S CH£EP5CTlBE/?/CHr£N don quichote u.s.a. Klacht van agent tegen tv-regisseur Kamers bezet van hogeschool Tilburg CHRIS CRACK DA0 18 APRIL 1970 leidsch dagblad pagina rr ONS DAGELIJKS VERVOLGVERHAAL foor IRahAMl Fowdft jouden de zee in kunnen uf', zei Pepe, „maar ik denk jj we een goede kans maken jchip te vinden. Bovendien jet zwemmen", soeten goed nadenken". k© senor?" je niet gewend diep na te pepe. wamieer Je voor een probleem staat?" senor. Ik haal in zo'n geval ouders op. net als ieder an- ID Marco. dien houd ik me nu vooral jet het probleem van het Er is hier niets te eten en spijt te krijgen van de tor- ik vanmorgen aan het ont bond heb toegeworpen", liets te eten? Overal om staat een banket klaar om «Jte worden". 1 (dzei Pepe: „Misschien is de ülang in de zon geweest", iite en graaide met mijn bet natte zand. Er kwamen lal kleine glinsterende schel- ioog in alle kleuren van de g. Coquina", zei ik. „De irvan is uitstekend. Ik zie die rotsblokken daar, die t|j onder water verdwijnen, beweging van 't wateropper- lk dat daaronder scholen Ddzwemmen. Ongetwijfeld ilakken te vinaen aan de i het ondiepe water. Waar- ji) hier niet aan gedacht, gn waarom komen Los Des van de honger met al dit Mj de hand? is wel heel iets anders fondue Bourguignonne niemand weet waar- het .Bourguignonne" heet, net heeft niets met Bour- te maken). Het is een traditioneel gerecht uit de Franse provinci# Bour- i. Snyd 500 gr magere pen. in niet te kleine dob- ien Bak dit vlees, teza- met 100 gr in blokjes ge- n ontbijtspek in 50 gr bo- in alle kanten bruin. Voeg gesnipperde ui toe, 2 s laurier en een vinger - tijm. Temper het vuur. er 2 dl rode wijn bij als I kleur heeft gekregen, vervolgens een teentje ook toe. in zijn geheel, u verwijdert het weer als rrecht gereed is. Laat het set eft" deksel op de 3 uur op zeer iaa& vuur U kunt het ook een tevoren bereiden, r opwarmen wordt alleen maar lekkerder, voor het opdienen bindt u ris op deze klassiek Fran- lanier: roer 25 gr zachte tot een crème en roer er r bloem door Neem hier- telkens een vlokje en roer de saus, het volgende «is het vorige geheel ver ia is. U kunt hierbij ippelen en groente eten „Ik geloof senor, dat mijn volk het voedsel van het land haalt en niet uit zee. Zelfs in Puerto Grande wordt weinig gevist, hoewel de vis goed is. als je hem kunt krijgen. Hoe haal je deze vis uit het water?" „Voor de poon heb Je een net no dig, omdat Je ze met een lijn en een haak niet kunt vangen. Ze zijn snel weg als ze schrikken en zelfs de bruinvis moet een kunstje toepassen om ze te pakken te krijgen. Een van die kunstjes is dat hij met zijn staart een klap geeft op het water en zo de poon verdooft". „O, hij verdooft ze! Wil de senor poon hebben? Een heleboel poon?" „Ja. maar we hebben geen net". Pe pe haalde de handgranaat uit zijn zak trok de pin eruit, telde tot drie en smeet de granaat in een school poon. Er klonk een gedempte ex plosie. Water en zand spoten omhoog en weldra dreven er een paar do zijn platte, zilverachtig-blauwe vis sen op het water. Er lag spoedig een stapel poon op het strand. De aanblik van dit voed sel gaf me een zeer interessant idee. „Om een goede vissoep, een bouilla baisse, te maken hebben we bepaal de dingen nodig", zei ik. „Kun Je naar de hut terugsluipen en. als onze ontsnapping nog niet ontdekt is, de ijzeren potten, de pollepels, de knof look en de Spaanse pepers hier bren gen?" „Een goed idee", zei Pepe. „de senior leert tenminste van zich af te bijten tegenover mensen die hem slecht behandelen. Door al hun spul len in te pikken kunnen Los Descal- zos geen voedsel klaarmaken, ook al vinden ze het. Uitstekend!" Ik legde niet uit dat ik een hele andere bedoeling had. Nadat hij was weggegaan, gebruikte ik de stiletto om de poon te fileren. Vervolgens waadde ik het warme, ondiepe wa ter in, vond de sporen van verschei dene slakken op de zanderige bodem, volgde deze tot ik de slakken had bereikt en bracht ze aan land. Ik stak mossels los van de rotsblokken in de zekerheid dat ze, in dit hel dere water, geen dinoflagellaten had den geconsumeerd, die wanneer ze door de mossel ln grote hoeveelhe den worden genuttigd, het eten daar van gevaarlijk maken. Terwijl ik al deze dingen deed be keek ik mijn interessante idee van alle kanten en kwam tot de conclu sie dat het een goed idee was. Dit was het idee: aangezien ik niet kon samenwerken met de regering van San Marco, zou ik samenwer ken met Los Descalz os. Natuurlijk was ik niet van plan een rebel te worden en links en rechts mensen te doden: dat zou het Vredeskorps niet goedkeuren. Mijn idee was Los Descalzos te leren vissen, gewassen te verbouwen en de Dwarf Caven dish banaan te telen. We zouden voedsel ruilen met de dorpelingen van San Juan, in plaats van hun kippen te stelen. Tenslotte zouden we een ondergrondse beweging or ganiseren van coöperatieve land- bouwbedryven en onze agenten zou den zelfs de markten van Puerto Grande Infiltreren. Vroeg of laat zouden we zonder bloedvergieten, de regering van de Generalissimo omverwerpen. Dan zou ik een bood schap sturen naar het Vredeskorps: „Missie voltooid. Arthur Peabody Goodpasture". Bepaalde aspecten van mjjn plan zouden, naar ik wist, nog wat extra denkwerk vereisen. Het vermijden van bloedvergieten was er een van. aangezien de inheemsen al vanaf hun geboorte met mollige knuistjes naar stiletto's en machettes sche nen te reiken. Maar dit zou het ge volg kunnen zyn van de ondervoe ding. Als er genoeg kip was om te snijden, zouden ze minder reden hebben om op elkaar in te hakken. Pepe keerde terug met de twee kookpotten, de pollepels, de knof look en de Spaanse pepers. Toen verzamelden we wat hout voor een vuur. Het was droog hout dat niet zou roken en onze vrienden in het kamp alarmeren. Ik was van plan om Pepe te laten zien hoe je op padvindersmanier vuur maakt door een harde stok snel rond te draaien op een zachter stuk hout. maar Pepe een stadskind en niet vinding rijk had lucifers. Het spijt me te moeten zeggen dat hij sigaretten had. omdat hij het rapport van de Amerikaanse geneeskundige dienst over het gevaar van roken niet had gelezen. PANDA EN DE MEESTER-WAKER 57106. Tante Geraldine keek streng naar Panda. „Je hebt daarboven erg veel lawaai gemaakt!" sprak ze afkeu rend. „Daar houd ik niet van. Het geeft me kloppingen in het hoofd". Maar nu werd Panda boos. „Ik heb heel goed mijn best gedaan!" riep hij verontwaardigd. „Er waren allemaal schurken om u heen. De eer loerde op uw kost baarheden en de ander ivilde uw erfenis hebben. Als ik niet een list had uitgehaald met die bezem en die jurk, was het heel verve lend met u afgelopen! Dan had Joris uw juwelen weggepakt en neef Teobald was er met uw erfenis vandoor gegaan! O. zo!" ..Je moet niet zo schreeuwen, ventje", prevelde de dame lijdend. Daar kan ik niet tegen. En neef had. natuurlijk niets gekregen. Ik heb hem allang uit mijn testament geschrapt. Mijn juwelen zijn trouwens veilig in de band opgeborgen. Ik heb hier in huis slechts namaaksels van glas. Maar je hebt hard gewerkt. Hier is je sala ris. Vanaf morgen ben je ontslagen want ik denk niet dat ik verder nog lastig gevallen zal worden". Met die woorden gaf ze Panda een handjevol geld en verdween statig naar haar slaapkamer. DE WONDERLIJKE AVONTUREN VAN BR AM MET JE FOK 1718. Met twee handen tilde Bram de kist op in de verwach ting, dat hij er een hele vracht aan zou hebben. Maar hij viel bijna met kist en al achterover. De kist woog zo licht als een veertje. „Hé.zei hij binnensmonds, „hier is iets heel geks aan de hand". Het schoot hem ineens weer te binnendat de schipbreukelingen Wordt vervolgd) j er niet naar uit hadden gezien alsof zij vele dagen lang zonder eten of drinken op een vlot hadden rondgedobberd. Onder tijn muts groeide de argwaan. En hij vond het volkomen juist om zon der meer de kist open te maken. „Zie je wel", riep hij uit. „Die kist is leeg! Er zit helemaal niets in". Aan boord van het goede schip Kokanje lachten de schipbreu kelingen hartelijk. „Dan zullen wij hem wel vullen", riepen ze en meteen wierpen ze met een boog Karo van boven af in de kist. Voordat Bram iets kon doen voeren de anderen al weg. AMSTERDAM (ANP) De Am sterdamse hoofdagent J. Gaastra heeft tegen de free-lance t v.-regis seur René Coelho een klacht laten indienen terzake van smaad en /of laster met het verzoek een strafver volging tegen hem in te stellen. De smaad jegens de agent zou zijn ge schied in VARA uitzendingen. Daarin werden beelden vertoond waarop vol- TILBURG (ANP» Een groep van ongeveer 40 studenten van de- faculteit der sociate wetenschap pen van de katno.lske 'nojeschool in Tilburg heeft gisteren enige kamers bezet van het provisorium waarin de faculteit gehuisvest is. Ze hebben daar langdurig gediscussieerd over de wenselijkheid een alternatieve sociale faculteit op te richten. Ze zijn tot actie overgegaan met actieve steun van enkele wetenschappelijke mede werkers. De studenten stellen dat de democratisering van de facul teit in een impasse is geraakt door I de tegenwerking van de ..hogere in- komensgroep" van de faculteit. gens de tv-regisseur de hoofdagent een brandende peuk door de opening in de voordeur van een op 22 maart door de actie 70 „gekraakte" gemeen- tepand in de Sarphatistra&t in Am sterdam zou hebben laten vallen. De regisseur zou onder meer gezegd hebben, dat de agent doelbewust de brandende peuk naar binnen wierp, alleen met het doel een brand te ver oorzaken, terwijl er mensen in het pand aanwezig waren. De officier van Justitie, mr. Tonc- kens, heeft intussen meegedeeld dat het onderzoek van de rijksrecherche geen gronden opleverde om de hoofd agent te verdenken van poging tot brandstichting of enig ander straf baar feit. Prins doet verslag aan ministers DEN HAAG (GPD> Prins Bern- haa'd zal volgende week het kabinet inlichten over zijn reis naar Indone sië. De Prins, die deze reis in op dracht van de regering heeft ge maakt. is door premier De Jong gevraagd vrijdag ln de wekelijkse vergadering van de ministerraad te verschijnen om verslag van zijn be vindingen te doen. Sportstrip door Dick Bruynestein isities iderlandse iepen 17 to Antw varw Arica n Valpara so •■J m Z K. Frio Grimsby t* Antwerpen '6 P.msterre n Antw "»Rott te Hamburg 1' te Dordrecht •15 t» Plymouth 15 h Londen L masso: te Rott A 16 Ie Bremen «Maceio n Rott ■17 Rott n 8remen •'Colchester n hei: 17 te Hongkong 17 te Dellzii» varw 17 te Yokoha r «16 150 m ZO Santo» 16 480 m N eil. Ara- JJjd 16 4600 m O Durban "tora 17 te Huil 17 v Duisburg n Echt 16 80 m NW Monrov.» Howdendyke verw. ',1 Greenwich 17 ie Rotterdam 17 v Le Havre n Rotter- P rede Huil v''6 Las Pai.ma» 1»'te Colchester verw s i Rott n Casablanca j Ceuta n •4 K. St. Vincent 16 1000 m OZO Bermu- Gibraltar n Genua Havre te Rotterdam 3" 17 v Aintw ta Amit ii? Lynn ft" MO «ZO Halifax n !S'6 240 m O Kaap Race Londen n 16 i Havre n New York 6 375 m Z Bermuda 1 16 K. La Nao n Casa- "7 h Colchester 'Rott te Antwerpen '6 v De.fz'il n Bohue V* Middlesbro "">17 Algi.ri ItsH'I* 77 le Constania l?240 m ZZQ Adalalda Albany Batu 16 140 m ZZW K St Mary Bawean 16 v Nacala ta Baira Bengaien 16 230 m WZW Reunon Bengkal s 15 v Kaapstad n Antw Berend N 15 TE Weston Point Berkhout 17 ie Rauma 3evesier 1 7 te Rott Beyerland 17 te Harlingen Biak 14 v Mancnesrer n Lissabon B.anca 17 dw Carthagena n Lissabon 3.niton 16 100 m ZZO L Palmas Bintang 16 1000 m OZO St Helena Birka 17 v Felixstowe n Rotterdam Blitar p 16 Madagascar n Durban Bontekoe 15 te Ostende Boreas 16 v Vaienc.a n Alicante Bram 14 v Waterford n Sharpness Breeveld 18 te Leith verw Breezand 15 v Barry n Port Talbot Brcsam p 17 Ouessant n Londen Br,,ïda 16 v Amst te Rott Sntsum 16 1200 m OZO Kobe 8ritter>burgh 18 te Middlesbro verw Caiamares 16 570 m ZW Azoren Calchas 16 v Rott n Algiers Canada 16 te Coleraine Candide 16 120 m N Turks ail. Capricorn 17 te Antwerpen verw. Cartago 16 te Southampton Ceres 16 v Paramaribo n La Guairi Charis 17 v Izmir te Palermo iqui 16 op 870 m ZW Azoron on 17 te Savannah Choluteca 16 200 m N Maracaibo Carissa 16 te Delfxiji C aud.a 17 le Weslon Point verw Cocc neie verm 17 v Duinkerken r Casablanca Congokust 16 120 m W .ssabon Constance 19 te Amst verw Coppename 16 180 m WZW Aiorer Cornelia B 2. 17 te Rott verw Dahonieykust 16 70 m Z K Bianct Daje Bohmer 19 te Rochester verw Dsborah 16 te Antwerpen Deltedrecht 16 60 m OZO Rhodos Dependance 17 te Amsterdam Dependent 16 60 m W Ouessent m Liverpool Diana V 14 v Hull n Gunnes» Ckcky 15 v Port Talbo: n ssabon Diet 16 v Wisbech te Terneuzen Oievertje 17 te Pasaies DinteiborQ 14 v Garston n Noorw» gen Dogger,bank 1 7 te Antwerpen Dongeborg p 16 Brunsb n Ksioede Doni p 16 V.,s; ngan naar 7 Dordrecht 17 150 m N Ternate Duivendrecht 16 440 m Z Walvisbaai Dutch Engineer 17 te L ssabon Dutch Faith 17 v Stonungsund n Ant werpen Dutch Mate 18 te Rotterdam verw Dutch Sailor 17 v Barry n RBomboro Dutch Spirit verm 18 v Soudha Bay n Bordeaux Duurt I. 15 v Barry n Rouaan Eagle 18 te Gent verw haven 16 930 m WZW Madeira Eemlind 16 v P. Alegre n Rio Greet- i shorn 17 te Hamburg verw. Eemsmond 17 te Lowestoft Eemstroom p 16 Plymouth n Quebec Electron 17 te Hartlepoo- Elisabeth Broere 17 ta Grangemouth Els Teekman 18 op de Thames verw Emerald Isle 15 te Miltordhaven Enqelina Broere IS te Immlnaham Farmsum 17 200 m ZZW Midway •il. Farocia 18 t F n andi! 17 Frisian Express 15 v LWerpoo. n Wicklow Gsasterdyk 16 360 m NO Azoren Ganymedes 16 op 280 m ZZO Ber muda Gssselte 15 ta Londen Geertie Buismen 16 v Piombino n Li- Geestland 17 600 m NO Berbados Geeststar 16 op 270 m N Azoren Gersom p 16 L.3ndser.d Giessenkerk 16 100 m ZZO Vaienc Gooiland 14 te Santos Grecian vefm 17 v Londen n Orar Gra eland 16 190 m NNO 5t Vincer KV Gruno 15 v Rott re uondan Hado 17 v Lowestoft n St Veiary Harm» 17 v 0«Itzjn Oldenbure Hasewmt 16 v Sharpness n Beltast Hebe Nobel 17 te Amst Hccnvliet p 16 Algiers Helvetia 5 p 16 Wight n Foynes Hercules 16 v I lo te Pisco Hereford Express 15 te Londonderry Hermes 17 v Amst te Tortoia H versum 16 685 m ONO Bermuda Ho endrecht 16 185 m WNW Oues sant Ho ands Brink p 16 Hakodate Hollands Duin 16 100 m W Guam Hoogvliet 16 v Drogheda n Flensburg Ide D 14 v Londen n 7 i as 17 v Amst ta Rotterdam Imke 16 v Bordeaux n Casablanca Isis 17 v Bremen ta Hamburg .acob Teekman 17 te Londen lacobus Broere 17 te Stanlow acquel rte Broere 17 te Bi 1 inghem alta p 1 7 Majaiorce .annie p 16 Palermo n bete Jenio p 17 Hoitenau n Solvesborg John V 17 te Belfast loianda Smits 17 te Brest verw. lonqkina verm 17 v Leixoes a Rouaan Juno 1 5 v As,borg n? luvelta p 17 Ouessant Kaap Falga 15 v uaixoas n Dover Karachi 16 op 520 m WNW Walvis baai Karakorum p 16 Maslrah n Dubai Katsedyk 16 200 m NW Kay West n Havre Kenncmerlano 16 450 m WZW Pto Rico Kilo p 17 Vnssingen n 7 Kittiwake 17 ta Palama /erw K.oosterkerk 16 540 m NO Meun fius Kolga 14 ta Methn Koudekerk 17 v Nagoyi te Kobe Kraftca p. 17 Kiel n Abo Kroon borg 17 te Zaandam i-abotes 17 v Antw re Hamburg Labrador p 16 K. de Gata Ladon 17 v Curacao n La Guaira Lady Jane 16 350 m ONO Porto Rico Laertes p 16 Mauritius n Beiswan Li Psiom» verm 17 v Londen n Rot Lauriergracht 17 te Seaham Lecko 16 v Ymuiden n BoUsta Leemans 17 dw Majorca .eendert Broere 17 le Grangemouth Lelykerk 16 op 340 m NW Kaapstac Leonard Bohmer p 16 K Palos Loemdas p 17 K Esoichol n Bengha- Liesbeth 17 v Pasajes n7 Lingeborg 1 7 te Zwoile verw Lloyd 16 te Duinkerken sant Lubox p, 17 Finlsterro Lumey 17 te Hansweert Madjoe 14 v Do.tr n Routen Mages 16 v Rott n Ventsp.lt Ma.r. L oyd 16 660 m WZW l derson eil Mejorce 16 v Gent n 7 Marathon 16 op 250 m ZW Aooren Msrcella 1 5 te Leith Mare Iratum 17 te Antw Mara Libarum 17 ta Thamashavon i Rott. i Silentum 17 te Rott etje Bohmer 17 te Port Vendres Merion 17 te Thorshavn Mar.tta Johanna 14 v Plymouth n Algiars Markab 19 ta Belfast verw Marne Lloyd p 16 Ras Hafun n As- sab Mars 17 ta Harlingen Martinistad p 17 Gibra.tar Maud p 1 6 lie de Sein Marva 17 dw Saffi n Haifa Medon 16 175 m WNW Kanarisch •II. Meerdracht 16 100 m ZO Btrmudt Mees Creme. 18 te Aberdeen verw Memnon 16 -■ Curacao n La Guaira Meppel 17 v Amst n Purtlea» Mercurius 16 100 m ZW Azoren Mersey Lloyd 16 1140 m WZV> Azoren Merwe Lloyd 16 te Lour Marques Meta p 17 Dunaeness n Arklow Moerdyk p 16 Kaap San -ucas Montferland 16 te Amsterdam Mus- Lloyd 16 150 m N Andama- •H. Neder Linge 16 200 r Neder Rhone p 16 Dakar Neder Rijn 16-te Antwerpen Neder Weser 16 650 m NO Trinidao Nederland 17 te Barton Neeltje Broere 17 te immingham Neriand.a 17 te Aarnue Netty 16 te Hartlepool Neutron 16 v Londen n 7 Nieuw Amsterdam 18 te Barbados Nomadisch 15 ta Rochestar Noord 16 v Gyon n Requejada Noordkaap p 16 Brunsb n Qulmpar Noordstad 17 te Bremen verw Noordzee 17 te Bremen Nore p 15 Hoitenau Normandla verm 20 v Gothenburg n Rott Nova Zambia 15 ta Londan Novel 16 v Koog a.s Zaan n Stattin Nykark p 16 Ouassant n Ganua Ocaan Sprinter p 17 K. Esp.cnei Oosieidiep 17 ts Oosterhout 16 cia Osiris 17 v Mess ne te A.ntw Ossendrecht 17 te Vlaardingen Ouwerkerk 16 400 m ZW L,ssabon Overystl 16 rede Kaapstad Pacific p 17 Oporto n Casablanca Pallas p 16 K. Matapan Paris 16 v Laith ta Antw Parkhaven 16 215 m NNO Madeira Parma verm 18 v Rouaan n Casabian Pergo 16 te Antwerpen Phidias 17 dw K Passara Philetas p 16 Gibraltar Pirola 17 v Taignmouth n7 Piancius 17 v Middelbro n? Potidijk 16 600 m ZW Azoren Polyphemus 9 te Moji Poolster 16 v Casablanca n Antw Port Talbot 16 v Antw n 7 Prinsengrechl p 16 Brunsb. n Praaton 16 ta Antw tiago de Cuba Pulpca 17 te San Carlo* bat Rakel 17 v Londan ta Rott Rap.d 17 te Huil verw Reestborg p 16 8runsb. Regmi p 17 v Yarmouth n T Rhone 16 v Liverpool n Rouaan Rien Teekman 17 te Antw verw Roelof Jan 16 95 m O Ceuta Roerborg 17 ta Antwerpen Rondo 16 v Kaapstad n Antwerpen Rotte 16 180 m WNW Sen Francisco Rubicon 17 te Rott Rynborg 16 v Roti n KJoge R indam 16 240 m N Mozambique Rynst.-oom 16 ta Shoreham Safocean Adala-da 16 860 m ZZW Madagascar Safoccan Albany 16 460 m ZZW all Amsterdam Sambre 14 te Rochester Sareh Elizabeth 16 120 m NW Beng hazi n Famagusta Schelde Lloyd 17 te Hamburg Schedleborg p 17 Kiel n Mantyluoto Schiehaven verm 18 v Cesabienca r Bordeaux Schiekcrk p 16 Dakar n S.ngapora Seine Lloyd p 16 Mauritius Senior 17 te Groningen Serooskerk 16 400 m WNW Walvii- Serveaskark 17 v Amst te Antw Shamrock Reefer pi 6 Sir. Ormus r Tematave Sllva 17 ta Wi.labroak S.monskerk 17 v Rott ta Hamburg S.non 1 7 te A e»andrie Situ.a 17 dw K. Santa Mart* Grande Slotarkerk 17 ta Hamburg Solon 16 v Trinidad n Barbados Sonja 16 dw Mogadiscio n Kowai» Spaarneborg 16 te Fleetwood Spaarnestroom 16 te Amst Speranza 17 dw Margate n Pesajee Spes Major p 16 Woltrock n Lissa bon Spithead 16 ta RoN Spoiesto 15 ta Cork Stad Delft 16 v Parenegua n Las Pat Stsd Utrecht p 16 Gibraltar Steady 17 ta Vlaardlnqan verw a Antares 17 ta Avelro a Fornax 14 te Grangemouth Stella Maris (t) 17 ta Amsterdam Straat Chatam 16 100 m O Timor Straat Fiji 14 te East London Straat Flond 16 1 150 m ONO Mauritius Straat Frank, in 16 90 m Z Adu Atol Straat Freetown 16 370 m WZW Luanda Straat Framantla 9 Yokohama s v Nagoya n Yoko- v Manilla n Hong- Strazt Holland 1€ heme Straat J oho ra 16 xong Straat Luzon 17 460 m OZO Sydney Straat Towa 16 330 m ZO Hue Surveyor 21 te Dub Inn verw Tane Halq p 16 Ouassant n Rott Tera 16 v Rio Jenairo n Antw Taras p 1 7 K St Vincent n An»w Tamar p 17 Vlissmgan naar Thaletas 16 Hamburg te Rott Thallo 16 v Dublin te Rotterdam Thea p 1 6 K. St. Vincent n Exmouth Theodora 15 v Londonderry n Haws ham Theron 17 te Amsterdam verw Tiny 16 ta Viissi-ngan Tjiliwong 16 180 m O Shanghai Tjinegare 13 ta Port Swettanham Tjipondok 18 te Belre verw Triton 16 te Leith Triumph 17 te Amstardem verw Toioa 16 op 480 m NNW Guam Trio 16 te La Legue Tubo 17 v Treport ta Antwerpen Tugro p 17 Ouassant naar 7 Tusk ar 16 v Amst. n Bremen Twee Gebroeders 14 te Grangmeouth Tweelo 17 v Bramen Ie Londen Tw -i 14 v Weston Po.nt n Te»«n mouth Tyche p 16 Cherbourg n Oporto Tyro 17 Havre ta Rotterdam Vanda IS v Rott ra Londan Vedette 16 Londen HuH Vage 17 te Roua«n p 17 Vliss. n Ferrol 16 60 m W Esbjerg n Freneker Viklnoverm 17 v Brusse n Goole V Ulrica 18 ta B A.ras va-w. Volente 17 ta Rotterdam Voorna 16 op 2S0 m OZO Dur ban Waardracht 16 900 m W Aioran Walcheren 16 130 m W K Leeuwin Wegro 17 te Wisbech verw Westerbeek 17 v Bristol n Kotka Westeraama 19 te Tanerife verw Wieldrecht 16 460 m O Eest Lor,do* W ssekerk 17 te Rotterdam Wi truer sum p 1 6 Las Palmes Woltersum 16 360 m NNW Azorais Wonogiri 16 890 m ZW Sen Saiva- - Nantes n Casa- Zaan 17 ta Londan varw. Zsankerk 17 v Rott ta Braman Zaanland 16 1S5 m OZ O Made! Zanz.bar p 17 Hoitenau Zeaburgh 15 te Casablanca Zee and 16 v Calcutta ta Chalna Zuidarkark 17 te Antwerpen verw Zwartewater 16 v Rott n Oslo Tankvaart Abide 13 v Ydkkaichl ta P Butom Ameland 17 v Taasport to Rott Ant,lie Cape 16 300 m ZW Bombay Arc» 16 op 255 m NNO Singapore Atys 17 te Bangkok varw. AvadracM P 17 Street Torraa Cam,tig 16 op 700 m W Aioran Cap una 16 te Bombty deerne Kharg Is.and Capister.a 16 v Ban.at n Spena Capuionix 16 120 m N Oskar Ca.-bo Dragon p 16 Miami Carbo Tiger 16 990 m WZW Aioran Chevron A-.sterdam 16 v BijoG rende n Perth Am boy Cha.-ron Arnnom 16 ISO m O MertF niqua Cha.-ron Da fryt 17 ta RoM. «anas. S m ga- Ch ev-cm Madrid 16 240 m WTW nui.e 16 540 m WZW St Heiaa Core: Msea.nd:» 16 te Rotterdam Crania 16 oo 60 .m ZO Cork 29 to Curacao verw. Dallia 16 500 m ZO Midway ell. Daphne 16 300 m NW K Leeuw.n D lom» 17 450 m WNW Wei. sb»4 Dion» 16 op 125 m O Madeira Doelwyfc a 16 Keep Blanco Dos na 16 op 340 m Z Accra 22 Ml Kaapstad verw. n Men» Esso Den Haag 16 65 m Z Mas.rafe Forest Hill 16 210 m Z Freetown Forest Lake p 16 Aruba n Havre Forest Town 16 730 m OZO Ha.Ww Gulf Hansa 16 v Djakarta n Kawasa ki Gulf Italian p 16 Ouastanf Johannes Frans 16 v Santana n Rott. Kebylie 16 v Bombay n S-ngapora Kar» 16 op 1 Kete'yeii 17 1 meihava.n Ke.zerswaerd 17 v Bahrain n pora Kan,» 16 v Geeiong n Singapore Kermia 16 v Hemmarfast te Rott. Khesiolla p 16 Brunab n Taasport Kon ngtwaard 16 SO m 0 Wight Koofonalla 16 Rott n Stockho.m Korat.a 16 200 m NW Manil t Koren,* verm 17 v Wood and* n Part Golf Korovina 16 v Anchorage n Cu scie Kos.cia 16 660 m Z K. San Lucss Krebs a 16 te Nordanham daarna Hamburg-Taesporf Kylix 16 op 170 m ZW Havana Macoma 16 75 m NW Fimstarra n Rotterdam Matule 16 op 300 m ZO Moged so-e Mydrecht 16 1020 re ZW Atoren n Wllhelmaburg Naaee Courier p 16 Marcus alt. Never4» 16 400 ,m Z Saigon Ondlna 16 op 220 m ZO Monrovia Onoba 16 op 360 m ZW Bermuda Phlllna 16 op 615 m ONO Baiam Purmarand 12 ta Singapore Tanams 16 80 m OZO Moete.bael V.trae 16 300 m NO Tristan da Cunha Viv par. 16 270 m ZO Muscat Zaria 16 520 m ONO Mombaaa Zeesleepvaart Titan mat 2 baksten 16 v Rett n Mb

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 17