I [polio een wrakbemanning gezond maar uitgeput EILIG THUIS NA RAMPVLUCHT Massamoord in Cambodja Verbetering gevangenis laat nog op zich wachten laarlem-zuid eest pyromaan Lente nog niet stabiel HUISMAN Eten LEIDEN Gedetineerden schrijven brief aan minister Slachtoffer van haat VAKCENTRALES WALLEN MINIMUMLOON f 160,- (9uc/ ^)CteuiVb - lp***1 maart I860 ZATERDAG 18 APRIL W70 No. >3072 EIDSCH DAGBLAD i g. A. E. van Dishoeck Dra. J. R Soetenhoret DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f 14,85 per kwartaal postabonnementen f 17,25), f 4,95 per maand (bij vooruitbetaling), lesse nummers f 0.25 Witte Singel 1 Letóeo - Oiro 57058 Telefoon Directie en Administratie 25041; Redactie: 2150T IRLEM (GPD) In Haarlem- angst. Angst voor vuur, ;r doden dan de twee die al zijn, voor de pyromaan, die maanden zeven keer toesloeg, pvond 12 april eiste zyn prak- de levens van twee bejaarde die op de tweede verdieping hun huis werden verrast door ■n vuur. |ys die nacht doet een groot deel e bewoners in de buurt geen t dicht. Op vele plaatsen de hele nacht licht in de en serre's, de plaatsen waar pyromaan het vooral heeft ge- Veel bewoners hebben extra op hun achterdeuren laten en zetten uit voorzorg emmers klaar. Ktivltelten van de pyromaan ten op 27 januari. In twee keu- Bchtte hy brand. Een dag la ng hy in dezelfde buurt op- toe. De door de politie ge huwde buurt kreeg daarna een L „rust". Op 31 maart zag de an op twee plaatsen in de- buurt zijn kans. Beide keren e hij gebruik van niet geslo- nkendeuren. londagnacht 12 april kon de dank zy een geopende zyn werk doen. torige week werkte de pyro- ultsluitend 's avonds. Maar op fl stapte hij op klaarlichte dag Ie open serredeuren van een tehuis dezelfde wijk van o en stichtte brand in een Wt. Gelukkig werd het vuur «tdekt. Aan boord van de Iwo Jima inspecteren James Lovell en John Sioigert het moederschip waarmee ze in de Stille Oceaan zijn ge land. weerkundige medewerker) Wak regenfront verdrijft van- k vochtige en zachte lucht 1 het gisteren in Zuid-Lim- 15 graden werd. De kustpro- ondervinden duidelijk de in to het nog zeer koud gebleven <r met een midden april op lage temperatuur van 6 gra- «rdoor komt in Den Helder het Waddengebied de lucht- nauwelijks boven de 10 vordt een vrij normaal april de met enkele opklaringen en verspreide buien. Daarbij ^>ge langs de kust tijdelijke "achtig-e zuidwestenwind en 'toren die tussen 11 en 15 khommelen. ^stabielere lucht bereikt dit "Jede Britse eilanden, zodat "°de van droog, zonnig en toorjaarsweer nog niet in 19 APRIL "P. 5.36 uur; onder: 19.44 uur. 17.31 uur; onder: 4.41 uur. te Katwijk te 2.05 en 14.20 te 10.05 en 22.28 uur. JPoogwater 2.36 en 14.52 uur. te 10.40 en 23.00 uur). PHNOM PENH (AP, Reuter) De bijna zeshonderdduizend Viet- namezen in Cambodja worden met de dood bedreigd. In de provincies waar de regeringstroepen heer en meester zijn kunnen ze niet van hun leven op aan. De bijna vijfhonderd lijken die de afgelopen dagen op de Mekong gesignaleerd zijn spre ken wat dit betreft boekdelen. Een verslaggever van het Ameri kaanse persbureau Associated Press, bezocht gisteren een soort van con centratiekamp in de provinciale hoofdstad Takeo. Daar werden aldus de journalist sinds de staatsgreep hon der Vietnamezen gedood. De Cam bodjaanse militairen doen daarbij weinig moeite om onderscheid tussen de Vietcong en andere te maken. De inwoners van het kamp vertelde aan de verslaggever dat de Cambodjanen zonder waarschuwing optreden. De soldaten kwamen in totaal 4 keer te rug en gebruikten automatische wa pens tegen weerloze slachtoffers. Slechts honderd van de oorspron kelijk tweehonderd inwoners van het kamp is gespaard, maar onder de overlevenden bevinden zich zwaar gewonden. A DVERTENTTE Een journalist zag dertien zwaar gewonde Vietnamezen, onder wie een kleine jongen, 'liggen op de grond, die doordrenkt was van hun bloed. Een zwarte massa vliegen zoemde om hun open wonden. Niemand kwam om de gewonden te verzor gen hoewel een eindje verderop een Cambodjaans ziekenhuis was. Cam bodjaanse soldaten keken rustig naar de kreunende byna ster vende mensen. Een van de gewon den had grote gaten in zijn been, zyn linkervoet was er af geschoten. Vliegen zaten als een zwarte sok om dat been. Een andere man van ongeveer 60 jaar had twee kogelga ten in zijn borst in een van die ga ten had hij zyn vinger gestopt. De Vietnamezen in het kamp smeekten de journalisten te blijven, omdat an ders opnieuw zou worden geschoten. Een fotograaf bleef vrijwillig ach ter. TEL. 34000 bestaat uit 26 pagina's. ctbu y&utw/n i INTERIEURVERZORGING CRUNSbURGI] MEER IVEUS IN1 PASSENDE OMGEVING Het kan die Cambodjanen weinig schelen hoe de Vietnamezen in dit soort kampen aan eten komen. Fa milieleden van de gevangenen moe ten daar maar voor zorgen. Honderden Vietnameze dorpjes zijn door Cam bodjaanse militairen geplunderd en in brand gestoken. Cambodjoanse kannonneerboten beschieten de ker ken langs de oever van de Mekong, zogenaamd omadt er Vietcongleden verborgen zouden kunnen zitten. In de hoofdstad krijgen hulporga nisaties die vragen stellen over de massale slachtingen niet eens ant woord. Volgens berichten zouden Noord- vietnamese en Vietcong-troepen sterke vorderingen maken bij hun opmars. Drie belangrijke steden ten zuiden van de provinciale hoofd stad Takeo zouden onder de voet zijn gelopen. De regering van het Nationale bevrydingsfront (waarvan de Vietcong de militaire tak is) heeft geëist dat er onmiddellijk een eind wordt gemaakt aan de slach ting onder de Vietnamese burgers. De Zuidvietnamese regering heeft langs de grens met Cambodja op- vangstcentra ingericht. (Van onze redacteur ruimtevaart) LEIDEN Na ruim een hdu miljoen kilometer in een wrak door de ruimte te hebben afge legd zijn Lovell, Haise en Swi- gert gisteravond behouden op de aarde teruggekeerd. De vol komen mislukte maanlandings- vlucht is daarmee toch tot een triomf voor de Amerikaanse ruimtevaart geworden. Het trio verkeert in goede gezond heid, hoewel de mannen be hoorlijk meer vermoeid zijn dan de astronauten van vorige maanvluchten. Dit laatste ver klaarde de Nasa-arts Baird, die de ruimtevaarders onmiddel lijk na hun aankomst aan boord van het vliegdekschip Iwo Jima onderzocht. Zij zijn vijf tot tien pond afgevallen in de zes dagen die zij in de ruim te doorbrachten. ..Onbegrijpelijk" noemen deskun digen de behouden terugkeer van de astronauten, na verhalen te hebben gehoord over de schade, die de ex plosie in de nacht van maandag op dinsdag heeft veroorzaakt. Ruimte vaart werd over het algemeen een zo precaire zaak geacht, dat er eigenlijk maar een kleinigheid hoef- de mis te gaan om een drama te. veroorzaken. Het blijkt nu echter, dat goede training, vindingrijkheid en samenwerking tussen ruimte vaarders en gronddiensten zelfs de bemanning van een wrak uit de buurt van een ander hemellichaam veilig naai- huis kunnen terugbren gen. In de komende maanden zal een I intensief onderzoek plaats vinden naar de oorzaken van de ramp, die zich in de buurt van de maan vol trok. Daarvan zal afhangen of het verdere Apollo-ma anprogramma ver traging of wijziging zal ondergaan. Nasa-directeur Paine verklaarde na de geslaagde landing van Apollo-13 dat nog niet bij voorbaat de staat van Apollo-14 begin oktober is afge last. maar dat uitstel vanzelfspre kend tot de mogelijkheden behoort. President Nixon, die een vry be langrijke stem heeft in deze kwestie, sprak gisteravond de hoop uit dat de verdere ontplooiing van de ruim te-exploratie door het verloop van deze rampvluoht niet gestagneerd zou worden. Hy haalt vandaag de ecihitgeno-tes van Lavell en Haise Swi- gert is vrijgezel) in Houston op om met hen naar Homoloeloe te vliegen, waarheen ook de ruimtevaarders worden overgevlogen vanaf het vlieg dekschip Iwo Jima. Hij zal hen daar onderscheiden met de Medal of Free dom. De astronauten gaan vervol gens per vliegtuig naar Houston, waar zij uitvoerig verslag van hun ervaringen zullen doen en aan meer nauwkeurig medisch onderzoek zul len worden onderworpen. Dinsdag zullen zij in een persconferentie ver slag doen van hun belevenissen. .Met is Jim gelukt". Mevrouw Lovell kan eindelijk weer lachen als ze met journalisten praat over ae gelukkige terugkeer van haar man op aarde. Voor haar vierjarige zoon Jeffrey ivordt het allemaal kennelijk wat teveel. Zijn zuster Barbara moet eigenlijk wel wat lachen om de verlegenheid van haar broertje. BREDA (GPD) In een brief aan de minister van Justitie, prof. Polak, hebben gedetineerden uit de strafgevangenis in Breda hun ontevredenheid uitgesproken over het niet-verlenen van gratie op 5 mei en over het uitblijven van een verbetering van het Nederlandse gevangeniswezen. Namens de gedetineerden heeft de minister hun wensenpakket voorge- inspraakcommissie gevangenis-Breda afschriften aan de pers verzonden. Het schrfjven is ondertekend door commissievoorzitter J. J. Leenhart. Bredase gedetineerden hebben de legd 1. Vrije toegang in alle gestichten voor de pers. 2. Afschaffing van cen suur. Wanneer geen algehele ophef fing kan volgen dan voorlopig op brie Hulde Uit de gehele wereld zijn geluk wensen en huldebetuigingen naar de ruimtevaarders, de vluchtleiding iii Houston en de families van de as tronauten gezonden, ook uit Rusland en andere communistische landen De ongeluks-Apollo is kort na de redding van de ruimtevaarders ge borgen en wordt aan een nauwkeu rig onderzoek onderworpen. De staaf plutonium, die bestemd was voor de kernreactor, die op. de maan ge plaatst had moeten worden, maar in de maanlander is gebleven en daarin in de aardatmosfeer terug viel, schijnt beschermd door een eigen hitteschild onbeschadigd in zee te zijn gestort en naar de bodem te zijn gezonken. Er bestaat geen stra lingsgevaar. Zie verder pag. 11. ADVERTENTIE In Café-Restaurant „De Zwaan" bent U uit. Ook voor uw partijen Onbeperkt parkeren. Telefoon Katwijk 2064 t/o de Vuurtoren DEN HAAG (GPD) De vakcentrales willen per 1 juli naar een minimumloon van f160 per week (thans f 145,80), dat reeds moet gelden voor 22-jarigen (thans van 24 jaar af). Over de uitwerking van dit standpunt is binnen de vakbeweging intern overleg gaande. Voorts wil men het minimumloon voortaan koppelen aan de alge mene loonstijging, hetgeen meer oplevert dan de koppeling aan de gemiddelde stijging van lonen en prijzen, die nu geldt. In Cambodja ontlaadt de haat tegen de Vietnamezen zich steeds meer. Gisteren werden bij gevechten meer dan 100 Vietnamezen die al iaren in Cambodja woonden gedood. Deze jongen bracht er het leven af, maar raakte ivel gewond. Vietnamese oog getuigen die de moordpartij overleefden verklaardendat hun aanvallers Cambodjaan se militairen waren. ven aan ouders, echtgenoten en kin deren. 3. Een behoorlijke vergoeding voor geleverde arbeid. 4. De kans om alsnog het 25-jarige bevrijdings feest te kunnen meevieren in de vorm van een begenadiging, zoals in 1955. 5. Een snellere behandeling in het ministerie van justitie van verzoeken die door de gedetineerden of namens hen worden gedaan. „Waar blijft die vernieuwing of verbetering in het gevangeniswezen, waar de directeur-generaal van het gevangeniswezen destijds zo hoog van opgaf", vraagt de inspraakcom missie zich af. „Voor de mensen in het ministerie, die de touwtje in handen hebben wat het gevangeniswezen betreft, geldt naar onze mening nog steeds de stel regel, de gevangenisstraf als vergel ding of als straf alleen te zien, met heel weinig inachtneming van arti kel 26 van de nieuwe beginselwet. Hoelang zal men nog dit conserva tieve systeem handhaven? denkt men hiermee de mensen te verbeteren, namelijk door hen elke dag weer op nieuw in veel dingen tekort te doen?" Volgens de Bredase gedetineerden zouden hun wensen snel verwezenlijkt kunnen worden, wanneer de pers in alle huizen van bewaring en gevan genissen vrije toegang zou krijgen. ADVERTENTIE ZONZEKERE VAKANTIES bü Reisbureau BEUK Nieuwe Beestenmarkt 19, Leiden - Telefoon 32700 Uit het Leidsch Dagblad van 20 April 1870: Heden heeft men op de Ruïne de toebereidselen aan gevangen tot den bouw van de feesttent voor het Lus trum der hoogenschool, in iuni aanstaande. Katwijk a. Zee. Sedert Vrijdag l.l. zijn 22 schuiten ie meeste door windstilte aangekomen waarvan twee reizen maakten, met meer dere vangst van tarbot m tongen; schol zeer onge 'ijk van 4 tot 30 manden. De besomming liep van f 100 tot f 250.-.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 1