ZEDENDELICTEN S'£z WERKSTER SECRETARESSE MEDEWERKER programmatuurdeskundige projectprogrammeurs aankomende programmeurs SPECIALIST HOEKHUIS JONGEMAN VITALE 65MAN DUTIM N.V. GEMEENTE OEGSTGEEST CENTRAAL REKEN-INSTITUUT DER RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN - ERVAREN BETONTEKENAARS - ERVAREN BOUWKUNDIG TEKENAARS Adviesbureau Ir. K. Tamsma TE KOOP IN LEIDEN FRAAI HERENHUIS Inl. W. H. Kuipers, makelaar o.g. doktersassistenten Diploma mulo, typen en doktersassistente aankomend reisbureau-employé(e) NIERSMAN N.V. HUIS MEISJE Mevr. Hotze KRET&Z00N ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ST. BAVO Noordwijkerhout L L. Spaanderman over: Kortsluiting veroorzaakt auto-brand 's Molenaarsbrug afgesloten administratieve kracht (\i LEIDEN St. Elisabeth Ziekenhuis a. een NACHTHOOFD b. een AY0NDH00FD Rijksuniversiteit Leide ELECTRONICUS of eei ELECTRO-TECHNICUS nette jongeman Op de afdeling sociale zaken ter gemeentesecretarie is plaats voor een Aanstelling, afhankelijk van opleiding en ervaring vindt plaats in de rang van adjunct-commies A of commies. Aan deze rangen zijn de volgende salaris- grenzen verbonden: adjunct-commies A van f 974,- tot f 1.202,- per maand commies van f 1.072,- tot t 1.338,- per maand Het bezit van praktijkdiploma boekhouden is vereist. Studie voor het diploma MBA strekt tot aanbeveling. Voorkeur hebben zy, die ervaring hebben met betrek king tot de financiële admin, van de Algemene By- standswet, de Rijksgroepenregelingde wet Werke loosheidsvoorziening of een loonadministratie. De gebruikeiyke rechtspositieregelingen zyn van toe passing. Eigenhandig geschreven sollicitaties binnen tien dagen na verschijning van dit blad aan het college van bur gemeester en wethouders van Oegstgeest. STATIONSPLEIN 20 Op het Centraal Reken-lnatituut, waar men de beschik king heeft over een IBM 360-50 (52 K. bytes) computer, verbonden met o.a. vijf magnetische bandeenheden, 2314 achijvengeheugen, 2321 datacel, 8 telestations, 2 T.V. monitors, IBM 1800 computer, bestaan de volgende vacatures: De voorkeur gaat uit naar een Ir. of Drs. in de wiskunde of natuurkunde, die ervaring heeft,, of zich wenst te be kwamen In één of meer van de volgende vakgebieden: vertale8, besturingsprogramma's, systeemgeneratie, tele- oommunicetie, koppeling van computers, applicatie pro grammatuur zoals Computer-Assisted-ln8truction, gra fische toepassingen. Voor deze vacatures is minimaal een HBS-B of gelijk waardig diploma vereist, alsmede twee jaar ervaring in een hogere programmeertaal. In overleg met de sollicitant wordt een keuze gemaakt uit de volgende projecten: Medische registratie, Studen tenregistratie, Salarisadministratie, financiële administra tie of uit een aantal wetenschappelijke projecten. Vereiste vooropleiding HBS-B of gelijkwaardig diploma. Maximum leeftijd 30 jaar. Het Centraal Reken-Instituut staat borg voor een gedegen opleiding in de talen PL 1, Fortran of Assembier. Gedurende de opleidingstijd wordt het volle salaris uit gekeerd. Ook zij die nog eindexamen moeten doen kunnen reeds solliciteren. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de afdeling Personeelszaken der Rijksuniversiteit te Leiden, Stationsweg 46 onder vermelding van no. 522. vraagt voor direct of later administratieve hulp voor particulier spreekuur van 12.30-17 uur w^J.w.w. Vereisten: accuretes.se. goede algemene ontwikkeling en typediploma. Brieven onder nr. 37205 aan het bur. van dit blad. On ons INGENIEURSBUREAU hebben wij dringend behoefte aan M.T.S.-ntveau. Zy die in staat zyn een .correcte wapenings tekening te maken, kunnen verzekerd zyn van een ZEER GOED LOON. goede promotiekansen en een aantrekkeiyk werkklimaat. by voorkeur met ervaring in betonconstructies. De aard van de door ons behandelde projecten en de arbeidsvoorwaarden maken een sollici tatie de moeite waard. Schrijft of belt U Bezuidenhoutseweg 76a - Den Haag Telefoon 070—83.41.08* (na 19 uur: 01751-9957) TE KOOP IN KATWIJK NIEUWE DUINWEG Bestaande uit zit-eetkamer (parket), keuken, toilet, 3 slaap kamers, badkamer, douche, ruime zolder met vaste trap, schuur en ruime tuin, volledig centraal verwarmd. VRIJ IN OVERLEG. TELEFOON 01718-3383. 'TW1B- H MB I IIrf I ila - - L. - foJL. wij. Wf WMrLrvtJJMtQ PB» WO rWCBM HART NIBBRK3 GREEVE N V. Import rice van de Al Dl-automobielen Wy zoeken voor het in de avonduren schoonhouden van ons kantoor een Sollicitaties to richten aan Warmonderweg M te Sassenheim. "R-EPOOB rn-n* nabfi Universiteit zeer goed onderhouden. Ind.r entree, hall, toilet, zitkamer, eetkamer, grote woonkamer. Boven: 2 slaapkamers, badkamer, toilet en zolder met 2 kamertjes. Te aanvaarden in overleg. Koopsom f. 75.000.— Lid N.B.M. LARENSEWEG 304 HILVERSUM - TEL. 02160-54344 Bij het ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN kunnen enkele Doktersassistenten op de Klinische en Poliklinische afdelingen worden geplaatst. vereist. Leeftijd: 20 jaar of oude*» Salaris volgens rijksregeling. Schriftelijke sollicitatie te richten aan de Directrice met vermelding van de de letters LD/DA. GÊVRAAGDt Leeftyd 2530 jaar of echtpaar die verantwoo te dragen voor een leuk horecabedrijf, met eenv< ken in omgeving van Lelden. Brieven onder nr. 37209 aan het bur. van dit blad. MS*O««~UNMAAJ n vraagt voor haar kantoor te Leiden Opleiding by voorkeur middelbaar, minimaal op MAVO-niveau. vow ervaren krachten i6 er plaatsingsmogeiykheid. «E GEVRAAGD: voor assistentie by spanutenbuigen, platenpers etc., SCHEEPSWERF GEBRS. AKERBOOM N.V. HOGE MORSWEG 104 - LEIDEN - TEL. 20112 LEERLING-TIMMERMAN GEVRAAGD. BOUWBEDRIJF LEIDSEWEG 200 VOORSCHOTEN TEL. 01717-2385|l WIJ VRAGEN een LEERLING of AANKOMEND VERKOOPSTER. VERSTEEG'S Textiel HQOGMADESEWEG 4 LEIDERDORP TELEFOON 30685 TE KOOP AANGEBODEN op goede stand in Burgemees ters wijk bev. kamer ensuite, 3 slaap kamers douchecel, zolder. Tel. 25195 op woensdag en donderdagavond. f 47.500,—. donderdagavond, f 47.500. Sollicitaties schrift^ zo mogelyk voorzien vu recente pasfoto, aan h« hoofdkantoor. Afdeling Personeelszaken, Pletterykade 50, Den Haag TE KOOP z.g.a.n. TOERBOOTJE 4 meter by 1.75 met Evinrude motor buiskap en riemen. Na 8 uur. Van der Vos, Val- kenburgseweg 102a, Valken burg Z.-H. LEIDEN in het zo rustige en mooie park Die Leythe no. 10 hebben wy te koop een in perfecte staat verkerend royaal HERENHUIS. Ind.: gr. Engelse kamer. Ie etage. Zeer grote doorgebro ken slaapkamer, 2e slaapka mer en douchekamer via vas te trap naar grote derde slaapkamer met dakkapel, ge velverwarming, gr. vrye ach tertuin, geen overburen. Eventueel huurgarage be schikbaar. VRAAGPRIJS f 70.000. Snel op te leveren. Het park Die Leythe is gelegen tegen over de nieuwe Leiderdorpse brug. Zaterdag 18 april houden wy zitting van 2-4 uur. Inl. Wo ningbureau ROMEYN, Hee- renweg 87, Lisse. Tel. 02530- 4092 b.g.g. 01710-51897. GEVRAAGD VAN 9—2 UUR GOED LOON OUDE RIJN 144 Kret's autorijschool Leert u vlug en veilig ryden V Jl .M.O .R.-diploma. J. van Goyenkade 24. Telefoon 22188. GEZOCHT voor privékantoor van verkoopdirecteur voor Duitsland mot kantoor in Voorschoten van grote internationale maatschappij. Kennis in woord en steno van Duitse en Engelse taal vereist. Sollicitaties aan de heer A. H. C. DINGJAN, Chopinlaan 31, Voorscho ten, telefoon 017172106. Het Psychiatrisch Centrum St. BAVO te Noordwijker- hout vraagt voor haar afdeling Administratie een Zijn taak zal o.a. bestaan uit het bijhouden van de verbruiksadministraties. Gedacht wordt aan een kandidaat met MULO-oplei- ding en studerend voor het Praktijkdiploma Boekhou den. Goede arbeidsvoorwaarden. Sollicitaties kunnen gericht worden aan de afdeling Personeelszaken van het Psychiatrisch Centrum Tel. 02533 - 3141 SLEUTELTJES Diversen Ruiling heel vry huis met tuin omg. Zuid voor heel huis aan de Hoge Rijndijk, Zoeter- woude. Hoge huur geen bezw. Br. bur. v. d. bl. ond. nr. 8421. Attentie. Jong echtpaar biedt leuke filmavonden aan geheel bij u thuis te ontbieden. Voor dames heren en echtpa ren tel. 01727-3812 of Brieven Postbus 23 Boskoop. x Een goede kaartlegger geeft bij u aan huls consult in de avonduren, schrijf een briefje onder Postbus 516 W.H. te Leiden. x Speciale aanbieding sateh f 1,40 p.p. schachik f 1,40 p.p. Pikant, Hooigracht 68. x Condit ieniassage houdt u fit! Rugklachten verdwijnen. Behandeling aan huis. F. X. Goddljn, medisch gediplo meerd sportmasseur, Cosynstr. 7. Leiden tel. 33269. c e 16.25 permanent wave, sun air, compl. dinsdag, woensdag en donderdag. Bespreken niet verplicht. Salon Rita, Willem Kloosln. 15, Leiden, tel. 24683 ae Woonbootfinancieringen, fi nancieringen van woonar ken, pleziervaartuigen tegen aantrekkeiyke voorw. Gra tis deskundige expertise. As6 kantoor F. Heijnen, Hoge- woerd 124, Leiden tel. 20098. e Hypotheken 2e hypotheek op disconto basis 5,6 pet. voor 5 of 10 jr. Ie hypotheek blijft gehandh. Vooral belangrijk v. verbouwingen. Ass. kantoor F. Heijnen, Hogewoerd 124 Lei den tel. 20098. e Hypotheken le hypotheek tot 90 pet. van executlewaarde rente v.a. 8 pet. met of zonder aflossing tot 10 Jaar vast. Ass. kant. F. Heijnen. Hogewoerd 124, Leiden tel. 20098. e Administratiekantoor van Iterson en Verver voor uw boekhouding, fiscale balansen en aangifte inkomsten belas ting De Sitterln. 50a, Lelden, tel. 44386. e 33874 Lelden. e Jongeman zoekt sportie ve vriend leeft. plm. 25 Jaar br. met adres ond. no. 89543 bur. v. d. bl. Helderziende mevr. Nicole v. Vugt Dinsd. 21 april pri vé consult 11-4 uur Stations weg 21a, Leiden. x Welk Jong modern echtp omg. Haagwee ziet kans mijn :oontje hele dagen te verzorgen Br. bur. v. d. bl. no. 89532. x Welke Jongedame wil man met 3 jarig kind verzorgen m. vrije kamer. Br. met foto op e.w. retour bur. v. d. biar" ond no. 89476. x LEIMUI DEN In de zaal van J. Keyzer hield de School met de Bijbel haar ledenvergadering onder grote belangstelling Voorzitter L. Treur werd met algemene stemmen herko zen Over 1969 had de school een ex ploitatietekort van f 13811. Na afloop werd een ouderavond gehouden. Hoofdinspecteur van de recherche in Apeldoorn, de heer L L.. Spaander man sprak over de bescherming van onze kinderen tegen zedendelic ten. De hoofdonderwyzer J. Smit ging op dit onderwerp door, dat de maatschappy veranderd is en daar door ook de school met deze tyd moet meegaan. De dorpse beslotenheid is voorbij. Het oog moet nu meer ge richt worden op creatieve vorming in verband met de toenemende vrye tyd De spelleer-methode op de ba sisschool is een betere aansluiting aan de kleuterschool. Bovendien zyn er kinderen, die op een andere school thuishoren. Volgens de heer Spaan derman is de criminaliteit tot meer dan 10 gestegen dat, is verontrus tend. Vroegtydige voorlichting is van het allergrootste belang. Die voor lichting moet gewoon tydens het spel en het dagelyks leven gegeven wor den Kinderen worden over het alge meen door de bewuste man bang ge maakt voor de politie, waardoor het kind niet6 durft te vertellen. Geluk kig worden slechts 3 k 4 van de gepleegde zedendelicten met geweld gepleegd Er is helaas een misplaatst schaam tegevoel. De politie stelt belang in uw verhaal. Als ouders zwygen bescher-, men zy in feite de dader. De heer Spaanderman vond het nuttig als de erotiek op de basisschool in het leer programma verweven is. De mens is niet alleen geschapen van hoofd tot gordel zoals men by het onderwys van gedachten is. De onderste helft behoort er ook by. Er werden ver scheidene vragen gesteld, die de heer Spaanderman veelal bevredigend kon beantwoorden Vrydag bracht de kweker A. W. Reyneker uit Ter Aar de eerste sny- bonen van dit Jaar aan de groente veiling. Commissionair J. Koeleman •betaalde voor deze primeur f 6,10 per kilo. In 1968 stond deze primeur ook op naam van dezelfde tuinder. Hazerswoudse Boys speelt zater dagmiddag, om kwart over vier, te gen SVOW op eigen terrein in de vol gende opstelling: C. v. Tol; D. Zaal. K. Endlich, A. Schellingerhout. L. Smits; J. de Ruyter. D. Batelaan. A Raaphorst; P. Pos, D. de Gelder en C. Tor. ALPHEN AAN DEN RIJN Gis teravond is de brandweer aan de Voorstraat in actie geweest. Onder de Julianabrug zijn parkeerruimten gemaakt voor de vrachtauto's van de gemeente Alphen aan den Ryn. Ze hebben hun uitrit in genoemde straat. Omstreeks half negen werd een zware rookontwikkeling vanuit de garages waargenomen. Een van de gemeentemensen, in die omgeving woonachtig en in het bezit van een sleutel, ging de garage binnen en toen bleek dat een oude vrachtauto, die wordt gebruikt voor container vervoer, in brand stond. Door de trek die ontstond, na het openen van de deuren, wakkerden de vlammen, die in het voorste gedeelte van de auto te zien waren flink aan. Men wist de auto met mankracht half naar buiten te ryden. Gelukkig bleef de benzinetank heel. Toen de brandweer arriveerde, had men de vlammen spoedig gedoofd. De oor zaak is vermoedelyk kortsluiting. Het Prins Willem-Alexanderbad in Koudekerk aan den Rijn wordt morgenochtend om tien uur voor de zwemlustigen geopend. ALPHEN De van de week aan gevaren brug over de Heimans wete ring in de buurtschap 's Molenaars- brug zal dinsdag, woensdag en don derdag voor reparatie afgesloten zyn voor wegverkeer. Fietsers geen bromfietsers en voetgangers wor den overdag met een bootje overge zet. Het overige verkeer wordt om geleid. De omleiding is met borden aangegeven. Bevolkingsonderzoek drie dagen verlengd ALPHEN AAN DEN RIJN Voor hen die verhinderd waren de af gelopen dagen deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek, krygen daartoe de gelegenheid en wel op maandag 2 dinsdag 28 en woensdag 29 april van 2 uur tot 415. uur en van 7 tot 9.15 uur Men kan ook zonder oproep kaart aan dit onde.rzoek deelnemen Het onderzoek vindt plaats in het gebouw van het Nederlandse Rode Kruis Raadhuisstraat 116 De kerkeraad van de geref. ge meente in Benthuizen heeft een be roep uitgebracht op ds. H. Ligtenberg uit Genemuiden (O). Hotel Restaurant „De Zon" DORPSSTRAAT 114 WARMOND vraagt per 1 mei as. een zelfstandig werkende kok J A ARBETREKKINO Sollioitaties persoonlijk of telefonisch 01711-2202, Verpleegtehuis en Reactiveringscentn „Huize Sint Bernarduf te Sassenheim, HOOFDSTRAAT 82 TELEFOON 0253141 De directie van bovengenoemd tehuis, roept sollicita voor de funotie van voor haar afdeling Boekhouding en receptie, De gedachten gaan uit naar een meisje van 1726; die in het bezit is van het M.U.L.O. en Type-dipli Ook zy die dit jaar eind-examen doen, kunnen soQ Salaris afhankeiyk van leeftyd. Opleiding en ent f 484,48 tot f 598,44 per maand. Sollicitaties, liefst schriftelyk, aan de Administral Hooigracht 15 vraagt zo spoedig mogelyk: die gedurende vier nachten per twee het huidige nachthoofd kan aflossen. als aflos van het huidige avondhoofd. Aantal avonden nader overeen te komen. Diensttijden: 18.00 uur tot 22.00 uur. Beide diensten kunnen, indien gewenst,1 den aangevuld met andere avond- of d sten. Rang en salaris zullen voor beide functie» leeftyd en ervaring worden vastgesteld. Sollicitaties schriftelyk te richten aan mej. A. I Vollebregt. adjunct-directrise van het St. Elisl Ziekenhuis, Hooigracht 15 te Leiden. By de Afdeling CARDIOLOGIE van het Ac« kenhuis te Leiden kan een geplaatst worden. Zyn voornaamste taak zal zijn mede te aan het voor computerverwerking geschikt van fonocardiogrammen. Enige ervaring in het gebruik van analop ders strekt tot aanbeveling. Opleidingsniveau: Radiomonteur of elect monteur NERG. Aanstelling zal plaatsvinden in Z.W.0-" Salariëring is volgens Ryksregeling. Sollicitaties te richten aan de Beheerder van de1 voor Inwendige Geneeskunde, Academisch Ziekenhs den, Rijnsburgerweg no. 10, onder vermelding van' vraagt een voor magazyn- en expeditiewerkzaamhedö- By voorkeur in het bezit van rij be wy 5 Bi Geboden wordt een hoog loon en goede social* voorzieningen. Aanmelden: Geversstraal 45 on*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 10