paanse vrouwen betalen oge tol voor gastarbeid 8-Daagse vakanties 172.- DE OPZET MISLUKT UITKOMST TRIOMF mijja Fulbriglit bang voor „putsch" Lente- Éten tnzame gezinnen in kleine bergdorpen v.a. Michael X in Londen opgepakt Plannen Astronauten veilig teruggekeerd LASTIGE KEUS VOOR WASHINGTON EN D In vogelvlucht ULSTER Gezin Mikis Theodorakis ook vrij Nieuwe premier voor vier SU-republieken Gratis reizen twee dagen in mei op uw 65+kaart )Afl 18 APRIL W0 UHDSCH DAGBLAD PATINA M (Van onze correspondent Robbert Bosschart) [ELONA (GPD) „Ik wil één ding nadrukkelijk vast- de emigratie is een verschijnsel dat ons beslist niet be- aar de emigratie bestaat nu eenmaal en zal, wegens te llingen in onze sociale en economische ontwikkeling, w ook wel voortduren. Dus moeten wij voldoende aan- andit verschijnsel besteden", zo verklaarde dezer dagen jise minister van Arbeid, Don Licinio de la Fuente. De r zal deze maand een bezoek aan Nederland brengen odiging van het ministerie van Sociale Zaken, om zich loogte te stellen van de omstandigheden waaronder de t 11.000 Spaanse gastarbeiders in ons land leven en De grootste vreugde voor de achtergebleven gezinnen van de Spaanse gastarbeiders is het va kantie-bezoek van die mannen en vaders. Tijdens de kerstdagen liet de Spaanse regering in heel Eu ropa speciale treinen lopen om de gastarbeiders de gelegenheid te geven het traditionele gezins- feest thuis te kunnen vieren. De vreugde die er op die dagen aan de Spaanse stations heerst, was onbeschrijflijk. De trein op deze foto vertrok uit Amsterdam. hoort over het optreden van de vrouwen in die vooruitstrevende lan den. Begrijpt, u mij goed, ik ken mijn lil belangrijke plannen om man en heb het volste vertrouwen in Mten te steunen ..Daar hem Maar hoe wilt u dat ik zulke redenen voor. Ten eerste gekke dingen begrijp als dat van die „meeste emigranten na een hoe heet dat ook al weer. die „Dolle Ie van 3 of 4 jaren weer Mina's. Maar goed, wij zijn nu bezig profiteert Spanje dus van een vergunning te krijgen zodat de gingen. Verder is de emi- kinderen en ik naar Nederland kun- belangryk onderdeel van nen gaan Van de ambassade in Ma- dat het buitenland zich drid hoorden wij, dat zoiets ongeveer tormt Wij willen niet. dat twee maanden kan duren. Weet u Spanje voorstelt aan de hoelang twee maanden kunnen zijn? i gastarbeiders. die m Paco voldoet aan de voorwaarden. Üjfplaats meestal op de Hij heeft al een jaar in Nederland paten van de sociale ladder gewerkt en heeft een contract voor is onze bedoeling de emi- nog een jaar. Nu schijnt die vergun- n betere informatie te ning af te hangen van de woonruim- er het land waar zij naar te die er beschikbaar is. Echt wij co hun beroepsvorming en zouden al met een paar kamers ge- ...iinraal nail fa uorhnapn cultureel peil te verhogen meer mogelijkheden krijgen, in het buitenland willen wij blijven bijstaan. Nog Hllen wy in Nederland 9 la- en in België zeven ipenen voor hun kinderen, ook via de radio Spaans genoegen nemen, als we maar elkaar konden zijn. bij LONDEN (AP) De grootste angst van Senator John W. Fulbright. voorzitter van de commissie voor buitenlandse betrekkingen van de Amerikaanse Senaat is een rechtse militaristische machtsovername in de Verenigd Staten. HU heeft dit verklaard in een inter view. dat hy heeft toegestaan aan Elizabeth Wharton van de Guar dian. „Als je van alles een grote bende maakt zei hij, „krijg je hier even ais in zovele landen in alle delen van de wereld een rechtse machts overname". HU zei: Ik geloof, dat wij veel te veel aan dacht aan 't militarisme hebben be steed. De uitgaven hebben het land uitgehold en ik geloof dat dingen als de staking van de postmannen daarvan het gevolg zijn. Hun Ionen werden uitgehold tot een dusdanig peil. dat hun klachten volkomen ge rechtvaardigd waren. „Maar dit is anarchie. Het is ge vaarlijk. KUk op de wereld eens naar Griekenland, Peru, Pakistan en an dere landen. T enslotte vallen zij a lemaal in handen van de militairen". Sparen Hier in Ciurana te er voor or*> geen toekomst. Als Paco over een paai' jaar onderwijs kunnen volgen j genoeg gespaard heeft, willen we aula's, waarvan wij er naar een groter dorp en misschien kunnen we dan een winkeltje openen. We komen wel terug naar onze eigen streek, dat trekt altijd. Maar voor de ellende van deze jaren wil je dan toch een beter leven terugkrijgen. Ik houd van mijn dorp. maar dit een zame leven in Ciurana is voor een vrouw alleen niet uit te houden." Paco's moeder komt terug van de dorpsfontein 'zoals zoveel gehuchten hebben de huizen van Ciurana geen stromend water i. Zij gaat geheel in het zwart, hoewel haar man al vele jaren geleden gestorven is. Maar voor haar is het of zij ook haar zoon ver loren heeft, nu hij in een ver land werkt. De oude vrouw kan haar tra nen niet bedwingen. Het enige dat rland willen inrichten. La wij zowel in Nederland tlgie een kindercrèche voor lerinnen instellen, iet belangrijkste menselijke van de emigratie kan de minister niet alleen op- Daarvoor Is een overeen- de buitenlandse re- g: het droevige pro- de achtergebleven gezin- Spanje zijn de fami- traditiegetrouw nog ster- Noord-Europa. Hoog de kuststreken men ian de afwezigheid van het huis en weet het goed te redden. Maar zo- van het Nederlandse antoor te Madrid de heer cher, ons verzekerde komt ïheidvan de Spaanse gast- voor Nederland juist van van centraal-Spanje. trouwen in de boerendorpjes Andalusië of Levan- ftnzaamheid een hoge tol ïelvaart, die hun man in oland tracht te winnen. De set andere mensen is, we- slechte communicatie, zeld- bergstreken en er is niets als een doodsdorp. Bij een aan zo'n uitgestorven de bergen op slechts een lometers van een drukbe- ristenstrand, in de provin- bekroop ons dan ook, bet overweldigende natuur - beklemmend gevoel van ed. ADVERTENTIE Zeven eens een belangry- Naats op een ongenaakba- P achter Tarragona, telt nu wen inwoners. Een poëti- lemeester, die zijn dorp niet wil laten, twee grootmoe- in Ciurana willen ster echtgenote en drie kin een Spaanse gastarbeider tod. Tegenover haar kin- senora Garcia een stern- te houden van een jonge, ifee huismoeder. Maar in kamer klinkt haar stem verouderd: „Het is nu een Paco vertrok. In het óton wjj het moeilijk, want tot hü stuurde kwam on- wer. Aan de andere kant toen vaker dan nu. Soms to twijfel je, als je de radio Volledig- verzorgd met vele excursies. Keuze uit 11 verschillende reizen in binnen -en buitenland. van elk station. Alle informatie in de NS-reiskrant op de stations. voordelig uit met NS haar troost is de herinnering aan het afgelopen kerstfeest, toen Paco voor enkele dagen kon overkomen met de speciale treinen die de Spaanse rege ring in heel Europa laat lopen voor de gastarbeiders sinds deze maand krijgen zij ook 40 procent korting op de biljetten van de staats-lucht- vaartmaatschappy Het was de eer ste maal dat zij naar de provincie stad Tarragona reisde om haar zoon op het station te verwelkomen. Zij schudt het grijze hoofd bU de her innering: „Zoveel mensen, zoveel la waai. zoveel drukte! Ik begryp niet hoe men tegenwoordig leeft. Veel van die moderne dingen waar myn zoon over vertelt, zijn voor ons op het dorp onvoorstelbaar". Sprong Inderdaad is voor de meeste gast arbeiders de sprong van het kleine dorp in de Spaanse bergen naar de jachtige steden van Europa een ver wilderende overgang Niettemin pas sen zij zich over het algemeen snel aan. De heer Schlosmacher meent zelfs dat veel Nederlandse bedrijven een zekere voorkeur tonen voor Spaanse arbeiders boven Turken Marrokanen of Grieken, juist omdat zy gemakkelijker opgenomen worden In de Nederlandse leef- en werkwij zen. In het afgelopen iaar wierf zijn bureau 4700 Spaanse aan voor Nederlandse bedrijven, vooral in de metaal- en de construc tie-industrie. In hoofdzaak zijn het ongeschoolde arbeiders uit kleine boerendorpjes. Hoogstens 15 procent heeft enige ervaring in een bepaald beroep, zodat men hen min of meer als „geschoold" kan beschouwen Voor Spanjaarden met gedegen scholing of diploma's weegt het kleine verschil in netto-salaris, dat zy zouden winnen door naar Nederland te gaan, meest al niet op tegen de nadelen van een andere leefwijze en een ander fcli- gens verzekert hy dat zijn bureau dit jaar zeker de helft méér Spaanse arbeiders zal werven dan in 1969 „ook al zyn wij niets vergeleken met bijv. Duitsers, die in 1969 60.000 men- sen in Spanje wierven". Elfduizend Spaanse arbeiders in Ne derland, dat wil zeggen duizenden i gezinnen in Spanje waar de man ont breekt. Het is een noodzakelijk kwaad, waarvan de prijs vooral be taald wordt door de vrouwen die In eenzaamheid achterbleven. Haar grootste wensdroom is een stempel in het paspoort met de woorden: „Vi sum voorlopige vestigingsvergun ning in Nederland". Gebouw met herinnering aan Kennedy De schoolboekenopslag plaats in Dallas, van waaruit Lee Harvey Oswald op 22 november 1963 de dodelijke schoten op presi dent John F Kennedy zou hebben afgevuurd, te op een veiling voor 650.000 dollar (ongeveer 2.350 000 gulden) in andere handen overge gaan. De nieuwe eigenaar is een zaken man uit Nashville die al een col lectie voorwerpen bezit betreffende de familie Kennedy. Het gebouw was eigendom van een maatschap pij die het aan de staat Texas had verhuurd voor het opslaan van schoolboeken. LEIDEN Het onmogelijke is toch Gistermiddag was voor de astro- gebeurd. In de nacht van maandag nauten en de vluchtleiding in Hous- op dinsdag werd het ruimtevaartuig ton een zeer enerverende periode. .Apollo-13 in de buurt van de maan Het liep allemaal wel vlot, maar de op een afstand van 330.000 kilometer situatie was precair en er mocht van de aarde volkomen wrakgeslagen. eigenlijk zelfs geen detail misgaan. Niettemin stapten de bemannings- Een laatste koerscorrectie tegen twee leden Lovell, Haise en Swigert gister- uur werd perfect uitgevoerd. Meer middag dodelijk vermoeid maar zorgen maakte men zich over het grijnzend en in prima conditie op het afstoten van de wrakgeslagen ser- beiders dek van het vliegkampschip Iwo vice-module en de maantaxi die als Jima, dat nog geen zes kilometer weg reddingssloep en kosmische sleepwa- lag van hun landingsplaats in de gen had gefungeerd sinds het ogen- Stille Oceaan. Een perfecte landing, blik van de fatale explosie een precisielanding en een landing Ook die laatste afstotingsmanoeu- die door ontelbare miljoenen over dc vres lukten echter wonderwel zonder gehele wereld door directe televisie- enige storing. Dit was voor de astro- uitzendingen kon worden gevolgd. I nauten en de vluchtleiding een grote opluchting, omdat bij deze operaties Hoe rampzalig deze derde maan- de apparatuur van het Apollo-moe- landingsvlucht ook is verlopen, de derschip dienst moest doen. Deze prestatie dat de bemanning van de was dagen geleden uitgeschakeld en Apollo-13 behouden op aarde is te- pas kort voor de landingsmanoeuvres ruggekeerd is veel groter en op weer op gang gebracht door inmid- den duur ook misschien ook veel dels via een noodsysteem opgeladen belangrijker dan een maanlan- j batterijen. maat. „Wy vinden ze slechts metding die deze keer niet kon door j mondjesmaat, nog geen vyf procent", gaan. De mens blijkt zijn eigen tech- aldus de heer Schlosmacher. Overt- I niek toch nog de baas te zijn. I De afstoting van de service-module leverde een ontstellende onthulling e Cambodjaanse regering stelt op nol op Laos en Cambodja heeft die politiek doorkruist. De oorlog in Viet nam is langzamerhand veranderd in een worsteling om geheel Indo-Chi ADVERTENTIE tye feestelijk TAar vieren. 'de Efteling of Zuid- 'Nf/Aken, naar tHaag/Scheveningen ^sterdam Schiphol ^de Keukenhof. 28 lit 13 geheel ®>rgde dagtrips. 'informaties toNS-reiskrant op de dons. het ogenblik alles in het werk om de achterstand op het ge bied van de bewapening in de halen. Het afgezette staatshoofd. Prins Si- hanoek, zwaaide in het verleden im mers wel doorlopend met het neutra- liteitsvlaggetje, maar vergat de con sequentie van dat standpunt te trek ken: krachtdadige bewapening. Op merkelijk is. dat de regering in Phnom Penh niet kieskeurig is by haar pogingen op korte termijn voorstel van de Franse regering De vraag is nu wat de achtergronden zijn van deze Sowjetrussische bereid heid. Gaat het Mosoku werkelijk om na en dat is een situatie, die Wash- een redelijke mate van zelfstandig- ington zou kunnen nopen zijn koers eventueel te hei-zien. Enerzijds is A- merika druk doende de „oude oorlog" te „vietnamiseren", d.w.z. geheel of althans voor een zeer groot deel in handen te leggen van de Zuidvietna- mezen, zy het met steun uit de lucht van Amerikaanse vliegtuigen en he- het bezit te komen van wapens en likopters; anderzijds begrijpt Wash- militaire uitrusting: zowel Amerika j ington terdege, dat een land als Cam- als China behoren tot de landen, die bodja met zijn zwakke legermacht militair weinig kan presteren: ge brek aan wapens en geringe ge vechtservaring. Bovendien bestaat er een sterke wryving tussen de Cam' bodjanen en de in hun land wonende Vietnamese minderheid, mede o p IÜI8 uitgenodigd zijn als toekomstige le verancier op te treden. Het ligt voor de hand. dat met name deze twee landen niet helemaal gelukkig zijn met de invitatie van Cambodja Pe king niet, omdat het op dit ogenblik de verblijfplaats is van Prins Si- hanoek. Nu is die vriendschap van het maoïsme voor een monarch op zichzelf al een wonderlijke zaak. En China's aanhangers zouden het wel eens moeilijk kunnen krijgen als Pe king als wapenleverancier zou op treden om een weggejaagde vorst te grond van godsdienstige verschillen, steunen tegen een republikeins be- Alleen al om die reden zou het voor wind. Een andere moeilykheid voor de Amerikaanse wagenmenner bui- het regime van Mao zou zijn, dat hy j tengewoon moeilijk zyn de Indochi 1 ft 'ei voordelig uit met NS de geheime steun aan omwentelings- pogingen zou dienen in te ruilen te gen openlijke by stand, wat geheel in I strijd is met de tot nu toe gevolgde politiek Ook Washington is voor i een lastige keuze geplaatst President Nixon heeft, principieel en daadwer- I kelijk. gekozen voor geleidelijke te rugtrekking uit het Vietnamese wes pennest. Maar de toenemende druk I van het communistische bolwerk Ha- nese, wagen te laten trekken door twee zo verschillende paarden Een niet-ongunstige ontwikkeling zou men intussen kunnen afleiden uit de recente mededeling van de Sowjet russische ambassadeur bij de VN.. Malik, flie heeft laten doorscheme ren, dat zyn land wel iets voelt voor een nieuwe Geneefse conferentie om de spanningen in Indo-China te ver minderen. Zoals bekend Is dit een heid voor de bestaande regeringen of poogt het langs deze weg de winst binnen te halen nu het voor verde re agressie ongunstige natte seizoen voor de deur staat? In Ulster (Noord-Ierland) hebben de verkiezingen voor het parlement (Stormont) twee verrassingen opge leverd. Ds. Paisley, leider van de rechtervleugel van de Unionistische partij, is erin geslaagd een zetel te verwerven en ook een van zijn naaste medewerkers en geestverwanten heeft een plaats in het parlement gekre gen. De partijleiding is met deze gang van zaken allesbehalve ingeno men. Zij heeft, door het innemen van een gematigd standpunt en sa menwerking met de regering in Lon den, getracht de wrijving tussen protestanten en rooms-katholieke minderheid in Ulster zoveel moge- lyk te verkleinen. Aanvankelijk leek die politiek succes te zullen hebben, maar thans is er een duidelyke om mekeer. Die wending behoeft niet te verbazen. Vooral in de laatste tijd zijn in Ulster elementen naar voren gekomen, die duidelyk aansturen op vereniging met het vanuit Dublin bestuurde Ierland. En dat is een koers, die vele Noordieren beslist niet willen De reden ligt voor de hand Zoals reeds eerder te dezer plaatse werd uiteengezet wordt Ierland nog altyd bestuurd door zeer conserva tieve rooms-kathoheken. Gemaks halve kan men ds. Paisley bestem pelen als een „anti-papist", een „pa pen-vreter". Die uitdrukking is juist, mits men haar in de letterlijke zin van het woord neemt. Paisley wil niet bukken voor een regime in Du blin. dat een algehele verandering van de levensstijl in Ulster ten ge volge zou hebben. Ook Nederlandse protestanten en humanisten zouden er weinig voor voelen onder Belgisch of. sterker. Italiaans of Spaans rooms-katholicisme te worden ge plaatst. Het is zelfs de vraag of de meerdei'heid van de Nederlandse rooms-katholieken daarvoor zou voelen, omdat hun mentaliteit een geheel andere want veel ruimere» is dan die uit genoemde landen. Het is dan ook waarschijnlijk, dat niet al- leen de naaste aanhangers van Pais- I ley hem en zyn geestverwant, aan een overwinning hebben geholpen, maar dat zy gesteund zijn door ge matigde kiezers, die een bestuur van uit Dublin onder geen beding zou den dulden. Zolang Dublin dus blijft staan op aansluiting-zonder-meer van Ulster bij het eigenlijke Ierland kan van Ulster niet worden ver wacht. dat voor een dergelijke ont wikkeling veel sympathie te ver wachten is. Zoals reeds eerder ge zegd: aan Paisley en zyn aanhang kan pas een halt worden toegeroepen wanneer Dublin de zo geheel andere op. De astronauten hadden nog niet kimnen zien. wat de schade aan dit onderdeel van de Apollo-combinatie was. Deze bleek zeer groot te zijn. Lovell meldde met zeer geëmotio neerde stem, dat over de gehele ze ven meter lengte van de service-mo dule de buitenwand voor een groot deel was weggeslagen dat een deel van de raketmotor en de uitlaat ver dwenen waren, en dat delen van het in strumentarium uit het inwendige buiten het ruimteschip bungelden. Hy en zyn collega's hebben een groot aantal foto's van deze beschadigingen gemaakt. Men hoopt daaruit meer te kunnen concluderen over de oorzaak van de explosie, die zich in dp nacht van maandag op dinsdag heeft voor gedaan. De ontstellende omvang van de be schadigingen. die het tot een won der maakt dat de astronauten toch nog veilig de aarde hebben kunnen bereiken, veroorzaakte even de angst, dat het hitteschild van de Apollo, dat min of meer als deksel voor de ser vice-module fungeerde, beschadigd zou ziin. Niemand kon dat controle ren. De perfecte terugkeer door de dampkring logenstrafte deze vrees. Om 19.07 uur Nederlandse tyd plofte de Apollo-13 in de vrij ruige golven van de Pacific, zo nauwkeu rig dat de aan grote parachutes dalende Apollo vanaf het bergings vaartuig en de rondcirkelende red dingshelikopters duidelijk te zien was. De vlucht had 5 etmalen. 22 uur en 53 minuten geduurd, in welke tijd een afstand van 930.000 kilometer werd afgelegd. Maar onder die byna miljoen kilometers waren niet de laatste honderd, die Lovell in zyn laatste ruimtcvlucht had willen vol maken. Hy hoopte vurig, vooral na zijn befaamde kerstvlucht rond de maan, die laatste 100 kilometer nog te mogen vliegen en op de maan te kunnen rondwandelen. Zelfs hem. de man met veruit de meeste uren ruimte-ervaring en de eerste die viermaal in de kosmische ruimte is geweest, was dit lot niet beschoren. Vrij spoedig na de landing konden de bebaarde en vermoeide astronau- I ten door kikvorsmannen in een ber- gingssloep worden geholpen, van waaruit zij na de nu langzamerhand vertrouwd geworden hijs-operaties naar het bergingsschip werden ge bracht. Bij de eerste medische controle bleken zy in uitstekende conditie te zijn. afgezien van hun grote ver moeidheid doordat zy na de explo sie in de nacht van maandag op dinsdag nauwelyks hebben geslapen. opvattingen van Ulster zou aanvaar- Uit vele peilingen is gebleken, dat den en bijvoorbeeld een federaal ver- over vrijwel de gehele Westerse we- band zou erkennen Derhalve geen reld byna ieder televisietoestel een onderwerping aan het orthodoxe aantal mensen ooggetuige heeft laten rooms-katholicisme van Ierland Als zyn van het einde van deze adembe- Dublin in die geest zou spreken, zou nemende vlucht. Een vlucht die naar Paisley zwijgen. de opzet gemeten mislukt is. maar Rl. naar de uitkomst een triomf. ATHENE 'Reuter. AP» De Franse politious Jean-Jacques Ser- vam-Sohreiber pleegt vandaag over leg met Griekse functionarissen over het vertrek uit Griekenland van mevrouw Theodorakis. de echtge note 'an de componist Mikis Theo dorakis. en him twee kinderen. Servan-Sohreiber. die secretaris generaal van de Franse radicaal- socialistische party is. heeft gezorgd voor de vrijlating van de 44-jarige Griekse componist en vloog met hem naar Parijs. Servan-Schreiber, die donderdagavond naar Athene terug keerde, zou tegen mevrouw Theodo rakis geeegd hebben dat zij vrijdag of zaterdag het land uit mag. Don derdag vroeg zij paspoorten aan Servan-Schreiber zou ook pogen de 35-jarige journalist Starakis, die nog steeds gevangen zit, vrij te krijgen. Het Griekse ministerie van binnen landse Zaken heeft Starakis de Griekse nationaliteit ontnomen. Ver wacht wordt dat hij nu gratie zal krijgen en het iand zal worden uitge wezen. Starakis. die cie Griekse en de Franse nationaliteit heeft, is zondag tot 18 jaar gevangenisstraf veroor deeld wegens pogingen tot omver wei-ping van de regering. De organisatie voor de democra tische jeugd „Lambrakis" heeft vrij dag ontkend dat zijn stichter Mikis Theodorakis geen communist meer is. Zoals bekend heeft Servan- Schreiber dinsdag in Parijs meege deeld dat Theodorakis hem verze kerd had dat hij geen communist meer is. „Lambrakis' noemt de ver klaring van Servan-Schreiber be lachelijk. MOSKOU AFP> Het blad „Sowjet-Moldavië" meldt dat premier Alexander Dlorditsa van de Russi sche republiek Moldavië „in verband met zyn benoeming op een andere post" van zUn functie is ontheven. De naam van de nieuwe premier is j nog niet bekendgemaakt. In nog geen vier maanden zijn nu vier premiers van Russische republieken vervan- gen. Op 27 december 1969 werd premier Gapoerow van Turkmenistan vervan gen door Oraz Orazmoekhamed Op 31 maart 1970 moest premier Beyse- bajew van Kazakstan zijn functie af staan aan Naiden Achimow en op 10 april 1970 werd premier Enver Alik- hanow van Azerbeidsjan „om gezond heidsredenen" ontslagen Hy werd opgevolgd door Ali Ibragoeimow. LONDEN (Reuter) De Britse leider van de Black-powerbeweging Michael-X is gisteravond met nog zeven anderen in Londen gearres teerd op beschuldiging van roof en chantage Gewapende politie-agenten deden daartoe een inval in het zogenaam de „zwarte huis," een gemeen schapscentrum voor kleurlingen in het noorden van de Engelse hoofd stad. Volgens een woordvoerder van Scotland Yard zullen de acht man nen vandaag al voor de rechter moeten verschynen. De 38-jarige Michael-X ging in 1967 reeds voor een jaar de gevan genis in. omdat hy tijdens een re devoering alle ..zwarten" in Enge land dringend had verzocht alle „blanke ezels" neer te schieten die in gezelschap van een zwarte vrouw werden gezien, In een interview met het Britse persbureau Reuter drie maanden geleden zei hij „erg te zijn gekalmeerd." nadat hy zyn straf had uitgezeten ADVERTENTIE Wanneer? Kies uit 12 dagen in mei 2. 5. 9.12. 13, 20. 21. 23. 26. 27. 28 of 30 mei. Hoe'.' Door uw kaart aan het loket te laten afstempelen. Ie Klasse tegen bijbetaling. Strooibiljet aan het loket. 3-maandskaart f 20.-, echtpaar f 30.- Jaarkaart f 50.-, echtpaar f75.- voordelig uit met NS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 11