Voorlopig geen toren flat in Noord-Hofland Eerste gesprek Leefbaar Noord-Hofland - gemeente Wassenaar bouwt 70 woningwetwoningen Peter Post liaar lmis Wie voor zakt vuil maakt een ander er zelf in OPHALEN GROF VUIL Ramp met tanker bij Durban: 13 slachtoffers Pianoconcert Duivenvoorde Kandidatenlijst Partij Wassenaar Eerste plaats voor Vinkeveen in KP- volleybaltoernooi Feijenoorcl tegen NEC met Geels op rechtervleugel Oppasdienst PAGINA 2 LEIDSCH DAGBLAD ZATERDAG 18 APRIL VOORSCHOTEN Burgemeester en wethouders van Voorschoten heb ben er voorlopig vanaf gezien de ge meenteraad een voorstel te doen tot het verkopen van bouwgrond in het plan Noord-Hofland benodigd voor de stichting van het winkelcentrum met 300 etagewoningen. Deze mede deling doet het college in antwoord op vragen gesteld door het raadslid dr. P. S. Pels (PvdA» naar aanlei' ding van de ongerustheid onder de bewoners van Noord-Hofland om trent de voorgenomen bouw van een torenflat. B. en W. stellen dat de bebouwing dagen en zich gericht tot b. en w. avond om 8 uur bijeenkomt behan- van Noord-Hofland door het ont- om te trachten een andere plaats delen: tot het voeren van verweer breken van een goedgekeurd uit- 1 voor de Voorschotense vermakelijk- j tegen de door de heer J. W. de Jong breidingsplan alleen te verwezenly- heden te krijgen. ingediende schadeclaim van f 10.000. ken is door middel van de wet op de Het college deelt de raad mee dat in verband met het verslepen van ruimtelijke ordening, waarbij b. en w. als feestterrein is aangewezen het een woonschip; het nemen van een de vrijheid wordt gegeven om voor terrein tussen de Oranjeboomstraat besluit ex. art. 21 voor gronden gele- het gebied, waarvoor een voorberei- I en Treubstraat. een terrein vrijgeko- gen ten noordwesten van de spoor- dingsbesluit geldt, vrijstelling te ver- 1 men door de afbraak van het oude lenen van de voorschriften. Door het administratiegebouw van de bedrij- ontbreken van juiste gegevens om- ven en een boerderij. De vermake- trent het tracé van ryksweg 11. die door Noord-Hofland voert, is alleen bebouwing mogelijk door middel van artikel 19. In totaal zyn 781 wonin- lijkheden kunnen dit jaar niet ge houden worden op het M O.C.-ter- rein. B. en w. achten de bezwaren van de bewoners ongegrond te meer Bekroonde slagzin bij wedstrijd van reinigings dienst in Leiden. MAANDAG Hoge Morsweg (ook de woonsche- JteMSJOW UUAl '(Ufld tot Hoge Morsweg). Morslaan. Dr Lelylaan. Granaathof. Diamantlaan. Onyxhof, Amethisthof. Smaragdlaan. Robijnstraat, Parelstraat. Topaas laan, Aquamarijnstraat, Bothastraat, Herman Costerstraat. Morskade. Rhijnhofweg, Agaatlaan. Saffierstraat Turkoisla'an, Berylstraat. Lage Morsweg. P.C Hooftlaan. Vondellaan, van Baerlestraat, Jacob Catslaan. Gerard Brandstraat. Coornhertstraat. Const. Huygens- laan, Brederostraat. Spieghelstraat. Roemer Vlsscherstraat. Tesselscha- destraat. Leegh waterstraat. Storm Buysingstraat, Calandstraat. Lee manstraat. Conradstraat. Dykstraar Stuwstraat. Sluisstraat. Duikerstraat. Dam laan, Haagsestraatweg. gen met gebruik van dit artikel reeds daar het „lunapark" slechts een be gebouwd. scheiden onderdeel zal zyn van de Tijdens een hearing zyn bezwaren totale feestelijkheden, van bewoners gehoord Thans is een B. en w. vragen de raad een kre- wykcomité gevormd en b. en w. wil- diet, van f 47.000,als gemeentelijke len eerst nader overleg met dit co- 1 deelname in het verkeers- en ver- mité alvorens de raad de beslissing voersplan voor de Leidse agglomera te geven over deze grondverkoop voor tie, waarvoor aan totale kosten f 989.800.— is geraamd. B van Leiden zouden graag zien dat kan worden uitgebracht Voorts zal de raad. die vrijdag- het winkelcentrum. De Bond van Kei-misbedrijf houders (BOVAK) heeft het verzoek gericht tot b en w. om in Voorschoten de kermisinrichtingen ook op zondag geopend te mogen hebben. Op grond van de Algemene Politie verordening is het verboden een ker- misinrichting op een voor het publiek 1 toegankelijke plaats op te richten of T Ti ter, .or 1* n (T TiV^ voor het publiek open te stellen. De JLL V LJd. 1111^ YJ v O burgemeester kan hiervan onthef- j fing verlenen. Gebruikelijk is dat de WASSENAAR De accordeonve- burgemeester als voorwaarde stelt. reniging DVS zal op zaterdag 18 april dat de kermis op zondag of daarmee te 8 uur een voorjaarsconcert in het gelijk te stellen dagen, voor publiek Jeroenhuis geven. Na de pauze zal gesloten is. Burgemeester De Kool de DVS-toneelgroep een cabaretpro- is niet voornemens hierin verande- gramma verzorgen, terwijl er daarna ring aan te brengen en de kermis nog gelegenheid zal zijn om te dan- van 30 april t m 5 mei is daarom sen. zondags gesloten. Een twaalftal bewoners van de Treubstraat en Oranjeboomstraat heeft bezwaar tegen de plaats van de kermis tijdens de komende feest- baan; het opspuiten van gronden in het complex Vlietwijk III en tot het nemen van een aantal onderwijs voorzieningen. DURBAN AP) De Chinese tan ker ..Silver Ocean" is vanmorgen vroeg op 130 mijl ten noord-oosten van Durban door een ontploffing ge broken. gevreesd wordt, dat 13 op varenden om het leven zijn gekomen. Zevenentwintig opvarenden konden worden gered. De toestand van de 27 overleven den. die zich urenlang aan het ach terschip van de tanker hebben moe ten vastklampen, wordt kritiek ge noemd. ZONDAG Rest. Bijhorst Wassenaar Dru i dienst, 10.30 uur voorm. Zijlsingel 2 Evangellecentrua. i evangelist J. P. H. Zijlstra, i| voorm. ZATERDAG Het Witte Huis Oegstgeest Schaak- socleteit Palamedes. 2-5.30 uur nam Breesiraat 19 Sociëteit Twentwel. 8.30-11.30 uur nam. Leidse Schouwburg Optreden Scapl- noballet, 2.30 uur nam. Leidse Schouwburg Potasch en Per- lemoer in textiel, 8 uur nam. s 7. TER DAG Kon. Schouwburg, 20.15 uur: Haags? Comedie: „Het verjaardagsfeest" van ook Voorschoten deelnemt aan dit pin;er onderzoek. Verwacht wordt dat me- Circustheater. 20 uur: Ned Opera dio 1971 een eerste verkeersrapport ralP'"van Mozart"1^*1™"* RUK dem HOT, Ornnjebultensingel 20 20.30 Comedie „Ba ajert" van VOORSCHOTEN De pia niste Toos Onderdenwijngaard geeft op woensdag 29 april en vrij dag 1 mei een concert in kasteel Duivenvoorde. Op het programma staan werken van Schubert. Mozart. Scarlatti, Messiaen en Debussy. WASSENAAR De kandida tenlijst waarmee de nieuw-opgerich te Party Wassenaar aan de as. ge meenteraadsverkiezingen zal deel- HAZERSWOUDE De KPJ-volley- ballers uit Vinkeveen hebben het door de KPJ-afdeling Hazerswoude georganiseerde toernooi gewonnen. Hazerswoude en IJsselstein legden by de heren beslag op de tweede en derde plaats By de dames zegevier den Bodegraven, zy eindigden voor Dinsdag A. Lodder. 2. H. de Vos «beiden: zit tende raadsleden: 3. M. Schrijver, 4. Mevr. S. M. L. Rodenburg v. d. Lammenschansweg (beide zyden Marel. 5. Hans Westgeest, 6. Chris van Zoeterwoudsesingel tot Station),: Duyvestyn 7 G. von Huls. 8. J. C. nemen is als volgt samengesteld: 1. j de Hazerswoudse dames en die uit Thomassen. 9. Mevr. W. M. Koene d. Waalsstraat, Buys Ballot- de Weerd 10. W. Kwerreveld. 11. J. J. Admiraal 12. Drs. H F. M. Spronck 13. mevr. M. M. v. d. Holst-van Ber- kel. 14. mevr. S. J Kusters-Penders, 15. H. P. Knijnenburg. Kamerlingh Onnesplein. de Sitter- laan, straat, Hugo de Vriesstraat, Kap te ynstraat, v d. Waalsplein. Van Bemmelenstraat, Lorentzkade (ge heel), Zeemanlaan, van 't Hoffstraat. Bakhuis Roozeboomstraat. Melchior Treublaan. Stieltjea- irtraat. Franchimontlaan. v. d. Hoe- venstraat. Kanaalweg (van v. Vol- lenhovenpleln tot spoorlijn), v. d. Bande Bakhuyzenlaan. Byerincklaan, Temminckstraat. Suringarstraat, Burggravenlaan (geheel), Asser straat. Scholtenstraat, Modderman- straat. Oppenheimstraat. DONDERDAG: Havenplein, Haarlemmerstraat, (van Haven tot Mare). Donkers teeg, Kuipersteeg, Dullebakkersteeg. Hoog- landsekerksteeg. Pelikaanstraat. Koe straat, Lege Werfsteeg, Duizend- draadsteeg, van der Werfstraat, Bou- welouwensteeg, Meermanshof, Dru- ckerstraat, Maredorpsdwarsstraat. Grevenstraat, Voldersgracht, Noord en Zuid Rundersteeg, Janvossensteeg Koddesteeg, Claresteeg, Oude Singel (van Houtmarkt tot Mare). Oude Vest (van Havenplein tot Mare) Lange Zandstraat, Volmolengracht Oudewater. Totaal tien KPJ-afdelin- gen namen aan de twee toernooien deel. WEEKEINDDIENST DOKTERS DIENST WASSENAAR Doktersdienst. H. W Plink. Prin- senweg 44a, tel 2075 en M. H. van 'Telingen, Wllhelmlnapleln 1, tel 8303 Wassenaarse Apotheek, Schouwweg 32. tel. 2402 Tandartsendienst (za en zo van 1818.30 u): A G. J. Okhui- zen, Rozeveldlaan 2. tel. 2586. BERLIJN «GPDi N.ieu- ner Peter Post mag De wielren zondag ROTTERDAM GPD) Feijenoord- trainer Ernst Happel heeft Henk We- ry, die de laatste tyd uit vorm is, uit het elftal gelaten dat morgen tegen NEC speelt. Ruud Geels ver vangt hem op de rechtervleugel. Ver der speelt Feijenoord in dezelfde op stelling als afgelopen woensdag tegen Legia. dus met Haak op de plaats van Romeyn, wiens UEFA-schorsing er overigens opzit. Met het oog op de Europa-Cupfina- le ln Milaan tegen Celtic is Ernst Happel vandaag (zaterdag) naar Glasgow gevlogen om er de der by St.-MirrenCeltic te zien. Manager Guus Brox en secretaris Jaques Groeneweg vertoeven op het ogenblik in Milaan. Zij zoeken er een geschikt trainingskamp voor Feye- naar noord en praten er meteen met de de Ned Congresgebouw 20.30 uur: Re sidentie Orkest Paviljoentheater 20 30 uur WGo^0"ïilot*nValk(*l "bewïïen val! huls terugkeren, na ruim zes weken j Italiaanse Voetbalbond over i erry. verblyf in ziekenhuizen in West- kaartverdeling van de finale. ZONDAG Berlyn. Hy zal zich voorlopig nog Kon Schouwburg K uur H.ag.c ln acht moeten nemen, maar op het Cemedie: ..Een vlo in 't oor" van ogenblik gaat bet goed met de zes- Fevdeau Om 20 15 uur Haagse Co- daagse-keizer. médie „Vier maal anders" van Ba- i t trTFïtrw Tn Ha riieruat in Ha riliet en Grédy. Peter Post over het tydstip waar-' LEIDEN In de dienst ln ae die zondag om zal zitten: „Ik ben vast van plan te I 10 um. zln^ de Leldse Can_ proberen terug le komen. Maar ik j kan geen zinnig woord zeggen over torij onder leiding van Joop Brons, wanneer ik weer op de fiets mag". Er is oppasdienst aanwezig in het Dat kan zeker nog twee maanden duren". LEIDEN HOT. O ran jcbui tensing? i 20 20 30 u op eventueel weer in het zadel Hooglandse Kerk. Haagse Comedie: .Baaiert" van Adrien MAANDAG. Kon Schouwburg 20.15 uur: Toneel groep Theater .De Kaukasische krijt rf ring" van Brecht Crlcustheatcr, 20 30 uur: Ned.Dans- Theater, mmv Ned, Ballet Orkest Dlllgentia. 20 15 uur: Istituto Itall- ano DINSDAG Kon. Schouwburg, 20 15 uur: toneel groep Globe: .Play 8trindberg" van Dürrenmatt. Dillgentia. 20 15 uur: Otto Blom, pla no HOT. Oranjebuitensingel 20. 20 30 u Haage Comedie: „Baajert" van Adrien Ned Congresgebouw. 20 15 uur Lé- har-herdenklng met A'dams Phil. Or kest Christine Deutekom Hooglandse Huys. WOENSDAG Ned Kon Schouwburg 20 15 uur Comedie: .Vrijdag" van Claus HOT. Oranjebuitensingel 20. 20 30 u. Haagse Comedie. „Baajert" van Adrien Ned Congresgebouw. 20 30 uur: Re sidentie Orkest DONDERDAG Kon Schouwburg, 20.15 uur. HaAg- se Comedie: ,.Vler maal anders" van Barlllet en Grédy Gemeentemuseum. 20 15 uur con cert op oude muziekinstrumenten. VOORSCHOTEN Het actie co mité Leefbaar Noord-Hofland heeft donderdagavond voor het eerst ge sproken met een vertegenwoordi ging van het Voorschotense gemeen tebestuur. De vergadering werd geopend door de gemeentesecretaris, die de ze avond by zyn taak als voorzitter werd bygestaan door de directeur van gemeentewerken, de stede- Oostdwarsgracht. Koolstraat, Emma- bouwkundig adviseur en twee be straat, Baatstraat. stuursambtenaren. Haarlemmerstraat (var Tur markt tot Mare), Stilie Ryn. Apothe kersdyk, Schapensteeg, Goegerrit- regeien> die de gemeente na de by- steeg. Prinsessekade, Turfmarkt. eenkomst van maandagavond j.l. in voorziening zo spoedig mogelyk Hofland en de geplande groenvoor- verwezenlijkt worden Vervolgens zieningen en recreatieve gebieden, verstrekte de gemeentesecretaris Vervolgens kregen de leden van aan het comité de benodigde infor- het comité gelegenheid om vragen matle over de beweegredenen van te stellen. Tydens het beantwoorden de gemeente om te komen tot het van deze vragen is duidelyk de gro- gewraakte plan. Gezien het confi- te bereidheid van gemeentezijde ge- j dentiële karakter van deze gege- bleken om tot een voor alle party- vens wenst het comité hierover 1 en alleszins aanvaardbare oplossing geen uitspraak te doen tegenover te komen. Tydens de vergadering de pers. De directeur van gemeen- werd besloten, dat het comité over tewerken deed de toezegging, dat drie weken een ontmoeting zal heb- het comité over alle stukken kan ben met het voltallige college van beschikken, die zij voor het uitvoe- burgemeester en wethouders en in De gemeentesecretaris gaf aller- ren van haar taak het komen tot de tussenliggende tyd de grondlij - eerst een opsomming van de maat- alternatieve plannen voor de bouw nen voor een alternatief plan zal Steenstraat, Beestenmarkt, Nieuwe Beestenmarkt. Kort Galgewater, Morsstraat. Smidsteeg, Narmstraat, Kruisstraat, le Binnenvestgracht, 2e Binnenvestgracht, St. Aag tenstraat, Lammermarkt, Markt - steeg, Lange Scheistraat. Nieuwe Mare. Oude Singel (van Mare tot Turfmarktbrug)Fokkestraat, Oude Vest (van Turfmarkt tot Mare) Lange Mare. Vrouwenkerkhof, Vrou- wenkerkkoorsteeg, Dolhuisst., Sions- hof. St. Ursulasteeg, Caeciliastaraat Lange en Korte Lysbetsteeg. Korte en Lange Agn ietenstraat, Spyker- boorsteeg. Vestwal, 3e Binnenvest- gracht, Reineveststeeg. Langegracht Vredehof, Houtmarkt, Noorderstraat, Hendrikstraat. VRIJDAG Van Vollenhovenkade. Van Vollen- hovenpleln, Snouck Hurgronjestraat. Huizingastraat, Uhlenbeckkade. Co- lenbranderstraat. Meyerskade, Duy- vendakstraat, Kanaalweg (van Hoge Ri.jndyk tot v. Vollenhovenplein Rijndykstraat, Kanaalstraat. Dozy- straat, de Goejestraat. Cosynstraat, Hartmanstraat, Roomburgerlaan. Hoge Ryndyk (van Utr. brug tot Wilhelminabrug)Utrechtse Jaagpad (van Utr. brug tot Wilhelminaburg). Catharinastraat. Rynstroomstraat. Hoge Ryndyk (van Wilhelmina brug tot Rhynvreugd), Utrechtse Jaagpad (van Wilhelminabrug tot Rhynvreugd). Rhynvreugd, Brugge- straat, Besjeslaan Park „Die Leythe" Roomburgerweg Aarstraat Meer burgerkade en straat. Gouwestraat Amstelstraat. Leedestraat Wicrick straat. IJsselkade Kasteeihof V's' straat, Zaanstraat. Maasstraat, Mer- wedestraat. Drechtstraat. Lingestraat. Spaarnestra&t, Lekstraat. i het scholencomplex Noord-Hofland ten aanzien van de groenvoorzie ning had genomen. De betrokken aannemers hebben van de gemeente een schryven ont vangen, waarin het ultimatum is gesteld, dat zy voor 22 april as. bouwafval en bouwketen moeten hebben verwyderd, anders zal dit op hun kosten door de gemeente Voorschoten worden gedaan. Zodra dit gerealiseerd is. zal de groen- van het winkelcentrum N.H. meent nodig te hebben. opstellen. Hierop werd de vergade ring gesloten. De stedebouwkundig adviseur gaf Vi CrkjJLOCÜ een korte toelichting op de plannen, die thans by de gemeente leven Hierna vergaderde het comité omtrent de bebouwing in het uit- zonder de ver tegen woord lgers van breidingsplan Noord-Hofland. Hy de gemeente. Er werd besloten een memoreerde de aansluiting van het werkgroep te formeren, die wordt plan Stevenhoven van Leiden aan belast met het opstellen van grond- I Pinkstergemeente, fr Imbert, 3 uur niiï Oude Ryn evangelist P Stadsgehoorzaal. Spreekbeurtn predikant ds. G. Toornvliet. 7% na m. Hogewoerd 175 Vergadering jev. Getuigen, 2.30-4.30 en 5.15-7.1J Eun. Rijnlands Lyceum Oegstgee« meente voor oorspr. christendom, evangelist N. v. d. Brugge. 72o nam. Steenschuur 6 Kerk van Jezug$ tus van de heiligen der laatste dl 11.30 uur voorm. Sociëteit T*ms MAANDAG Ons Centrum Ned. Ver. van stellenden voor het spoor- en a wegwezen, dia's spoorwegen z*h land. 8 uur nam. DINSDAG Stadsgehoorzaal Jeugdconcert missie Estetlsche leugdvormng, uur nam. Stadhuis (wachtkamer trom Zitting Bouwfonds Ned. Gemeentej 8 uur nam. Diamantplein 27 Gespreksavond j ha'i gemeenschap 8.15 uur nam. Breestraat 19 Spreekuur Chr i gratiecentrale, 7-8 uur nam. zyislngel 2 Evangel lecentrua, evang. J. Versteeg. 8 uur nam. Doorpsgezind Centrum Pleten! str 1 Bijeenkomst. Leidse Assuni club. Spr. wethouder Piena. 8 uur: Herv. centrum Hoogl. kerk Slot» gespreksgroepen groot-Lelden NOVIB-alrecteur 8 uur nam. van Vl$s Kantine LTS Haagweg Bijeenh Ver. oud- leerlingen ambachten Spr. J. P. Zwanenburg over De U hofjes, 8 uur nam. TENTOONSTELLINGEN. De Lukenhai. Dag. 104 uur, i 14 uur. Rijksmuseum van Oudheden penburg 23): Werkd. 10 uur m 5 uur nam., zond. 15 uur nan Rijksmuseum voor Volkenhj i Steenstraat 1): dag. 16 u., 15 uur nam. Expositie „Verbeeld verleden" (g tellen) t.e.m 30 Juni. Ned. Legermuseum Geopend mi dag tot en met vrijdag 9 uur 5 u nam. zon- en feestdagen 1-51 Rijksmuseum voor de geschied der uatuurwetenschapppen. Dag. uur. zon» 1-4 uur. Heemp. Oegstgeesterweg (Kill polder) Flora van eigen bodem,i van 8 uur voorm.-5 uur nam Galerie Walenkamp (Nieuwitoj en 11): Grafiek dl-za 1-6 uur a e< ffee-club anno 1866 ma-za 10 voorm 11 uur nam. Lakenhal: ..Dubbelbeeld", beeld? tekeningen van Jan Maaskant de Wit (tot 4 mei). Molenmuseum De Valk tot hall tember. dinsdag tot en met 10-5 uur. zondag 1-5 uur nam Galerie van der Vllst: grafiek Rob Clous en keramiek van Babi Elsdingen, dinsdags t/m zaterdki 18 uur (tot 30 april) KunstZHal Heuff (Wassenaar).: tleken van Katlnka Bruyn- van 1 en schilderijen van Bob Bruvn mi dag t/m zaterdag 10-17 uur, bc dien dinsdagavond 8-10 uur (tla april) Galerie 't Duivenhuys: schilde en tekeningen van Barbara Bu Bi air, dinsdag t/m zondag van 2-6i (t/m 3 mei) Galerie Walenkamp (Nleurt 13): Expositie over het werk tu Zwarte Panters, (t/m 23 april. LEIDSE BIOSCOPES •CAMEWA: .Oh. what a lovely *i 14 Jr. Dag. 2 30. 7. 9 15. Zond 21i 7. 9.15. Vrij en zat nachtvoorit 11.30 uur: „Verboden bezit". 18 Jr, LI DO: „Midnight cowboy", II Dag 2.30. 7. 9.15. Zond ook 4.45. LUXOR: „Slssi, de Jonge kelwd a.l. Dag 2.30, 7, 9.15. Zond ook REX: ..Who killed Johnny Rlq Dag 2.30, 7, 9.15. Zond 2.15, 41 9 15. Vrij en zat nachtvoorst omil uur: „Diep in het graf". 18 Jr. STUDIO: „Engeltje". 18 Jr. Dag 1 7, 9.15. Zond. ook 4«»45. TRIANON: „Het mooiste spwl|« 18 Jr. Dag 2.30, 7, 9.15. Zond 2.15,1 7. 9.15. AVOND- EN NACHTDIENST APOTHEKEN TE LEIDEN. Geopend voor spoedeisende gen) Apotheek Tot Hulp der MenicD Hooigracht 48. tel 21060. De zaterdag-, zondag-, avond- nachtdienst van apotheek R. Breest Smallenburg te Leld« wordt waargenomen door Apw Tot Hulp der Menschheid. De zaterdagdienst vanaf 13 u-I zondag-, avond- en nachtdienst j Apotheek Voorschoten wordt nomen door Apotheek Tot Hulp j In Oegstgeest is gistermiddag de schaakvierkamp, t.g.v. het 75 jarig bestaan van het Leids Schaakgenootschap begonnen. Deel- Menschheid De Oegstgeestse Apotheek is nemers zijn Botivinnik, Donner, Larsen en Spaski. Op de foto een overzicht van de twee wedstrijdtafels bij de eerste Noord-Hofland, de nieuwe verkeers-j lynen voor een alternatief plan. De ontmoeting. Aan de voorste tafel Larsen (op de rug gezien) tegen wegenaansluiting by De Vink, de vorderingen van de werkgroep zul- Spaski en de achterste tafel Botwinnik (op de rug gezientegen toekomstige tweede stopplaats van j len in de vergadering van 12 mei j Donner. Voor meer nieuws over deze vierkamp zie onze sport- de N.S., de halte De Vink by Noord- I a.s. worden besproken. I pagina's. De Wassenaarse Bouwvereniging i viaductplan. aan de Volkstuinders- huren aan de Wassenaarse Volks- I Op verzoek van de middenstands- heeft plannen gereed voor de bouw 1 vereniging per 1 januari 1971 de i tuinders Vereniging. organisaties en van de raad voor van 70 woningwetwoningen in laag- huur op te zeggen. De WVV heeft j grootwinkelbedrijf stellen burge- bouw in de meest noordelyke hoek zich daarna tot het gemeentebestuur meester en wethouders de raad voor van het uitbreidingsplan zyiwa- i gewend met het verzoek een vervan- i In verband met de beëindiging van 8<>ed te vinden dat op vrydag 8 mei tering. De woningen zyn ontworpen j gend terrein beschikbaar te stellen. de waterwinning in Wassenaar en de de winkels tot 9 uur s avonds ge- door architecetenbureau Groosman in I Zoals bekend is een volkstuincom- I overgang op de algehele waterinkoop 1 opfTnd zu_ zi^ Rotterdam en zullen worden voorzien plex gepland in het z.g. recreatieplan van de Duinwaterleiding van 's-Gra- j van centrale verwarming. De mini- Zylwatering. Dit complex zal echter venhage. streven burgemeester en j pas kunnen worden beschikbaar ge- wethouders naar een geleidelijke mum-huurprijs van de woningen zal f19195 per maand bedragen, de ma ximum-toelaatbare huur f215.40 per maand. Aan de raad wordt voorgesteld aan de Wassenaarse Bouwvereniging de voor het bouwplan benodigde grond over te dragen en een voorschot be schikbaar te stellen van f 3.3 miljoen. De Wassenaarse Volkstuindersvereni- ging (WVV) maakte tot nu toe ge bruik van een volkstuincomplex aan de Zijdeweg. dat gehuurd werd van de Vereniging Nationale Dierenzorg. Deze vereniging heeft zich genood zaakt gezien, in verband met het z.g. steld als de noordelijke randweg zal zijn aangelegd. B. en W. zyn er in geslaagd een ander terrein te vinden, nl. een stuk weiland, gelegen aan de Rulgelaan, dat eigendom ls van de gemeente. Er is een plan gemaakt voor 35 volkstuinen, alsmede een par keerterrein voor 30 auto's. Door het aanleggen van groenstro ken zal het geheel landschappelijk 'n aardige aanblik krygen en niet sto ren in dit agrarisch gebied. De aan- legkosten van het complex worden geraamd op f 69.000 Voorgesteld wordt het o^mplex voor f7000 te ver aanpassing van de Wassenaarse wa tertarieven aan de verhoogde kosten. In mei 1968 en in september 1969 werden de tarieven telkens met 6 cent per m3 verhoogd. Aangekon digd werd dat in de loop van 1970 nogmaals een verhoging met 6 cent per m3 zou volgen. B. e-n W. stellen de raad nu voor deze laatste verho ging in te voeren. Omstreeks begin mei zal de watertransportleiding, voor zover de gemeente Wassenaar betreft gereed komen, waardoor al 't benodigde water van Den Haag kan worden betrokken. Het is de hoogste tyd dat de trouwkamer in het raadhuis, die al vele jaren niet meer voor het por- spronkelyke doel wordt gebruikt, weer in ere te herstellen. Deze ka mer doet op het ogenblik alleen maar dienst als garderobe en als op slagplaats. Met de restauratie van de kamer is een bedrag gemoeid van 71.875.-. Tegeiykertyd stellen B. en W. voor in het souterrain van het raadhuis dat bedrag zijn inbegrepen de kos ten voor nieuw meubilair voor de pu blieke tribune en enkele tafels. Bezoekers van het Sportfondsen- bad hebben geklaagd over de onvol doende verlichting van het parkeer terrein by dit bad. Voorgesteld wordt op dit terrein 5 nieuwe licht masten te plaatsen. De kosten daar van worden geraamd op f6776.-. Bewoners van de Van Heemstra- weg hebben zich met een brief tot de gemeentaraad gewend over wa teroverlast, die zy ondervinden in de achtertuinen. In een uitvoerige no ta zet het college uiteen, dat de ge meente in deze geen verwyt treft. De onderhavige kwestie moet gezien worden als een nrivaatrechtelyke aangelegenheid tussen de eigenares een garderobe met toiletten in te se van de woningen in de Van Heem- richten. De kosten daarvan wordentraweg de Wassenaarse Bouwver- geraamd op f43 700.-. Voor een aan-eniging en de eigenaresse van de tal vernieuwingen en verbeteringen woningen aan de Van Groenevelt- ln de raadzaal vragen B en W de laan (de N.V. Nationaal Grondbe- raad een krediet van f 105.800.-. In zit-. WEEKEINDDIENST DIK I LEIDSE HUISARTSEN 1 Tot zaterdagmorgen 10 uur ratój ge men de eigen hulsarts. Daarni! zondagnacht 24 uur uitslulteotl J spoedgevallen dokterstelefoon 2w Behandeling na oneevalltn De poliklinische behandeling OM gevallen wordt van dinsdag 12 tot woensda 12 uur waargeocfl door het Dia»>nessenhuls Van «Ij Cl uur tot i terdag 12 uur duo: St Ellsubethziekenhuis (HoolgrtH andere werkdagen en op zodw door bet Academiscb Ziekenhuis BEZOEKUREN ZIEKENHUI Acad Ziekenhuis Maandag vrijdag 19 00-19.45 uuj. dinsdag' zaterdag 15.00-16W lil 14.00 uur, zaterdag 15.00-16^ Zendag. alg Christ en national*^ dagen 14.30-16.00 uur VrouwenLJ Maandag t.ejn vrijdag 19 uur zate.aap 15.30-16 30 uur ulg Christ en nationale 15 30-17 00 uur Klnderkllniek w dag t.e. vrijdag 18 15-19.00 Jap 13.00-14 00 uur. zaterdag 16.00 u zondag, alg chrlst r.lonale feestdagen 14.30-1600 uu Dlaconessenhuls Dag. le *1 Ü'i 13.15-14 nlP-20 uur, 2e kl Ö>JJJ 13.16-14 en 19-20 uur. klndera«u 13 15-14 en 18.30-19.15 uur. Ellsabethzlekenhuls Dag. :H 45 19.30 uur. kraamafdellng pn 18 45-19 3( uur Annakllnlek Dag '3.30-14.30 0" .c-ndien op dinsdag vrtjdap eD dag van 18-10 uur Endegee6t Uinsaag en i 30 's zondags 11-12 en l*'15 JelgersniHklinlek Maandag vrydag 16 45-17 45 uur 13-16 uur, zondag 11-12 w uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 2