chauffeurs oh c: L timmerlieden a MODERNE WONING albert he HUIS GEZOCHT p ,v. typiste-telefoniste HET ST. ELISABETH ZIEKENHUIS GEDIPLOMEERD RADIOLOGISCH HULPRÖNTGENLABORANTE ACTIEVE MEDEWERKSTER jongedames Makelaar 0. G. Chr. Smit ASSISTENT INKOPER Koninklijke Begeer VOORSCHOTEN N.V. KONINKLIJKE BEGEER gehuwde verpleegkundigen serveersters BOUWMATERIALEN» DIJKSTRA KATWIJK jonge energieke administrateur Belangrijke veiling Huize „De Weipo een kantinedame allround timmerman Fa. Adr. Pieterse en Zn. MEDISCH FACULTEIT ROTTERDAM biotechnisch- of biologisch laborant(e) LogAbax 3200 0 6 Schema van mogetljkheden van moderne informatieverwerking met de LOGABAX 3200, de elektronische admini6tratie-automaat met de eigeneohappen van een oomputer. Alle verdere inlichtingen en dokumentatie worden u gaarne verstrekt door: Haarl.straat 167-171, Leiden, tel, 21400 ORERPLRnU^nnEDERLnnD GEMEENTE LEIDERDORP Op het bureau van de gemeentebedrijven kan worden ge plaatst een in de rang van schrijver (A). Salaris nader overeen te komen. Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor een Jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt daarna een vaste aanstelling. Sollicitaties dienen binnen veertien dagen te worden gericht aan de burgemeester van Leiderdorp. B|j onze autosneidienst HOLLANDTWENTE N.V. to KATWIJK hebben wjj i.v.m. uitbreiding van onze lijndienst, plaats voor die op geregelde tijden bestelwerk gaan verrichten. Interessant en afwisselend werk Woonplaats Katwijk of directe omgeving WIJ VERLANGEN VAN U: dat u een duidelijk inzicht heeft in het lossen en laden van goederen; dat u in het bezit bent van rijbewijs BCDE; dat u weet van aanpakken; dat u het prettig vindt om met mensen om te gaan; dat u een goede werksfeer op prijs stelt; enigszins bekend bent in Rotterdam Den Haag, Amsterdam of Bollenstreek. WIJ BIEDEN Us goede betaling; interessante gratificatie-regeling; f 100. kledinggeld per Jaar: 0% vakantietoeslag; 15 vakantie dagen; prima materiaal om mee te rijden voor een groot en boeiend bedrijf DAT ZICH STERK UIT BREIDT Bel (01718) 2465 voor een nadere afspraak. Wij weten graag wie u bent. U zult graag willen weten wie wjj zijn. n.v.autosneldlensten HOLLAND-T WENTE INDUSTRIEWEG TELEFOON 01718—2465 KATWIJK AAN ZEE LEIDEN Hooigracht 16 By de RöntgenafdeHng is een vacature voor <te functie van of met ervaring. Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Adjunct- Directrice mej. A. J. M. Vollebregt, Hooigracht 15 te Leiden. Voor ons kantoor te Leiden zoeken wjj voor halve dagen Enige kennis van boekhouding, administratie en goed kunnende typen noodzakelijk. Zeer zelfstandig werk. Werktijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 t/m 12.30 uur. Schriftelijke sollicitaties aan: DE KASTENSPECIALIST Hooglandse Kerkgracht 4749„ Leiden. NV BUXITON MAATSCHAPPIJ "e-Gravenhage Bent u jonger dan 25 jaar en heeft u geheel of gedeeltelijk de MULO gevolgd, dan hebben wij prettig en afwisselend werk voor u en bij onze afdelingen Administratie, Assurantiën, Reclame enz., waar admi nistratief, type- of telexwerk op u wacht In overeenstemming met uw belangstelling kunt u worden geplaatst bij een van deze afdelingen die met een kleine deskundige bezetting hun eigen aandeel leveren tot de groei van onze maatschappij. Wij stellen u door onze studiekostenregeling ki de gelegenheid zelf uw carrière op te bouwen. Neemt u voor nadere informaties over uw mogelijk nieuwe werkkring telefonisch contact op met onze afdeling Personeelszaken (070 - 624691toestel 382) of schrijf een brief naar Loui9 Couperusplein 19. Den Haag. RESTORAMA WEGRESTAURANT (v/h Oude Deyl) - Wassenaar opent binnenkort en vraagt per 1 Juni a s. buffetchef/assistent bedrijfsleider caissières hostess/serveersters k counter serveersters koks k aankomende koks k medewerkers /sters voor alle voorkomende werkzaamheden. Ook zij, die voor de genoemde funktiee opgeleid wil len worden, kunnen solliciteren. Werktijden zijn in overleg te regelen. Eventueel zijn kamers beschikbaar. Sollicitaties schriftelijk of mondeling na telefonische af spraak aan onze manager de Heer J. W. Lubach Rechteren- straa/t 52, Den Haag, telefoon 070-39.94.09. tn Alphen aan den Rijn. Zit-kamer, woonkeuken, kelder kast, 4 slaapkamers, douche met 2e wc, flinke zolder, tuin met stenen schuur. Ongeveer l-'6-70 leeg te aanvaarden. Koopsom f 39.500,- k.k. Stationsstraat 10, Alphen aan den Rijn, tel. 017204661, b.g.g. 3773. Zeer belangrijke Openbare Verkoping krachtens art. 1223 B.W. van een modern, degelijk industriegebouw 29 x 24 x 8 m. met terrein, totaal gr. 15.25 a. en van hoogst moderne machines. Notarissen A. W. C. Verhees te Katwijk en S. Pasma te Noordwijk zijn voornemens op DINSDAGEN 21 en 28 APRIL 1970: resp. bij opbod en bij afslag in het Café-Rest. v. d. Sporthal „Cleyn-Duin" Stadhoudersdreef 1 te Katwijk a/d Rijn, telkens des avonds 8 uur precies te veilen t.o.v. Notaris Verhees: het moderne industrie gebouw met het terrein kad. gem. Katwijk C 396 vrij van huur der GRASDROGERIJ H. J. OOSTDAM Blokmakerstraat te KATWIJK ook in eindcombinatie met de hoogst moderne gras drogerij-installatie en mede ten verzoeke van MEJ. MR. J. C. A. RA VAL, als curatrice, de machines der reparatiewerkplaats, enz. Gemelde Installatie en ma chines worden op DINSDAG 28 APRIL des middags 2 uur 15 in Café-Rest. „Cleyn-Duin" provisioneel ge veild met Corn, de Vlaming L. Backer, A'dam makelaars in machines, Amstel 177, als deskundigen. Bezichtiging: elke di. en do. van 24 uur, voorts op ma. 27 april van 94.30 u. en di. 28 april 91.45 uur aan de grasdrogerij. Catalogus met alle gegevens intijds verkrijgbaar bij de notarissen (tel. 01718-3446 en 01719-3541) en de ma kelaars 020-52298 en 232257. ROV(Ml Rouppe van der Voort N.V. Groothandel in Sanitair Metalen Verwarming Electro zoekt voor haar afdeling Centrale In koop te 's-Gravenhage een die na een inwerkperiode, met een grote mate van zelfstandigheid de commerciële en administratieve inkoop van Huishoudelijke-, Land- en Tuin- bouwartikelen kan verzorgen. Onze gedachten gaan uit naar een functionaris in de leeftijd van onge veer 25 tot 35 jaar, met tenminste MULO-opleiding. Artikelkennis en enige ervaring op dit gebied zijn ver eist. Met eventuele vakantieafspraken kan rekening worden gehouden. Sollicitaties te richten aan het Directie secretariaat, Postbus 274, Amsterdamse Veer kade 12—16. Dpn Haag Tel 070 «s qr 30. toestel 117 I WxdWnsen te Den Haag. Alkmaar, Amsterdam. Groningen, Oen BoscK V^^^e^)^UW3rden, RottenJara> utrecht. Venta. heeft dlrefcte plaatsingsmogelijkheden voor een Jongeman of meisje voor lichte inpakwerkzaamheden en adreeseerwerk WIJ BIEDEN: een prima aanvangsalaris jaarlijks tantième zeer aantrekkelijke personeelskorting op al onze produkten, ook sieraden k reisgeldvergoeding. Ons bedrijf la gemakkelijk per bus te bereiken vanuit Lelden en Den Haag. Uw sollicitatie wordt gaarne schriftelijk of telefo nisch verwacht bij Leidseweg 219 te Voorschoten, t.a.v. de Heer L. W. J. Creygh- ton, tel. 01717-4500 (toestel 46). Op enkele Klinische Afdelingen van het ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN kunnen Gehuwde Verpleegkundigen worden geplaatst. Mogelijkheid tot aanstelling voor gedeel telijke dagtaak, enkele dagen per week of nachtdienst is aanwezig. De werktijden zijn als volgt: 8.00 uur - 12.30 uur 15.00 uur - 18.30 uur 18.00 uur - 23.00 uor 22.45 uur - 7.45 uur Leeftijd tot 58 jaar. Telefonische inlichtingen worden verstrekt onder no. 47222 toestel 2702. Schriftelijke sollicitatie te richten aan de Directrice met vermelding van de letters LDG. ALBERT'S CORNER wegrestauq sant Snoepweg te Leiderdorp vra gens verdere uitbreiding en aki (onder meer eethuisje de Mu, enkele: Leeftijd 1830 jaar. Wij verlangen geen vakkennis,*! zelfs de voorkeur aan meisjes bekend zijn met het Horecabedi stellen wel prijs op een goed hui U krijgt een opleiding terwijl van een medeserveerster. Wij bieden een prettige werkkring modern bedrijf met een vast salari Tevens vrije maaltijden en reiskoi goeding. Verder kennen wij vani kend de 5-daagse werkweek, toeslag, 3 weken vakantie per jaa gratificatie en andere voordelen groot bedrijf kan bieden. De manager, de heer R. Dekker, ne bereid u nadere inlichtingen strekken. Hij is telefonisch op bovengenoea te bereiken tel. 0171022020 tel. 01710—44338. vraagt voor haar boekhoudafdeling die na een inwerkperiode de leiding ling voor zijn rekening kan nemen Voor de juist man, biedt deze fui» tiekansen. Gedacht wordt aan iemand die 14 in teamverband te werken en bij to zit is van het MBA-diploma. Spoedige schriftelijke sollicitaties te richten p/a Burggravenlaan 13 te Katwijk. Voor de uitvoering van een aan tal interessante bekistingswer- ken voor glijprojecten zoeken wij Gegadigden gelieven zich te melden bij ons kantoor te Oegstgeest, Geversstraat 47, tel. 01710—53540. civielco Ingenieursbureau voor geïnte greerd bouwen, licenties, speciale bouwmethoden. Particulier vraagt TE KOOP in Leiden of omliggende plaatsen een ruime vrijstaande villa of bungalow in rustige omgeving met ca. 7 kamers, garage en grote tuin. Evenbueel ruil mogelijk met riante vrijstaande villa in Twente. TELEFOON 070—684831. „PRE Cl O SA" BRILMONTURENFABRIEK Wij vragen enige actieve jonge krachten voor montage- frees- en soldeerwerk. Inlichtingen: P R E C I O S A MOLENWEGJE 9 KATWIJK AAN DEN RIJN TELEFOON 01718-3373. Required English speaking Dutch sales-ladies above 21 for giftshops located in 1st class hotels in Leiden, Am sterdam and Utrecht. Please contact Mr. Lakhina, Tenierstraat 5, Amsterdam, tel. 020764471 on weekdays. Office-hours. Notarissen A. E. J. HEIJER, Z. DEENIK en Mr. J. C. F. PONS te Amsterdam en no taris M. P. KAPTEIN te Lei den zijn voornemens in de maand mei 1970 in veiling te brengen het gehele complex onroerende goederen, gelegen tussen VLIET, BAKKER- STEEG, KAISERSTRAAT en RAPENBURG te LEIDEN, voorzover staande ten name van Van Wijk en Heringa. Hebt u interesse om t koper te worden opgeleid een dynamisch bedrijf? Dan bieden wij een kam onze afd. verkoop aan JONGE ENERGIEKE KRACHTEN die bereid zijn eerst in binnendienst aan de vi koopadministratie mee werken. Een goede algemene onfori keling, b.v. enkele jaren mei is wel noodzakelijk. Wij houden zeker rekenla fnet uw vakantieplannen. Sollicitaties zien wij gaan tegemoet aan onderstaat adres. hoge rijndijk 25 leiden tel. 01710- Vrouwenweg 1 te Leiden, instituut vw zwakzinnigen zoekt per 1 mei a.s. voor week Werktijden: 's woensdag van 19.00 bij toerbeurt zaterdag- of zondag tot 17.00 uur. Inlichtingen en sollicitaties te richten i de huishouding tel. 01715841. Voor direct gevraagd AANNEMERSBEDRIJF HOGE RIJNDIJK 131, ZOETERWOUDE, TEL. 01710-20913. De Medische Faculteit Rotterdam vraagt voor het Laboratoria Chirurgie een die zal worden belast met verzorgen en behandelen van Daarnaast zal hij/zij worden betrokken bij chirurgische expend De voorkeur gaat uit naar kandidaten, die in het bezit zijn51 diploma biotechnisch of biologisch laborant. Voor een goede taakuitoefening is een grote belangstelling werk en verantwoordelijkheidsgevoel, alsmede het vermogen teamverband te werken, vereist. Leeftyd: tot ca. 30 jaar. Salariëring vindt plaats volgens Rijksregeling en is afhanft# opleiding en ervaring. Premie AOW/AWW komt voor rekening Faculteit. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van vakaturenun®8 te richten aan het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken55 Medische Faculteit Rotterdam. Postbus 1738 te Rotterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 14