwaardelijk en trai ner Sieverding voor twee jaar waar van een jaar voorwaardelijk. De an dere bestuurders en leden kregen berispingen en voorwaardelijke schor singen opgelegd. Met de eisers was ce president van mening dat de commissie van beroep zich aan een niet te recht vaardigen yver heeft schuldig ge maakt dooor alle betrokkenen te von nissen. terwijl zy toch voor de uit spraak reeds van de Zwemclub Haarlem had vernomen dat alleen de klacht tegen de secretaris en dc hulptrainer was gehandhaafd. Maar zijn verwachting zal de gewone rechter oordelen dat dc commissie van beroep zo onzorgvuldig te werk is gegaan dat de KNZB in strijd met de goede trouw zou handelen als aan de uitspraak van cc commissie uitvoering zou worden gegeven. NEDERLAND I 16.00 16.02 16.50 17.40 18.45 18.55 19.04 20.00 20.20 21.15 21.55 22.40 23.00 23.05 23.10 NEDERLAND II 18.45 18.55 19.04 Journaal Afspraak in Kopenhagen, tv-film uit de aeri» Kapitan Harmsen (KRO) Oebele, gala progr. voor oudere kykers (KRO) Eurovisie zwemtournooi in Bussum (NOS) De fabeltjeskrant (NOS) Journaal (NOS) Kopduel, sportquiz (KRO) Journaal (NOS) Zaterdagavondakkoorden '70, muzikale show (KRO) Brandpunt (KRO) Cabaretaria, maandelykse kletnkunstkalender (KRO) Kopduel, vervolg (KRO) Epiloog (KRO) Journaal (NOS) Reportage Apollo (NOS) NEDERLAND I 3.00 3.22 3.22 3.25 3.50 4.00 4.55 6.55 7.00 7.05 8.15 8.30 8.35 9.40 10.15 10.35 NEDERLAND II 6.55 7.00 7.05 7.30 8.15 8.40 9.05 9.30 „President Nixon werd van minuut tot minuut van het ver loop van de landing op de hoog te gehouden", meldde de om- roepster van het NOS-journaal, nadat we de Apollo 13-beman- ning vlekkeloos hadden zien landen alsof er geen vuiltje aan de lucht was geweest. Zozo. denk ik dan, zo'n president heeft toch waariyk voor alles belang stelling! Overigens kan ik mee delen dat ik. zonder president van Amerika te zyn. alleen maar door vanaf zes uur voor myn toestel te zitten, ook van minuut tot minuut van de lan ding op de hoogte werd gehou den, wat me het gevoel geeft dat ik niet ongeschikt zou zijn voor Nixons baantje. De uitzending verliep overigens even feilloos als de landing, en meer weet ik er ook niet over te zeggen. Over dus naar de dagelijkse gang van zaken. De NCRV had Roel van Duyn (welbekend). Laurie Langenbach en Diny Da- mave de laatste twee spelen sinds lang hun rol in het Am sterdamse ludieke leven) naar Friesland afgevaardigd voor een confrontatie tussen de ouderen van het oorlogsverzet, en deze jongeren van het welvaartsver- zet. Confrontatie was teveel ge zegd. vooral In het begin van de uitzending bleken zy vooral goe- De fabeltjeskrant (NOS) Journaal (NOS) Julia's Time Trip, muzikaal verhaal van Rik van der Linden (AVRO) 19.40 Filmportret van de beeldende kunstenaar Leon de Pas (AVRO) 20.00 Journaal (NOS) 20.20 High Chaparral (AVRO) 21.10 Finale Amateur Variété Talentenjacht (AVRO) 22.00 Uit het leven van Lord Mountbatten, documen taire film (AVRO) 22.50 Journaal (NOS) Journaal (NOS) Weekjournaal voor slechthorenden (NOS) Verkeersinformatie (NOS) Sikpy, tv-feuilleton voor de jeugd, in kleur (NOS) De VerrekUker, internationaal jeugdjournaal (NOS) Passe-partout: reportage Eurovisie-zwem toernooi in Bussum (NOS) Toto-uitslagen (NOS) De fabeltjeskrant (NOS) Bybelvertelling voor kinderen (CVK/IKOR/RKK) Het uitzicht van Leny Norden, filmportret, in kleur (CVK/IKOR) Signalement: literair programma rond Mary Dor- na (VARA) Ombudsman (VARA) Journaal (NOS) De Stola, tv-klucht, in kleur (VARA) Achter het nieuws (VARA) Sextant geboortenregeling maar hoe? (NVSH) Journaal (NOS) De fabeltjeskrant (NOS) Journaal (NOS) De Vrybuiters, tv-feuilleton voor de jeugd (NOS) Studio Sport, I (NOS) Panoramiek. informatief programma over natio nale en internationale gebeurtenissen en situaties (NOS) Tob-spion, tv-serie, in kleur (NOS) Studio Sport, II (NOS) Video: herhaling van opvallende tv-programma's met dagbladrecensies, in kleur (NOS) Journaal (NOS) de luisteraars (wat ook een ver dienste is), later kwam wel eens een gesprekje los over de zeker heden van de oude Friezen en de twyfels van de Amsterdam mers. en aan het slot verklaar den ze alle drie toch wel door de Friezen te zyn omgeturnd, ln die zin. dat hun ideeën over hen en hun verzet door deze ge sprekken wel veranderd waren. Al kon Roel van Duyn, by alle bewondering, zich toch kenne- lyk moeiiyk verplaatsen in de rotsvaste zekerheden van geloof en afkomst, die het Friese ver zet veelal zyn voedingsbodem verschaften. By „Achter het Nieuws" was gisteren de Joods-Russische schrijver Litwlnow op bezoek, niet de befaamde Pavel Litwi- nov, die op het ogenblik een straf van vyf jaar in een werk kamp uitzit, maar een in Enge land levende naamgenoot. On derwerp van gesprek was het anti-semitisme in Rusland, ver momd als anti-zlonisme. Als eerste hulp bij ongelukken zat ook prof. Karei van het Reve er weer bij (wat Renate Rubin stein voor Weinreib is. dat is hy voor de Russische opDosi- tie). en met zijn tweeën nisten ze alle vragen van een duideiyk antwoord te voorzien. NICO SCHEEPMAKER. 1 J De popgroep Ekseption maakt vanavond via de AVRO-tv (19.04- 19.40 uur) een reis door de tijd. Met ..Julia's Time Trip" heeft Rik van der Linden, de scheppende geest achter deze popgroep, een muzikaal verhaal geschreven, waarin weer eens een brug wordt ll'UUl lil IVÜCI 66IW vvv w..y granuna. „Gevarieerde vrolijke visite gesiagerl naar de klassieken. Op en Skip Voogd voor NCRVprogram- ma's. De Nederlandse ploeg vertrekt zondag 24 mei van Schiphol en keert maandag 1 juni terug. de foto Penny de Jager (bekend van Doebiedoedie als het meisje Julia kennelijk in een moeilijke positie verkeert. VOOR ZATERDAG 18 APRIL Hilversum I 402 m. 18.00 Nws 18.11 Act. Pol Party 18.20 Ultz. van Binding Rechts. VARA 18 30 Finale - op weg naar het weekeinde: nws. muz achtergr. en amusem 21.00 Stereo Instrum. ens. oude klas. en mod. muz. 22.00 Stereo: Swing en Sweet: 1 §1. progr. 22.30 Nws. 22 40 Med. 22,45 tereo: Trio plus: licht muz. program. 23.15 Stereo: Lui Luisteren: licht ge- var. pi. progr 23.55-24.00 Nws Hilversum II 298 m. 18.30 Nws. 18.41 Act. 19.00 Musloeren- de dilettanten. 19.30 SJook Jongerenpr gram 20.00 In antwoord op uw schry- ven: verzoekpl. progr 2150 Zonder drempelvrees, gesprekken met kinderen 22.00 Stereo: Ik heb een boom geplant muz. en akt. uit Israël 22.25 Avondge bed 22.30 Nws. 22.40 Stereo: Goal 'n muz. sportprogr. met komm. report en gekrulde nieuwtjes. 23.55-24.00 Nws VOOR ZONDAG 19 APRIL Hilversum I 402 m. VARA: 8.00 Nws. 8.10 Soc. strijdlied 8.13 Voor het platteland 8.25 Weer of geen weer: gevar. progr. 9 00 Sportm 9.45 Ultz. Hum Verb. IKOR 10.00 La ten we wel wezen: een totaalprogr over hygiëne ln ons leefmilieu. AVRO 12.00 Muz, Onthaal: bonte muz show 13.00 Nws 13 10 De toestand ln de we reld, lez. 13 19 Radiojourn. 13.35 Knip perlicht: verkeersmagazine 14.05 Stereo licht Instrum. ens. NOS 14.30 Langs de ïyn; sportreport. en ultsl. en lichte gram. muz. VARA 17.00 Stereo: VARA- dansork. en zangsol. 17.50 Nws. NOS 18.05 Med. 18.10 Langs de ïyn: sport report. en beschouw. VARA 18.30 Ste reo Lichte ork. muz gr. NOS 18.55 BIJ nader Inzien: Journ. forum VPRO 19.30 Nws. 19.35 Pianorecital: seml-klas. muz met comm. 20.00 In-druk: Mensenzee, hulzenzee over het moeiiyk wonen en bouwen AVRO 20.30 Stereo: In de kaart gespeeld: gevar. verzoekpl. pro gram. 22.30 Nws. 22.40 Med. 22.43 Ra diojourn 22.55 Stereo: 't Mag geen naam hebben: licht gevar. pi. progr. 23.55-24 00 Nws Hilversum II 298 m. KRO 8.00 Nws. 8 10 Stereo: Badlne- rle klas. muz. gr. 9.00 Nws. en waterst. 915 Stereo: Laudate klas en mod. gew. muz. gr 1000 Eucharistieviering 1100 Nws. 11.02 Stereo: Promenade orkest amusem muz 11.54 Bericht SUS-Aktle 11.55 Med. NCRV 12.00 Kerkorgelconc. klas. en mod muz 12.40 Tussenbeide act. kroniek 13 00 Nws. 13.10 Voor de Jeugd 13.25 Stereo: De psalmen in de nieuwe berijming, muz lez. 13.50 Ste reo Pianorecital klas. muz. NOS 14 15 Stereo: Cone, gebouwork. met Groot Omroepkoor en voc. sol. klas. en mod. muz. In de pauze 16.05-15.30 Ra dioportret van de auteur J. W. Hols- bergen 16.30 Medisch Ethiek gastcoll. CVK 17 00 Samenkomst van het Leger des Heils 18.00 Conv wekeiyks halfuur over en uit de kerk IKOR 18.30 Het Geladen Schip: de rubr. ln het raak vlak van kerk en cultuur NCRV 19.00 Nws 19.07 Stereo: Gew. muz 1945 ste reo: klas. muz. gr 20 15 Liefde, lez 20.30 Samenzang van geesteiyke lied. KRO 21.00 Stereo: Muz. a go go licht muz progr. en quiz 22 00 Kruispunt: magaz. met achtergrondlnform. over kerk en samenleving 22.25 Overwe ging 23.30 Nws. 22.40 Audio: muz. in form. voor kenners en liefhebbers 23.5 24.00 Nws. Hilversum III 240 m. AVRO 9.00 Nws. 9 02 Pyanils6lmo licht pl. progr. 10.00 Nws. 10.02 Juist op zondag 11.00 Nws 1102 Muz. Moz VARA 12.00 Nws. 12 02 Met vriendelij ke groeten verzoekpl progr. 13.00 Nws 13.02 NAR Nederl Art Revue NOS 14.00 Nws 14.02 Rome Anka ra Madrid: progr. voor de gastar beiders 15.00 Nws. 15.02 Rabat Athe ne - Warschau: progr. voor de gastar beiders AVRO 16.00 Nws. 16.02 Muz- kantjes licht pl. progr 17.00 Nws. 17.02 Radiojourn. met totouitsl 1705-18 00. Superclean Dreammachlne licht pl - progr VOOR MAANDAG 20 APRIL Hilversum I 402 m. VARA 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn I zieken 1130 Bejaardenprogr 1154 Be richt SUS-Aktle 1155 Med KRO 1200 Los-Vast gevar progr 1205 Lezens- 1 waardigheden 1221 Voor boer en tuin der 1226 Med tbv land- en tuinbouw 1230 Nws 1241 Act 1405 Schoolradio 1430 Stereo Bas en piano mod lied 1500 Gereform middagd NOS 1530 Zoeklicht op Nederl. inform, over N - Holland. afgew met muz 16.00-16.02 Nws. 17 20 Overheidsvoorl Gastcolleges aan de Universiteit van Suriname vr - gesprek van Ravmundo Debrot m prof. mr. J M. M. Maeljer. NCRV: 17.30 Voor de Kleuters 17 45 Voor de I Jeugd. Hilversum III 240 m. I NCRV 9 00 Nws 9 02 Fit: licht pl- progr. 10.00 Nws. 1003 Popstation 11.00 I Nws TROS 12.00 Nws. 12 03 Jam-on- Radio licht pl progr. KRO 13.00 Nws. 13.03 Rond met 7.20 Soc. Strljdl. 7 23 Lichte gram muz. en report 7.30-7.35 Van de VPRO 754 Deze dag VARA 8.11 Act. 8 20 Lichte gram muz en re port. 9.00 Stereo: Mod Russische ork werken gr. 9 35 Waterst. 9 40 Stereo Volksmuz uit Turkije gr 9 50 Koning Klant: consum. rubr. 10.00 Voor de huisvr. NOS 11.00 Nws 1103 Stereo: Repertorium Nederl. Radio Orkes ten Radio Kamerork met zangsollste klas. en mod. muz opn. VPRO 12.00 VPRO-Maandag gevar progr 13 00 13.10 Nws. 14.25 Schoolradio NOS 14 45 Verdraagzaamheid, lez 15.20 Muz Ma tinee; amusem. muz. gr. AVRO 1600 Nws. 16.03 Brazilians lichte muz uit Latyns Amerika 16.30 Voor de Jeugd: 17.30 Licht orgelspel Overheidsvoorl 17.40 De politie nu AVRO 17.55 Med Hilversum II 298 m. KRO 7.00 Nws. 7.11 Het levende woord 7.16 Stereo: Badlnerle: klass muz. gr. 7.30 Nws 7 32 Act 750 Overw 8.00-8.10 Nws 8 30 Nws. 8.32 Voor de huisvr 9.00-910 Oymn voor de huisvr 10.00 Stereo Klas muz gr NOS 10.15 De komende week ln het Nederl muz leven KRO 1100 Nws 1103 Voor de I ia.ua Kona met n gaatje: licht pl progr 14 00 Nws 1403- Holster pop en countrymuz 15.00 Nws 16 00 Nws 16.03 lORRRrrr popmagazine 17.00 Nws. 17.02-18.00 Draaljljofdraal- j ik verzoekpl. progr. TELEVISIEPROGRAMMA'S NOS NOT 10.45-11 35 Schooltelevisie NOS 18.45 De Fabeltjeskr NOS 18 55 .j'uirn VARA 19.04 De Lichtkrant NOS 20.00 Journ VARA 20 20 Achter het nws. 20.55 Ironside tv-fllm 21 45 Fies ta Gitana: Spaanse flamenco zang en dansgroep 22.15 Het mannetjesdler (3) eenacter van Alun Owen NOS 22 45- Journ. TELEAC 2250-23.20 Nascholing hulsartsen les 1. Nederland II. NOS 18 45 De Fabeltjeskrant NOS 18.55 Journ NOS 19 04 Scala inform, progr. NCRV 19 30 Scheepsjongens van Bontekoe vervolgverh 19.39 De waaier van Sevllla. famlllefeullleton NOS 20.00 Journ. NCRV 20 20 Gevraagd Een redenaar 2120 Act rubr 21.45 Dombey en Zoon tv-feullleton 22 35 Bultengebeuren ln Jeruzalem, godsd - progr. NOS 22 50 Journ TELEAC 22 55 23.25 Methodiek van de burgerschaps- vorm. les 7 herh.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 5