straks het Mulo-diploma op zak? zoek dan je toekomst bij de Haagse telefoondienst agoagoagoagoago LUMMUS NEDERLAND NV de rijksoverheid vraagt secretaresse JONGE WISKUNDIGE MEDEWERKERS administratief medewerker A.W. SIJTHOFF'S ASSISTENTE OP DE AFDELING BOEKHOUDING (tevens telefoniste agoagoagoagoago Voor het deel van ons bedrijf det de Collectieve verzekeringen (groepsverzekering voor pensioenen) omvat kunnen wij plaatsen met vooropleiding tenminste Muk>-B/MA.V.O„ H.A.V.O., H.B.S.-B of Gymnasium-B. Zij zullen worden opgenomen in een team dat tot taak heeft het uitvoeren van berekeningen, in combinatie met het behandelen van collectieve verzekeringscontracten en van het administreren van wijzigingen daarin. De opleiding, die plaats vindt zowel binnen het bedrijf als in extern cursusverband, is. gericht op de studie voor levensverzekering- wiskunde als ACTUARIEEL REKENAAR of ACTUARIEEL ASSISTENT. De AGO biedt aantrekkelijke mogelijkheden en faciliteiten, o.a. in de vorm van volledige vergoeding van studiekosten, gratificatie- en spaarregelingen en opname in het pensioenfonds, waarvoor geen premie verschuldigd is. Voor forensen bestaat een reiskosten en pensionvergoeding. ALGEMEENE FRIESCHE GROOT-NOORDHOLLANDSCHE OLVEH VERZEKERINGEN Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie te richten aan de afdeling Personeelszaken van DE OLVEH VAN 1879, Kortenaerkade 1 (Postbus 1879) Den Haag, of een afspraak te maken voor nadere inlichtingen (tel. 070-624511, toestel 136). is een dochteronderneming van het Lummus concern dat vanaf zijn oprichting in 1907 naast talloze andere projekten, meer dan 1000 grote petroleumraffinaderijen, petrochemische com plexen, en chemische fabrieken heeft ontwor pen, gebouwd en in bedrijf gesteld. De 4500 medewerkers, waaronder die van Lummus Nederland, ieder specialist op zijn terrein, zorgen ervoor dat Lummus zijn leiding gevende plaats op dit gebied blijft innemen. In verband met uitbreiding van aktiviteiten doet zich in de afdeling Foreign Prints een vakature voor van: Belangstellenden wordt ver zocht telefonisch kontakt op te nemen, telefoon (070) 61 48 91, toestel 383, dan wel hun solli citatiebrieven te richten aan de afdeling Personeelszaken, Kalvermarkt 9, Den Haag. Tot de dagelijkse werkzaamheden behoren het registreren, doen bijwerken en zorgdragen voor tijdige verzending van een groot aantal teke ningen naar diverse leveranciers in Europa. Een redelijke kennis van Engels is daarom zeer gewenst. Mulo-opleiding is vereist. 43^8 KVV INOINIEUKS SN CONSTRUCTEURS VOOR DE INDUSTRIE \UZZll LUMMUS NEDERLAND N.V. LID VAN DE GROEP VAN COMBUSTION ENGINEERING MAATSCHAPPIJEN HAAG - TELEX 31309 - TEL 614391 - TELEGRAMADRES LUMMUS DEN HAAG Ib voor het Rijkszuivelstation t.b.v. de afdeling Algemene Zaken te Leiden meaewerker vac. nr. 0-4326/1158 Deze afdeling behandelt aangelegenheden op het gebied von personeel en materieel en onderhoudt velerlei mondelinge en schriftelijke contacten binnen en buiten de dienst. Vereist: diploma MULO/MAVO of gelijkwaardige opleiding, type en administratieve ervaring. Kennis of studie op boekhoudkundig gebied strekt tot aanbeveling. Leeftijd vanaf 25 jaar. Salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, tussen f 845,- en f 1202,- per maand. voor het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid t.b.v. de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid te Leidschendam secretaresse vac. nr. 9-3345/1158 Vereist: diploma MULO of gelijkwaardige opleiding, diploma typen en b.v.k. diploma steno. Salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, max. f974,- per maand. voor het Rijks Zurvelstation te Leiden administratief medewerkster vaoi--ni\ 0-4325/1158 Taak: registreren en groeperen van gegevens m.b.t. de voor het onderzoek van levensmiddelen ontvangen monsters; uittypen van analyserapporten en het beheer van het archief daarvan; verrichten van overige administratieve werkzaamheden. Vereist: MULO-opleiding en type-ervaring. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, tussen f452,- en f 779,- per maand. Schriftelijke sollicitaties onder het bij de gewenste functie vermelde vacaturenummer (voor elke vacature een afzonderlijke brief) zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1, 's-Gravenhage. AOW-premie voor Rijksrekening. De salarissen zijn exclusief 6% vakantie uitkering Elke dag met andere mensen, andere steden, andere landen in contact zijn. Elke dag verbindingen tot stand brengen voor b.v. fabrikanten en zakenmensen. Dat doe je als telefoniste bij de Haagse telefoondienst. Leuk werk, als je er niet tegen opziet verantwoordelijkheid te dragen. Goed betaald ook. En naast je salaris krijg je nog extra toeslagen voor wisseldiensten. Ja, als telefoniste kun je je wat veroorloven. Nu, en in de toekomst. Want met de jaren blijft je salaris stijgen. Natuurlijk leidt de PTT je op voor dit werk. Je leert alle aspecten kennen van telefoon communicatie. Je raakt vertrouwd met de telefoonpost die je bedient. En de praktijk doet de rest. Van de eerste dag van je opleiding af ontvang je het volle salaris. Verzeker je nu reeds van een plaats, ook al moet je nog eindexamen doen. Heb je belangstelling voor één van de hierboven beschreven functies? Vul dan nevenstaande antwoord- strook in, knip 'm uit en stuur 'm op. Dat kost niets (je hoeft er zelfs geen postzegel op te plakken). Gratis kans op een goede baan. Gewoon doen 'Adma' is de wat nuchtere PTT-verkorting voor administratief ambtenaar. Dit is een beroep waarin je vele kanten op kuntboekhouding, loonadministratie, gidsen-voorbereiding, aansluitingen, materieelvoorziening... Eerst volg je een bedrijfscursus, zodat je niet helemaal vreemd staat tegenover de talloze aspecten van het zo gecompliceerde telefoon bedrijf. Daarna kun je nog een opleiding volgen waardoor je versneld in hogere rangen kunt worden benoemd. Van de eerste dag af verdien je echter het volle salaris Als je aanleg hebt voor administratief werk en tevens initiatief en doorzettingsvermogen bezit, dan biedt de Haagse telefoondienst je óók in de administratieve sector volop kans om vooruit te komen. Verzeker je nu reeds van een plaats. Telecommunicatie-techniek is het vak van de toekomst. Een vak dat zó veelzijdig is en waa de ontwikkelingen zó snel gaan, dat de PTT er een speciale opleiding voor in het leven hei geroepen. Want geen bedrijf is op dit gebied ver vooruit als juist de telefoondienst. Als je voldoet aan de opleidingseisen en belangstelling hebt voor elektrotechniek, dan is dit je kans Verzeker je nu reeds van een plaats. De cursus begint op 1 september. Tijdens de opleiding raak je vertrouwd met de technische aspecten van de schakeltechniek.- Je wordt een 'all-round' technicus. Later ga je je verder specialiseren, b.v. in telefonie, telegrafie, mobilofonie en semafonie. En danbei telecommunicatie-technicus. Een vakman met toekomst. Van de eerste dag van de opleiding af ontvang je het volle salaris. TELEFOONDISTRICT 'S-GRAVENHAGE Of kom eens praten op de afdeling Personeelszaken van het telefoondistrict 's-Gravenhage, Jan Hendrikstraat 8. 's-Gravenhage. Maar bel dan eers even op. Telefoon (070) 63 13 00 (na 17 uur via onze automatische registratieapparatuur). A/s je (fit jaar eindexamen doet, kun je nu al solliciteren Invullen, uitknippen en opsturen naar het telefoondistrict 's-Gravenhagft Antwoordnummer 56, 's-Gravenhage. Ik solliciteer hierbij naar de functie van telefoniste administratief medewerk(st)er telecommunicatie-technicus {aankruisen wat wordt bedoeld Naam Geboortedatum Adres Plaats Wij zoeken voor de afdeling redactie van onze uit geverij een: met middelbare schoolopleiding en voltooide secre- tere6ee-cursus. Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie brief, met vermelding van gegevens omtrent opleiding en ervaring, te richten tot onze afdeling personeels zaken, postbus 26 te Leiden. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ N.V. DOEZASTRAAT 1, LEIDEN. In ons bedrijf is plaats voor: Mulo-diploma en diploma typen strekken tot aanbeveling, Leeftijd plm. 18 jaar. GEBODEN wordt: prettige werkkring, in moderne gebouwen, goede salariëring. Jacht- en Scheepswerf C. VAN LENT ZONEN KAAG (Post Abbenes) Telefoon (02534) 341. Na 17.00 uur (02520) 6716. Want het telefoondistrict 's-Gravenhage biedt je plezierig werk dat goed betaald wordt. Plus volop kansen om het ver te brengen en_ aantrekkelijke zekerheden (1de zekerheid van een goed salaris, vanaf de eerste dag dat je er komt werken(2) de zekerheid van een goede toekomst in een bedrijf dat aandacht heeft voor je verdere ontwikkeling(3) de zekerheid van gunstige arbeidsvoorwaarden en uitstekende sociale telefoniste een boeiende baan vol afwisseling voor meisjes met het MULO- of Mavo-4-dip/oma. administratief medewerk(st)er voor jongens en meisjes met een MULO- of Mavo-4-dip/oma. tele co mm unica tie - te chnicus voor enthousiaste jongens met MULO-B of MULO-A (Mayo-4) met wiskunde en een grote belangstelling voor elektrotechniek

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 24