Politie ontruimt bezette' huizen in de hoofdstad „Grote vrijheid niet te verkopen bij ministerie" Oosterschelde moet op tijd dicht Behang is opwindend nieuw. Behang is anders. In destaalboeken 70 van R&D. Dr. M. Schneider, directeur School voor Journalistiek Kaas-beursdag op ministerie van Landbouw Dan is Schouwen-Duiveland veilig VRIJDAG 27 MAART 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 1 Een moeder met kind verlaat het bezettepand onder toeziende oog van een politieagent. het ADVERTENTIE Ontdek het nieuwe gezicht van be hang. In andere kleuren, opwindende dessins en duurzame materialen. 1001 Mogelijkheden om uw kamer een verrassend nieuw gezicht te geven.Vraag ernaar bij uw leverancier. De opwindende staalboeken '70 van Rath Doodeheefver. R&D - vooruitgang in behang. AMSTERDAM GPDLangs een haag van politiemannen ver- j lieten gistermiddag vijfendertig jonge mannen en vrouwen en acht kinderen twee panden aan de Amsterdamse Sarphatistraat, die het afgelopen weekeinde door „Actie "70" werden „gekraakt". Personeel van de Centrale Voorzienmgsdienst, onderdeel van de stadsreiniging, haalden vervolgens de bescheiden huis raad naar buiten, laadden het in vier vrachtauto's en sloegen het op in een loods van de reiniging. De huizenkrakers trokken op naar het stadhuis waar een discussie werd gehouden met burgemeester I. Sam- kalden. De burgemeester trok zich de nood van de jongelui wel aan. maar kon ook geen directe oplossing ge ven. ..U staat hier, maar duizenden verkeren in gelijke situaties als u. Als ik u nu zou helpen, zou Ik een slecht beleid voeren. Daarom is het „eigen rechter spelen door het bezet ten van gebouwen" onaanvaardbaar De groep verliet daarop het stad huis weer men was binnengeko men door een pin uit het gesloten toegangshek te trekken en trok op nieuw naar de Sarphatistraat. De samenstelling van de groep was inmiddels .enigszins veranderd. Moeders met kinderen hadden elders onderdak gezocht en gevonden, ter wijl sympathisanten van de actie groep zich hadden aangesloten. In de Sarphatistraat drongen de jongelui in de avond opnieuw een huis binnen. Lang bleven zij er ech ter niet. Na overleg met de politie en i met de eigenaar van het pand, gin- I gen ze weer de straat op. Laat in de avond zwierf het gezelschap in middels tot een man of honderdvijf tig aangegroeid door de binnen stad. De ontruiming, waarvoor een macht aan politie in vier personeelswagens naar de Sarphatistraat was aange voerd, verliep zonder slag of stoot. Al leen het spitsverkeer had er last van. De bedoeling was dat de ontruiming om vier uur gistermiddag zou begin nen. maar het werd een uur later omdat een ambtenaar van de Socia le Dienst te laat arriveerde. Hij deed het aanbod dat de bezet ters voorlopig onderdak zouden wor den gebracht in opvangcentra van de Stichting Hulp voor onbehuisden. Joop Peters, initiatiefnemer tot de Actie '70 liet weten dat men daar niet voor voelde, dat men niet accep teerde dat mannen hier en vrouwen daar op slaapzalen terecht zouden komen. Sommige vrouwen (ongehuwde moeders) hadden heel jonge kinde ren op hun arm toen het hele gezel schap belangrijke persoonlijke spullen in tassen naar beneden kwam en de huizen verliet. Het j volkslied van Oranje Vrijstaat „De j uil zat in de olmen" werd gezongen, i Binnen was besloten, dat men het niet tot een krachtmeting met de po- litie zou laten komen. Na de ontruiming zullen de hui zen voorlopig leegstaan tot uiteinde lijk de plannen worden verwezen- lijkt om er een kliniek van het Weesperplein-ziekenhuls in te vesti gen. UTRECHT (ANP) Behalve dr. M. Schneider, de directeur van de School voor de Journalistiek in Utrecht, is niemand van docenten en studerenden op de hoogte ge weest van het besluit van het cura torium, het komende studiejaar geen eerstejaars studerenden toe te laten. Het besluit is beken dgemaakt op een tijdstip, dat de school was ge sloten. Drs. P. Zijlstra, dooent en lid van de commissie die zich bezig houdt met het opstellen van een leerpan voor de school, acht het niet onmo gelijk nog voor de zomervakantie een nieuw leerplan in te dienen. Direc teur Schneider, daarentegen, vindt het een juist besluit „De absolute vrijheid in onderwijs, zoals door de groep studerenden wordt voorgestaan, is niet te verkopen by het ministe rie. Ondanks al mijn verzoeken een zekere fasering in het project-onder wijs in te voeren bleek niet haal baar. Men moest en zou meteen tot volledige invoering daarvan overgaan, aldus dr. Schneider. Eind januari van dit jaar had 65 procent van de studerenden deel genomen aan een of meer projecten, terwijl van de 94 eerstejaars er 38 wel en 56 niet aan enig tenta men hadden deelgenomen. De heer Schneider noemt dit trieste cijfers en stelt de vraag: „Zijn we wel op de goede weg?" Hy wyst er op. dat vooral eerste- I jaarsstudenten, die uit een streng I milieu of van een strenge middel- bare school komen, totaal geen weg weten met de grote vrijheid op de School voor Journalistiek. Zyn voor stel is een acclimatisatieperiode van i ruwweg een half jaar waarin de stu- I derenden cursusonderwijs krijgen en projecten van tweede en derdejaars bywonen om er meer vertrouwd te raken. De heer Schneider vindt, dat de tweede en derdejaars de eerste jaars tot nu toe in de kou hebben laten staan. Hy waagt zich boven dien af of niet een zekere basisken nis, verplicht moet worden gesteld. De studenten en docenten in Utrecht uit de commissie-Weusten, die zich bezig houdt met het opstel len van een leerplan voor de school, 1 willen de voortzetting van him werk- zaaniheden laten afhangen van de mening van een a.s. dinsdag byeen te roepen algemene schoolvergade- ring. Op die dag staat ook een vergade- I ring van de commissie genoemd naar I de ryksinspecteur voor het sociaal- I pedagogisch onderwys in Utrecht mr. J. Weusten, op het programma. DEN HAAG (ANP) Het minis terie van Landbouw in Den Haag beschikte gisteren over 6.200 lege beurzen van bezorgde boeren. Dins dag, de officiële verzenddag van de legebeurzenactie, kwamen er al mondjesmaat wat binnendruppelen, gisteren had de PTT voor beurzen plus verpakking 182 aparte postzak ken nodig. Gisteren verwachtten post en ministerie de .grote stoot", maar wat er binnenkwam bleef zo ver onder de verwachtingen dat PTT zyn gereedstaande vyftons-vracht auto wel binnen kon houden en alles in de gewone bestelling kon meegeven, zonder dat er zelfs extra- postzakken aan te pas hoefden te komen. Om negen uur had de ten depar- temente gevormd© werkploeg van twintig man alles al uitgepakt. De 'elders van de actie kwamen, om duidelyk te maken dat hun grieven niet tegen deze zwoegers gericht wa ren. 24 Edammer kaasjes aanbieden. Verwachting van het ministerie: hiermee is het wel bekeken. Verwachting van de actiecomité^: er komen nog meer beurzen. Schouwen-Duiveland is pas vol doende tegen het water beschermd, als het Delta-plan gereed is. Vol gend jaar gaat het Brouwershavense Gat dicht, waardoor de noordkant van het eiland wordt beveiligd. De Oosterschelde is over acht jaar geen zeegat meer. Wat vindt dijkgraaf A. M. Geluk ervan? „Tot 1978 hebben we een moeilijke periode. De dam men in de Grevelingen en het Vol kerak hebben het stroombeeld be langrijk gewijzigd. Dat kan gevaar opleveren. Op een aantal plaatsen zijn aanpassingswerken verricht om de ongunstige situatie op te vangen. Niettemin dwingen de huidige toe standen tot spoed. In omvang kan de ramp van '53 worden overtroffen. Men zegt dat een dergelijke waters noodramp een keer in de duizend jaar gebeurt, maar dat betekent dat het óók morgen kan zijn". Van temporisering van het Delta plan mag dan ook geen sprake zijn. „Als je dat niet af en toe zegt. heeft, iedereen de neiging om in te slapen. En dat mag niet gebeuren, want we leven misschien wel ver van de ge dachte aan dreiging af. we wonen er vlakbij. Als ik bij zware noordwester storm en springtij met het dijkleger de dijken opga en ik zie dat vrese lijke geweld van de zee, houd ik steeds opnieuw mijn hart vast. Dan kun je nog maar een ding zeggen: wat zijn we toch klein". Op de foto's: boven: Volgend jaar komt de afdamming van het Brou wershavense Gat gereed. Een groot gedeelte van de dam is inmiddels klaar. Het zuidelijke sluitgat wordt met de kabelmethode gedicht. Voor het noordelijke sluitgat worden doorlaatcaissons gebruikt. Midden: Het Haringvliet is deze herfst geen zeegat meer. In mei is de dam van betonblokken in het rak van Scheelhoek gereed. Daarna be gint het zandspuiten. Voor de eer ste najaarsstromen is de dam een robuuste zeewering. Onder: De afsluiting van de Oos terschelde laatste en moeilijkste project van het Deltaplan ge beurt in 1978. De voorbereidende werkzaamheden zijn al geruime tijd aan de gang: de bouw van drie werkeilanden vanwaar de „aanval" op het zeegat wordt ondernomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 7