UTRECHT BEGINT JAREN 70 MET GROTE WIJZIGINGEN Crisis bedrijfsleven dreigt FINANCIEEL WEEKOVERZICHT Goed leven? VS worden boeman voor Europa in de economie PAGINA 8 LEÏDSCH DAGBLAD ZATERDAG 10 JANUARI 1970^ LCIDSCH m DAGBLAD Het nieuwe jaar leverde op de laat- eie dag van de eerste week een ge ren kw aardige tv-uitzending op. Ten dens van verschillende krantenarti kelen: met de thema-uitzending Goed leven? is televisie-geschiedenis geschreven. Het was in elk geval op woensdagavond een gebeurtenis die door vele khkers met gemengde en wisselende gevoelens is gadegeslagen. De jongelui die de uitzending van uit het Jaarbeursgebouw in de war stuurden, zorgden eerst voor enige opgewekte opleving van een tot dat moment gezapig voortrollend geheel De VARA had geluk dat er op Ne derland I een film draaide, Les Pa- rapluies de Cherbourg, die voor vele kijkers slaapverwekkend zal zijn ge veest. Gemelijk zat ik wat te kijken naar Goed leven, maar er waren geen wuivenae bekenden aanwezig. Een met veel nadruk aangekondigde film over een anti-autoritaire kinderbe- waarplaats was niet erg boeiend. Veel bloot, maar blote kinderen doen mij niet zoveel. Het vrolijk opmaroherende volkje, dat ijverig pamfletjes uitdeelde en enkele presentatoren met borden aan het moede oog onttrok, gaf dan ook een liohte opleving van de belang stelling teweeg. Maar wat daarna werd vertoond, was een weinig op wekkend en verheffend gezicht. Eerst rou er wat gepraat worden over de gezindheid van de VARA. Maar de scholieren, die hun me ning kenbaar zouden maken, de- r.ionstreerden uitsluitend het schro melijk feilen van het onderwijssy steem, waartegen zij protesteren. Nie mand zag kans zijn gedachten, on lustgevoelens en wat dies meer zij, ook maar enigszins redelijk onder woorden te brengen. Dat leren wij kennelijk niet op Nederlandse scho len. Deze teach-in miste bovendien in tegenstelling tot soortgelijke happe nings voor de Nederlandse televisie als de God-ls-doo-uitzending merk waardige figuren, die door bizarre uitspraken een curieuze lijn wisten aan te brengen. In plaats daarvan een verward heen-en-weer gepraat over „politisering", een begrip dat weinig te maken heeft met onze ge vestigde opvattingen over politiek, het „elitaire" denken, en wat schut tingtaai. Een wat overbodig geheel, v. aarvan ik me kan voorstellen dat ret sommigen er toe aanzet het Jaar beursgebouw op te bellen, om ver volgens te vragen wat mariniers te laten opdraven. Geeprekleider dr. Nauta, kreeg e: net veel uit. en dat wekte de indruk dat hij overwinnaar was. Nu is dat om twee redenen begrijpelijk. Dr. Nauta is filosoof en hakt al langer net het Marcusiaanse bijltje dan fcholieren. Bovendien is hij erg lang. Dat betekent dat hij de microfoon hoger kan heffen dan de meeste ac tievoerders konden springen. En dat is een voordeel. Net als met judo. Het is een behendigheidssport, maar grote Anton Geesink was de beste. Huiveringwekkend en provocerend is bij het kijken de onverdraagzame en humorloze indruk die je krijgt van de aotie-voerders. Met een on beholpen verbetenheid herhalen zij hun enkele zinnetjes en dat na een veelbelovend begin. Uit naam van de democratisering bezetten zij de mi crofoons. Je weet dat het een min- derheidje moet zijn, dat op dat mo ment de communicatielijnen bezet. Daardoor begrijp je ineens de uit drukking „de zwijgende meerderheid" die hier tegen moet zijn. Ik sprak daar over met Jan Mul der, actiebaas voor onderwijszaken van de Nederlandse Studenten Raad. Ter oriëntatie: hij was de man, die op een gegeven moment met het con crete voorbeeld van Beverwijk kwam Over die gebrekkige presentatie van een duidelijk waarneembare onbe haaglijkheid /net de gevestigde orde. wist hij wel het een en ander aan te voeren. De actie was 's middags door ge- piaat met 70 mensen. De „conflict- strategie" was precies ..getimed" maar niemand wist hoe het daarna verder zou gaan. Mulder voert voor de verbeten indruk de zenuwen van de demonstranten aan. Letterlijk zegt hij: „Het zijn merendeels scho lieren, die de ogen van hun ouders op zich gericht voelen". Het gebrek aan humor wil Mulder wel bestrijden. Er was een jongeman die zei dat de televisie moest wor den afgeschoft (en dat terwijl hij slechts gezien werd bij de gratie van het feit, dat de wedstrijd van Ajax die niet doorgmg, toch niet zou wor den uitgezonden». Dat was een grap je voor de doordenkers volgens Mul der. Zelf wil hij onmiddellijk erken nen dat die televisie een machtig wapen is. Wellicht komen de demon stranten ei- voor het publiek heel ongunstig uit. Maar niet te ontken nen valt dat de acties aan de kweek school in Beverwijk op donderdae vooral op gang kwamen, door het signaleren van de moeilijkheden op deze school via de televisie-uitzen- d.ng. Mulder is tevreden, het conflict met de maatschappij is volgens hem wel overgekomen en over de verhit te gevoelens van kijkers meent htf dat die snel afkoelen. Maar was het nu een uitzending w aarmee geschiedenis werd gemaakt? Voor mijn gevoel was de historie veel tastbaarder aanwezig in Noord- v.'ijkerhout. waar het pastoraal enige uren tevoren afstand had genomen van het celibaat. Vijftien eeuwen kerkgeschiedenis drukten op de con- (j)ie-gangers. Vijftien eeuwen tradi tie, vanuit Rome gevoed. En dan verbaast het sommige mensen nog dat paus Paulus en zijn omgeving ijzig staan tegenover de voorstellen van deze noordelijke kerkprovincie. Wat kan de paus, hoeder van de rooms-katholieke kerk anders? Men moet zich ook maar eens indenken in welke positie de bisschoppen zijn, verbindingsmannen tussen Neder landse gelovigen en de wereldkerk JRS UTRECHT (GPD) Een nieuw Utrecht begint in de jaren '70 vorm te krijgen en de eerste week van het nieuwe jaar heeft al duidelijk gemaakt dat dat niet een op de toekomst ge richte vage kreet is, maar een betonharde realiteit. Die werke lijkheid is zichtbaar voor iedereen die Utrecht per trein binnen komt of die per auto er dwars doorheen rijdt. De eerste week van 1970 mar keert een reeks uiteenlopende gebeurtenissen duidelijk, dat de aanloopperiode van de jaren '60 is afgesloten met de voltooiing van belangrijke werken Hoogtepunten: begin van de sloping van de Oude Jaarsburcht op het Vree burg (2 januari begin van de eerste vakbeurs souvenir- en lederwaren; 5 ja nuari) in het nieuwe Beatrix- gebouw van de Jaarbeurs aan de Croeselaan het grootste gebouw van Nederland, zegt de Jaarbeurs trots en op 7 ja nuari: voorlopige bekroning van een reeks ingrijpende verkeers maatregelen; opening van een nieuwe tun nel onder het stationsemplace ment. waardoor de westelijke toegang tot de binnenstad aan merkelijk verbeterd wordt; opening van een autobussta tion aan de nieuwe westelijke in- en uitgang van Utrechts Centraal Station, en de ingebruikneming van U- trechts eerste parkeergarage vlak daarnaastplaats bie dend aan 1.000 auto's. Dit, gecombineerd met de eind '69 geopende overdekte voetgangers traverse van net stationsgebied en de opening van de grote sporthal aan de westKant daarvan, maakt duidelijk dat Utrecht zijn plannen- en maquettestadium royaal teboven is. Het grote reconstructieplan Hoog Catharijne rondt in dit prille begin van de jaren '70 zijn eerste fase af. In de afrondingsperiode mag dan ook nog begrepen worden de offici ële opening vr>n het Beatrixgebouw van de jaarbeurs op 2 maart as. en de opening van het Holyday-Inn hotel (500 bedden) in juni, waarmee Utrechts hotelaccomodatie in één slag verdubbeld wordt. dit nieuwe Utrecht gaat zo strak schematisch, efficient en razendsnel dat er niet aan getwijfeld hoeft te worden of ook dat torenhotel zal gebruiksklaar zijn op de geplande datum van 10 juni. In verband met de nieuwe Daal- se tunnel onder het stationsempla cement achtergrond» zijn aan de westkant van de spoorlijn in de om geving van de oude Leidse veertun- nel (voorgrond rechts» een paar hon derd oude huizen gesloopt om plaats te maken voor het westplein, waar van de afwerking door de weers omstandigheden in december wat vertraagd is. Verdubbeld Reconstruetie Wie nog maar kortgeleden met de trein Utrechts Centraal Station bin nenreed, zag aan de centrumkant van dat station iets dat vooral bij avond nog w?l wat van een stads beeld had, maar aan de andere kant gaapte het absolute niets en bij avond de absolute donkerte van een volstrekt waardeloze bebouwing, ge groepeerd rondom een paar uitge woonde kazernes. Op diezelfde plaats staat nu als westelijke component van het recon structieplan Hoog Catharijne een reeks gebouwen: het diohts bij het stationsemplazement drie aaneen gekoppelde kantoorgebouwen met toonzalen, evenwijdig aan de spoor baan. Vrijwel n het midden van de perrons, daar waar de voetgangers traverse de sporen kruist, vormt de gemeentelijke sporthal Catharijne de overgang van de kantoorgebou wen van Hoog Catharijne naar het nieuwe Beatrxgebouw van de Jaar beurs. Uit de verte gezien vormen ze één complex en hoewel ze totaal ver schillende bestemmingen en stich ters hebben, zijn ze dat in feite ook: geboren uit één conceptie, onderling verbonden door de voetgangersga lerij, die samen met de stationstra verse dat zien in de komende tien jaar zal voortzetten tot Vreeburg, dus tot in de oude binnenstad. Van de trein uit ls de parkeerga rage niet zichtbaar achter de hoge kantoorgebouwen hoewel hij met zijn vier boven elkaar liggende par keerterreinen cp zichzelf al een fors bouwwerk vormt. Des te duidelijker tekent zich eenter de hotel toren at die nu zijn hoogste punt bereikt heeft, een als een botte naald om hoog rijzende grijze paal van 22 ver diepingen die in de top een zwem bad krijgt voor de bewoners van 250 tweepersoons Hotelkamers. Het lijkt nu nog een raadsel hoe binnen het half jaar die grijze paal veranderd kan zijn in een gerieflijk ingericht hotel, maar het bouwen in En dan het belangrijkste object in dit westelijk Hoog Catharijnegebied: het Beatrixgebouw, 135 meter lang, 85 meter breed, 40 meter hoog. Het zegt misschien niet zo veel dat er 3500 kubieke meter beton in ver werkt is en dat het een totale vloer oppervlakte heeft van 95.000 vier kante meter, maai- het zegt mis schien wel iets dat het de Jaar beurs twee keer zo veel expositie ruimte biedt als het oude complex aan het Vreeburg, waar haastig de slopershamer in gezet is, nadat het op 2 januari door de Jaarbeurs aan de gemeente was overgedragen. Nog een paar bijzonderheden: be halve een enorme hoeveelheid ex positieruimte (waarvan 80 pet. niet alleen tijdens de beursperiode in ge bruik is maar permanent) bevat het Beatrixgebouw een congres- en ver- gaderaccomodatie om u tegen te zeg gen, met een grote zaal voor 1100 personen, tientallen kleine zalen va riërend van 15 tot 300 personen en een restaurantaccommodatie die het gebouw tot het grootste restaurant ven Nederland maakt. Eind 1905 had het eerste contact plaats tussen Jaarbeurs en architect R. H. Fledderus. Een jaar later be gon de bouw. met de bedoeling vóór 1 juli 1970 tot oplevering te komen, maar in de praktijk bleek het mo gelijk het toch al scherp gestelde bouwschema van 3 "2 tot 3 jaar te rug te brengen, terwijl bovendien het project uitgebreid werd met een zevende verdieping en met de aan vankelijk niet geplande, later toege voegde en voor rekening van de ge meente gebouwde congres- en ver- eniingszaal (bouwkosten 13 mil joen). In totaal is er met het Beatrixge bouw zo'n tachtig miljoen gulden gemoeid en in maart gaat de offi ciële opening van deze nieuwe Jaar beursburcht de voltooiing vormen van een oude droom: het hele Jaar- beursgebeuren geconcentreerd op één plaats. Dat die plaats nu buiten het oude Utrechtse stadshart ligt doet de stad gc-en zeer en is voor de bezoekers alleen maar plezierig. Niet alleen doordat het beurscomplex per auto nu veel gemakkelijker te bereiken is, maar ook voor wie per trein komt is alles veel eenvoudiger geworden. De voetgangstraverse die zijn wes- sporfchal mondt uit naast het Bea trixgebouw dat van de elk perron af overdekt en wel binnen drie minuten bereikbaar is. Van- doaar de NS en Jaarbeurs het roe rend eens zijn geworden over de 9lagzin: ..De voordeur van de Jaar beurs wordt gevormd door elk sta tion in Nederland" heel naars uit de bus komen wil het slechter zyn dan de doodse stenen kolos die nu afgerboken wordt en het is wel zeker dat in de eerstkomende vier. v\jf jaar het Utrechtse stads beeld er hier heel hard op vooruit zal gaan. Ondertussen werkt de stad ook op andere punten hard aan zyn verbe teringen. Van de westelijke en noord westelijke singelgracht kan binnen kort een stuk gedempt worden voor de al tien jaar geleden geplande ring weg, nu de nodige voorzieningen zijn getroffen voor de waterafvoer, en met smart zit het gemeentebestuur te wachten op een ministeriële be slissing over de vraag of het noord oostelijk deel van die singelgracht eveneens gedempt kan worden of dat daar via andere wegen gezocht zal moeten worden naar een verkeers- oplossing. De rest van de singels blijft in tact: de strijd is al een paar Jaar geleden uitgestreden. Een merkwaardige doorbraak in de binnenstad krijgt ook dit jaar zyn beslag. De verkeersweg die van west naar oost de Utrechtse binnenstad doorsnijdt, vindt tot nu toe vlak voorby het Neude een flessehals in de vorm van een straat (de Lange Jansstraatwaar het verkeer van twee rijstroken zich samen moet per sen op e e n. Bij de Utrechtse west;oost-door braak van een halve eeuw geleden is deze straat tussen Neude en Jans Kerkhof niet aan bod gekomen, maar nu is het bijna zover: de nieuwe straatwand is bijna klaar en alleen het oude hoekpand aan het Neude staat nog als een parmantige bak steen in de verkeersbranding. Tot een paar maanden de winkel, die er in gevestigd is, overgebracht kan worden naar de nieuwe winkelga lerij. Ook in de randgebied van Utrecht zijn grote veranderingen zich aan het voltrekken: zowel wat de bebouwing als wat verkeerswegen betreft. Een nieuwe groenteveiling is onlangs in gebruik genomen aan de zuidkant van Rijksweg-12., de grote veemarkt hallen aan de noord/oost-kant van de stad (richting De Bilt) komen binnenkort klaar en moeten Utrecht tweede veemarkt van Nederland ma ken. In universiteitscentrum De Uit hof (richting De Bilt-Zeist) wordt jaarlijks voor tientallen miljoenen guldens gebouwd. Zo ligt het zich verjongende Utrecht bij een snijpunt van autosnelwegen, waar ook al een paar jaar met vol le kracht aan gewerkt wordt. In het zuiden wordt Ryksweg-12 gerecon strueerd tot 'n gigantisch stelsel van doorgaande rijbanen en rangeerwe gen voor afslaand verkeer met in totaal 10 tot 12 rijstroken ten oos ten van klaverblad Oudenrijn. Aan de oostkant begint het ingewikkelde snijpunt van Ryksweg-12 met de in aanleg zijnde autosnelweg Utrecht- Hilversum (rijksweg27) zich af te tekenen in aarden banen en vordert de aanleg van die weg. De nieuwe autosnelweg Utrecht/ Amersfoort, de grote toekomstige in- en uitvalsweg aan de oostkant van de stad is wat Utrecht zelf betreft nog hoofdzakelijk in 't papieren sta dium, ook wat betreft het derde pro ject van de allure van klaverblad Ouderijn in Utrechtse contreien: het snijpunt van de autosnelwegen naar Utrecht en Amersfoort en de op het stadshart gerichte oostelijke Invals weg. Verjongd bestuur Het zich verjongende Utrecht gaat de jaren zeventig in met een be stuur dat zich al evenzeer verjongt. Burgemeester Jhr. mr. C. J. A. de Het nieuwe jaarbeursplein, vens busstation voor de interlol busdiensten die Utrecht met westen verbinden. Achtergrond trixgebouw, links sporthal Ca thai ne plus de roltrap naar de weq lyke stationstoegang. Op voorgrond het dak van Utre< eerste parkeergarage. Ranitz gaat 1 mei met pensioen drie wethouders leggen eveneens, verband met hun leeftijd, het neer: wethouder H. van der 35 jaar in de raad waarvan 25 Jj j als wethouder, dr. J. de Nooy, j,, huis- uit geschiedenisleraar die leidelijk een bekende figuur ge%e den is op financieel gebied, ook tja ten Utrecht, en de heer A. van ningsburgen. Bovendien vertrekt 1 februari Comissaris der Koning mr. C. T. E. Graaf van Lynden t c Sandenburg, ook al wegens het reiken van de pensioengerechti) leeftijd en wordt er een nieuwe meentesecretaris benoemd omdat vorige, mr. P. van Dyke burgem ter van Gouda is geworden. Zo gaat Utrecht, na de aanl< en overgangsfase van de Jaren met tal van nieuwe mensen aan top de jaren'70, waarvan de al eerste periode al duidelyk een v bode is van nieuwe grote verai ringen. (Van onze financiële medewerker) Vormen Jaarbeursgebouw, auto busstation (voor de interlokale bus diensten. die lynen in westelijke rich ting hebben), parkeergarage en nieu we tunnel een duidelijke illustratie van de snelgroeiende betekenis van dit westelijk stadsdeel, ook het cen trum van Utrecht is aan het veran deren. Dit jaar komt door sloping van de Oude Jaarbeursgebouwen aan het Vreebrug de ruimte vry voor een bebouwing die in het kader van het plan-Hoog Catharyne eindelijk Utrechtse grootste plein tot een werkelijk centraal element in het stadsgebeur kan maken. Aan de zuidkant van het plein on der andere een warenhuis (V. en D.). aan de noord westkant een muziekcentrum of een concertzaal. Hoe de culturele toestand zich in die hoek (ongeveer de plaats van het voormalige jaarbeursrestaurant) gaat ontwikkelen: dat is een punt waarover de plannenmaker nog aan I het touwtrekken zyn. Er moet iets Nadat de Verenigde Staten al ja renlang als de politieke boeman heb- j ben gefungeerd, dreigt de machtig ste economische eenheid ter wereld nu ook de schuld te krijgen van alle I economische narigheden, welke in 1970 te wachten zyn. Eerst werd Washington verweten dat de finan ciële verhoudingen werden scheef getrokken wegens de aanhoudende j tekorten op de betalingsbalans I Maar nu getracht wordt het gat te dempen en de inflatoire tendenties met kracht te lijf worden gegaan, haasten vele economische deskundi- gen zich om te verkondigen dat die I inflatiebestryding Europa de kop kan kosten. De opgaande conjunc- i tuur zou in gevaar komen als de I remmen in de Verenigde Staten werkelijk zouden pakken. Op losse schroeven Voor het bedrijfsleven staat een j moeilijk jaar te wachten, terwijl de voor de deur staande inflatiegolf het gehele maatschappelijke bestel op losse schroeven zal zetten. Het af treden van de minister van Econo mische Zaken is daarbij te zien als een teken aan de wand. Het is wei- i j nig opwekkend te moeten constate- Veranderd ren- dat het voor de regering niet mogelijk is tegen de stroom op te roeien, zodat zij zich moet laten meesleuren door een getij in het be drijfsleven, dat op den duur tot rampzalige ontwikkelingen kan lei den. Het was te voorzien dat het inkap selen van toekomstige prijsstijgingen in de lonen bij het tot stand komen van de cao voor de sector groot-me taal tot ernstige consequenties zdu leiden. De regering heeft er dan ook zwaar aan getild. Vooral omdat het hier een be drijfstak betreft, waarvan enkele vooraanstaande ondernemingen heb ben aangeklopt om overheidssteun teneinde het hoofd boven water te kunnen houden. De steun aan de scheepsbouwindustrie. de noodkreet van Verolme en de aanvrage van Verenigde Machine Fabrieken om een regeringsgarantie voor opdrach ten. alsook voor een kredietgarantie, tonen aan dat de metaalindustrie be paald geen bedrijfstak is. waarin het geld voor het opscheppen ligt. j Dat door de groot-metaal-bedrij- ven toch besloten werd om toe te geven aan de wensen van de vak beweging was te begrijpen. Een noodlijdende sector van het bedrijfs leven kan zich de weelde niet veroor loven van een langdurige periode van arbeidsonrust. Het is de taak van het parle ment om voor de belangen van de gehele natie op de bres te staan. He laas blijken politici meer waarde te hechten aan de groepsbelangen van de roerige categorie van bene den de vyftig dan aan de rechtvaar digheid jegens de ouderen, die zo nu en dan zoet worden gehouden Nederland zich gaan plaatsen in de positie, waarin Groot-Brittannië een een jaar of drie geleden nog ver keerde. In zo'n geval is het altijd prettig om een boeman achter de hand te hebben, wie de moeilijkhe den kunnen worden aangewreven. Wat is gemakkelijker dan de Vere nigde Staten daarvoor ten tonele te voeren? Voor de eerste maanden behoeft nog niet gevreesd te worden voor een ernstige economische achter uitgang. Maar de mogelijkheid is niet uitgesloten dat er in de loop van het jaar in vele bedrijfstakken grote moeilijkheden zullen ontstaan. met het voor uitzicht van 3 procent verhoging van hun aow-uitkering, terwijl het algemene loonkostenpeil met ministens 10 procent wordt op gevijzeld. Duivel Vooral nu in de meeste landen wordt getracht de duivel met Beel zebub uit te drijven door de inflatie aan banden te leggen op het gevaar af dat de economische expansie sterk wordt afgeremd, is het duidelijk dat Nederland zich in economisch op zicht op een hellend vlak beweegt door de remmen van de loon be we ging los te slaan. Groot-Brittannië zou ovor ons een alarmeerend voorbeeld kunnen zyn van de lijdensweg, welke voor de boeg ligt als de bestedingen niet tij dig worden aangepast aan het voortbrengingsvermogen van de na tie. Het is een bijzonder pynlyk pro ces geweest waarvoor de Britten, de vakbeweging incluis, zich geplaatst zagen om de gevolgen van de econo mische narigheden te overwinnen. Door de te verwachten loonbewe- ging in de komende maanden zal De secretaris-generaal van econo mische zaken, die slechts eenmaal per jaar een visie op de economische gebeurtenissen pleegt te geven, heeft in niet mis te verstane bewoordin gen te kennen gegeven, dat hy er I allerminst gerust op is dat alles ro zengeur en maneschijn zal blijven. Onze economie raakt aan de grens j van de technische capaciteit. De con junctuur moge nog wel gunstig zyn, j maar wy weten niet hoelang zij het excessieve rentepeil kan dragen. Afgezien nog van de gevolgen van 1 de loonbeweging op het algemene j prijspeil, dreigt er voor ons bedryfs- i leven een crisis door het gebrek aan liquiditeiten en kapitaal, een gebrek dat zich in de komende maanden in toenemende mate zal openbaren. Water aan lippen Reeds is een groot concern als AKZO genoodzaakt om een rente van 8 1/4 te betalen voor vijfja rige leningen, die in het buitenland worden aangegaan, omdat de binnen landse kapitaalmarkt is uitgeput. Een dergelijk rente wordt niet betaald als het water niet tot aan de lippen zou zyn gerezen. Het ligt dan ook voor de hand dat kapitaalgebrek op duur zal nopen tot het afknijpen de investeringen. Nog maar kort geleden AKZO in het buitenland f 60 mil opgenomen voor een periode van jaar. Nu zal er nog eens aangeklopt voor f40 min. By Nt landse geldgevers kan het con in de gegeven omstandigheden terecht, want de wachtlijst bij Nederlandsche Bank is zo langj AKZO voorlopig niet aan de tf zou komen, gesteld dat er op da gen kapitaalmarkt voldoende miG len beschikbaar zouden zijn. Uiteraard is ook wat de intef tionele kapitaalvoorziening betrr de Verenigde Staten een boeman! kredietbeperking welke door i hington bedoeld is om een einP maken aan de inflatoire beweé heeft de Amerikaanse bankinste gen aanleiding gegeven om mogelijk dollars te lenen op de ropese geldmarkt. De daardoor ontstane dral heeft er in belangrijke mate 1 gedragen dat de rentevoet in Ei tot een ongekende hoogte werd schroefd. De weerslag daarvan zich in alle financiële centra Europa doen gevoelen. Aangezien elk volk zo langzfl hand de gedachte is toegedaai er niet anders kan bestaan dan nomische expansie, groeiende vaart en hoger inkomen zal een nomische recessie een ernstig» dreiging vormen vodr de rust. Voor degenen, die in politiek bel water plegen te vissen, een profijtelijke tijd aan. Wai zal niet moeilijk zyn om de do< lerlei verkeerde denkbeelden doctrineerde massa aan te zetti protest tegen een verminderin) de economische groei, waara verslaafd is geraakt. Voor de landen, die reeds het juk doorgingen, zoals Groot-I tannië. zal het een schone geil heid zijn om zich verder te hflf len van de door eigen falen dane economische letsels. De kd| de Britse verkiezingen zullen daf in het teken staan van het tige herstel, dat in de afgej maand enmet zoveel pijn en 1 werd bewerkstelligd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 8