ubileum van 't Leidsch Schaakgenootschap Kun-sten ma-ken Gast of gastheer? Kruiswoordraadsel (om er ACHT-er Pim en Pom II I Al 1 :u- Vierkamp in Oegstgeest H. W. Filarski's bridgerubriek LEIDSCH DAGBLAD PAGINA n 'Al pWenheid van het 75-iarig bestaan van het Leidsch f8+opgegeven, ^nootschap - het werd om precies te z.jn op 2 maart jericht vindt in het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest -vVaCht! [belangwekkende vierkamp plaats. De deelnemers zijn gnir. M. M. Botwinnik (ex-wereldkampioen), B. Spass- W huidige wereldkampioen), de Deen Bent Larsen en onze mot Jan Hein Donner. Sprekend zullen bijna alle 19. Kh5-h6 Kc6-d6, 20. gö- TROIANESCU Wit: Larsen. Zwart: Petrosian. (Santa Monica 1966) [hebbers uit alle delen van een bezoek aan de toernooi- I, Zoals wij van het LSG zal men ook ditmaal iien om het iedereen naar I Te5-el. i De rest is een kwestie van tech niek. Er volgde nog: 21. Tf7 Ke6, 22. Tf2 Tal. 23. g7 Thlt, 24. Kg6 Tglt, 25. Kh7 Thlt. 26. Kg8 Ke7. 27. 1 e4 c5, 2. Pf3 Po6, 3. d4 cd4 4 Pu4: g6. 5. Le3 (Het schijnt dat de Maróczy-variant 5. c4 twijfelachtig naken. Er is zelfs een Te2t Kd7, 28. Te4 Kf7 en zwart gaf op. de rest is niet moeilijk te vinden. Een klassiek eindspel! jnd ingericht, waar iedere I n de gelegenheid wordt ge- üklectuur aan te schaffen. werd toevertrouwd aan ationale schaakboekhandel NV uit Amsterdam. op het grote duel doren geven wij van elk i ten van hun beste prestaties toernooi zal winnen? Spassky (geb. 30 jan. 1937) jeldkampioen stenig favo- j j ajn landgenoot Botwinnik aug. 1911) als mogelijke Bent Larsen <geb. 4 maart I ie in vele toernooien de r grootmeesters is en de er jaren het ene toernooi na won. kan wel eens de [rcssing in de thans aan de de vierkamp worden, j igeb. 6 juli 1927) die in- aal uitstekende resultaten i een graag geziene gast in j Zuid-Amerika is zou wel struikelblok voor Spassky rormen! BOLESLAWSKI 1 1 w 1 ■4'5 SPASSKY In dergelijke open stellingen is Spassky het gevaarlijkst. 1. Pc3-e4! Dd6-c7. 2. Tdl-hl Tf8- k8. 3 Th2-h7~ Kg7-f8. 4. Th7xf7t Kf8-e8, 5. Dg5xg6! Pd7xe5, 6. Tf7- is geworden!), 5Lg7, 6. o4 (Dus toch!), 6Pf6. 7 Pc3 Pg4. 8. Dxg4 Pd4:. 9. Ddl Pe6 (Zo verliep I ook de partij Jerry BeyWeiland. Kamp. v. Leiden 1957. De witspeler vervolgde met 10. Tel b6, 11. Le2 Lb7, 12. f3 Tc8, 13. 0—0 00, 14. Da4! enz. Larsen volgt een andere methode». 10. Dd2 d6, 11. Le2 Ld7. 12. 0-0 0—0, 13. Tadl Lc6. 14. Pd5! Te8, 15. f4 Pc7. 16. f5 Pa6, 17 Lg4 Pc5, 18. fg6: hg6:, 19. Df2! Tf8. 20. e5Le5:. 21. Dh4 Ld5:. 22. Td5: Pe6. 23 Tf3 Lf6. 24. Dh6 Lg7. 25. Dg6:ü (Een bliksemflits!» Pf4, 26. Tf4:fg6 27. Le6* Tf7, 28. Tf7:! Kh8, 29. Tg5! b5, 30. Tg3! en zwart gaf de partij op. Petrosian heeft in deze partij niet veel te vertellen gehad! I I 4 I 5 1 1 w 1 1 1 mm e* X I f:1 wm i S 5 DONNER Wageningen 1957) Het slot is aantrekkelijk. 22Dd6-c6, 23. Te7xb7! Pd4- f5. 24 La2-d5! Dc6-c2. 25. Tdl-cl i Dc2-e2. 26. Ld5xf7t en zwart loopt 1 mat. Donner op zijn best! Het is jammer dat het Ameri kaanse schaakgenie Bobby Fischer met aan deze vierkamp deelneemt. I Na de match RuslandRest v. d. Wereld deed hij mee aan een snel- I schaakwedstrijd waar alle .groten" i aanwezig waren. Fischer won 18 par- I tijen en maakte er 2 remise. De einduitslag zal u verbazen: 1. Fscher, 2. Tal 14'.pnt., 3. Kortch- noi 14 pnt.. 4. Petrosian 13% pnt.. 5. Bronstein 13 pnt., 6. Hort 12 pnt., 7. Matulovic 10% pnt., 8. i Smyslow 9'j pnt., 9. Reshewsky 8% pnt., 10. Uhlmann 8 pnt.. 11. Ivkov 7 fc punt, BISHOP. BOTWINNIK tningradMoskou 1941 i een bekend feit dat derge- adspelen zeer moeilijk te be- n zijn, vooral wanneer de [ende koning niet is afgesne- iotwinnik is een uitstekende I kenner, zoals het verloop idelijk toont, •ii3 Tc8-b8, 2. Kgl-h2 Ke6-d5 f3 Kd5-c6. 4. Kg3-g4 Kc6-b7 a op b6 leidt snel tot ver- 1-el Tb8-g8. 6. Tel-e6 Kb7- Ïg4-g5 Ka6-b7, 8. h3-h4;; slissende manoeuvre. Kb7-a6. 9. h4-h5 Ka6-b7. it Kb7-a6. 11. Kg5-h4! Ka6-b7 g7xh6, 13. Te6xh6 Tg8-g7. h5 Kb7-a6, 15. Th6-c6 is thans Kb7 wegens BZ. 16. Tc6-c7! Te7-e5t, 17 18. Tc7xh7 Kb6-c6. l Iemand stelt u voor het volgende spel af te spelen, waarbij u niet slechts te horen krijgt dat géén der tegenstanders in één der vier kleuren een renonce heeft, terwijl u bovendien nog verneemt hoe of de eerste twee slagen verlopen. Laten ftdj zeggen dat het om een inzet gaat, v.b. om een lekker etentje. Wint u het contract, dan bent u gast verliest u het dan zult u de maaltijd moeten betalen. Enige voorwaarde: niet meer dan 15 seconden bedenktijd. Durft u het aan?? Dit is de speluitleg van NZ. 4» A 6 4 2 8 5 4 2 O •J» A H V 10 5 N WO z 4 H B 10 9 9 A 3 8 6 4 3 A B 7 2 Noord was gever, allen kwets- aar. OW pasten voortdurend en |lBni u de acht afwijkingen In de Oei de bovenstaande tekeningen jolden? De luiste oploBsinc vindt u elders op deze pagina NZ boden: noord één klaver zuid één schoppen noord drie schop pen zuid vier schoppen. Zuid speelt dus vier schoppen en west start met ruitenheer. die op tafel (noord» wordt getroefd met schoppen twee. In slag 2 vervolgt noord met schoppen vier en zuid j snijdt met schoppenboer, oost deed schoppen vijf en west schoppen drie I bij. Hoe nu verder?? Los eerst eens op, alvorens verder te lezen! i De normale voortzetting lijkt na- tuurlyk te beginnen met het naspe len van schoppen negen, in noord het aas. en dan maar de schoppen vrouw by oost weg snyden wan neer deze vierde gezeten heeft. Dat levert dan elf slagen op en u vraagt zich af waarom de man die u het voorstel deed zo graag van zijn geld af wilde. Maar hij is slimmer dan u denkt: wanneer u namelijk in slag 3 schoppen negen uit zuid speelt en in noord het aas legt, on dergaat u de schok van de dag. Want oost bekent geen schoppen meer en hoe u nu verder speelt, het contract gaat down. U kunt proberen in zuid aan slag te komen met klaverboer (wat lukt», een rui ten te troeven (lukt ook», nog een klaverslagje te maken, maar derde klaver wordt door west afgetroefd. Hierna verliezen NZ nog twee rui tens en later een hartenslag. Het etentje zou u dubbel en dwars \»?rdiend hebben, indien u in slag 3 de schoppen negen speelt en, als west bekent, in noord een kleine schoppen bijspeelt. In feite I dus: éénmaal schoppen snijden I over oost en als dat lukt. de snit te gen dezelfde schoppenvrouw maken i j over west! Wat. vraagt u zich af, j els oost door die vreemde speel wij- 1 ze in slag 4 de schoppenvrouw (tweede of derde) toch zou maken? j Bekijkt u dat zelf maar eens. en u j zult tot de conclusie komen dat NZ hierna in élle varianten gewonnen i zijn. Smakelijk eten! BRIDGEVRAAG: West is gever, allen kwetsbaar, parenwedstrijd. Zuid heeft: 6 9AHSOH98753 V10 5 West één schoppen noord past oost past wat moet zuid doen? Antwoord elders op deze pagina. ANTWOORD OP BRIDGEVRAAG: Zuid zal zeker „iets" moeten doen. Vele spelers zullen twee rui ten bieden, maar dat is toch niet het beste bod. In deze situatie is er weinig fantasie voor nodig te ver onderstellen, dat noord vrij sterk in schoppen zou kunnen zijn. Als zuid dus doubleert, kan noord door te passen er een voordelig strafdoublet van maken. Kan hij dat niet en zegt hij b.v. één Sans of twee kla ver. dan kan zuid altijd nog twee ruiten introduceren. Zeker is het mogelijk, dat noord met twee har ten antwoord, maar tegen alle mo gelij kheden kan zuid zich in één bod niet dekken. Twee harten kan bovendien nog best een aardig speelbaar contract zijn. Bridge is een spel van kansen nemen: een doublet in zuid is een betere „kans" dan het al te simpele bod van twee ruiten. Onthouden moet men ook, da zo'n doublet in vierde hand niet ze iets geweldigs behoeft te belo ven. Pim: (geeft de vrouw een kop je» Mieuw, vrouw, geef mij nog eens een hap-Je. Pom: (geeft de vrouw ook een kop-je» Mauw. vrouw, geef mij nog eens een hap-je. De vrouw: Wat krij-gen we nou weer? Jul-lie hebt net e-ten ge-had! Pim en Pora: Maar toch heb ben we al weer hon-ger! De vrouw: Ik weet niet meer wat ik met Jul-lie aan moet. Jul-lie e-ten me de o-ren van het hoofd! Pim en Pom: Niks van waar! We heb-ben jouw oor nog nooit aan-ge-raakt, vrouw! De vrouw: Sta nou maar niet 20 te ky-ken. Jul-lie krij-gen toch niks. Pim: (loopt kwaad de keu-ken uit) Mooi hoor, om je klei-ne ge-streep-te vriend zo te la-ten ver-hon-ge-ren. PomMooi hoor, na zo veel Jaar van kop-Jes ge-ven en koes-koe-zen! Pim: (kijkt de ka-mer rond» Wat zul-len we doen om haar te straf-fen? Pom: De he-le boel on-der- plas-sen. Pim: Of al-le spul-len en prul len om-gooi-en. Pom: (denkt na) Maar daar heb-ben we nog al-tijd geen lek-ker hap-Je mee. Dan zegt ze mis-schien: nou kry-gen Jul lie he-le-maal niks meer. Pim: (denkt ook na) Tja als we er zelf maar aan kon den ko-men, hè: aan een mooi hap-je of cent-Jes om een hap-je te ko-pen. PomVoor cent-jes moet Je wer-ken. PimNouEn als we dat nou eens de-den? Als we sa men eens een aar-dig baan-tje zoch-ten waar Je veel cent-jes mee ver-dient? Pom: Een beet-Je fat-soen-lij- ke kat laat het wel uit z'n kop om te wer-ken voor de kost. Pim: Klets-koek. En het paard dan? Is dat geen fat-soen-lijk dier? Die werkt ook voor zijn e-ten-tje. En on-z>e oom de tij ger in het cir-cus en koning leeuw? Die sprin-gen ook niet voor niets op kruk-jes en door hoe-pel-tjes! PomDaar zit wat in. Pim: (zijn o-gen wor-den op eens heel groot) Pom! hé Pom. Ik wéét wat! Wij doen het ook! Wij gaan ook wer-ken voor de kost! TJoe-pie zwar-te, ik zie me zelf al by de sla-ger staan met een zak vol cent-jes! Pom: Maar hoe wil je er-aan ko-men? Een kar trek-ken zo als het paard? De melk-boer kijkt wel uit. Dan komt ie de straat niet eens uit! Op kruk jes sprin-gen en door hoe-pel- tjes? Dat is niks by-zon-ders voor een kat. Daar be-taalt het hoog-ver-eerd pu-bliek in het cir-cus vast geen cent-jes v:>or. Dat kun-nen ze thuis ook zien! Pim: Maar een ech-te gro-te kunst van twee kat-ten! Dat dat is nog niet ver-toond! Daar tel-len ze zak-ken vol cent-Jes voor neer, let maar op. Pom: Maar wat voor kunst-jes dan? Pim: He-le nieu-we kunst-Jes die nog nooit ie-mand heeft be dacht! De kat die op de thee pot staat, de kat die danst op de rug van zijn vriend! (hy kijkt Pom met een scheef loep je aan) Nou, wat zeg je er van? Pom: Mmmniet veel bij- zon-ders. Als een mens wil kan ie ook op de thee-pot staan en Horizontaal 3. zangstem 8. stedeling 9. talentvol 11. Engelse adellijke titel 12. kort ogenblik 13. huisgrond 14. graafwerktuig 16. vlaktemaat 19. papegaaien 21. muziek waarop men danst 23. gegraven diepte OPLOSSING VORIGE PUZZEL De eerste prys van f 10.— werd toegekend aan mevrouw W. Hendrik- sen, Oppenheimstraat 29, Leiden; de tweede prijs van f7,50 aan mevrouw J. van Apeldoorn-van Wensveen, Nassaustraat 29. Zoeterwoude-Rijn- dyk; de twee prijzen van elk f5. vielen ten deel aan mevrouw A. Koo.v-Wijnhout, Nassaupark 3. Lisse en mevrouw G. A. Warmerdam, i Schoonoord 63. Voorhout, De pryzen 1 zullen aan de winnaressen worden I toegezonden. 24. stel bijeenhorende zaken 25. zoon van Noach 26. filmkunstenaar 30. tijdruimte 31. koorhemd 33. platboomd sleepschip 35. syllabe 37. sierplant 38. houding 39. toiletartikel 40. klap 41. godin van de dageraad 43. kleur 45. beterschap 46. zwachtel 47. aanwijzend voornaamwoord. VERTICAAL 1. op de voorste plaats 2. in hoge mate 3. verhaasten 4. zangstuk 5. voorzetsel 6. hoge vestibule 7. verschrikkelijk Kom er achter .ruBiaipocó UBA .IOUS g [3JB-Ï do veen i s-jycw.i .laMnoipsaoj uba joo 9 ufip.108 ui jooid g S3|U!l sau UBA JdWJd .iBBpqoooa uba puBq g A\no.ijjnf uba AmBjq^usM z cuo Sum** ijaaq Mnaijjnf 1 10 landmeetkundige 15. amfibie 16. deel van hooggebergte 17. spruit 18. Europeaan 19. Italiaans nationaal gerecht 20. proefschrift 21. muf 22. muurholte 26. fyne katoenen stof 27. alcoholische drank 28. loofboom 29. zwaarte van vuurwapens dan-sen op de rug van Je vriend kan ie-der-een le-ren! Pim: Ja, maar wacht e-ven! Al-le twee te-ge-lijk! De gro-te kunst van de vriend die op de thee-pot staat en de an-de-re die te-ge-lyk op zyn rug danst Pom: (denkt na» Ik weet niet of het al eens eer-der ver-toond is en ook niet of ze daar hun g»oei-e geld-je voor zul-len neer- leg-gen. Maar te pro-be-ren is het wel. Pim: (staat al naast de thee pot op ta-fel» Voor-uit, zwar-te, ga staan. Pom: (klimt op de thee-pot) Pfffhèikglij..ik hou het niet Pim: O-ver! Dacht Je dat. on ze oom ty-ger en ko-ning leeuw hun kunst-jes in één dag on-der de knie had-den! Pom: (klimt zuch-tend weer op de thee-pot) Voor-uit dan maar weer. Pim: (klimt op P»Dm's rug» O. ik zie ons al! We he-ten dan Pim-mel-door en Pom-mel-door re avond(rink king. kets mauw. .mieuwau.help ik ben kletsnat he-el-lep! nat... he-el-lep! De vrouw: (komt hard bin-nen- hol-len) Wat ge-beurt er? O, kyk nou toch weer eens! Mn mooi-e thee-pot en al-le thee en blaad-jes o-ver de grond. Nou is het af-ge-lo-pen. hoor Je! Nou geef ik jul-lie aan de eer-ste de bes-te mee. Pim. 011-der de kast» Wie zou de eer-ste de bes-te zijn? Pom: (bib-be-rend naast Pim onder de kast) Als het maar niet het cir-cus is. want daar wordt het toch niks met die kun-sten van jou! MIES BOUHUYS 31. behoeftig 32. schooien 33. Turkse titel 34. schrobnet 36. slag 39. vogel 41. loofboom 42. stel 44 plaats in Gelderland. Oplossingen onder het motto KRUISWOORDRAADSEL dienen voor woensdag a.s. te 9 uur in het bezit te zijn van de redactie van het Leidsch Dagblad. Witte Singel 1. Lei den. Wij stellen vier pryzen beschik baar: één van f 10, één van f 7,50 en twee van elk f 5,-. Alleen abonnees kunnen meedingen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 23