„BEROEPSETERS" zorgenkinderen rafelgenoegen in een aangepaste sfeer W n Romantische Restaurants VOOR, OYER EN -mi BREDA/EGMOND AAN ZEE (GPD) ■tn rustig gaan eten. Zonder een elektroni- j,i scheldpartij van gitaren. Niet in de rij 0 voor de keuken-artillerie die tegen een tfcer prijsje zijn lopen van chroom en for mica op je keelgat richt. Kan dat nog in Ne derland? Hebben wij na de reeksen stoksla gen, door de prijsbewakers uitgedeeld, nog keus? Wis en waarachtig, vinden de restau rateurs. die frontale aanvallen zijn ze dan beu. Natuurlijk betaal je tafelzilver en de glimlach van ober. Maar dat eetgerei is dan (teen smijtbestek. En die boer $aat méér van het vak dan voor serveren van pinten nodig is. ^restaurateurs zeggen: Wij hebben niet zo bont gemaakt als de talen willen. Jawel, er zijn aan gingen geweest van de toeristi- organisaties en van de minister, de processen en boze publikaties jen nog vers in het geheugen, ir waren die allemaal zo eerlijk? restaurateurs menen van niet. Ze reren dat er sterk overdreven is. dat er zondebokken zijn gezocht redenen, die meer met politiek met de ernst van de overtreding [naken hadden. Een hetze, die niet de hele linie gerechtvaardigd vindt de meerderheid. De Bredase herbergier Jan Ste- een Limburger die in Utrecht even aan de randètad heeft geproefd en daarna weer „op smaak" is ge bracht in het blijmoedige zuiden, heeft een mooie uitdrukking bedacht voor de littekens in het gezicht van de vaderlandse horeca. Hij zegt: „Je kon gerust spreken van een image crisis. Die heeft tot een flinke om- zet-vermindering geleid. Bij mij was dat ongeveer vijftien percent. Maar ieder bedrijf heeft er last van gehad. Toch hebben we ervan geleerd. We zijn om zo te zeggen geïnspireerd tot een nieuw antwoord. Dat gaan we geven in de vorm van een nieuwe organisatie: de romantische restau rants. Stevens wil dat Nederland zo snel mogelijk van dat antwoord kennis neemt. Hij is. toen enkele weken ge leden de eerste vergadering in zijn „Auberge de Arnt" werd gehouden, meteen de publiciteit gaan aanpak ken. Meer dan vijftig restaurants uit Nederland en België hebben int us- Onvoorzichtig ^Het is onvoorstelbaar hoeveel «baarheden er tegenwoordig in sel gewone huizen worden be- aaid", zegt een politieman in week- lad. Woman. Volgens hem denken veel vrouwen dat een insluiper at op die ene speciale plaats zal jïen waar geld of juwelen worden fpaard. En hoe weet die dief dat iets te stelen valt? Vaak (volgens se politieman) doordat vrouwen ilke „onvoorzichtige praters" zijn ze in de supermarkt lopen te inkelen of bij de kapper zitten. ADVERTENTIE DAMESMODE in exclusief jonge stijl... BREESTRAAT I08a-H2 LEIDEN altijd niet, al zijn de technieken veel verbeterd. Op bepaalde huidtypen kan een facelift dikke littekens ach terlaten. Soms verandert de gezichts uitdrukking, terwijl infecties en an dere complicaties niet altijd te ver mijden zijn. Volgens Ladies' Home Journal accepteert de plastische chi rurg in Amerika in het algemeen ne gen van de tien patiënten die om een facelift komen vrage. Als hij weigert is dat omdat het gezichtstype van een cliënt geen goede resultaten ga randeert of omdat de vrouw in kwes tie psychologische problemen heeft die met een facelift toch niet te ver helpen zijn. Maar de meeste vrou wen staan tegenwoordig erg nuchter tegenover een facelift. Ze verlangen geen gezichtje an twintig lente6 maar willen in de eerste plaats een beter uiterlijk. in de wetenschap dat ze zich dan ook beter zullen voelen. Sterren kijken Volgens McCall's is heel Amerika op het ogenblik in de ban van „het bovennatuurlijke". In metrostations staan machines die voor een paar dollars de toekomst voorspel len, ontwerpers en kunstenaars wor den geïnspireerd door occulte zaken, kaart- en handlezen zijn liefhebbe rijen die serieus worden beoefend. Sterrebeeldmotieven zijn terug te vinden in sieraden en gebruiksvoor werpen, beroemdheden als Elisabeth Taylor en Mick Jagger laten hun sterrebeeld op hun kleding borduren en geen interview is compleet zon der een uitgebreide discussie over het teken waaronder de geïnterview de is geboren. Jonge mensen bepa len hun beroepskeuze en hun politei- ke en seksuele koers via een horos koop en volgens een kroniekschrijf ster van het blad wordt het meer en meer gewoonte, zich niet met naam maar met sterrebeeld voor te stellen. Zodat men op vergaderingen belangrijke personen ziet binnenstrui- kelen met het hijgend uitgeroepen excuus: „Sorry, ik ben te laat. Taurus, weet je wel". sen op het idee gereareerd. Op 6 april kwamen ze in „De Ridderhof" in Maassluis spijkers met koppen slaan. De eerste R.R.-emblemen voor de vereniging romantisch tafelen zijn in ontwerp gereed. En koninklijke goedkeuring is aangevraagd". Wat moeten we nu romantisch noe men en wat niet? Het woordenboek is daar niet byster duidelijk over. Wie genoegen wil nemen met de ver taling: „Niet alledaags," zoals Van Dale die geeft, zoekt het dus in za ken waarvan er géén dertien in een dozijn gaan. De statuten van de ver eniging bieden iets meer houvast. Het gaat om tafelgenoegens „in de ruim ste zin van het woord en in een aan gepaste sfeer". Of dat criterium vol doende mogelijkheden geeft om aan culitinaire momumentenzorg te doen, staat nog te bezien. Secretaris J. H Middelbeek van ro mantisch tafelen, te Egmond aan Zee gastheer in het decoratieve „Alten burg", geeft toe dat de zakelijke druk op de vereniging groot kan worden als het lidmaatschap eenmaal een in ternationale „renommee" geworden Is. .Toch moeten er bij een vereniging als deze zo min mogelijk concessies aan de gladde zakelijkheid worden gedaan. Dat is niet zo gemakkelijk. Want de vraag is welke maatstaven je by de selectie moet aanleggen. Als je in een restaurant goed ont vangen wordt en daar niet tot beste- stedingen wordt gedwongen die je niet aanstaan, dan zou ik zeggen: laat zo'n zaak toe. Maar dan moet-ie wel iets karakteristieks hebben. Iets eigens voor een streek, of een stijl die uitzonderlijk is. Andere criteria kan ik op dit moment niet geven". Het gaat bij de vereniging „Ro mantisch tafelen" in ieder geval niet om een club van sjieke be drijven, die het gewone publiek door gaans afschrikken omdat ze zo'n ge reserveerde indruk maken. Weg met de drempelvrees, zeggen de restaura teurs. Wie maar een gulden wil uit geven, moet net zo goed binnen kun nen als de man die het duurste couvert van de zaak bestelt. Wat zou er anders over blijven van het gastheerschap? Dat verdraagt geen enkele vorm van klanten-discriminatie. Het wordt tijd dat ook het bedienend personeel van de oude stempel daar rekening mee houdt. Veel te weinig Secretaris Middelbeek: „De goede herberg is in Nederland praktisch verdwenen. Tusse de karakterloze cafetaria en het klasse-restaurant zit niet veel. Als je in een stad als Düs- seldorf komt, dan zie je zaken waar een hoogleraar zich naast een fa- brieks arbeider best op z'n gemak voelt. Want ze komen voor dat voor treffelijke glas bier en voor die niet te omschrijven sfeer, die ze samen maken. Zulke zaken zyn er te weinig in Nederland. Daarom moeten we hun stijl conserveren. Van de ande re kant moeten we vakbekwame, on dernemende mensen ook de ruimte geven om de open plaatsen op te vullen." Vinden de restaurateurs dat er niet genoeg wordt getafeld? „Dat niet, maar je zou wel een andere verdeling over de verschillen de typen zaken kunnen krijgen. Van daar dat op een zo breed mogelijke samenwerking wordt aangestuurd Want laten we eerlijk zijn: de vere niging dient in de eerste plaats een commercieel belang". „Alleen dat belang heeft ande re inhoud gekregen. De restaura teur die het met opgevoerde reke ningen dacht te winnen, heeft zijn lesje intussen wel geleerd. Hetpu- bliek laat zich niet meer bedonderen. Het is anders gaan reageren, sinds de vroeger zo exclusieve gerechten zo goed als panklaar in de super markt kunnen worden gekocht. Bo vendien is het „experimentele" ko ken voor heel wat mannen een gelief koosde vrije tijdsbesteding gewor den. Tel daarbij op de ervaringen van buitenlandse vakantiereizen en je hebt een toenemende kwaliteitsbe wustheid." ,De restaurateur die daar geen rekening mee houdt, is geen zaken man. Commerciëel zijn betekent nu dus: het publiek niet onderschatten. Zorgen dat je niet achter loopt en oog hebt voor het ongewone, dat in z'n oprechtheid het sterkst kan aan spreken." „Zeg niet dat het restaurant geen toekomst heeft omdat we het zelf allemaal goedkoper kunnen. Dat is een burgerlijke dwaling, waarvan men sneller terugkomt naarmate de kleurloze gestroomlijnde zakelijkheid sterker wordt ervaren als een maat schappelijk of zelfs als een cultureel verlies. In een tijd, waarin de bete kenis van het attente dienstbetoon met de dag toeneemt en de beste dingsmogelijkheden ruimer worden, is een gezellig etentje niet langer een privilege van de bovenlaag. De behoefte zal juist verder toenemen zodra de vrouw, meer dan tot nu toe, haar aandeel in de gezinswelvaart gaat leveren." „Het mag dan waar zijn, dat copieu ze maaltijden nog altijd het beste middel zijn om tot zaken te komen, daar staat tegenover dat vriendschap zonder winstoogmerk bij gezellig ta felen minstens zo goed kan gedijen. De maaltijd heeft onmiskenbaar een verbroederende functie. Wie ervan wil genieten moet er de tijd voor ne men. De conversatie er omheen, de sfeer van het huis en de kwaliteit van de gerechten, kunnen een sterk ontspannende uitwerking hebben. Tenminste, als de keukenmeester niet zondigt tegen de gezondheidsre- te zijn op ons hart en onze vaten. Ook daarmee moet een restaurateur rekening houden." Het nieuwe initiatief heeft dus al le kansen. Het zou bovendien onze eetgewoonten (geen ontbijt, snelle lunch) kunnen verbeteren. Directeur T. Nolson van het Amsterdamse Mi- randapaviljiDen, inmiddels voorzitter van de vereniging Romantisch Tafe len, heeft dat goed gezien. Waar het nu op aan komt, is een sluitende or ganisatie. En daar wordt hard aan gewerkt. De romantische restaurants willen gezamenlijk gaan inkopen. „Den eens aan al die ingrediënten, die in geen enkele restaurantkeuken mogen ontbreken. Of aan de import van wijnen en gedistilleerd. Die sa menwerking kan bespringen op leveren waarvan de klant dan weer voordeel heeft. Dat merkt hij nog eens extra als hy donateur wordt. Eet hy la carte bij een van de ro mantische restaurants, dan krijgt hij 5 percent korting op de volledige re kening, inclusief de drank." Jan Stevens: „En daar blijft het niet bij. We gaan elkaar ook aanbe velen. In iedere zaak komen er fol ders over de aangesloten restaurants. Dan weet het publiek waar het te recht kan als het eens iets anders wil. En dat het welkom is, wat het ook bestelt. Als restaurateur moet je niet alleen maar zitten rekenen. Je bent gastheer en dat houdt in, dat er gels. Want we hebben geleerd zuinig I ook wat van Jou wordt verwacht. Nog niet zo lang geleden heb ik iets op m'n kaart gezet waarvan sommi ge klanten zeiden: ik snap niet dat- ie het ervoor doen kan. Dat komt natuurlijk omdat je hele omzet weer goed maakt, wat je er bij één artikel op toelegt. Het gaat er mij om dat er mensen binnen komen. Hoe meer hoe liever. Want waar het druk is, daar wil een ander ook zijn". Straks loopt ook de buitenlandse toerist niet langer op de bonnefooi ergens binnen. Hij krijgt dan het boekje van de Romantische Restau rants met kenschetsen van alle aan gesloten bedrijven. Dat moeten goede typeringen zijn, die volledige infor matie geven over de stijl van het be drijf en het prijsniveau. Niemand hoeft meer door de gordijnen te loe ren, voordat hij naar binnen gaat. In het boekje staat ook te lezen, dat in al die restaurants een menu van vijf gangen te krijgen is voor f 18,50. Duur? Nee, vinden de restaurateurs. Dat k06t een rijsttafel in een niet eens zo heel duur Chinees restau rant óók. En nu er toch een onder scheid in zaken wordt gemaakt: het boekje moet ook daarover voorlich ting geven. Er hoort in te staan dat „Altenburg" in Egmond een zestien de eeuwse trap in zijn spitbraadzaal heeft, dat de Arent in Breda een ad miraalskamer rijk is en dat Spaan der in Volendam z'n wanden vol Tafelen in romantische sfeer in RR-restaurant. schilderijen heeft hangen, waarmee beroemde kunstschilders in vroeger Jaren hun rekening pleegden te beta len. Over de bediening mag ook wel iets worden gezegd. Vooral damee die uit eten gaan, zyn daar erg kies keurig in. De vereniging gaat daar extra aandacht aan besteden. Er ia al aan uitwisseling ledacht, voor zo* ver de bedrijven zich daartoe lenen. Klachtendienst Toch zijn er nog een paar dingen, die de vereniging moet regelen om de schijn van een te grote zelfinge nomenheid te vermijden. Zo zou er een klachtendienst moeten komen, die het mogelijk maakt, een restau rateur het lidmaatschap te ontne men, wanneer hij onder de dekman tel van het RR-embleem de hand zou lichten met de regels. Boven dien zouden donateurs mee moeten kunnen bepalen, wie wel en wie niet in de club mag. Of dat nu de kwali teit van de gerechten of behandeling van de gast betreft, het romanti sche restaurant mag niet in de fou ten vervallen, waarmee andere za ken zich uit de markt hebben ge werkt. Die fouten zijn de littekens, die de horeca zo snel mogelijk wil vergeten Misschien lukt u dat bij romantisch kaarslicht ook. Smake lijk alvast. Wie een beetje op de hoogte is van de huidige voedingsleer weet dan meteen dat hier twee aartsvij anden van de gezondheid mee aan beweging lange auto- en treinrit ten) en een meestal omvangrijke maaltijd, ingeleid en begeleid door een dosis „vloeibare calorieën." En dat is een combinatie die. zoals ons tegenwoordig bijna dagelijks wordt verteld, als zéér slecht gezelschap Leeftijdsverschil Moet een man ouder zijn dan de trouw met wie hij trouwt? „Ja", luidt het eenstemmig oordeel van een groep Parisiennes, door Elle on dervraagd over „de ideale huwelijks- fceftijd." Veertig procent vindt dat ie man een jaar of vyf ouder moet njn, ruim twintig procent wil een shtgenoot die drie jaar ouder is en echt procent vindt het wel voldoen de om één jaar in leeftijd te ver schillen met de man. De rest zegt cat het leeftijdsverschil zeker zeven ol tien jaar mag zijn en een heel klein percentage ziet een vijftien jaar oudere man als een ideale le vensgezel. Maar dat vindt zestig pro- tent van de dames weer te gortig. Ook een groep Parijse mannen mocht «eggen wat ze ervan denken. De aeesten vinden dat leeftijdsverschil a het huwelijks iets is waarover te generaliseren valt, maar zeven tien procent denkt dat een te groot verschil in jaren een handicap kan hjn. En verder zeggen de vrouwen tag dat een man minstens vijfen twintig jaar moet zijn voordat hij touwt. Daarmee zijn de mannen het wel eens; tussen vijfentwintig en der tig jaar heeft een man de geschikte kftijd om te trouwen. Byou per dag Sandra Boucher is geboren in Pa- Is, woont in New York en is sie- Ndenontwerpster. Een vak dat ze tttet grote frequentie beoefent, want 'olgens Marie Claire ontwerpt ze Per jaar zo'n driehonderd nieuwe ®odellen sieraden, dus ongeveer el- k dag eentje. In de loop der jaren heeft ze collecties geleverd aan Tif- '&ny's en Harry Winston, de twee frootste juweliers van New York. Opkikkert je Sommige Amerikaanse vrouwen la ten drie tot vier keer in hun leven een facelift toepassen, onthult La kes' Home Journal. Het „ophalen" T*n het gezicht is niet langer 't pri- tlege van filmsterren en rijke vrou- JfiP Y J 'en; de cliënten van de plastische jÉÉF "i jflf JÊ chirurg zijn vaak hardwerkende vrou- iËF ÉÊèÈxÉÊ<'£È j/m ton die een dermate representatief fw kroep hebben dat het in vorm hou- jfr - jy V ton van het gezicht van groot be- t kvg is. Hoewel de operatie niet aan Stadsgrenzen is gebonden, zijn de oeeste vrouwen die een totale face-1 Op de Uitvindersbeurs in To- I maken het mogelijk de kinderwa- j of sneeuw ook heel wat gemakke- htt laten toepassen, de veertig gepas- kio ivas een kinderwagen, voor- j gen de trap op te laten rijden, lijker is. toerd. Zonder risico is de ingreep nog I zien van rupsbanden te zien. Deze terwijl voortbeweging in modder DEN HAAG (GPD) Ze weten het misschien zelf nog niet, maar ze behoren tot de zorgenkinderen van de voedingsvoor- lichters in dit land: de mannen en vrouwen die beroepshalve vaak „langs de weg" zijn en regelmatig met relaties of collega's in restaurants lunchen en dineren. Na drukke werkdagen en langdurige zakenbesprekingen, strekken ze de benen onder een eettafeitje en gaan eens lekker ontspannen zitten tafelen. voor de gezondheid moet worden beschouwd. Onder het motto „Calorieënbewa- king in het zakenleven" probeert tafel zittengebrek aan lichaams- j het Voorlichtingsbureau voor de voeding deze groep van „beroeps eters" voor eigen bestwil op de vin gers te tikken. Voor de mensen die geregeld buiten de deur eten zijn de beruchte zaken!unches en -diners met hun teveel aan vet en alcohol dè grote calorieënleveranciers. Het drankje vooraf draagt niet alleen calorieën aan, maar vijzelt ook de eetlust nog op. De sherry, de port, de vermouth of de cognac zorgen voor zestig tot tachtig calorieën per glaasje, e en glas bier levert er zelfs bijna 130. Een glas witte wijn zit dicht bij de 100 calorieën, de vaderlandse jene ver om en nabij de 70. Een glas jus d'orangie levert ook nog altijd ruim 50 calorieën, maar een glaas je tomatensap slechts 20. En al die getallen zeggen misschien wat meer wanneer u weet, dat het dagelijks menu van de mens-langs-de-weg 2000, hoogstens 2500 calorieën zou mogen leveren, terwijl voor mensen die toch al een wat te hoog li chaamsgewicht hebben 1800 calo rieën wel als de top moeten worden beschouwd. Om te voorkomen dat we straks allemaal een telraam nodig hebben om onze calorieën uit te balanceren heeft het Voorlichtingsbureau een paar voorbeelden gemaakt van maaltijden, waaraan niemand zich, wat de gezondheid betreft, een buil kan vallen. De verantwoorde lunch zou er als volgt uit kunnen zien: een glas tomatensap, gevolgd door meloen met een plakje rauwe ham en een kopje bouillon. Een gegril leerde biefstuk met een paar lepels snijbonen en een enkel gekookt aardappeltje. Als dessert een klein stukje Hollandse of Franse kaas met een cracker. En dit is het patroon voor een niet te zwaar diner: een droge sherry, gevolgd door een (alcohol vrije) grapefruitcocktail en een kopje heldere soep. Een portie kip met een paar lepels kerriesaus, een lepel gekookte rijst en een lepel doperwtjes. Als dessert een paar nootjes gember zonder room. Dat is dus wel iets anders dan de sausen, compotes en geflambeerde happen van de „mooie kaart" in het doorsnee-restaurant. Toch valt het met de matigheid van deze me nu's nogal mee. want ze laten zo waar nog ruimte voor het drinken van een glas rode of rose wijn (zo wel bij de lunch als bij het diner) en er kan ook nog drie keer per dag een kop koffie of thee met één klontje suiker en wat melk bij. Het drinken van zwarte koffie, suikerlo- ze thee en mineraalwater vormt geen probleem, omdat ze totaal geen calorieën leveren. Uitheems eten In een restaurant dat de (snelle) plate-service biedt, kunnen het best de maaltijden worden gekozen die Allerwegen stralende gezich ten, jawel vlees of vis bevatten. Met het kie zen van een verantwoord menu in een Indisch, Chinees. Italiaans of ander uitheems specialiteitenrestau rant zitten de mensen van de voe dingsvoorlichting zelf een beetje in hun maag en daarom blijven ze aan de veilige kant met dit advies: neem bij voorkeur schotels waarin veel groenten en vlees zijn verwerkt. Eet er slechts een paar lepels ryst, spaghetti, mie of wat dan ook by, met vooraf heldere soep en als dessert verse vruchten. En dit zijn de klassieke voorge rechten die slechts weinig calorieën aan de maaltijd toevoegen: alle soorten verse fruitcocktails, mits zonder alcohol, een schijf meloen met een plakje rauwe ham; een droog toastje met raume ham. Voor de visliefhebbers deze troost: krab, kreeft en garnalen mogen ook, als er maar geen mayonaise bij zit. [gtDAG 18 APRIL 1970 PAOINA H_

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 21