verkeer in de jjiHet rijk moet steunen voor binnenstad Mayflower-model in de Rijn bij de Waag Subsidies oude stadswijken Letterli jk tot erelid geslagen Parade tapijt? Persoonlijk ben ikanti- militaristischdus ook anti-parade. Zodoende. ".Z^tHDCi^BUCa Parade tapijt heeftalles mee... behalve z'n naam. Officiële puhlikaties IN PILGRIM FATHERS JAAR 1970 WORDT VEEL ACTIVITEIT IN LEIDEN VERWACHT Vroedschap Kinderfeest op koninginnedag Benoeming in examencommissies Start van net spanningswijziging tlTBSDAO 18 APRO. WTO HEtoSCH DAGBLAD PAOIMA 1 ADVERTENTIE netje te zetten. Het bestuur had mevr. Nelie Oostveen en de heren Roman. Segaar. Mynen en v. d. Pompe benoemd tot erelid. De voor zitter sloeg vier van hen de heer Segaar was niet aanwezig met de kamphamer tot erelid en over handigde hen een klein exemplaar van de hamer met Inscriptie. Na el ke „kamp-beëdiging" zongen de le den in koor „Het is zo'n lekkere ke rel. Op de foto (LD/Holvast) slaat de voorzitter Henk Roman, die een halve eeuw geleden by de wieg van de LCKV stond letterlijk tot erelid. Naast hem vj.n.l. de heer Mijnen, mevr. Oostveen en de heer v.d. Pom pe. VERKIEZINGEN. De voorzitter vau het centraal stem bureau voor de verkiezing van de lc-den van de Raad der gemeente Lel den brengt ter openbare kennis, dat te 'S-C»ravenhage op 8 april 1970 afwijzend is beschikt op het Ingestelde beroep door leden van het „Komltee Woningnood" te Lei den. tegen het besluit van bedoeld centraal stembureau van 11 maart i9l° J?1. "Betrat ie in het register, bedoeld ln artikel G 3. eerste lid. der Kieswet van de naam „Politieke Partij Woningnood Lelden" respectievelijk de aanduiding „Lijst Woningnood" en het bestreden besluit mitsdien moet worden gehandhaafd. Leiden, 18 april 1970. De voorzitter van het centraal stembureau voornoemd. VAN DER WILLIGEN. 1 Er werden herinneringen op- gehaald, er werd veel en hartelijk gelachen, er werden zelfs kampeer lied j es gezongen rond het overigens niet brandende kampvuur in de open haard. In de sfeer van „Hoog i op de gele wagen" beklom voorzitter v. d. Kwaak op een gegeven moment I een trap om vijf leden in het zon- De Mayflower, al eerder nage maakt voor een film, krijgt nu ge stalte naar idee en door het werk van het Leidse reclamebureau Zie- gelaar en Visser, dat er opdracht voor heeft ontvangen van het be stuur van de Leidato-huishoudshow, dat hiermee een te waarderen bin nenstedelijk accent geeft aan de vie- LEIDEN Drie maanden zal het Leidse stadsbeeld worden verlevendigd door de aanwezigheid van een oud schip in de Rijn tegenover de Waag met de voorsteven naar de Hoogstraat, bovenstaande tekening laat zien. Het is een model iets kleiner dan de helft van het echte schip van de „Mayflower", waarmee de Pilgrim Fathers na hun verblijf in Leiden de oversteek naar Amerika maakten. Het komt hier te liggen van april, de openingsdag van het Pilgrim Fathers-jaar, tot 1 au gustus, op welke dag een historische boottocht van Leiden naar Delfshaven wordt gehouden. ring. De Leidse binnenstad zal toch ln het teken staan van de herden king. Het Leids City Centrum zal o. a. een vlaggenversiering aanbrengen. Ook de Vereniging voor Vreemde lingenverkeer heeft versieringsplan nen. „De viering aai veel Amerikaanse activiteit in Leiden brengen", weet VVV-directeur Dekker. „Ondanks het feit, dat we wat laat met de orga nisatie zijn begonnen, loopt het goed in de Verenigde Staten. Er ls belang stelling voor Leiden, o.a. ook van de kant van een groot tv-station en dat zal niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren doorwerken". Op de openingsdag van het herden kingsjaar, woensdag 29 april, zal het Leidato-bestuur de zo getrouw mo gelijke kopie aanbieden aan de orga niserende stichting. Dat gebeurt tij dens een bijeenkomst in de Waag, die vooraf gaat aan de officiële openings plechtigheid met een zitting van de oude Leidse vroedschap in" de Laken hal, waar staatssecretaris H. J. de Koster een tentoonstelling zal ope nen. LEIDEN de commissie Kinder feest 30 april heeft haar programma voor koninginnedag samengesteld. Om half negen is er een aubade op het Stadhuisplein aan burgemeester en wethouders. Daarna gaat de jeugd naar de bioscopen, waar kinderfilms en films over het Oranjehuis worden vertoond. Na afloop worden de kin deren getrakteerd. LEIDEN Benoemd zijn: In de commissie, die dit jaar is be last met het afnemen van het exa men nijverheidsonderwijs N XII tot secretaresse mej. M. A. Busé uit Lei den en tot lid de dames J. J. C. de Goede uit Oegstgeest, H. C. en M. Th. Kneppers uit Leiden en Th. G. M. Schellings uit Leiden en de heer L. Verhoef uit Leiderdorp; In de subexamencommissie Duits MO-B. dr. G. Wundberg, drs. J. W. Onderdelinden en drs. A. A. van uit Leiden en K. F. Flippo en Prof K R. Mandelkow uit Oegst geest; In de examencommissie apothekers assistent de heer H. Scholte uit Voor schoten. Twee weken geleden werd in deze rubriek gesteld dat de in zichten van hen, die in de binnenstad belangstellen, niet zo zeer ver schillen, maar dat eigenlijk alles botst op het enorme verkeerspro bleem. Dit verkeersprobleem is niet van een constante grootte, maar neemt toe met een althans door de overheid niet te voorziene snelheid. Tot nog toe is door de Leidse overheid t.a.v. het verkeer een politiek gevolgd van: „kom maar binnen, we passen ons wel aan". D.w.z. de stad wordt aangepast. In dit klimaat kunnen groeperingen als het L.C.C. gemakkelijk pressie op de gemeente uitoefenen om tot voorzieningen te komen, die gunstig zijn voor de winkelstand in het centrum. Het is echter de vraag of deze voorzieningen ook gunstig zijn voor de stad zélf, de bewoners van de binnenstad, het openbaar ver voer, het toerisme etc. Hier geldt immers als zo vaak: wie hard schreeuwt wordt het eerst en het best gehoord. Het zou goed zijn als de overheid zich eens duidelijk zou uitspre ken over haar bedoelingen met de binnenstad. Tot nog toe is on voldoende gebeurd. In dit verband doet het zeer vreemd aan dat de gemeenteraad heeft besloten géén parkeergarage aan de Garenmarkt te laten bouwen zonder bestemmingsplan voor dit gebied, waarna B. en W. enige weken later glashard diezelfde raad aanbieden een keuze te doen uit drie plaatsen voor parkeergarages, waaronder de Garen- markt! Vanzelfsprekend moet men uitgaan van een aantal vaststaande dingen, zoals: het niet aantasten van de structuur van de binnenstad, het herstellen van de woonfunctie, het handhaven van de winkelfunctie, het verbeteren van de culturele functie, het bereikbaar blijven van de binnenstad, ook door het openbaar vervoer Het bovenstaande betekent een strenge rantsoenering van het autoverkeer in de binnenstad en daarbij de bouw van parkeergara ges. Men zal de garages in de directe omgeving van het centrum ondergronds moeten bouwen. Er is ruimte genoeg voor deze welis waar duurdere, maar op den duur veruit te verkiezen oplossing. Want als er iets is dat het beeld van de binnenstad voor de komen de decennia zal verknoeien, dan zijn het de betonnen opberg-ko- lossen voor een 600 a 1000 auto's. Het is onwaarschijnlijk dat een particuliere bouwmaatschappij bereid is de duurdere ondergrondse parkeergarages te bouwen zon der subsidie. Het zou m.i. het beste zijn dat de stedelijke overheid zelf de bouiv en de exploitatie-tegen-kostprijs ter hand neemt. Bij dit alles dringt zich steeds meer de noocLzaak op, dat het rijk ste den met een grote oude kerk bij verkeers- en parkeervoorzieningen geldelijk steunt. Alleen zo kunnen wij onze oude steden aantrekke lijk houden voor allen. Tenslotte betekent democratie: het rekening houden en afwegen van alle werkelijke belangen. OOSTERMAN. it jaar belooft een proefjaar te worden voor de Leidse binnenstad. Dat kan ieder een concluderen, die gewoon de krant leest en daar telkens be richten aantreft, die met de bin nenstad verband houden. Enkele voorbeelden: In verband met Pilgrim Fathers jaar en universitair lustrum zal het Pieterskerkhof enige tijd au tovrij worden gemaakt. We kun nen dan zien hoe het gaat met het parkeren in de rest van de binnenstad. Het Pieterskerkhof lijkt n.l. één van de plekjes in het centrum, dat zonder geparkeerde auto's een oase zou kunnen zijn. In het water van de Rijn komt bij de Hoogstraat een schip te lig1- gen, een leuk accent voor de ve len, die hier dagelijks langs gaan. Dit idee opent perspectieven voor de enorme massa water. Eerder liet de tekenaar zien wat er met de keldertjes onder de Hoogstraat zou kunnen gebeuren. Er leven voor keldertjes en water meer lu dieke ideeën en in ,3innenstad onder de loep" komen we hierop terug. Het schip is al iets. Kan er iets blijvends komen? Het Leids City Centrum gaat de binnenstad opfleuren met vlaggen. Doen we dat voor één Jaar? Grootwinkelbedrijf en detail handel denken erover om de winkels op 3 oktober, nu de feest dag op een zaterdag is, 's morgens te openen. Als dat doorgaat, hoe bevalt dat? Proefballonnen dus. die hope lijk korter zullen duren dan de als „proef van een jaar" aange kondigde zaterdag-promenade in de Haarlemmerstraat, die in het najaar zijn tweede verjaardag zal vieren. Wethouder van Ver keer. mevr. Den Haan heeft ver zekerd, dat ze 1 januari j.l. ver der ging praten over een defini tieve promenade, ook op andere dagen van de week. Dan wordt er al bijna vier maanden gepraat, Je vraagt je wel af wanneer er iets wordt gedaan. LEIDEN Woensdag beginnen de ombouwwerkzaamheden voor de net spanningswijziging van 127 naar 220 volt in Leiden en omgeving. Dat ge beurt na de opening van het gebouw aan de Langegracht van Electrobouw Leiden NV, een combinatie van elektro-technische installateurs. Gasten zijn daarbij o.a. de burge meester van het Engelse Plymouth, waar de Pilgrim Fathers oorspronke lijk vandaan kwamen, die in offi ciéél ambtskostuum verschijnt, en uit de Verenigde Staten senator Sal- tonstall als vertegenwoordiger van de gouverneur van Massachusetts en de bejaarde captain Bennet. Beiden zeggen van de Pilgrim Fathers af te stammen, Bennet van de in Leiden gebleven leider dominee John Robin son. Aan de vooravond van de opening zal de Amerikaanse senator bloemen leggen bij de gedenkplaat in de muur van de Pieterskerk tegenover 't Jean Pesynsliof, op welke plaats de Pil grim Fathers in hun Leidse tyd woon den. Hem zal daarbij het eerste van een beperkte serie Delftsblauwe wand borden worden aangeboden. De Mayflower-kopie wordt 14 me ter lang en 11 meter hoog en komt rondom in de bloemen te liggen. De De stadstimmerwerf i?i flood light. Tegen deze achtergrond komt de Pilgrim Fathersvloot te liggen. boot zal hier blijven tot 1 augustus. Misschien, als het technisch moge lijk is. zal de Mayflower dan worden „overgeheveld" naar het Galgewa ter twee vaste bruggen versper ren de doorvaart waar het schip ligplaats zal kiezen als décor by de historische tocht, die de stichting Rond en platbodemjachten naar Delftshaven organiseert als een na bootsing van de tocht, die de Pilgrim Fathers toen maakten. Historische schepen en scheepjes zullen meeva ren en de opvarenden zullen zich in historische klederdracht steken. Het ligt in de bedoeling de sche pen de avond daarvóór af te meren in het Galgewater tegen de sfeervol le achtergrond van de stadstimmer werf. PvdA-fractieleider Van Aken maakte in de jongste Leidse raadsvergadering B. en W. op merkzaam op de mogelijkheid subsidie aan te vragen om de sociale infrastructuur van bepaalde oude stadswijken te verbeteren. In „Trefpunt van cultuur, recreatie en maat schappelijk werk" wordt gezegd, dat daarmee die aspecten van de woonomgeving worden bedoeld, die rechtstreeks met de leefbaarheid van de wijk samenhangen, zoals bijvoorbeeld ruimten voor dienstverlening en voorzieningen op het gebied van recreatie. Ze staan naast verbeteringen van de technische infrastructuur als parkeerterreinen en straatprofielen, die op het terrein van volks huisvesting en ruimtelijke ordening liggen. Sinds 1968 kan het ministerie van CRM aan gemeenten en particuliere instellingen subsidies geven tot 50 pet. van de kosten van deze voor zieningen In het beginjaar heeft alleen Am sterdam van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In 1969 werden toegezegd aan Den Haag f 245.900. aan Rotterdam resp. f 150.000, f 10.000 en f 202.500. aan Amsterdam f 197.500, aan Delft f 30.500, aan Zwolle f 20.400 en aan Eindhoven resp. f 56.900 en f 201.700. In 1970 is voor subsidiëring van samenlevings opbouw in oude stadswijken een bedrag van f 2.250.000 beschikbaar. Naar Trefpunt verwacht zullen hieruit naast de materiële voorzieningen en onderzoekwerkzaamheden ook functionarissen t.b.v. het sociale beleid bij saneringen en activi teiten voor diverse achterblijvende groepen in de samenleving worden gesubsidieerd. Waarom het bestuur van de Leidse Christelijke Kampeer vereniging het gisteravond een re ceptie had genoemd, was niet duide- j lijk. Alleen vanwege het 50-jarig bestaan waarschynlyk. Het was in de zaal van de Oegstgeest er Zendingshogeschool veel meer een reünie van kampeerders, sommi gen nog uit de tijd van de „weekend kampen". die na de terugkeer van de „ruimtekampeerders" op aarde met vele tientallen byeen kwamen. Toegegeven. Als we in uw schoenen stonden, zouden we bij een naam als Parade ook niet denken aan de kreatiefste tapijtmaker van Nederland. 't Grappige is: we zijn 't wel. Voorbeeldje? U bent modern. Maar wist u dat de modernste langpolige tapijtsoorten door Parade ontwikkeld zijn? Ander voorbeeld. U bent gek op sprekende kleuren. Maar wist u dat juist Parade steeds weer komt met nieuwe gedurfde dessins? (In wol, Acrilan, nylon en Diolen). En dat andere tapijtfabrikanten die vlijtig copiëren? Nog een voorbeeld. U vindt kamerbreed de gewoonste zaak van de wereld. Maar wist u dat Parade de eerste was met breed tapijt? Ja, daar staat u wel even van te kijken natuurlijk. f Verandert overigens niets aan onze naam. Die blijft gewoon Parade. P.S. Parade brengt nu ook als eerste een handige pocket uit - waar alles over tapijt in staat. 50 cent aan postzegels in een envelop geadresseerd aan Arie Veen, Postbus 85, Soest en die Parade tapijtpocket komt bij u in de bus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 3