,Als Engelsen Veder landers sijn word ik dat vervelend kwaad" .-Rode festiviteiten Breuk met Rome Scrooge en Marley in radiomusical Werkloze Anneke Strange Report Wills: Bij voetbalfeest arrestaties Prinses Margriet naar Nijmegen voor bevalling en cfióteren [NSDAG 16 DECEMBER 1969 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 5 LONDEN (GPD) Wie Hurlinganroad met zijn drukbe- hoorsteende uniforme huizen insteekt, weet zich in een ka- kteristiek Engelse arbeiderswijk. Groot is dan ook de ver- issing voor degene, die op nummer 54 van deze rustige straat Fulham wordt binnengelaten. Geen bloemetjesbehang en eurige vetgezeten fauteuils, maar vele honderden voorwer- >n, waarvan boeken, poppen, schilderijen en een levensgroot jbbelpaard de herinneringen aan een uitdragerij verleven- igen. .Iedereen heeft zijn passie. Ik rijd Jasper in de auto rond en koop 'kleine zaakjes de meest uiteenlo- ide voorwerpen. Voor een habbe- ats. Die dingen samen maken Aan sfeer ontbreekt het niet in dat terlfjk stukgeleefde pand in Hur- ranroad, waar Anneke Wills en ïchael Gough wonen en gasten aan blankgeschuurde keukentafel no- Waar zoon Jasper en dochter illy rond kunnen klungelen zonder auwende interventies en „Cider". Labrador, z'n bek rustig mag endoen. Anneke Will s is achtentwintig en evisieminnend Nederland kent ar uit „Strange Report". Iedereen eet nu wel, dat Anneke Wills „dan mh maar" Nederlandse van geboor- JLndsf pr omei „Mijn moeder was Nederlandse, nar ik spreek geen woord Neder- behalve enkele smerige uit- ukkingen, die ik tijdens een vakan- (ze was toen veertien, red.) op «el heb geleerd. Nederlandse? Ach, Engelsen zeggen, dat Dutch peo- suffig en vervelend zijn, kom ik Faad overeind. En als er Neder- idse journalisten in mijn buurt ten, beklemtoon ik het feit, dat ik een woord Nederlands spreek". lAnneke Wills is Evelyn in „Stran- Report", de A.T.V.-produktie in stien afleveringen met Anthony uayle als dr. Adam Strange in de lofdrol en de Amerikaan Kaz Garas -lam Gynt) als derde in het spel. «In ons land mag „Strange Report" Hn een fiks succes zijn, in Engeland Met. „Zelfs mijn beste vrienden we- Mn niet eens dat ik er in speelt", lelt Anneke Wills rustig vast. „De I erie loopt nog steeds in Engeland, paar resultaat Rerwijl echtgenoot Michael („Mick") tough, zeer bekend Brits toneel- te- ivisie- en filmacteur bovenaan een werkt, borrelen in het met Anneke allerlei feiten ■haar boven, die 't succes van „Stran- Report" in Nederland tot een zeer icidentele gebeurtenis degraderen. „In februari hebben we de laatste pisode verfilmd en sedertdien zit ik lender werk. Twee aanbiedingen heb gekregen in de afgelopen maan- en, maar die waren onbruikbaar. lick heeft ook niets omhanden. Hy leëindigde in augustus de film Trog" met Jane Crawford. Het ver- chrikkelijke is dat je het ene jaar apitalen verdient en in het magere |aar daarna de belastinginspecteur aan de deur krijgt. Ik verstel nu de kleren van Polly en Jasper en maak de kerstcadeautjes dit jaar zelf. We zijn gelukkig, desondanks. Ik ben zo druk met het huishouden, dat ik op de vraag van de mensen, wat ik nu eigenlijk de hele dag uitvoer, geen antwoord weet. Michael is een keer naar de steun geweest. Hij kreeg acht pond en moest toen aanhoren, «dat het een schandaal was dat wij goedverdie nende acteurs de belastingcenten op vragen. Er zijn tienduizend acteurs en ac trices zonder werk, tienduizend en twee eigenlijk. Televisiestudio's wor den gesloten, theaters omgebouwd tot bingo-halls. En er worden weinig films gemaakt. Dan weet je het wel. Vermoedelijk ga ik nu toneelspelen in een theater in Bromley. Wat is nu de verhouding tussen Ham en Evelyn in „Strange Report"? „Op het moment dat deze serie be gon, was er geen meisje, geen Eve lyn. Na twee afleveringen vond men dat ik moest opduiken en dat gebeur de zeer summier. Al snel echter werd mijn aandeel groter en groter. Tony Quayle en ik werden dikke vrienden, bespraken tekstveranderingen en daarbij bleef Ham (Kaz) buiten schot. Hij droeg gewoon niks bij in de conversaties. De producer, hij deed ook The man from U.n.c.l.e.. streef de in het verhaal duidelijk een groepje all American friends na. Ham heeft in de serie zijn vrien dinnen, ik moet jaloers zijn, Tony heeft een vriendin, ik moet jaloers zijn, ik heb m één aflevering een vriend en dan moeten Ham en Adam jaloers zijn. Snapje, samen tooh allemaal vrienden. Tony en ik zijn nu nog vrienden. Kaz zit ergens in Amerika, niemand weet waar. Een onduidelijke figuur". Komt er een vervolg op „Strange Report"? (ADVERTENTIE) DE DAMESBLADEN WAAR SCHUWEN NIET TEN ONRECHTE Het kopen van een zgn. „goed kope" bontmantel loopt in wel haast alle gevallen op een grote teleurstelling uit. Want slecht bont is ALTIJD te duur! Dat wil echter niet zeggen dat een GOE DE bontmantel onbetaalbaar is. Bij de vakmensen van PEPER ZAK zult u tot de ontdekking ko men dat er ook een in uw budget passende voortreffelijke bontjas bestaat en dat u van uw aankoop nooit spijt zult krijgen. Desge wenst 2orgen wij voor een pret tige betalingsregeling. Daar komt dan nog bij dat u welhaast nergens zo'n enorme keuze aantreft. Moet u toch eens naar toe gaan en eens vrijblijvend passen. Naar het SPUI (hoek Markthof) gaan, bij PEPERZAK (beheerst 't vak) kijken of even opbellen: (70) 60.48.95. O ja, u weet toch dat we bijpassende BONT HOEDJES maken? Precies wat u zo leuk staat! Bonthuis Peperzak, Spui 149-151, Den Haag. NEDERLAND I Expositie „Dat hangt helemaal van het suc ces in Amerika af. Oorsprohkelijk zou de serie al lang geleden in de Ver enigde Staten zijn begonnen, maar er was concurrentie van Peyton Place en dat verloor „Strange Report" na tuurlijk. Nu begint men in februari. Slaat het daar aan. ja, dan is er een kans. Hoewel ik niet zo enthousiast zou zijn, het is immers voorbij. Wan neer iets bij mij af is, gebeurd is, dan verdwijnt het uit mijn gedach ten. Ik sluit me af na een gebeurte- ADVERTENTIE) December is de maand waarin de meeste rode feestdagen gevierd worden. Even zovele dagen waarop vreedzaam wordt gedemonstreerd dat het Drink Establishment voorgoed doorbroken is. Door wie?Door de vele voormannen (waaronder ook vrouwen) die het revolutionaire elan, het vurige esprit hebben ontdekt van Martini Rosso. Op de bewuste feest dagen fonkelt in hun hand het rode glasRode Martini, puur of „on the rocks". Of in 'n mix die niet te zeer afwijkt van de leer. Maar hoe dan ook, altijd met het kruidige aroma en temperament die de internationale kenmerken zijn van de Rode Martini beweging. Sluit u aan! nis. Ik schilder en maak lithogra fieën. Nu wil ik graag een expositie en ze verkopen, maar ik geef ze weg als ze klaar zijn. Mick moet ze on- middelijk opbergen anders is het te laat". Anneke Wills is zeker begaafd, ze schildert al sedert ze als gesubsi- j dieerd leerlinge van de Royal Acade- mie of Dramatic Art verplicht was j halve dagen wat anders te doen. j „Antony Newley en Sammy Da- vis jr. bijvoorbeeld hebben litho's j van mij gekocht". Wat deed Anneke voor „Strange Report?" „Toneel, televisie, alles. Op mijn twaalfde jaar zag een filmproducer een foto van mij. Die stond op het bureau van mijn oom en sindsdien heb ik voortdurend in films en te levisieseries gewerkt. Een tv-serie herinner ik me nog heel goed: „The rail way-chil dren een Victoriaans drama". Huwelijk? „Ik weet niet of ik alles vertellen moet, want dan voelt Mick zich zo oud. Maar goed, daar gaat ie dan. Ik zag Michael voor het eerst als kind. Ik was weg van hem, als acteur. Mijn moeder trouwens ook. Hij was de ster in een toneelstuk dat de „Wild Duck" heette. Later ontmoette ik hem weer. We speelden samen in een televisiestuk en hebben toen een hele dag gepraat. Ik was, geloof ik. een beetje verliefd. Hij was getrouwd. Acht jaar geleden maakte ik een film in Bristol met Kenneth More: „Some People", 's Avonds kletste ik wat met een vriendin op de hotel kamer over mannen en trouwen. Zij I vroeg of ik nooit één man had ont- j moet met wie ik zou willen trouwen. Na lang denken kwam ik op Mi chael. Mijn vriendin zei achteloos: waarom bel je hem niet op. Ik, de gek, deed het. Zo van: Hal Mick, hoe is het er mee? Hij was aardig. In die tijd werd ik uit mijn appartement gezet en weer belde ik Michael op en vroeg of ik geen kamer in zijn flat kon krijgen. O.K., was het antwoord. Ik ging bij hem inwonen, hij ver dween naar Hollywood voor filmop namen en ik paste op zyn dochter v n negen. Mick kwam terug en klik, toen was het gebeurd. We zyn ge- I trouwd na zijn scheiding. Polly was toen al twee". Amerika? Daar ben ik geweest. Met Mick. die met de Royal Shakespeare Company een tournee maakte. Zestienduizend mijl, vier maanden. Hollywood is ver schrikkelijk. De sien, begrijp je. Mick en ik komen hier ook nooit op de sien. Ik woon al zo veel jaar in Lon den, maar ik ben nog nooit in één discotheek geweest. We gaan naar buiten om te wandelen of te winke len". ANNEKE WILLS voor een habbekrats voor korte tijd in Nederland terugge weest. Afgezien dan van ons laatste bezoek. Weet jij hoe die maai heet van het televisieprogramma, waarin wij wer den geïnterviewd? Voist of zo. Het blykt Willem Duys te zijn van de „Vuist". Waarom? ,Jk heb nog nooit zo'n amateuris tisch programma gezien". BUENOS AIRES «ANP —Riva liteit tussen supporters van de voet balclubs River Plate en Boca juniors heeft in de nacht van zondag op maandag tot grote ongeregeldheden in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires geleid. Door zondag met 22 gelijk te spelen tegen River Plate behaalde Boca Juniors voor de 18de keer de nationale titel. Bij de fees telijkheden over het behaalde kam pioenschap raakten de gemoederen nogal verhit waarbij aanhangers van River Plate en de kampioen met el kaar slaags raakten. Een dode en vele gewonden waren hiervan het ge volg. De politie heeft 220 personen gearresteerd. HEILO (GPD) De pastorale raad in het bisdom Haarlem is er in grote meerderheid voor, dat ter- wille van de ontkoppeling van pries terschap en celibaat een conflict met Rome wordt geriskeerd. Een minderheid wil het daarbij desnoods zelfs op 'n breuk laten aan komen. Slechts een heel kleine groep wil noch een breuk, noch een con flict. Dat is tijdens een vergadering van de raad in de aula van de Sint Willibrordusstichting in Heilo uit gesproken met 37 tegen 15 stemmen, bij vier onthoudingen. In deze geest zal de delegatie van de raad naar het pastoraal concilie, januari 1970 in Noordwijkerhout, zich ook opstel len. Er is meer duidelijk geworden, ai is er niet over gestemd: de raad vindt de huidige salariëring van de priesters ver beneden de maat en meent, dat die tenminste op een niveau, overeenkomende met veer tienduizend gulden per jaar, behoort te liggen. DEN HAAG Prinses Margriet za1 zich voor haar bevalling laten opnemen in de kliniek voor verlos kunde van het St. Radboudzieken- huis in Nijmegen. Prof. dr. J. L. Mastboom, hoogle- I raar in de verloskunde en de leer der vrouwenziekten aan de Katho lieke Universiteit te Nijmegen, zal 1 Prinses Margriet bij de geboorte van haar baby terzijde staan. Prof. Mastboom zal daarbij wor- den geassisteerd door de kinderarts j prof. dr. E. D. A. M. Schretlen, hoog leraar in de kindergeneeskunde te j Nijmegen. Indien noodzakelijk zal de anesthe sie worden verzorgd door de afde ling anesthesiologie van het St. Rad- boudziekenhuis. De bevalling wordt, zoals reeds werd bekend gemaakt, rond de jaar wisseling verwacht. 6.50 7.00 7.07 7.30 8.00 8.20 9.10 10.00 10.50 10.55 11.00 NEDERLAND II 6.50 7.00 7.03 7.30 8.00 8.20 9.10 10.50 De fabeltjeskrant (NOS) Journaal (NOS) De rare vogels, tv-feullleton voor de jeugd (AVRO) Peyton Place, tv-feuilletoti (AVRO) Journaal (NOS) Strange Report Mannoquins de modellen van verleden jaar, tv-film, In kleur (AVRO) De Tom Jones-show, in kleur (AVRO) Televizier (AVRO) Liederen in kerstsfeer (AVRO) Journaal (NOS) Schaken voor beginners les 11 (NOS) op een verhaal van Graham Greene (KRO) Zodra Belgische politie-agen- ten op Nederlanders inslaan, met name op Nederlandse to neelspelers en toneelspeelsters, wordt de taalstrijd in mij wak ker, dus U begrijpt dat ik gis teren handenwrijvend voor het toestel zat. Genoeg kansen, niet waar? Eerst het journaal, daar na Scala, vervolgens „Achter het Nieuws" en tenslotte „Hier en Nu". We mochten minstens vier verschillende versies verwachten we zouden niets te kort komen. Maar helaas, alleen Scala deed er wat aan, en informatie bij .Achter het Nieuws" leerde mij, dat men het daar door Scala voldoende behandeld achtte. Vanuit Brussel had Bert de Winter een interview met de heer Peereboom die de politie had laten roepen, en in Neder land zaten enkele van de mis handelde acteurs, actrice Mar ja Kok en Han Surink als direc teur van „Studio", die bij wijze van spreken vanuit de geves tigde orde kon bevestigen wat de langharige toneelspelers ver telden. Bert de Winter ver onderstelde dat we er in de loop va/n de avond wel meer over zouden horen, maar helaas he laas, daar bleef het bij. Geen cam era-ploeg naar Brussel om op zondagavond het begin te filmen van een toneelvoorstel ling, met het voorlezen van een protest. Geen verklaring van de po litie of van de burgemeester, geen straatinterviewtjes met verbolgen of gnuifende Brusse laars. niets van dit alles. En hier was toch sprake van voorpagi nanieuws (zie de kranten), hier was toch sprake van een inter nationaal conflict, misschien wel een conflict in de taalstrijd, iets waarover in ieder geval ook in België veel rumoer is ont staan. Ik vind het daarom tv- journalistiek gezien een misser dat men er niet bovenop gedo ken is. vooral ook omdat we te genwoordig zo ruimschoots van Vlaams toneeltalent gebruik ma ken en ons dus verwant moeten voelen met de problemen van het Vlaamse toneel (dank zij die pro blemen, komen ze naar Neder land, moet U maar denken) om het woord solidair nog maar niet eens te gebruiken. Eén van die Vaamse acteurs waarover ik net sprak is Wies Andersen. Hij kon zich in het begin van de tweede aflevering van „Zo goed als nieuw" even uitleven met een bal (sport is zijn lust en zijn leven), en dat riep toen de gedachte bij my wakker oat hij best de hoofd rol zou kunnen spelen in de door Jaap van de Merwe in het Nederlanas bewerkte Bill Cosby Show. Wies als Bill, de sport leraar. De serie „Zo goed als nieuw" moet intussen nog flink uitgedeukt worden, krijg ik de indruk. De opzet, ons de bele venissen be tonen van een scharrelaar, in auto's, maar mentaal gezien ook in mensen. Wies Andersen speelt zoals hij altijd speelt: op de natuurlijke toon, en Marnix Kappers (die zich overigens een uitstekend bruikbare tv-speler toont) en Hetty Verhoogt gaat daarin mee. ook de decors zyn met pijnlijke nauwkeurigheid zo rea listisch mogelijk gemaakt, maar dan ineens: Wies Andersen, die met een bal staat te spe len, gooit die bal speels op het hoofd van een klagende cliënt! Kortsluiting in de opzet. Marnix trekt spontaan zijn trui uit, als hij hoort dat Ida Bons massage studeert. Ik vraag me af en toe ook af of die in- en verkoopprijzen van de auto's reëel zyn. zoals ik me onlangs ook afvroeg of de schryver van de nieuwe jeugdserie „De rare vogels" wel eens geprobeerd heeft een vogelkooi van het ge toonde type voor een tientje te kopen bij zo'n tweedehands antiekhandelaartje. In aanleg zitten er goede dingen in de tekst van Ton Capel, die „Zo goed als nieuw" schreef, maar de woordspelige misverstandjes zijn wat overvloedig (dan wordt het cabaret), en sommige situa ties vloeken met het uitgangs punt. Waarom is 't Schaep met de Vijf Pooten meteen populair geworden, terwijl het toch ook datzelfde uitgangspunt van ..het gewone volk" heeft? Om dat de situaties en grapjes en gebeurtenisjes niet met dat uit gangspunt in tegenspraak zijn. NICO SCHEEPMAKER Boksen Voor de eerste maal in de geschiedenis zullen dinsdag 20 januari in Utrecht prof-boks wedstrijden worden gehouden. Op die datiim organiseert de Rotterdam- I se promotor Theo Huizenaar in de nieuwe sporthal Catharijne een in ternationaal programma met in de I hoofdpartij de Nederlandse zwaar - j welterkampioen Joop Verbon. Vorige maand is het profboksverbod dat al I jarenlang in Utrecht gold. voorlopig voor één jaar opgeheven. Voetbal De Engelse eerste-divi- siever. Everton heeft de achterhoe despeler Keith Newton van Black burn Rovers overgenomen voor een transfersom van 860.000 gulden. Het bedrag is een record voor een ach terspeler in Engeland. VOOR DINSDAG 16 DECEMBER Hilversum I. 402 m. AVRO: 18.00 Nws. 18.11 Radlojourn 18.25 Stereo: Lichte ork. muz. met zangsol. (opn.) 18.50 Paris vous parle. 18.55 Voor de kind. 19.00 Trefpunt: discussie-rubr. voor act zaken 19.30 Nws. 19.35 Vanavond: vrolijkheid, muz. aot. en wetenswaardlgh. 22.00 Gonk!: satirisch progr. 22.30 Nws. 22.38 Meded. 22.40 Radlojourn. NOS. 22.55 Zin Tuig nr. 6: kunstkroniek Rotterdam Tot slot komt Anneke Wills met de voor velen geruststellende mede deling: „Ik ben echt in Rotterdam geboren en daarna nog twee keer (Van onze rtv-medewerkster) HILVERSUM GPD Scrooge en Marley, het onvergetelijke verhaal van Charles Dickens, weer eens ten tonele te voeren in de tijd rond Kerstmis, is geen simpele zaak. Het ls een wat afgerond stuk literatuur, door Willy van Hemert een jaar ge leden voortreffelijk op het tv-scherm gebracht. Toch heeft de AVRO-radio het aangedurfd deze Christmas-Carol uit te zenden, maar dan als musical een waagstuk op zichzelf, heilig als onze klassieken nu eenmaal zyn. De tekst van deze musical is ge maakt door Hans Andreus en Annet van Battum, de muziek is van Joop Stokkermans. De klassieke vrek Scrooge en zijn plaaggeest Marley vindt U in dit verhaal wel terug, maar deze aangepaste vorm zit vol verrukkelijke anachronismen, gees tig bedacht en bepaald niet storend. En waarom ook niet? Het gegeven is in zekere zin tijdloos, gierigaards en uitbuiters komt men nog steeds te gen. Scrooge and Marley, een musical geheel in eigen AVRO-produktie ge maakt, wordt vertolkt door een keur van artiesten. Om enkelen te noe men: de rol van Scrooge wordt ge speeld door Henk van Ulsen, Mar ley door Paul Deen, Bella door Cor- rie van der Linden. Cratchitt door Jan Borkus, Cratchitts vrouw door Piet Koster, hun ongelukkige zoon tje Tim door Gerry Mantel, neef Fred door Hans Veerman en de bei de doodgravers door Kees van Ooyen en Ton Foletta. De AVRO zal deze musical op 23 december via Hilversum 1 uitzenden als onderdeel van het dinsdagavond- programma „Vanavond" van 20.10 uur tot 21.30 uur. Enkele liedjes uit deze musical zullen tussen kwart over vier en zes uur op eerste kerstdag opnieuw worden uitgezonden. 23.55-24.00 Nws. Hilversum II. 298 m. KRO: 18.00 Stereo: Metropole ork. 18 19 Ultz. van de Kathol. Volkspart. 18.30 Nws. 18.41 Act. 19.00 Licht ens. en sol 19.40 Concillepostbus. 19 45 Wie is in Godsnaam Jezus Christus?, t lez. 20.0 Stereo: Radio Filharm. ork en sol oude. klas. en mod muz. 20.45 Ultgeschak., reeks beschouw. over I ouder worden en ouderdom. 21.00 Seml klas. en mod. kamermuzl (opn.) 21.30 Dinsdagavondtheater: Verloren Jeugd progr. over de dichter Dylan Thomas. 22.25 Overw. 22.30 Nws. 22.38 Parlem. overzicht. 22.45 De zingende kerk, muz. iez. 23.00 Kontekstmagaz. waarin op dingen wordt doorgepraat. 23.30 Stereo; Jazzconcert. 23.55-24.00 Nws. VOOR WOENSDAG 17 DECEMBER Hilversum I. 402 m. VARA: 7.00 Nws. en ochtendgymn. 720 Soc. strijdl. 7.23 Stereo: Lichte gram. muz (7.30 - 7.35 Van de voor pagina). VPRO: 7 54 Deze dag VARA 8.00 Nws. 8.11 Act. 8.20 Stereo, lich te gram. muz. (8.30-8.35 Van alle markten thuis, praatje voor de huls vrouw) 9.00 Stereo: Klas symfoni sche muz. (gr.) 9.35 Waterst 9.40 Schoolradio. 10.00 Lichte gram. muz. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Nws. 11.02 Voor de vrouw. 11 40 Stereo, Planore cital: klas. muz. (gr.) 12.05 Promenade ork. en zangsol.: operettecom 12.54 Voor het platteland. 13.00 Nws 13.11 Act. 13 25 Lichte orgelmu. 13.45 Ge sproken portret. 14.00 Stereo: Fragm. uit Amerlk. musicals (gr.) 15.15 In de Toonzaal: mod. muz. progr. voor de Jeugd met com. 16.00 Nws. 16.02 Stereo Ned. Chansons. 16.20 Mod. muz. (opn.) 16.50 Stereo: Planoduo: klas. muz. muz. (opn.) 17.10 Stereo: Klein Radio- koor: klas. lied. 17.30 Stereo: plano- recital: klas. muz. (opn.) 17.55 Meded. Hilversum II 298 m. NCRV7.00 Nws. 7.10 Het levende woord 7.15 Op het eerste gehoor: klas. en seml-klas. muz. (gr.) (7.25 Horen en zien; 7.30 Nws. 7.32 Act.) TROS: 8 00 Nws 8.11 Luister uit én thulai verz. progr. voor de militairen (8.30* 8 32 Nws. 9.00 9 10 Gymn. voor de huls vrouw). 9 30 Voor de kleuters. 9.45 van 1686 tot. vandaag: comp. en hun werk. muz. lez. 10.15 Voor de vrouw. 11 00 Nws. 11.02 Plek Uxir: wédstr. progr. 11.45 Act. 11.55 Meded. KRO: 12.00 Stereo: Van twaalf tot twee; gevar. progr. 12.22 Wij van het land. 12 20 meded. t.b.v. land- en tuinbouw: 12.30 Nieuws 12.41 Act, 13.00 Raden maart 13 15 ondernemend) NCRV: 14.00 klas» en mod. ork. muz. (gr 15.00 In 't zil ver: progr. voor oudere luisteraars 16.00 Nws. 16.02 Stereo: Voor de jeugd 17.00 Twien-Popradlo voor t(w) leners. Overheidsvoorl.. 17.50 O en W - act. onderwijsproblemen. Vraaggesprek v. Henk van Stripriaan met de Inspect, generaal voor het onderwij. dr. A. da Jong. Hilversum III. 240 m. NCRV: 9.00 Nws. 9 02 Zing. zing. zing: lichte voc muz. 10.00 Nws. 10 03 Mengelmuze: nwe langspeelpl. met kri tisch com. NOS.: 11.00 Nws. 1103 'muz.-lezen. (12.00 Nws AVRO: 13 00 Nws. 13.03 Act. 13.06 Zet, 'm op: pi.- progr (14.00 Nws). 15.00 Nws. 15 01 Arbeldsvit. 16.00 Nws. 16.03 Gtm- miCk,L1i?ht ProBr- 17.00 Nws. 17.02 act. 17.05-18.00 Pop- en countrymuz, TELEVISIEPROGRAMMA'S Nederland I. NOS/NOT 10.45-12.00 School-tv KRO: 17.00-17.45 Voor de kind. NOS. Kleur: De Fabeltjeskrant NOS. 19.00 Journ. NOS. 19 07 Scala Infor, progr. CVK/OKOR 'RKK19,31 Ken merk: de wekelijkse Inform, rubr. over ®n samenlev. N.O.S. 20.00 Journ. 20.20 Ultz. van de Volkspart. voor Vrij heid en Democratie N.O.S.20.30 Bns- togne (Battleground), speelfilm Rijks keuring 14 jaar) 22 25 Ultz Sticht. Socut N.O.S.: 22.40 Toonbeeld- Radln- Kamerork. Klass. muz. 23 20 Finale zesdaagse Amsterdam. 23.50-23 55 Journ. Nederland II. N.O.S 18.50 Kleur: de Fabeltjes krant. N.O.S.19.00 Journ KRO 19 03 Mik: muz. am progr. N.O.S. 20.00 Journ. KRO: 20.20 Kleur; Politie New A ork tv-serle. 20 45 Kleur progr. rond de fameuse prima-ballerina Margot Fonteyn 21.35 Zelf Doen advlezen- rubr. Bond Zonder Naam: 22 15 Zie onj-ep doe wel NOS.; 22 25 Journ TELEAC: 22.30 Inform, progr. cursus Spaans voor beginners 22 45-23.16 Le vende Filosofie les 11 herh.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1969 | | pagina 5