Niet alle homoseksuelen zijn „giegelnichten Toch nog een kans op popfeest in Apeldoorn Pedosan Geen kritiek in personeelsblad tegen likdoorns en eelt BRUYNZEEL - KEUKENS - KASTEN „Houtwerf-Leiden" - N.V. Pieire Janssen reikt geen Edisons nit Twee van de achl komen terug Bussummer - anti - Soul - bedreigd en qiótersn VRIJDAG 20 FEBRUARI 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 5 (Door PIETER C. ROSIER) LEIDEN „We zijn tegen een toneelstuk als Jongens onder elkaar en een cabaretliedje als Harm met 't harpje, omdat de homoseksuele mens daarin op een belachelijke manier wordt voorgesteld. Van de ruim zeshonderdduizend homoseksuelen in ons land zijn er misschien zesduizend die zich zo gedragen als in Mart Crowley's stuk. Door 'n paar van die gefrustreerde giegelnichten op het toneel te zetten breekt deze schrijver met één klap alles af wat wij tot noch toe hebben opgebouwd. En door dit stuk uit te brengen doet de toneelgroep Centrum het, alle programmatoelichtingen ten spijt, voorkomen alsof alle homoseksuelen van die hyper verwijfde types zijn". Aan het woord is Boudewijn Ma ria Ignatius Büch. de 20-jarige voor zitter van de Leidse Studentenwerk groep Homoseksualiteit. Hij behoort tct het groepje „demonstranten" dat eind vorige week pamfletten uitdeel de bij de deuren van de Leidse Schouwburg waar de toneelgnoep „Centrum" het stuk van Mart Crow ley speelde. Hij is het ook die in ge zelschap van vice-voorzitter Paul de Leeuw (21) en penningmeester Ma- rius Vroegindeweij (22) het ge sprek heeft plaats op Marius' kamer in de nieuwe studentenflat aan de Morsweg over de doelstellingen en de activiteiten van de werkgroep het uitvoerigst vertelt. De Leidse werkgroep, die twee jaar bestaat, is een van de twaalf afdelingen van de landelijke Federatie van Studenten werkgroepen Homoseksualiteit. De oorspronkelijke doelstelling van de federatie is het doorbreken van de bestaande (schijn)tolerantie ten op zichte van homoseksualiteit en deze te doen plaatsmaken voor daadwer kelijke integratie van homoseksuali teit in de maatschappij. De werk groepen zien homoseksualiteit als een probleem van de maatschappij zoals de maatschappij zovele vor men van „afwijkend" gedrag tot probleem heeft gemaakt. Boudewijn Büch en zijn homofiele vrienden „we gebruiken liever de uitdruk king homoseksueel dan een afzwak kend woord als homofiel of lesbisch" twijfelen er niet aan of dit pro bleem kan pas fundamenteel worden opgelost door diezelfde maatschap pij te veranderen. Ze zijn het echter niet eens over de vraag of de sek suele emancipatiebeweging aanslui ting moet vinden bij die politieke or ganisaties die het systeem zelf wil len veranderen. Ook de houding die men tegenover het nog steeds niet koninklijk goedgekeurde COC aan moet nemen is in de kring van de homoseksuele studenten een punt van discussie. COC Boudewijn Büch bijvoorbeeld „ik heb zowel in Leiden als in Am sterdam een kamer" laat zich nogal cynisch over de clan-vorming binnen het. COC uit. „Het COC runt een aantal sociëteiten in diverse plaatsen van het land. En daar wordt nu juist het soort bar-nich- tenmentaliteit gekweekt dat Mart Crowley in zijn toneelstuk beschrijft. Daar wordt ook die decadente sfeer flR van giechelnichten onder elkaar ge- schapen. Uit protest tegen het huidi- ge beleid van het COC met betrek king tot de homoseksualiteit is on langs de groep Nieuw Lila ontstaan" Ni uitgeknobbeld Vond u likdoornpleisters tot nu toe lastig en vervelend? En vond u tinctuurtjes en stiften ook niet het ware? Dan is Pedosan de oplossing, waarop u al zo lang hebt gewacht! Actieve pleisters in unieke „wilgenblad'-vorm, die niet los kunnen laten, zodat de actieve stoffen blijvend hun werking kunnen uitoefenen en volledig afsluiten. ADVERTENTIE Voor slechts 2,85 weer lopen zonder pijn. (Nieuw Lila heeft inmiddels een brochure uitgegeven, getiteld .Af scheid van een moederbinding." een uitdaging aan het COC. red.». Paul de Leeuw is het met de scherpe stel- lingname van Boudewijn Büch niet helemaal eens. Hij vindt het name lijk heel begrijpelijk dat een vast trefpunt voor homoseksuelen het ge vaar van „inteelt" met zich mee brengt. En hij kan zich ook moeilijk verzoenen met het idee dat de door het COC gesubsidieerde werkgroepen tegen datzelfde COC actie zouden gaan voeren. Al deze problemen los sen zich naar zijn mening vanzelf op, wanneer het verschijnsel van de ho moseksualiteit in en door de samen leving volledig wordt aanvaard. Paul de Leeuw noemt het evenals de an dere leden van de werkgroep rond uit zinloos en belachelijk dat homo seksuele jongens en meisjes nog steeds door radeloze ouders naar psychiaters worden gesleept. „Maar gelukkig neemt het aantal psychia ters dat in plaats van deze jongens en meisjes de ouders in behandeling neemt, toe." zeggen de drie be stuursleden van de werkgroep Deze Leidse werkgroep bestaat op het ogenblik uit zestig leden, «onder wie vier meisjes. Een aantal dat naar de mening van het trio voor uitbreiding vatbaar is. Van de ruim tienduizend Leidse studenten zijn er volgens Boudewijn Büch vijf zes procent homoseksueel. Vorming van aparte meisjesclubs wordt door de werk groep, die het woord integratie in haar vaandel voert, volstrekt van de hand gewezen. Bende Tot de activiteiten van de Leidse werkgroep beh»oort het organiseren van de maandelijkse integratiefees ten in de Horus-sociëteit. Van het laatste feest is bekend dat het volle dig uit de hand is gelopen. Boude wijn Büch: „Het is vorige week za terdag inderdaad een bende gewor den. er is voor wel zeshonderd gulden schade aangericht. Eerlijk gezegd schoten we met deze integratiefees ten ons doel langzamerhand voorbij. Deze feesten kregen namelijk de laatste tijd steeds meer het karak ter van underground samenkomsten, die door heel links Leiden werden bezocht. Er ontstond een soort groeps vorming, dat met ons streven naar Integratie niets meer te maken had. De gebeurtenissen van afgelopen za terdagnacht hebben tot gevolg dat wij voortaan geen open huis meer kunnen houden. We zijn overigens wel van plan om met deze integra tiefeesten door te gaan. maar dan alleen voor leden van de werkgroep en hun introducés, voor leden van de universitaire staf en voor houders van een collegekaart. Het is overi gens erg plezierig dat het op het ogenblik in de Hi-Fi- bar niet meer als vreemd wordt ei-varen als twee homoseksuelen met elkaar dansen. Hoe is in het algemeen de houding van het Leidse publiek ten opzich te van de homoseksuele medemens? Boudewijn Büch smalend: „Ach. het komt nog al te vaak voor dat wij hier in Leiden op straat worden na geroepen. Is het wonder dat wy op onze beurt een links georganiseerde barricadegroep moeten gaan vor men? Er wordit op het gebied van de homoseksualiteit nog heel wat ge discrimineerd helaas". Waarom eigenlijk al die drukte om een toneelstuk over een stel neuro tische nichten? Marius Vroegindeweij „Er be staat nog steeds discriminatie en bevooroordeeldheid ten opzichte van de homoseksualiteit. Deze bevoor oordeeldheid wordt zeker niet door dergelijke toneelstukken en loffelij ke kritieken daarover weggenomen. Integendeel, zij wordt er alleen maar door versterkt. En zolang wij ge discrimineerd worden en er nog mas sa's mensen zijn die bevooroor deeld tegenover homoseksualiteit staan is het onmogelijk om homo seksualiteit te integreren in de maatschappij." Boudewijn Büch laat zich in nog veel fellere bewoordingen uit over Crowleys toneelstuk. „Er wordt in dit stuk met het onderwerp homo seksualiteit gesold. En door de Ne derlandse bewerking is het heleméal verziekt. Wat Centrum er van heeft gemaakt slaat eigenlijk alles. We zijn gewoon een voyeurs-object ge worden, zeker bij deze toneelgroep. Bij de Haagse Comedie met Henk van Ulsen in de hoofdrol valt het nog wel een klein beetje mee. Het nichterige gedoe ligt daar niet zo dik bovenop. Wat Centrum aan het bedrijven is. is zuiver commercie. Het lijkt wel alsof het de vooropgezette bedoeling van deze toneelgroep is om het pu bliek in schaterlachen te laten uit barsten Fr komen in het stuk met. zijn melodramatisch slot wat leuke mopjes voor. maar die worden op een heel goedkope manier en met veel theatereffectjes overgebracht. Waarom moesten wij homoseksue len in hemelsnaam belachelijk wor den gemaakt? Er worden toch ook geen satires gemaakt op concentra tiekampen of op gehandidcaten. We hebben echt wel reden om aan de eerlijkheid van deze vertoning te twijfelen. De grote massa die dit stuk ziet wordt gesterkt in haar op vatting dat alle homoseksuelen ge stoorde. verwijfde types zyn. En daar passen wij voor!" Hoe komt het dat er tijdens de Jongste voorstellingen in de Leidse Schouwburg niet op de verkeerde momenten is gelachen en er ook ge durende de rcènes waarin de spelers elkaar omhe'zen niet is gegiecheld0 Boudewyn Büch schouderophalend „Of onze pamflettenactie heeft vruchten afgeworpen of het Leidse publiek was dit keer erg tolerant. Maar het feit blijft dat wij voor Centrum een commercieel object zijn geworden. Tussen twee haakjes: we vieren straks onder het motto vrij heid voor iedereen het zilveren be vrijdingsfeest. Er zijn in de oorlog door de Duitsers zowel Joden als homoseksuelen vermoord. De Joden Drie leden van de Leidse stu zyn inmiddels in alle eer hersteld.dentenwerkgroep Homoseksuali- de homoseksuelen niet. En op dit teit. V.l.n.r. Boudewijn Büch, Paul stuk onrecht willen wij als werkgroep de Leeuw en Marius Vroeginde- gedurende de komende meiherden- weij. kingen de aandacht vestigen". (Foto LD/Holvast) ADVERTENTIE showroom: Nieuwe Rijn 87, telefoon 21035 Motie in raad aangenomen AMSTERDAM <ANP> Pierre Janssen, die op het tiende in Am sterdam te houden „grand gala du disque" op 27 februari de Edisons zou uitreiken, heeft om privéredenen verzocht hem van deze verplichting te ontslaan. De organisatoren van het „grand gala" betreuren dit zeer, maar begrijpen de motieven van de heer Janssen. Mies Bouwman en Willem Duys, die het „grand gala" presenteren, zullen nu de taak van Pierre Janssen overnemen. APELDOORN (ANP) In de gis- I teravond gehouden vergadering van de Apeldoornse gemeenteraad is op voorstel van enkele raadsleden een I motie ingediend, waarin het colle- ge van B. en W. wordt verzocht te rug te komen op zijn beslissing om toestemming te weigeren voor de or- HILVERSUM GPD) Twee deel nemers van het quiz-programma „een van de acht" van Mies Bouw man mogen terugkomen. Het zyn mevrouw Van der Weyden uit Ben- ningbroek. lezeres van het dagblad voor West-Friesland, en de heer Hoekstra uit Heerhugowaard, die de Alkmaarse Courant leest. Beiden vielen verleden zaterdag avond ten onrechte af. omdat bU een vraag over musicals hun antwoord „pygmalion" voor „my fair lady" niet goed werd gerekend, terwijl het antwoord van hun t egenstanders „het hemelbed" wel akkoord werd bevon den, terwijl dit „ja, ik wil" had moe ten zijn. NOS-commissaris: HILVERSUM (GPD) De heer K. de Wilde, commissaris voor per soneelszaken van de NOS, heeft er eigenhandig voor gezorgd, dat een brief van de groepsraad aan de raad van beheer, waarin veel kritiek stond op de samenstelling van de commis sie, die de structuur van het NOS- jouraaal gaat bestuderen, niet gepu bliceerd wordt in „Spreekbuis", het blad voor het omroeppersoneel. In deze brief geeft de groepsraad van haar ontstemming blijk over: a) dat men in ae krant moest lezen, dat de ocmmissie was samengesteld b) dat de groepsraad niet van te voren om advies was gevraagd, c) men het niet eens was met de sa menstelling van de commissie en dat men vond dat er een aantal mensen niet in gekozen had mogen worden, d) men ontstemt was over het feit. dat een rapport met suggesties over een andere structuur van het jour naal on dei- tafel was verdwenen. Deze kritische brief werd door de redactieraad van .Spreekbuis' als kopij aanvaard en zou in het van daag te verschijnen nummer worden gepubliceerd. De vorm van de pa gina, waarop het desbetreffende ar tikel stond was al gedrukt, toen de bedrijfsleider de order kreeg van per soneelscommissaris De Wilde om het artikel te verwijderen. De pagina- vorm moest daarna opnieuw worden gedrukt. Deze beslissing van de heer De Wilde wordt in omroepkringen met het woord „censuur" omschreven. De heer De Wilae nam deze beslissing zonder de voorzitter van de redac tieraad van .Spreekbuis', de heer B. Brans te raadplegen. Hy had dit vol gens een twee jaar geleden genomen bestuursbesluit wel moeten doen. ganisatie van een World Peace and Music Festival door de Amerikaanse manager Sid Bernstein. De motie werd aangenomen met 20 tegen 14 stemmen. waarbij voorste mmers waren de fracties van de PvdA, KVP, WD, Onafhankelyken en drie leden van de CHU. In de motie wordt het college van B. en W. niet alleen verzocht op zyn beslissing terug te komen, maar te vens de besprekingen met Bernstein te hervatten en de raad zo spoedig mogelijk in te lichten omtrent het verloop van de nieuwe besprekin gen. Burgemeester mr. A. L. des Tom be heeft inmiddels laten weten dat vandaag reeds het eerste gesprek over deze zaak binnen het college zal worden heropend. BUSSUM (GPD) Vincent Klaus, de 19-jarige Bussummer die dreigt een anti-Hearts of Soul-comité op te richten als deze Langgroep zich niet onmiddellijk van het op 21 maart te houden Eurovisie-Songfestival terug trekt. heeft reacties gekregen van mensen die volkomen achter hem staan, maar ook een telefoontje, waarin hem te verstaan werd gege ven dat hij en z'n hele familie zal worden vermoord als hy zyn plan nen doorzet. Die stem door de telefoon zei: „U spreekt met de Black Power." Ove rigens laat Vincent zich door deze „grap" niet uit het veld slaan. „Het gaat ook niet om de Hearts of Soul, maar om de wijze waarop in de na tionale selectie gejureerd is door de omroepjury." Vincent heeft verklaard dat die Jury een wereldrecord heeft geves tigd op het gebied van valse jure ring. Vincent die leerling is van de Hil- versumse scholengemeenschap zegt ook al benaderd te zyn door iemand die in nauw contact zou staan met de Hearts of Soul. Deze zal trachten de soul-groep met hem in contact te brengen. NEDERLAND I 6.45 6.55 7.04 De fabeltjeskrant (NOS) Journaal (NOS) Scheepsjongens van Bontekoe, vervolgverhaal (NCRV) 7.13 Rodeo: programma voor amateurs in de lichte muze, in kleur (NCRV) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 Aktualiteitenrubriek (NCRV) 8.45 Studio Anno: muzikale terugblik op het jaar 1950, in kleur (NCRV) 9.35 Hollands Welvaren 3. Wat is hierop uw ant woord? documentair programma (NCRV) 10.15 Farce Majeure, satirisch programma (NCRV) 10.35 Avondsluiting (NCRV) 10.45 Journaal (NOS) 10.50 Van molecuul tot mens les 6 herh. (Teleac) NEDERLAND II 6.45 De fabeltjeskrant (NOS) 6.55 Journaal (NOS) 7.04 Scala: informatief programma (NOS) 7.30 Bespied: spoodieren, tv-di?ren, in kleur (VARA) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 Departmend S Soep van de dag, tv-film, in kleur (VARA) 9.10 Koning Klant: consumentenrubriek (VARA) 9.35 Liedjesprogramma ter nagedachtenis aan Kees Pruis, in kleur (VARA) 10.15 Achter het nieuws (VARA) 10.40 Journaal (NOS) Ik heb een tydje gezwe gen over de Tnos-toto, maar de proeftijd is helaas weer voorbij. In de eerste plaats valt het op, dat de laatste weken niet meer het aantal inzenders wordt ge noemd. De animo zal dus wel bekoeld zijn. Er waren gisteren 147 winnaars van 264 gulden, vermenigvuldig je die getallen dan krijg je een inleggeld van een kleine 40.000 gulden, ik schat daarom dat (rekening houdend met de kosten) ongeveer 50.000 mensen hebben ingezonden. De beantwoording van de tweede woord vraag was weer ouder wets. „De geblesseerde speler werd dear de verzorger weer opgeknapt opgelapt". Wie enig zins op de hoogte is van het sportj argon weet. dat in zo n ge val altyd „opgelapt" wordt ge bruikt. Maar nee. „oplappen" werd alleen gebruikt voor oude dingen en voetballers waren niet oud. luidde ongeveer de krom me redenering. Toch staat ln Van Dale: „Van zieken (doen herstellen)". Maar dat is nog niet alles. „Oplappen" is een overgankelijk werkwoord „op knappen" in de betekenis van „doen herstellen" lijkt mij, als ik Van Dale goed interpreteer, onovergankelijk, een geblesseer de speler kan daarom ook taal kundig niet door een verzorger worden opgeknapt, alleen maar opgelapt. Op zijn gunstigst is het allebei goed, maar alleen „opknappen" goed rekenen is in ieder geval onjuist. Omdat het om 264 gulden gaat neem ik aan. dat de Tros deze fout zal herstellen, ten bate van de wer kelijke winnaars. Overigens startte de Tros met een uitstekende aflevering van „De wereld waarin wij leven", over de ontwikkeling van het kleine kind. De interview rubriek „op de man af" bleek vervangen te zijn door een film over Turkye. Zoals bekend heeft redacteur Willem Hogendoorn van „Op de man af" zyn ont slag genomen. „Jodeldebodel" had ik graag gezien, maar ik voelde me verplicht te kijken naar het alternatieve program ma van de VPRO. „Krapps last tape", voor Nobelprijswinnaar Beckett's doen een lange een akter van vijftig minuten. „Krapps last tape" behoort tot de hoogtepunten van Beckett's toneeloeuvre. In feite hoort het niet op de televisie thuis, want televisie voert een extra tech nisch effect toe. terwyl Juist de bandrecorder waarmee Krapp (in dit geval de eminente Duitse acteur Martin Held) in de weer is en waarop zyn stem als 39- Jarige te horen is. op het toneel voor een bijzonder effect zorgt. De tegenstelling tot de echte stem van Krapp en het metalen geluid van zijn jongere bandre- corderstem. vervalt grotendeels als het stuk via de televisie wordt overgebracht. Toneel kij ken is echter voor een groot deel invullen, en ook in dit geval was de handicap niet groot genoeg om werkelijk storend te werken. Beckett had Held per soonlijk geregisseerd, en ik neem daarom ook zondermeer aan dat we in dit geval de menselijkste interpretatie kregen. gezien ook het feit dat Martin Held een zeer kneedbare acteur is. Uiteraard zit de actie in „Krapps last tape" voornamelijk in de tekst in het geluid dus, om het vereenvoudigd te zeggen Opvallend was. dat regisseur Beckett ook de woordloze gelui den sterk liet meespelen: t klos sen van Krapps voeten over de vloet. het gerammel met doos jes. enzovoorts. Mede daardoor kreeg dit stuk voor één heer toch een grote dramatische werking. VOOR VRIJDAG 20 FEBRUARI Hilversum I 402 m. VPRO: 18.00 Nws. 18 20 Ultz. van de Volkspartij voor Vrijheid en Demokra- tle, 19.30 Nws.) VARA 21.00 Stereo: Danzi-kwintet: mod kamermuz opn. 22.10 Gitaarrecital: mod muz. 22.30 Nws 2240 Med. 22.45 Act 22.55 Ste reo: Prettig weekend: licht gevar. pl. progr. 23.55-24.00 Nws. Hilversum II 298 m. NCRV: 18.00 Johan Willem Friso Kapel 18 30 Nws 18 41 Act 19 00 We- reldpanorania 19.10 Veel gevr. gewijd muz (gr.) 19.40 Wild als de wereld: wekelijkse Intern, oriëntatie ln kerk, zend. en oecumene 19.50 Stereo: Meis jeskoor met instrum begeleid.: lichte muz 20.05 Stereo; Op het weekend af. licht pl progr. 21.20 De marathon- muz hoorspel TROS: 22.00 Stereo: Ie- ne Mlene Muze: nws. over under ground and westcoast music 22 30 Nws 22 40 De wetenschap der hyphalthephy hoorspel plm 23.30 Lichte gram, muz. 23 45 Act 23.55-24.00 Nws. VOOR ZATERDAG 21 FEBRUARI Hilversum I 402 m. VARA: 7.00 Nws 7.11 Ochtendgymn. 7.20 Soc. strijdl 7.23 Weekeind: jeugd- progr VPRO 7 54 Deze dag VARA 8.00 Nws 8 11 Van de voorpagina 8 15 ZO 135 gevar progr. (9.35-9 40 Wa- terst 10.30 Belasting betalen, maar niet te veel, lez. 10.40 Stereo: Tango Rumba ork. met zangsol. 11.00 Nws. Nws 11 03 Wegwijs: tips voor trips en vakantie 11.10 Stereo: Uit eigen huis (opn 11.25 Oosteuropese kroniek 11.4 Stjeo GUS (Footwear) Band (gr): amusem. muz. 12.05 Stereo: Gevar - gram. pl. prog. 12.30 Tussen start en finish: act. sportnws. 13.00 Nws. 13.11 VARA-Varia 18.18 Act, 13 23 Stereo: Dit ls het beginJongerenprogr. 14.35 Radio Jazz Magaz. NOS 1500 Frans duits engels: een lulster- progr. 16.00 Nws. 16.03 Stereo: Scan: pop progr. over electronics VARA- 16.15 Stereo: Planorecital: mod. muz. 16.35 Artistieke staalkaart, 17.10 Ge deeltelijk stereo: Feest der herkenning verzoekprogr. van klas. muz. 17.55 Mea Hilversum II 298 m. NCRV 7 00 Nws. 7.11 Het levende woord 7.16 Stereo: Op het eerste ge hoor: klas muz (gr (7.25 Horen en zien 7.30 Nws. 7 32-7.50 Act.) 8 00 Nws. 8 11 Te Deum laudamus gew muz gr. 8.30 Nws. 8.32 Stereo: Voor de hulsvr 9.00 Theologische Etherleergang 9.35 Gymnastiek voor de hulsvr. 9 45 Sol. kamer een gesprek met muz. Illustra ties NOS 10.&5 Doopdenst van de K'nsen Constantyn en Bernard ln de mkerk te Utrecht KRO: 1200 Zon der grenzenrubr. over missie en zend 12 10 Ondernemend: ultz ln samenwer king met het NKOV 12.14 Marktbe richten 12.16 Overheldsvoorl. Exportlvl- telten Nws wenken en adviezen op exportgebled 12 26 Med. t.b.v. land- en tulnb. 12.30 Nws 12 41 Act 12 50 Bul ten], com. NOS 13.00 Vllgende schij ven gram pl. progr. voor onze militai ren KRO: 14.00 Stereo: P.M- een weekblad met veel plaatjes (1600-16.02 Nws.) NOS 16.30 Inzet een program over amateuristische muz. beoefening HIRO17 00 HIRO-Magaz 17.15 Gas ten van de week KRO: 17.30 Stereo: Zesnegenplti6: lichte gram. muz. voor de tieners. Hilversum III 240 m. KRO 9 00 Nws 9.02 DJlnn: gevar progr. <10.00 en 11.00 Nws I NOS 12.00 Nws 12.03 Sklvatoon: inform, over nieuwe langspeelpl. NCRV: 13.00 Nws. 13 03 Nee, we noemen geen namen: pl. progr. met verzoeknummers (14.00 en 15.00 Nws.) 16.00 Nws 16.03 Four o'clock tea: licht muz. progr. 17.00 Nws 17.02-18.00 Hier en Nu: wekelijk se sportshow met lichte gram. muz. TELEVISIEPROGRAMMA'S Nederland I. TELEAC 09 20-10 00 Spaanse les les 6 10 00 Van molecuul tot mens les 7. 10 30 By leven en welzyn les 7 11.00-11 15 Methodiek van de bur- ferschapsvormlng cursuslnform. 1130- 200 Ruimtelijke ordening les 1. NOS: 16.00 Journ KRO 16 02 17.40. Jeugdprogr. NOS 18 45 Kleur De Fa- beltleskrant. NOS 1855 Journ KRO Kopduel NOS 20.00 Journ KRO 20.20 Kleur; Zaterdagavondakkoorden '70 showprogr. 21 15 Brandpunt. 2155 Cabaretaria: maandelijkse klelnkunst- '70 showprogr Cabaretaria: m kalender 22 40 Epiloog 'NOS 22 45 Journ 22.50-23 40 Biljarten: Report. Eurc se Kampioenschappen Bandstoten. Nederland II. NOS: 11.00-12.00 Report, van de doopplechtigheid ln de Domkerk te Utrecht. 18.45 Kleur De Fabeltjeskr. NOS 18.55 Journ NOS: 19 04 Scala Inform progr. AVRO; 19.30 Kleur: Va ders teen wil en dank. tv-serle NOS 20.00 Journ. AVRO: 20 20 Kleur: The High Chaparral, tv-fllm 21 10 Kleur Gert en Hermien showprogr. 22 00 Kleur The life and times of Lord Mountbatten. docum. film NOS 22 50- 22.55 Journ. De NOS-televisie zal morgen de rechtstreekse reportage van de doopplechtigheid van Prins Constan tyn en Prins Bernhard in de Dom kerk in Utrecht niet vla Nederland 2 uitzenden, zoals aanvankelijk was aangekondigd, maar via het eerste net.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 5