VERGETEN i<is...SOUL! (3) Kleine Stevie Wonder is groot geworden Gill of the moon DE LAATSTE WINTER Gladys Knight 18 APRIL 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA n Stevie Wonder Stevie Wonder is een van de artiesten, die tydens hun leven een legende zijn geworden. Stevie werd in Saginaw. Mi chigan geboren. Het hele gezin verhuis de spoedig na Stevie's geboorte naar De troit, wat een gelukkige omstandigheid voor de jongen bleek te zijn. In Detroit werd hij bevriend met een jongere broer van Roivny white, een lid van de overbekende groep „The Mira cles" Ronnie hoorde Stevie zingen en stelde hem voor aan Berry Gordy jr. Mr Gordv wilde wel eens naar hem luiste ren en was er zo van onder de indruk, dat hij hem direkt onder kontrakt nam. Stevie was toen nog maar 12 jaar. Zjjn eerste plaat was ..I call it pretty music" en zo denkt Stevie er nog steeds over. Het platen-kopende publiek schaarde zich achter Gordy's enthousias me en de plaat werd een hit Het werd spoedig gevolgd door „Con tract on love" en de jonge zanger was op weg naar een bijzonder lange en succes volle loopbaan. In de eerste jaren ging Stevie nog op school, een school voor blinden in de staat Michigan. Na zijn schooltijd stu deerde hy muziek in braille. Hij ziet Ray Charles als één dei- grootste voorlopers van de hedendaagse pop-muziek Stevie heeft een speciale stijl van zin gen. Hy weet zijn publiek altijd weer op een mysterieuze wijze te fascineren. Dit handhaaft hem tot één der beste ar tiesten van Amerika en ver daarbuiten. Stevie is 18 jaar oud. Toen hij 15 Jaar was speelde hij piano, harmonica, orgel en drums. Dit was voor Stevie nog maar het begin, want hy is nu van plan om muziek kursussen te volgen op The Uni versity of Southern California, om com ponist of arrangeur te worden. Ze zeggen VERGEET het maar. De oorlog, wel-is-waar was naar, doch nu na jaren is niet meer dan bang geschiedenis. Vergeten? Grebbeberg Eregraven Zeven zee-én Watergraven. Sabotage Represailles. 'n Hele beschaving naar de haaien. Vergeten? Joden ogen Prikkeldraad. Honger winter Lijk op straat. Razzias Bommen Granaten. 'n Hele wereld, God verlaten. Vergeten? Nooit traan laat vloeien om zoveel uitgeroeiden? Vergeten? Zó veel smart? alleen het HATEN is verjaard. MEVROUW RAGETLIE BIJLWERFFSTRAAT 26A ROTTERDAM-4 Wanneer Gladys Knight and the Pips op het podium staan, betrekken ze al tijd het publiek by hun act. wat in houdt, dat er met de handen geklapt en met de voeten wordt gestampt op het ritme van de melodie. Soul heeft iets dat ie raakt, hebben wij in het eerste arti kel geschreven. Dat komt nou precies over by zo'n optreden van Gladys Knight and the Pips. Dit noemen ze in \merika ..emotional power" wat door Gladys zowel in een Rock and Roll, een ballad of een soul kraker wordt weerge geven. Het Grand Gala publiek van '69 werd erdoor in extase gebracht. Zoals Gladys hetzelf zegt: „Soul can be in the orm of dance, books, paintings, speeches >f food. Soul is truth!" Gladys begon haar carrière op haar »de Jaar, toen ze de eerste prys won tij dens het Ted Mack Amateur Hour, dat zU 3x won. Haar moeder belette haar >p deze leeftijd voor t.v.-shows op te tre- ien. Zij wilde haar dochter een goede op eiding laten volgen. Gladys zong ver icheidene jaren in het kerkkoor- van de baptisten kerk in Atlanta Na schooltijd speelde ze met haar broers op de veranda gospels en soul- krakers uit die dagen. Het kwartet be stond toen uit haar broer Merald Knight en haar neven Edward Patten en Wil liam Guest. Zy traden ook op school op en op feestjes. Na enige tijd kregen zij de gele genheid een plaatje op te nemen bij Motown. Hun plaat „Every Beat Of My Heart" bereikte de top en er werden maar liefst één miljoen eksemplaren van verkocht. Van hun succes-hit ,J heard it through the grapevine" werden zelfs 2 miljoen eksemplaren verkocht. Na hun hitsucces „Grapevine" werden ze gevraagd om in de Ed Sullivan show op te treden. Tydens deze show brach ten zij een medley van„I heard it trough the grapevine" „The end of our road" en de soul kraker „Just in time", ten geho re om hun verscheidenheid te tonen. Het begon na dit succes op de teevee te regenen van kontrakten. Hum mooiste kontrakt was dat voor de Copacabana in New York. Gladys en haar familie-le den zijn nog steeds op weg naar het suc- :es. Toen Gladys nog een kind was en in de kerk zong met de Pips begon ze elk optreden met een gebed, hetgeen ze nog steeds doet. I didn't tell you to leave girl of the moon I want you to believe that I'll love you soon So yellow golden ball please stay above me. I wish I was so tall that I could be with you. I didn't tell you to go then I'm going to shout. I want you to know what I'm talking about. Don't hide behind that cloud I wanna see your shining body. Don't leave me with my doughts I wanna see nobody but you. So send the clouds away, clouds that surround you. Will you always stay to let me be true. I begg the good old father not to let the sun shine. For girl only you are fine. Understand that I rather see you. A1 Dunely, Sassenheim Saturnusstraat 8. De wind speelt met een enkele gedachte de golven achter mij komen tot bedaren: het ijs groeit vast aan het water en een verdwaalde meeuw zoekt nog warmte in mijn adem. De lucht boven mij hangt stil tussen bevroren wolken een koud zonlicht rust dood op een klib in de witte zee. Een te vroege libelle hangt als een dode tussen haar vleugels als het ziet hoe de zon in de eeuwige sneeuw versmelt. TON JANSEN DE GENESTETSTR. 94 LEIDEN Tillen we iets schryven over dems en de artiesten van de jftoid Corporation, oftewel de «jnd. Om te beginnen enkele g^evens over dit bedryf. werd in 1960 door de heer ijy jr. met 700 geleende dol- jjfct De firma kreeg de naam Later werd dit samengetrok- <own. bestaat namelijk uit verschei- I Motown. Gordy. Soul, Vip, Earth. Soms werden deze [du voor één groep of zanger «1 geroepen. Zoals bijv. voor >;ettess het label Vip. Deze over gegaan op het Soul La- •over later. hitplaat, die de deur uit .Way Over There" gezongen jliracles. Deze plaat bracht het i-ern cp gang. Smokey Robin ■j dit succes meteen vice-pre- plaatsvervanger van de heei „Way Over There" maakte $28 singles voor Tamla. waar jere nauwelyks bij ons bekend de oude tyd van dit merk- Hintetje thans na het uitfcre- ie vrouw van Smoke. Claudet- nrtetjeeen goede indruk wi u het beg in-tijdperk van de Corporation, is aangewezen k „From The Beginning" van om-sound was in de eerste iofld voor de negers. Maar ook bewlking ging deze sound ko- i! de .voung generation", zo- aw de TM sound „the young young America" werd. alleen negergroepen by het itrken is niet helemaal waar. blanke groepen te noemen: ii, The Messengers. The Lewis ire Earth. Hieruit blijkt dat de ioch ook wel in staat zyn het ion te verdedigen. beste producenten van Motown Rj nrporatJon kunnen wy de vol ui rekenen: Smokey Robinson, Whitfield en tot 1968 Eddie Hol- iiöt Dozier Brian Holland. De üe zorgden ervoor dat het groepen als The Supremes en erzekerd was. Ze verlieten het oceni geluidloos begin '68. as voor velen het doodvonnis D getekend Ie heren Gordy en Robinson hun gatten zitten maar elijk van leer. In Europa, waar n van vorig jaar de hits voor ibleven. werden met de groot- wde Krakers opgepoetst. Denk s „Dancing in the Street" van Reeves and the Vandellas. welk dateert. ie krachtsinspanning van Mo- iropa bleef de top van vele hit- eerst door TM artiesten Door ssen van de muziek en het I va - ri'.epen <de:ik aan The is' heeft Motown bewezen j sound of America" niet al leen als slogan te gebruiken, maar ook ia de praktyk te brengen. Motown dankt in Europa zyn popu lariteit aan het helaas verdwenen pira ten station „Swingin Radio England" en aan de grote Tamla-Motown man voor Europa, mr. Pete Felleman. Gordy is president van de firma, ter- wyi verder zo'n beetje iedere artiest vice- presldentiei is. Barney Ales (blank met baardje» is sa les-manager. mrs. Esther Edwards zet de thee en Smokey zingt de anderen de liedjes voor Helaas hebben in de af gelopen 10 jaar verscheidene goede arties ten de Detroitaound de rug toegekeerd, o.a. Mary Wells. Kim Weston. Florence Ballard. Isley Bros, en helaas dooi- hun dood Shorty Long en Tam mi Terrell. De volgende artiesten zitten by de Tamla Motown-labels in Amerika. 'Tamla Motown is het handelsmerk voor iet buitenland en is in Amerika niet in gebruik Tamla: Miracles. Marvin Gaye. Bren- da Holloway, Stevie Wonder. Marvelet- tes. Motown: Fourtop6, Barbara Mc Nair. Spinners. Soul: Jr. Walker and the All Stars. Earl van Dyke and the Soul Bros. Jim my Ruffin. Gladys Knight and the Pips. Gordy; Contours. Temptations, Martha Reeves and the Vandellas. Vip: The Lewis Sisters. Monitors. El- gins. Chris Clark. R. Dean Taylor and 'he Messengers. Mary Wells Mary Wells is één der artiesten die geen Motown-artiest is, maar toch bij Motown historie heeft ge maakt. Zij behoort dan ook tot de groten uit de jaren zestig. Marv Well's talent kwam voor het eerst aan het licht, toen ze met het High School Choir in Detroit optrad. In dit koor kwam haar stem zó naar voren en met zo'n succes, dat ze besloot om als so liste dcor te gaan. In haar vrye tyd be steedde Mary veel tyd aan het schryven van songs. Op zekere dag ging ze met één van haar songs naar de Tamla- Motown Recording Corp. in haar woon plaats Detroit. Deze platenfirma wilde haar song best opnemen, maar er was geen geschikte zanger of zangeres voor. We spreken nu over het begin van de jaren '60. Men vroeg Mary de plaat zelf te zingen. Ze deed het. Haar plaat „Bye Bye Baby" werd een hit en de Mary Wells carrière was begonnen. Haar tweede hit volgde snel. ze verliet piompt de Highschool en ging de showbiz in. Ze ging met de Motortown Revue-toer mee, waarbij alle groten van de Motown- company betrokken waren. Deze tour werd het succes van het jaar en voerde langs plaatsen als Chicago, Cincinnati. Philadelphia, St. Louis en vele andere. Na de tour ging Mary weer terug naai school. Terwyl ze op school zat. ging ze door met het scoren van hits. De hits „Nobodv really lov«6 you" en „You beat me to the punch" maakte ze tydens haar Highschool-tyd. Mary maakte in december '63 geschie denis in de hele wereld. Toen werd na mely k by de Tamla-Motown Recording Corporation in Detroit de single „My Guy" uitgebracht Dit werd binnen de drie weken een nummer-één-hit en het bleef het enkele weken. Na haar Highschool-diploma behaald te hebben werd Mary prof. Ze is helaas niet meer by bovengenoemde firma, maar loopt zo'n beetje alle firma's in Amerika af. Temptations De groep, bestaande uit Paul Williams. Dennis Edwards. Meivin Franklin. Otis Williams en Eddie Kendricks hebben zich ongeveer eind 1968. by wyze van ex periment samen gevoegd by de Supre mes voor enige tyd. Dit had een bo- venmenselyk succes, dat het wel een ge ruime tyd zo bleef. Ze zyn alle vyf eigen baas. alhoewel Meivin Franklin toch wel als de leider gezien mag worden. Melv n werd geboren in Montgomery. Alabama op 12 oktober 1942. Paul Williams, die de grappemaker van de gnoep is. bespeelt gitaar, piano en bas op een uiterst, fyne en gevoelige manier, dat weinige hem na zullen doen. Paul aanschouwde op 2 juni 1939 in Bir mingham, Alabama voor het eerst het le venslicht. Dennis Edwards, die ook in Birming ham. Alabama geboren werd op 3 fe bruari 1943. was de laatste man. die zich bij de groep voegde. Hij was een voor malige Contours lid. Weet je nog wel van „Do you love me", die het overigens alleen in ons needrig landje goed deed. Dennis had er altijd naar gestreefd, om een groot sportman te worden Hy be hoorde. gedurende zyn puberjaren, tot gospel groepen zoals The Golden Won ders en The Revelation Wonders. Hy speelt piano en orgel. Otis Williams is daarentegen helemaal geen sportman, maar wil eens producer worden. Van Otis is weinig bekend. Hij werd zoals ieder een geboren. Op 30 oktober 1941 in Texarkana. Texas werd deze gebeurtenis een feit. De laatste van de groep is Eddie Ken dricks. Ook hy werd in Birmingham. Alabama geboren Juiste datum was 17 december 1939. Eddie ziet zich graag als de grootste van de groep, vooral wat zang betreft, maar helaas moeten wy conclu deren. dat ze alle vijf uitstek-nde, om maar niet te spreken van niet te over treffen stemmen bescgikken. afleveringen over „the sound that survi ves: soul". Toch hebben we ook nog een paar gedichten. Een goede Altona-traditie. waar we niet graag van af willen wyken. Er zit zowaar een bevrydingsgedicht by van een mevrouw uit Rotterdam. Toe maar. Het is toch bekend niet waar dat Altona géén jeugdpagina is, zoals veel mensen blyken te denken. Er mag op de Altona best over pop worden geschreven, maar in principe kan elk onderwerp door iedereen aan bod worden gesteld. Altona betekent niet voor niets „All to gether now", waar by we ditmaal nog eens de nadruk willen leggen op het woordje „ALL" Wat hebben we voor volgende week? De voorraad gedichten is, zoals we vo rige week al schreven, op het ogenblik mager. We zyn er van overtuigd dat zich dit snel aanvult. In portefeuille zyn voorts een pop- verhaal van Hans van der Wereld uit Hoogmade (en niet uit Zoeterwoudeen een doe-het-zelf bril van Fred Vos uit Leiden. Bovendien kwamen een paax derde klassers van de Kon. Emmaschool uit Leiden een zelf gemaakte Leidsch Dag blad brengen. Geweldig, jongens! We ho pen er volgende week wat van te laten zien op deze plaats. Na het zien van bovenstaande mon tage, zal het iedereen zonder meer dui- deiyk zyn dat Altona ook door Gladys Knight en Pips op handen wordt gedra gen. En daarmee, broeders en zusters, zyn we meteen by het hoofdonderwerp van deze Altona-pagina beland. Fred van Duuren en Hans Christiaanse (beiden uit Leiden) schryven nu al voor de derde keer over hun favoriete muziek, de SOUL. Ook deze keer was het weer een hele lap. We hebben Hans en Fred zelfs een beetje moeten intomen, want het was allemaal wat veel. Voorlopig zullen zy nog wel een tydje doorgaan met hun

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 25