rrassingen bij benoeming van lieuwe bisschop Rotterdam? VERGEVEN flora-nova 1970 rkdiensten Leiden en omgeving ÏÏROVERSE ROME-UTRECHT WELLICHT VAN INVLOED ,Gezichr van bisschop Meer vrijheid I Studentenpastor voor christenen trouwt nu zelf ms over beroering n de R.K. Kerk Tegen Vaticaan ir oord van bezinning fê AFRIK W70 LETOSCH DAGBLAD PAGINA 13 0RDAM (GPD) Het bisdom Rotterdam, waartoe vrijwel alle gemeenten in ons verspreidingsge- loren, beraadt zich reeds enige tijd over zijn nieuwe de oud-deken van Leiden, mgr. M. A. Jansen, die in met emeritaat gaat. rlindse kerkprovincie mag bisschopsbenoeming een indienen, hetgeen niet geval is. In de meeste lan- ran een dergelijke mede geen sprake. Voor de stelling wij schreven eerder over is een zo th mogelijk regeling op- priesters van het bisdom omenlijk een kandidaat r»n de züde der religieu- een kandidaat aangewezen, reertien dekenaten van het eveneens een kandiaat stien naar voren gekomen (t de diocesane pastorale nsonen, welk vijftal letuur van het bisdom gelegd. Uit deze lijst van iet bestuur een drietal na- san Rome wordt voorge- ir valt de beslissing, want a is niet verplicht de te volgen, hoewel dit gebeurt. enige tijd geleden in het «erdam een meningspei- over het .gezicht" toekomstige bisschop van Aan de meelevende werd door middel van ujst gevraagd hoe zij zich bisschop voorstelden, ton ongeveer 298.000 exem- deze vragenlijst uitgezet, intal kwamen er ongeveer [vuld terug. Achttien pa sveer 10 procent van het parochies deden niet In Den Haag. Leiden en Noordwijk deden drie parochies niet mee. In Rotterdam. Schiedam, Alphen a/d Rijn en Alkemade lieten twee paro chies verstek gaan. Wat zijn de re sultaten geweest van de 169 pa rochies die wel meededen? Uit de antwoorden rijst het beeld op van een priester, die aan een groot aantal kwaliteiten moet vol doen. De grote meerderheid van de ondervraagden vindt, dat de bis schop in contact met de mensen moet leven. Hij moet openstaan voor opvattingen van anderen. Hij moet een eigen standpunt durven inne men zonder anderen te overheer sen of te binden aan zijn zienswijze. Zijn gedrag zal meer dan zijn woord een „getuigenis" dienen te zijn. Hij zal naar nieuwe wegen moe ten zoeken om het geloof gestalte te geven. Hij dient midden in de zich vernieuwende kerk te staan, niette min gevoel hebben voor traditie en naast zorg voor de eigen kerk oog hebben voor de eenheid met Rome. Tenslotte zal de nieuwe bisschop contacten moeten onderhouden met andere kerken en in zijn beleid vol gens goed-democratische spelre gels te werk moeten gaan. De commissie, die een procedure moet opstellen, waarbij uit de paro chies die drie kandidaten naar voren komen, die beantwoorden aan de ge stelde verwachtingen, staat voor een niet gemakkelijke taak. Ten eerste: welke personen zijn in staat aan de bovengenoemde eisen of zelfs maar aan een deel daarvan te voldoen? Ten tweede is er het niet te ontkennen feit, dat slechts een deel van de geloofsgemeenschap haar mening gafde kerkgangers. De mening van hen, die de uiter- vooruitstrevende element te consta teren, hoewel bepaalde conservatieve aanduidingen niet ontbreken. In bij eenkomsten van conservatieve groe peringen is by herhaling betoogd, dat de nieuwe bisschop van Rotter dam, een „goede bisschop" moet zijn, dat wil zeggen een priester, onvoor waardelijk trouw aan de Paus en aan de traditionele leer van de kerk. Als men in Rome geneigd zou zijn meer ruggesteun te geven aan de strijders tegen het „modernisme" in de r.k. Kerk, zou de benoeming van een nieuwe bisschop van Rotterdam wel eens een verrassing kunnen op leveren, die na de befaamde celi- baatsverklaring van het Nederland se episcopaat als een tegenzet van het Vaticaan zou kunnen worden be schouwd. De situatie in Soedan schijnt zich langzaam maar zeker te hebben ge wijzigd ten gunste van de verdrukte christenen in het zuiden. Er schijnt nu meer vrijheid te zijn voor deze groep. Het is hen b.v. gelukt om met de hulp van buitenlandse finan ciële steun een achttal kerken weer te restaureren. Deze kerken waren tij dens de periode, waarin de christenen verdrukt werden, zeer ernstig be schadigd en ontdaan van alle inven taris. Men hoopt nu langzaam maar zeker weer tot normale verhoudingen te kunnen terugkeren. Dit zal uiteraard niet zo gemakke lijk gaan. Er zijn veel christenen, die de Soedan uitgevlucht zijn naar de omringende landen. Naar allerlei landen zijn de Soedanezen gevlucht, voor namelijk naar Kongo-Kinsjasa, Oeganda en Liberia, terwijl, er ook in Kenia een kleüi aantal is. Het zullen ongeveer 150.000 Soedane zen zijn, die gevlucht zijn. In deze landen helpen de protestantse kerken op allerlei manier: voedselhulp, kle- dinghulp, onderdak, school, landbouw enz. enz. Het Algemeen Diakonaal Bureau van de Geref. Kerken heeft voor dit doel vorig jaar en dit jaar I AMSTERDAM iGPD) In de ka- pel van de Amsterdamse studenten- parochie zal volgende week zaterdag de kerkelijke bevestiging plaatsvin den van het huwelijk tussen de Am sterdamse studentenpastor Huub Oos terhuls en de Enschedese mejuffrouw J. Melief. In dezelfde kapel ging (pater) Huub Oosterhuis indertijd voor in de dienst waarin het huwe lijk van zijn collega Jos Vrijburg ker kelijk werd bevestigd. In het stadhuis in Enschede zijn de heer Oosterhuis en mej. Melief al officiéél gehuwd. Men verwacht dat vóór volgende week zaterdag uit Ro me dispensatie van de celibaatsplicht voor de heer Oosterhuis zal afkomen. Huub Oo6terhuis wil blijven werken als studentenpastor., Hij is echter in geen maanden meer in eucharistie vieringen voorgegaan. Hij wil geen storend element vormen in de dis cussie over het celibaat in de R.K Kerk. bedragen beschikbaar gesteld: in 1969 f.150 000 in 1970 f. 55.000. Daar naast wordt steun gegeven in de vorm van beurzen voor Soedanese studenten, die in Beiroet (Libanon) zijn gaan studeren. MNSTAD (AP) In een toespraak in de St. Pie- door vele duizenden werd bijgewoond, heeft de Paus thuwd tegen de beroering, welke op dit moment de rk teistert. „Een beroering, die eens geleid heeft tot itantse schisma". die klaagt over de „ornsti nlutionaire ontevredenheid herinnerde aan de me len over het kerkelijke de zestiende eeuw, die ge- tot de Reformatie. De zo vervolgde hij gaven zag van de kerk prijs en k schrift rechtstreeks toe tót allen, daarbij aan een terpretatie overlatend. „Maar is dit wat Christus wilde? Bestond er niet het gevaar, dat de Heilige Schrift haar unieke waarde zou verliezen en versplinterd zou wor den in een duizend verschillende en met elkaar strijdige interpretaties"? Het geweten alleen, aldus de Paus was niet voldoende om de christenen leiding te geven. „Tussen Christus en de christenen staat een belangrijk leergezag en dat is de kerkelijke hiërarchie". Hjke band met de kerk verbraken wordt niet gehoord. Evenmin de me ning van' hen ,die weigerden mee te doen op grond van hun ovei*tuiging, dat deze procedure niet de juiste gang van zaken is. alleen al omdat veel mensen geen juist beeld van een bisschop hebben. Tegen de opzet van de meningspei ling zijn al direct bij het begin van de actie (7 en 8 februari) bezwaren gerezen. Sommigen noemden het on democratisch, dat de gelovigen geen enkele rechtstreekse inspraak in de keus van personen hadden. Zij kon- I den slechts een profiel schetsen. An deren zouden dat vervolgens invullen j met het gezicht van een persoon. In de huidige situatie van de R.K. Mgr. M. A. Jansen, bisschop van Rotterdam, oud-dek en van Leiden, is een groot liefhebber van miniatuur-spoor weg en. Kerk is de gevolgde procedure even wel het optimale wat kan worden be reikt op het punt van inspraak bij een bisschopsbenoeming. Men zou zich kunnen indenken, dat, gezien de huidige spanning tus sen Rome en Utrecht, de benoe ming van 'n nieuw lid van 't Neder landse episcopaat met bijzondere aandacht voor de Nederlandse si tuatie door het Vaticaan zal wor den bekeken. Als men de profilering erop naleest, valt er een sterke nadruk op het ADVERTENTIE UNIEKE SHOW VAN BLOEIENDE BOOMKWEKERIJ PRODUKTEN van 17 t.m. 26 april a.s. in Boskoap. Geopend op werkdagen van 1022 uur en op zondagen van I 222 uur. Voorlichting aan tuinliefhebbers. Gelegenheid tot kopen en meenemen. Per „West Nederland" goedkopere, gecombineerde bus-toegangskaarten. Deze dagen zijn voor mij da gen vol herinnering. Vijfentwin tig jaar geleden werd op 14 april de plaats, waar ik toen woonde, bevrijd. Op 15 april verloor toch nog een van mijn beste vrienden het leven in een schermutseling met Nederland se S.S. Ik kan begrijpen dat veel jongeren al zulke herinne ringen. waarmede zij nu ge confronteerd worden, niet veel zeggen. Voor hen zijn de jaren 1940-1945 immers maar jaartal len uit een geschiedenisboekje. Zij moeten het ons maar verge ven dat wy er in deze dagen toch weer over praten Wat in die tijd gebeurd is, heeft im mers te diep in ons leven inge grepen. Nu weet ik niet of u j.l. za terdag om zeven uur de televi sie-uitzending gezien hebt van de rubriek „Een dagje ouder." Daarin werd een radio-mede werkster uit vroeger jaren een interview afgenomen waarbij het ging om de vraag hoe zij nu. na 25 jaar, dacht over wat toen gebeurde. Hoe zij dat nu in haar leven verwerkt had. Het bleek wel uit de schaarse inlichtingen die zij daarover, in zeer sobere woorden, gaf. dat zij en haar man wat men noemt „zwaar in het verzet" gezeten hadden. Zij hadden daarvoor ook de tol moeten betalen. Haar man was gefusilleerd. Zijzelf had bijna vier jaren in alle mogelijke gevangenissen doorgebracht. Of zij daarover nog wraakgevoelens koesterde, zo werd haar gevraagd. „Nee, waarom wraakgevoelens? Wij wisten, toen we er aan begon nen, de risico's die we liepen. Die risico's hebben wij. wel overwogen, genomen, anders waren wij er nooit aan begon nen." Maar, kon zij het dan vergeven, wat er haar en haar man was aangedaan? Men zegt immers: „Een mens moet ver geten en vergeven." Zij ant woordde: ..Vergeten kan ik het natuurlijk niet. maar wel ver geven. U moet n.l. altijd be denken dat er ook goeie Duit sers waren." Kijk daar ben ik even stil van geworden. Want ik heb het er altijd, en velen met mij, nog maar moei lijk mee. Vergeten wordt na tuurlijk niet van ons gevraagd- Dat kan n.l. nooit, zolang we ons verstand nog hebben. Ons bewustzijn zou moeten worden uitgeschakeld om iets te kun nen vergeten. Maar. vergeven! Wat is dat moeilijk! Ach ja, ik weet natuurlijk ook wel dat er destijds ook goeie Duitsers wa ren (Niemöller, Bonhöffer en vele anderen.' en persoonlijk heb ik geen verdere verliezen te betreuren of meer geleden dan vele anderen onder het brute onrecht, de jacht op men sen en alle mogelijke wreedhe den. die aan ons bestaan knaag den. En toch, als ik een auto met 'n Duite nummerbord zie. moet ik nog oppassen niet geïr riteerd te raken. Ziet u, daarom heb ik mij geschaamd tegenover deze vrouw. Geschaamd, niet alleen omdat ik. in vergelijking met haar, natuurlijk hopeloos tekort geschoten ben in alle soorten van weerstand destijds (ik had veel meer kunnen en moeten doen dan het weinige dat ik ge daan heb)Maar vooral we gens dat vergeven waarvan zij sprak, nee, dat uit heel haar persoonlijkheid straalde. Ik weet niet of zij een gelovige christin genoemd wil worden. al valt zij wel degelijk onder de categorie mensen van wie Christus zeide: „Zij zijn niet ver van het Koninkrijk Gods." Ik echter sta wel als een gelo vig christen te boek en tracht, op mijn manier, het nog te zijn ook. maar met het vergeven van alles wat er werd misdaan heb ik soms nog heel veel moeite. En toch gaat het in het Christendom juist om verge ving en verzoening. Want, Je zus Christus is juist de daad van Gods vergeving en verzoe ning. Christen zijn is immers leven deze goddelijke genade en het goddelijk vergeven. En, on der Zijn Heerschappij en door Hem geleid is vergeven moge lijk en steeds weer te leren. Ik ben er trouwens ook wel zeker van dat die radio-medewerkster deze houding van vergeven ook niet zo maar is komen aanwaai en. Vergeven is immers geen eenvoudige zaak. Het kost heel veel. Het goddelijk vergeven heeft de Here God ook alles, nJ. Zijn Zoon gekost. Daarom kan ik mij ergeren aan veel mensen, die zo hard schreeu wen van vergeven en vergeten. Voor zeer velen is dat geen probleem. Natuurlijk, want het enige probleem "dat zij toen hadden was: hoe kom ik er zon der kleerscheuren van af en wat kan ik er aan verdienen Vergeven is echter: een streep halen door je zelf en je eigen aanspraken, je eigen leed en dat van anderen. Vereeven is altijd een soort overgave van jezelf daarom. En ik geloof dat daar de kneep zit. Daarom moet het ook weer steeds ge leerd worden. Wij hebben voort durend te bidden: „Heer. leer mij steeds weer te zien en te leven uit, Uw vergeving in Je zus Christus onze Heer, opdat ik het ook leer, steeds weer. om te vergeven en zelfs mijn vijanden lief te hebben. Neem Uw Heilige Geest daartoe niet van mij. Dat heb ik tenminste steeds weer nodig.' J. P. Honnef, Ned. Herv. predikant te Leiderdorp. Hervormde gemeente. 10.30 u ds A. J. Lamping. kerk: 10 u dr P. L. L 10.30 u ds H. W. Hemmes l ie Jong. tierk Lage Morsweg 10 - Koningsstr. 10 uur onekoek. nkerk Driftstraat 10 u Oppenhelmer. [uerk Montgomerystr. tamping. 7 u ds Joh. Poort. Burggravenln. 10 u ds Jeugdkapel 10 u hr. H. Herv Aula Asserstr 1 M. J. Wagenvoorde. Hlone Breestr. 10.30 u M M. Hegeman-Hubatka. tb Ziekenhuis 10 u ds J E «abuis Houtlaan 55 10 30 wnse, Leiderdorp, a LH.J.-gebouw Leven- 'IsC. H. Bijl. berk 11.45 Studenten- A. Eekhof wfc Zulderkerk 0 u dr v. d. idi Bovenberg 10 u ds Krona aeijer 5 u si. rierk 10 u dr Dronkert. O- «fcbel en H.A 5 u dr Dron- *b 10 u dr Vlijm 6.50 u ds (Dienst met belang- Werk 10.30 11 ds Bovenberg 'en 10 u ds Hortensius „Jeugdhaven" 10 u Witte. 10- ..Het Mie- Ij Post. jb Breestr 7 u ds Aalbers •jugddienst H. Antonlus 9.30. 11. Schouw (zat av. 7 uur) en 6 30 u Hartebrug (zat 1045, 12 en 7. Herensin- i' 7 U) 8.30 9.30. 11. 6.30 u. ®<*str 9.30 en 11 u. H. Iïat. av. 7 u) 9. 10.45. 12 45 H* 'zat. av 7 u) 9. 10 45, H. Lodewijk (zat. av. 7 u) P en 7 u. H. Petr (zat. av '"en 12 u. ^'h Kerk (Vreewijkstraat) 5,1 Kerk 10 en 5 u ds J H. Hells 10 u Heillgings- jj verlossingssamenkomst (vrijgem.) 10 en 5 u ds Wolische Kerk (Hoge Rijn- u dienst. Doopsgezinde Remonstrantse Gem. 18 u ds H. van Bllderbeek. Evang. Luth. Kerk 10.15 u ds J. HEvang Chr. Gem. (Mlddelstegrt. 33) 10 u en 5 u dhr Dlkkes. Geref Gem. 10 en 4.30 u leesdienst Christian Science (Steenschuur 6) 10.30 u Ned dienst Baptistengem (Oude Rijn 3) 10 u D Reiling. Oud Kath Kerk (Cronestelnkade) 10.45 u H.M Alpben aan den Rijn Herv. Gem. Adventskerk Julianastr. 9.30 u ds M. Hanemaaijer 6.30 u ds P. A. Leieber Kruiskerk Gouwsluis 9.20 uur zang- dienst 9,30 uur Open Deurdienst ds, J. A Eekhof te Leiden. Opstand! ngs- kerk 9.30 u ds P. A. Lefeber. 6.30 u ds M Hanemaaijer Gebouw Nabij Jeugdkapel dhr. Hogeweg. Zaal Op- standingskerk Jeugdkapel dhr. J. van Doorn. Martha-Stlchting „Rijnstroom 10.30 u ds I. J Walpot. Kerk Ouds- hoornseweg 10 u ds G. Cadée. Sions- kerk 9.30 u ds H. Koudstaal. 3 u ds H. Koudstaal afscheid. Gebouw Onderweg 10.30 u ds N. J. M. Hoogendijk. Aula Morgensterschool Parelstr. 9.15 u ds N. J. M. Hoogerdijk Aula mgr Bekkers- „chool Poluxistr Geen dienst. J.F. Ken- nedyschool 11.15 uur Bijbels verteluur Geref Kerk Maranathakerk Raadhuis straat 10 u ds R. J. A. Hanenburg. 6.30 u ds J Vos. Salvatorikerk Willem de Zwfjgerlaan 10 u ds A Borman 6.30 u ds D N Verschoor te Moordrecht. „De Goede Herderkerk" 10 uur ds. G. Bur ger te Tienhoven 6.30 u ds A. Bor man. Kasteel Ridderveld 10 ds J Vos. 6.30 u ds R. J. H Hanenburg. Geref Kerk (Vrijgem.) Kantine Sociale werk plaats 9 30 en 6.30 uur leesdienst. Chr Geref. Kerk Jeruzalemkerk Grijpen- steinstr 9 30 u dienst des woords. 2 30 u ds H C v d. Ent Oud Geref Gem Kerkgebouw. Hooftstr. 240 9.30 u en 4 u dienst des woords. Rem Ge ref. Gem Geen dienst Baptisten Ge meente Kerkgebouw Molenvlietlaan 10 en 6.30 u ds Koekkoek. Volle Evang gemeente (gebouw Kindervreugd) 10 en 7 uur deinst. R.K. St. Bonifaciuskerk (zat. 7 u) 830. 10, 11.30 en 6 u. R.K Pius X Kerk (zat 7 uur) 7.30. 9. 10.30. 1145 en 5 30 u. Aarlanderveen Herv Gem. 10 en 7 u. ds G van Hoegee. Geref. Kerk 9.30 u ds Fr. de Jong te Alphen H.A 7 u ds Fr de Jong H A en Dankz Chr Geref. Kerk 9.30 u dienst des woords 3 30 u dhr J van Leeuwen te Nieuw koop. RK Kerk (zat. 7 u) 7.30 en 10.30 u Dorpshuis Ter Aar Aardam 9 en 12 uur. Abbenes Herv Gem. 9.30 u dienst des woords. 7 u ds A. J. de Jing, Lel den Belnsdorp: Dorpshuis Venneper- weg 10 u. kand. G. S. Alma, van Am sterdam. Bodegraven Herv. Gent. 't Anker 9 en 10.30 ds J. Tichelaar. 6.30 u ds Balke Salvatorkerk 10 u ds Van Har ten. 6.30 u ds J- Tichelaar, legerpred Bethlehemkerk 9.30 u ds S. Meijer. Er- rnelo. 6.30 u ds C. A. van Harten Geref. Kerk 10 u ds C.Houtman jr.. Bijlmer meer. 6.30 u ds B. J. F. Schoep. Nieu- werbrug: 10 u ds B. J. F. Schoep. 6.30 u ds C. Houtman Jr., Bijlmermeer Ge- reform. Gem 10 en 6.30 u leesdienst Evang. Luth. Kerk 10.30 u ds P Po- buda. 14.30 u ds J. van Nieuwkoop, Den Haag. Evangelisatiekring 10 u eredienst 6.45 u Introduotiedienst o.l.v. Victory- trlo uit Bussum. Boskoop Herv. Gein. 9.30 u ds T. Oostenbrug. Rijnsaterwoude; 6.30 u ds W. L. Heijmans; Maranatha-mavo 11 u ds T Oostenbrug Rijnsaterwoude. Ge ref. Kerk 9.30 u ds Snoeij. Katwijk. 5 u ds Tiemersma, Zwammerdam: Chr Geref. Kerk 9.30 en 4.30 u ds J Man- nl- Geref. Gent. 9.30 u leesdienst en nam. 7 u ds H. Rijksen. Gouda. Vrijz Prot. Geloofsgemeenschap, nam 7 u dhr P. v. d. Laarse. Evangell-centrum Nieuw Leven. 9.30 u In Concordia de. eerw. heer Verwoerd; Verg van gelo vigen 9.30 en 5 u samenkomst in lo kaal Nleuwstraat 27; Volle evangelie, 9.30 u kapel Bethel de heer J Mod derkolk: R.K. Kerk Reijerskoop (zat - av 7), 8.30, 9. en 11 u. R.K Kerk in Ontmoetingscentrum Snijdelwljk (za terdagavond 5.30). Hazerswoude Herv Gem. 9 30 u ds M. Fokkema te Alphen aan den Rijn 6.30 u Jeugddienst ds A. J. Lamping. Geref. Kerk 9 30 en 5u ds Brink. R K. Kerk St Bernardus Rijndijk (zat 7 uur) 8. 9 30 en 11 R.K Kerk Mi chael Rijndijk (zat. 7u) 8.9, 11 u. R.K kerk Dorp (zat. 7 u) 8. 10 en 11.30 u Hoog made Herv. Gent 10 u ds P Schoonenboom. R.K. Kerk (zat 7 u) 9 en 11 u. Hlllegoni Herv. Gent. 10 u ds S. L. Knottnerus, van Dordrecht 7 u ds J. Bronsgeest. 10 u Jeugdkapeldlenst in kantine „Leeuwensteln, Pastoorslaan. 10 u Dorpshuis Venneperweg kand. G S Alma van A'dam. Geref. Kerk 10 en 5 u ds W. H. Pouwels. Chr. Geref Kerk. 10 u leesdiensten. 7 u ds D. H. Biesma. van Llsse. Volle Evangellezending 10 u samenkomst in Evang Centr .Aktie Kruistochten Nederland: Woensdag middag 4 uur: Kinderbijbelclub ten huize van fant Scheffers. Parallelweg 17. Volle Evangelie Gemeente 10 uur samenkomst In Nutsgebouw van den Endelaan Zondagav. 8 u bijbellezing KI Vreewijk 3, Lisse. R K. Kerk St. Mar- tinua (zat. 7) 7, 8.30. 10. 11.30. 12.45. 5.30 en 7 u. St. Jozef (zat. 7.) 8.30, 8.30. 10. 11.30 en 5 u l>e Kaag Herv. Gem. 10 u ds H. B van 't Hoff R.K. Kerk kerk Hoofdweg (zat. 7), 8. 10 en 7 u. Katwijk aan den Rijn Herv. Gem Dorpskerk 9.30 u ds Jac. de Vries te Scheveningen; 5.45 u dr Th. C. Fre- derikse te Wassenaar 1 jeugddienst): Ontmoetlngskerk 10 u ds P J D van Malssen te Leiden; 6 30 u ds W G Meijering te Voorschoten, Geref kerk 9.30 en 5 u ds B. Boelens te Amster dam (H.A Interkerkelijke dienst in gym.lokaal O. B. van Wasseneer van Catwijckschool 10.30 u kol. A. Krul- singa van het Leger des Hells: R K Kerk: (zat. 7) 9 30 en 11.15 u; De Wil- bert (za. 6.30) 6 30 u. Katwijk aan Zee Herv. gem. Nwe Kerk 10 u ds W. Chr. Hovius, 6 u ds J Gebraad, van Nieuwveen; Oude Kerk 10 u ds J. C. van Hunnik, 6 u ds C. van den Bergh; Ichtuskerk 10 u dr W. Aalders. van Den Haag. 5 u ds W. Vroegindewey: Pniëlkerk 9.30 u ds C van den Bergh. 6 u ds J C van Hun- nik; Groen van Prinstererschool 10 u ds Jac. de Vos. Gerer. Kerk Vredeskerk 10 u ds F Pijlman (HA). 5 u ds F Pijl man (HA) Triumfatorkerk 10 u ds R de Vries (H.A.) 5 u ds R. de Vries (HA). Chr. Geref Kerk 10 u ds v. d Ent; 5 u ds v. d. Ent Geref Kerk vrij gemaakt 9 u vm. ds Roukema. 1030 u prof Kamphuis 5 u n.m. ds Mulder, van Den Haag. 7 u n.m. ds Roekema. R.K. Kerk 6 u in de kantine aan de Hoornesin Koudekerkerk aan den Rijn Herv. Gem 10 u ds Quak. 7 u ds van Ieperen (Katwijk) Jeugddienst m.m.v. zan-- groep. Geref Kerk 10 u v.m. en 7 u nam. ds Swierts. Leiderdorp Herv Gem Gereform kerk Hoofdstr 9 u ds F C. Kamma, Chr Geref Kerk 10 en 4.30 u ds D H. Biesma. Geref. Gem. 10 u ds W. Suy- ker. 4 u leesdienst. Geerf. Kerk VriJ- Semaakt 10 en 4.30 u ds J. J Verleur, ud Geref. Gem. 9.30 en 3 u Leesdiens ten Dinsdagavond 21 april 7.30 uds E. Du Marchie van Voorthuysen, van Urk. R.K. Kerk Agathakerk (zat. 7) 8.30, 10.15, 1145. Dep. Poelpolder, 8.30 en 12.00 uur. (zat. 7 u.). Marlakerk (zat. 7) 8.30. 10.30. 12.00 u, en 530 u. H.H Engelbewaarders (zat. 7) Zo 7.30, 8.45. 10.45. 3 45 u. leid ons niet ln verzoeking". Gereform Kerk Hoofdstraatkerk 10 30 u ds K. Dekker. Enkhulzen. Bevestiging ds G van Loencn. 6.30 u geen dienst Schep- pingskerk 9.30 u ds T L. H. Pieterse, Citlemborg. 7 u ds G van Loenen (zat. 7.30) 9. 10.30 en 12 u„ Meerburg (zat. 7), 8.45, 10, 12 en 6 u. Lehmiide» Herv. Gent. 9.30 u ds G. Huls te Gouda Bevestigingsdienst. 2 u ds J. H. de Vree intrededlenst. Geref. Kerk 9.30 u ds SJ. Tiemersma te Zwam merdam. 7 11 ds D Averes. R.K. kerk (zat. 7 u) 7.30. 9.30 en 11.15 u. Llsse Herv. Gem Grote Kerk 10 u ds H G Oostinga. 7 u Jeugddienst. Helv Kapel 10 u dhr Kool. van Lei den Geref Kerk 10 u ds J H Sillevis Smltt. oud Hoofdvlootpred. te Bussum 5 u ds D. J. Roos, van Bloemendaal Nieuwkoop Herv Gem 9.30 u ds G van Doorn. 6 30 u de De Vos te Kat wijk aan Zee Geref. Kerk 9 30 u en 6.30 u ds Markus te Harmeien. Chr. Geref. Kerk 9.30 u en 6.30 u de heer J van Leeuwen. Rem. Geref. Gem 10 u ds T. Elders- Mayer. R.K. Kerk (zat. 7 u) 7.30. 9. 10.45 en 7 u. Nieuwveen Herv Gem 9.30 u ds J Gebraad 6 30 u ds A. Vink te Kat wijk aan Zee Geref Kerk 9 30 u en 6.30 u dr J. Schelhaas te Amsterdam. R.K Kerk (zat. 7 u) 9, 10.45 en 5 u. Nieuw-Vennep Herv Gem. 9.30 u ds S. G J. Goverts. 7 u ds H. L. Boon stra. van Haarlem. Jeugddienst. Dorps huis Venneperweg 10 u cand G S. Alma van Amsterdam. Geref. Kerk 8.45 10 30 en 4.30 u ds D. Hoornstra. Chr. Geref. Kerk 9.30 en 3 u ds W. de Graaf R.K. Kerk Zat. 7, 9 en 11 u. Xoordw(jkerhout Herv. Gem. 10 u ds J M. Snijders van Warmond 7 u ds W. Dekker, van Noordwijk, Geref Herv dienst. RK Kerk St. Jozef (zat. 7), 7.30. 845. 10.15. 11.30. 7 u. St. Vic tor (zat 7) 8. 9 30 en 11 u H. Hart van Jezus (De Zilk) (za. 7) 8.30. 10 en 11.30 u. Xoordwljk-Blnnen Herv Gem. 10 u ds H. J. Achterberg (lelden). 7 u ds A L. Lapré. Geref. Kerk 9.30 u ds H. Lijesen. 5 u ds C. Warner. Van den Berghstichting 11 u ds H. Lijesen R.K. Kerk (zat. 7) 8. 9.30. 11.15 en 5.30 u. Noordwijk aan Zee Herv. Gem. 10 u ds Irik (Oegstgeest) De Rank 10 u ds A. L. Lapré. 5 u ds D. Keunlng. Sole Mio 10 u ds D Keuning. Ger i Kerk 10 u de C Warner 5 u ds H. i Lfjesen. Herv. Ger Evangelisatie (VG- I LÖ-school, Schoolstr. 2) 10 u ds G. Boer (Zoetermeer). 3.30 u ds C. van den Bergh (Katwijk aan Zee). R.K. Kerk (zat. 7). 7.3Ö, 9, 10.30 en 12 u. Oegstgeest Herv Gem. Groene kerk 10.30 u prof. dr. M. de Jonge, Pau- luskerk 10 u ds W. E. Verdonk. Ge meentecentrum 7 u ds J. Irlk (H.A.) 10.30 u wika M. A. de Vlieger, Zen dingskapel 10 u mej A. Koning, Ver. van vrijz. herv. 10.30 u dr T. Bruinsma Geref. Kerk 10 u ds J. D te Winkel te Sassenheim. 5 u ds H v d. Berg te Sassenheim. Geref. Kerk vrijgemaakt 8 30 en 3 u dienst. R.K Kerk izat 7.30) 7 45, 9 10.30. 12 en 7.30 uur Bonaven- j turakapel (zat. 6.30), 8, 10 en 11 u. Oude Betering - Herv. Gem 9.30 ds W. Kool Katw a Zee. Geref Kerk 9.30 en 6.30 u ds S. Hoekstra. Rem Geref. Gem. 10 udr A W. Cramer. R.K Kerk (zat 6.30 u) 8, 915. 1030 en 12 u Alle diensten ln aula Technische school. R(jnsaterwoude Herv Gem. 9 30 u ds De Leeuw te Boskoop 7 u ds F. A. L. Franken te Woubrugge. Chr. Geref Kerk 9.30 u dienst des woords. 2 15 u ds G. Bouw te Scheveningen. R.K Kerk (zat. 7 u) 7.30. 9.30 u en 11.15 u. Rijnsburg Herv. Gem Grote kerk 9 30 u ds Wissem 5 u ds Van Go6liga, Bethelkerk 9.30 u ds Van Gosllga. 5 u ds Wisse, Geref. Kerk Petra kerk 9 30 u ds Baayen 5 u ds v. d. Linde. Imma- nuelkerk 9.30 u ds v d Linde. 5 u ds Bosma, Maranathakerk 9.30 u ds Bos nia. 5 u ds Baayen Geref. Kerk vrijgem 10 u leesdienst 3.30 u ds J J. Verleur. Chr Geref. Kerk 9.30 en 5 u ds G de Vries. RK Kerk ln tuinbouwschool zat. 7, zo. 10.30 u. Sassenheim - Herv. Gem. 9 en 10.30 u (bed. H. D) ds A Westra. 6.30 u ds ter Steege, van Haarlem Jeugddienst Geref. Kerk 9.30 u ds J D te Win kel 5 u Interkerkelijke dienst Herv - Chr Geref - Geref. in het kader van de ontwikkelingssamenwerking, voor ganger ds A. Bikker, van Adam. 7 u dienst ln de Herv. Kerk te Voorh. Chr Geref. Kerk 10 en 5 u ds L S. den Boer Aktie Kruistochten Nederland Woensdagmiddag 4 u Jeugdbijbelclub in de kerk van de Ned. Prot. Bond. Ju- llanalaan. R.K Kerk H Pancratius (zat 7) 8. 9 30, 11 en 5 30 u Voorhout Herv. Gem .10 u ds Adr Oskamp. 7 u gerer. dienst uitgaande van de Geref. Kerk te Sassenheiem. R K Kerk (zat. 7). 7 30, 9, 10.30, 11 45. 5.30 Voorschoten Herv Gem Dorpskerk j Geref. Kerk vrijgem. in Rijns- burg. «Foto LD Holvast) ber Kapel Rijndijk 10 u ds J de Wit uit Lelden Geref Kerk 8.30 u en 10.30 u H.A. ds G. de Zeeuw 17 u ds J Snoey uit Katw(Jk aan Zee R.K. Kerk Laurentlus (zat 7) 7.30. 9. 10.30. 12 en 5 u Moeder Gods (zat. 7) 8, 10, 11.30 en 6 u Voorscholen Herv Gem Dorps kerk 10 u ds MelJerlng 19 u ds Sara- ber. Hulp en Heil 10 u ds van der Geest Aula Noord Hofland 9 45 u ds Saraber Kapel Lelden. H A. ds G de Zeeuw. 17 u ds J. Snoey uit Katwijk aau Zee R.K. Kerk Lau rentlus (zat. 7) 7.30. 9, 10.30. 12 en 5 u. Moeder Gods izat. 7). 8 10 11.30 en 6 u. Warmond Herv. Gem 10 u ds Me- vra Geense. van Lelderd.. 7 u ds J. Snijders. R.K. Kerk (zat. 7) 8, 10 en 11.30 u. Woubrugge Herv Gem. 9 30 ds Steenbeek. Wateringen, 630 ds Oosten- "nsaterwoude. Geref s Dethmers Baarn. Zevenhmen Herv Gem 9.30 u en 7 u ds Reljenga 's avonds zangdlenst Geref Kerk 9 30 u ds E J Boolj te Llnschoten 7 uur ds J Bos te Mont- foort R.K. Kerk (zat. 7 u) 745, 9 en 10 45 u Zoeterwoude Herv Gem 10 uds W L. Heijmans te Boskoop R K Kerk St. Jan zuldbuurtseweg (zat 7.30 u) 7.30, 9 en 11 u RK Kerk Meerburg (zat 7 u) 8.45, 10.30, 12 en 6 u. R.K St. Allciuskapel (zat. 7 u) 7.30, 9, 10.30 en 11.30 u. Zwanimertlain Herv Gem. 10 u I en 6 30 u ds D Goudzwaard Geref Kerk 10 U ds A P Heiner te Ter Aar 6.30 u ds Sj Tiemersma. R K Kerk (zat. 7 u) 8. 10. 11.30 en 5.30 u

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 13