Couperus' tijd aan de Wassenaar se herleeft 'De baby in de boom' had succes in Arnhem Jeugd is niet zólekker-zó gezond Cameraploeg filmt op het strand Open brief aan minister Joan Sutherland zingt in Den Haag en gióteren Conclusie seksrapport; programma met versgebrande hazelnoten Herb Alpert en z'n brassband naar Nederland WOENSDAG 8 OKTOBER 1969 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 5 ADVERTENTIE NOORDWIJK AAN ZEE WASSENAAR/KATWIJK In Den Haag, Scheveningen en Was senaar Is men druk bezig met de i verfilming van „De boeken der kleine zielen" van Louis Couperus voor de tv. Aan de Wassenaarse Slag bij voorbeeld wordt op het ogenblik gewerkt aan een scène, waarbij Ellen Vogel in fin-de-siècle-kle- dij in de rol van Constance met Lex van Delden als haar zoon Addy, in cape en kuitbroek, langs het winderige strand loopt. De eerste van de tien afleveringen die de NCRV op het scherm zal bren gen zal op maandagavond 10 novem ber a.s. worden uitgezonden en ver volgens met een frequentie van on geveer drie uitzendingen per maand. Het gaan tien volledige (hoofd>- j films worden van elk zeventig minu ten zendtijd. Totaal dus een bijna i twaalf uur durende voorstelling. Het stuk. in de bewerking van Yvonne Keuls en onder regie van Bob Löwenstein, geassisteerd door iscript-girl Fred Koster en met Peter Puts aan de camera, heeft een be- zetting waaraan bijna alle groten van het Nederlandse toneel hun me dewerking verlenen. Om enkele na men te noemen Albert van Dalsum, &e zich tohc nog maar eens voor een rol heeft laten strikken, Ank van der Moer, Lia Dorana, Josephine v. Gasteren, Julien Schoenaerts, Gijs- bert Tersteeg en Erik Schneider. De produktie begon eind maart en met een onderbreking van vier we ken is men doorlopend hard aan het werk geweest. Volgens het werkschema moet de gehele operatie op 22 november ge reed zijn; de eerste uitzending is dan al de ether ingegaan. Vele opnamen moesten in alle vroegte gemaakt worden, omdat men uiteraard geen storende heden daagse elementen als strandwande- lende hippies en voorbij jakkerende zandauto's voor de camera's kon ge bruiken. Verder moesten ook in Duitsland en in de Oostenrijkse sneeuw filmbeelden geregistreerd worden. Louis Couperus was een fijn be spieder van het mondaine en scan daleuze leven en hij wist zijn waar nemingen op charmante en elegan te wijze onder woorden te brengen. Ellen Voc/el en Lex van Del den in kledij uit de tijd van Louis Couperus tijdens de verfil ming van „De Kleine Zielen" op het Wassenaarse strand. Het moet daarom voor vele tv-kij- kers een belevenis zijn om via het oog van de camera een quasi-heime- lijke blik te mogen werpen in dat specifieke Haagse wereldje van daar en toen f PALACE HOTEL»^ eveneens het gehele jaar geopend I1 *s Winters speciaal voor congressen diners festiviteiten 10-100-300 personen VRAAG ONZE PROSPECTUSSEN ZONDAGMIDDAG THE DANSANT BAR DANCING "MIRAMAE" ARNHEM (GFD) [i breid en verschillend Hoe uitge bet pro gramma van de tweede dag van de zevende internationale filmweek ook was, het nieuws uit Arnhem draagt ditmaal vooral de signatuur van Pim de la Parra en Wim Verstap- tpen. j Het niet aflatende tweetal van Scorpio-films heeft namelijk aan het begin van de Arnhemse mani- ffestatie een „open brief" aan minis Klompc gestuurd waarin niets minder is ontvouwd dan een plan voor de produktie van speelfilms in Nederland. Pim en Wim stellen in hun brief dat er internationaal een ontstellend overschot aan korte speelfilms is en de door CRM gesubsidieerde kor te films van de afgelopen jaren minder succesvol zijn geweest dan de buiten CRM om gemaakte speel films. Waar bovendien naar hun mening korte films in de meeste ge vallen geen goede of in elk geval een bedrieglijke voorbereiding heb ben gevormd tot het maken van een avondvullende speelfilm en Neder landse filmmakers daardoor in ieder geval te weinig met begrippen als „bioscoop" en „publiek" vertrouwd zijn geraakt, menen de beide Scor- pio-filmers dat „het huidige systeem van subsidies door de overheid voor zogenaamde vrije korte films dient te worden gestaakt". Het aldus vrijgekomen geld moet naar de mening van het tweetal van eerste (en in enkele gevallen ook tweede) avondvullende speel- films van Nederlandse cineasten. Deze overheidsubsidies zouden, al dus de brief, moeten worden toege kend door een commissie die in prin cipe bestaat uit alle Nederland se producenten en regisseurs, die minstens een avondvullende speel film hebben geproduceerd of gere gisseerd gedurende drie voorgaande jaren. Het produktiefonds moet in de nieuwe opzet, zoals Pim en Wim die zich gedacht hebben, wel blijven be- I staan, maar het zou een ande re naam en een andere samenstel- opeenomen. Nieuw tenslotte is ook het voorstel de overheid met ingang van 1971 jaarlijks een extra half miljoen be schikbaar te laten stellen als pre mies voor Nederlandse avondvullen de speelfilms, die opmerkelijke re sultaten hebben geboekt aan de kas sa's van Nederlandse bioscopen of op buitenlandse filmfestivals. In het nieuws in Arnhem was ver der zonder twijfel de jonge Joegosla vische regisseur Boro Draskovic, wiens film „Horoscoop" uitstekend werd ontvangen. In de loge gezeten naast de Joegoslavische ambassa deur dr. DJura Nincin en diens echt genote kon de maker van deze zwartwitfilm ervaren hoe na het succes van zyn film in Berlijn en op het Joegoslavische festival in Pu- la nu ook Arnhem onder de indruk van zijn met simpele middelen ge maakte werkstuk raakte. Zelden zal met zo weinig middelen het pro bleem van de landerigheid, van de min of meer noodgedwongen verve ling zo indringend in beeld zijn ge bracht. In de middagvoorstelling ging Francis Ford Coppola's ..De rain- people". Een naar bedoelingen onder de oppervlakte tastende Amerikaanse film over een jonge vrouw, die haar man naar zij meent tijdelijk verlaat en een wat zielige lifter, die zy onderweg oppikt. Een niet geheel en al gaaf verhaal, dat echter op lokaties die door de ge hele Verenigde Staten verspreid NOUCHKA VAN BRAKEL moeten hebben gelegen door Wilmer Butler in prachtige beelden is gevat. Toch werd de middagshow voor een belangrijk deel gestolen door DEN HAAG 's-Werelds grootste sopraan. Joan Sutherland, komt naar ons land voor één enkel concert in Den Haag. Zij treedt cp met het Re sidentie-Orkest, op zaterdag 11 okto ber in het Congresgebouw, onder lei ding van Richard Bonynge. Op dit galaconcert met het Resi dentie-Orkest zal Joan Sutherland aria's vertolken uit Handels „Julius Caesar", Haydns „Orfeo" en uit „Les Huguenots" van Meyerbeer; zij zal het concert besluiten met de „slaapwandelscène" uit „La sonnam- bula" van Bellini. Het programma vermeldt voorts een Sinfonia concertante van J. Chr. Bach, een Divertimento van Mozart en Balletmuziek uit Rossini's „Wil helm Teil". De enige keer dat Joan Sutherland tot nu toe in ons land is opgetreden was zeven jaar geleden, in 1962. Nouchka van Brakel. die met de twintig minuten film „De baby in de boom" een speels werkje aan de filmweek bleek te hebben bijgedra gen. Drie Amsterdamse jochies zien hun vrije middag bedorven doordat zy op het kleine zusje van een van j hen moeten passen. Door van de nood een deugd te maken en het I kind in de kinderwagen een plaatsje I in hun wilde spelletjes te geven, wordt het toch nog een fijn dagje. Jan de Bont schoot de aantrekke- I lijke kleurenplaatjes, waarmee I Nouchka van Brakel een enkele I keer aan de montagetafel wat te lang van stof. omdat zij kenne- lijk geen afstand van haar mate riaal wilde doen het werkje maakte, dat haar de gunst van het publiek bezorgde. Plus de kennelijk niet verwachte en wat schuchter ge accepteerde bloemen van de organi satoren van deze zevende internatio nale filmweek ln Arnhem. NEDERLAND I 5.00 Voor de kinderen (AVRO) 6.50 De fabeltjeskrant (NOS) 7.00 Journaal (NOS) 7.07 Seala: informatief programma (NOS) 7.30 Kenmerk: wekelijkse informatierubriek over kerk en samenleving (CVK/IKOR/RKK) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 Herhaling van filmreportage „Bericht uit Biafra" van Louis van Gasteren, die de Staatsprijs voor de Filmkunst 1969 heeft verworven (NOS) 8.56 Rechtstreekse reportage eerste helft van voetbal wedstrijd AC MilanEstudiantes de la Plata in het San Siro Stadion in Milaan (NOS) 9.45 Zendtijd politieke partijen, PSP (NOS) 9.55 Reportage tweede helft AC MilanEstudiantes (NOS) 10.45 Uitzending Stichting Socutera (NOS) 10.50 Journaal (NOS) NEDERLAND II 6.50 De fabeltjeskrant (NOS) 7.00 Journaal (NOS) 7.03 Het Audubon Natuurtheater Het Algonquin Park, documentaire film, in kleur (AVRO) 7.28 Info: maandelijkse advies- en informatierubriek (AVRO) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 Grand Gala du Disque Classique (AVRO) 9.20 Spreekuur: medische rubriek (AVRO) 9.50 Grand Gala du Disque Classique (AVRO) 10.30 Journaal (NOS) 10.35 Levende filosofie les 1 (Teleac) Het mooiste wat de televisie te bieden heeft, is natuurlijk voetbal, dus Avro's Sportpano- rama heeft ongetwijfeld een goe de greep gedaan met de gehal veerde Engelse leaguewed strijden die het eens per maand op de Avro-dinsdag zal uitzen den. Gisteren was het Derby County-Manchester United, een voortreffelijke keus. ton eerste omdat het pas gepromoveerde Derby County de verrassing van deze competitie is en ten twee de omdat we Manchester Uni ted goed kennen en u weet: wat de boer kent dat vreet hij het liefst. Het commentaar van Ruud ter Weijden stelde me te leur. Hij had het toch vrij ge makkelijk. kende de samenvat ting uit zyn hoofd (zoals af on toe bleek), hoefde zich dus niet zo zeer op het spel te concentre ren. maar stelde zich deson danks tevreden met loos gepraat en weinig informatie. De meest loze opmerking: „Derby County heeft een bijzonder enthousiast team, vooral de spelers". We kregen te weinig over die spe lers te horen, geen woord ook over de tactiek, en wel later in Televizier een interviewtje met Billy Wright over de supporters- rellen in Engeland, maar geen Interviewtjes over de wedstrijd zelf. De moderne sportjournalis tiek is ondenkbaar zonder na der commentaar van de beide trainers of van een speler die een belangrijke rol ln de wed strijd heeft gespeeld. En het had zo gemakkelijk gekund, omdat de wedstrijd al op zaterdag ge speeld werd. AVRO's Televizier zette dit keer geen hoedjes op, maar be steedde wel aandacht aan het wereldrecord skippy-springen van de heer Knol die daarbij één bal versleet, zoals hij trouw hartig meldde. Ook de 94-Jarige die na 20 jaar blindheid weer kon zien. kwam in beeld, an te recht natuurlijk. Ik vroeg me wel af of het zin heeft vragen met ingebouwd antwoord te stel len als: „Vond u het fijn weer te kunnen zien?" en „Had u het ooit durven dromen?". Waarom niet gevraagd, welke dingen hU nu gezien had die hij n>x>it eer der had gezien 'televisie-inter views bijvoorbeeld), welke din gen anders waren dan hij ge dacht had. of hij in zijn blind heid de kleur er by gedacht had en de kleuren hem nu verrast hadden door hun scherpte, en of hij nu naast de winst van het zien misschien ook iets verloren had nu zijn blindheid voorbij was. Als Je naar zo'n man toe gaat. bereid je je toch even voor op wat Je gaat vragen, want zo vaak krijg je de kans niet om iets te weten te komen van ie mand die na 20 Jaren plotseling weer kan zien Er waren ook nog beelden uit Oost-Duitsland, Toxopeus en Zijlstra werden geinterviewd en Willeke Alberti hoefde niet eens een liedje te zingen in ruil voor de oproep haar koffers terug te brengen, dus wat zullen we kla gen? Nico Scheepmaker VOOR WOENSDAG 8 OKTOBER Hilversum 1 ,402 m. (Door Pieter C. Rosier) LEIDEN De Nederlandse jeugd gedraagt zich in seksueel opzicht vrij, maar niet losbandig. Zij blijkt voor het overgrote deel voldoende tot redelijk te zijn voor gelicht, hoewel er in gezinsver band nog maar aarzelend over seks wordt gesproken. Vooral de vaders laten hetwanneer het om de seksuele opvoeding van hun kinderen gaat, afwetenIn vele gevallen helpt de televisie een ge sprek over seksualiteit op gang brengen. Overigens neemt de jeugd in meerderheid een afwij zende houding aan tegenover homoseksualiteit. Dit zyn enkele van de vele con clusies van het rapport „Seksualiteit in Nederland", dat dezer dagen is verschenen als speciale uitgave van het weekblad „Margriet". Het lijvige rapport is het resultaat van een on derzoek dat in opdracht van De Ge- illustreerde Pers N.V. door Attwood ling moeten krijgen. Onder meer Statistics Nederland N.V. werd uit- ken van de meerderjarigheid seksue le relaties heeft onderhouden, be langrijk vroeger dus dan de gemid delde bruiloftsdag. De droom van ve le moeders „myn dochter wit op het altaar" schynt in talloze gevallen inderdaad alleen maar een droom te zyn. Van de jongens en meisjes tus sen 16 en 21 jaar heeft 71 van de jongens en 77% van de meisjes nooit geslachtsgemeeenschap gehad.Vier procent van de meisjes, die al eens met een jongen naar bed zijn ge weest. deed dat al op vijftien- of zestienjarige leeftijd. De jeugd uit de grote steden blykt op het ge bied van het seksuele verkeer opval lend meer ervaring te hebben dan die van het platteland. Van de jon gens en meisjes uit de drie grote ste den geeft 33% en 35% op al eens geslachtsgemeenschap te hebben ge had. Op het platteland liggen die percentages veel lager: 18% van de jongens en 13% van de meisjes. Vol gens het rapport maakt de Neder landse jeugd behoedzaam gebruik van voorbehoedsmiddelen. Achten- VARA: 18.00 Nws. 18.11 Act. 18.20 ültz. van D'66 18.30 tereo: Klink Klaar, zonder nonsens 19.30 Nws. Q9.35 middel of methode wordt het con- r«k. De term „tamelijk belangrijk" ho libhhon rr.oK„,„i,f X3,i werd gebezigd door 48% van de jon- i Licht instrumentaal trio. 20.30 Stereo te hebben gebruikt. Bij de „laatste keer" voor de enquête antwoordde 63% van de jongens en 68 %van de meisjes wél een voorbehoedmiddel te hebben gebruikt. Als voorbehoed middel of -mrthode wordt het con doom het meest door de jeugd ge bruikt. Van de meisjes heeft nog een vrij groot aantal opgegeven coïtus interruptus toe te passen. Wat het „ontdekken van het eigen lichaam" betreft, zegt 71% van de jongens en 44% van de meisjes aan zelfbevre diging te hebben gedaan. Opvallend is dat van de jongens 7% en van de meisjes 16% op het twaalfde jaar voor het eerst aan zelfbevrediging heeft gedaan. Voor het veertiende jaar begint 23% van de jongens en 24% van de meisjes met zelfbevre diging. Daarna lopen de cijfers wat uiteen: van de jongens geeft 46% op tussen het veertiende en achttiende jaar met zelfbevrediging te zijn be gonnen, van de meisjes 19%. Op de vraag „Hoe belangrijk is zouden er leden van de hiex-boven gevoerd. Er staat onder meer in te dertig procent van de jongens en seksualiteit voor jou persoonlijk?" genoemde commissie van regisseurs lezen dat ruim een kwart van de ge-tweëenveertig procent van de meis- antwoordde 22% en producenten in moeten worden I enquêteerden nog voor het ge-1 tweëenveertig procent berei- I jes verklaarde by de „eerste keer" 20% van de van de jongens en meisjesheel belang- AD V ERTENTIE gens en 42% van de meisjes. Niet zo belangrijk: 23% en 31% en onbe langrijk: 3% en 4%. Wie meent dat althans de jeugd door alle publiciteit van de laatste tijd enig inzicht gekregen zou hebben in de achtergronden van de homoseksualiteit en daardoor tole ranter zou staan tegenover de ho moseksuelen dan de volwassenen komt bedrogen uit. Het aantal jeug digen dat een afwijzende houding aanneemt tegenover de homoseksua liteit is relatief zelfs nog wat gro ter dan bij de volwassenen en er is geen verschil tussen jong en oud wat betreft het oordeel over het recht van de homoseksueel om op eigen maneir te leven. Dit recht wordt in elk g«val door meer dan de helft van de ondervraagden erkend. Slechts 24% van de Nederlandse mannen (en 22% van de vrouwen) vindt homoseksualiteit aanvaardbaar of neemt een neutrale houding aan. De overigen plaatsen homoseksuali teit in de vakjes: aangeboren af wijking. ziekte, onnatuurlijk, vies. on aanvaardbaar. seksueel gedrag. Dat de jeugd evenmin tolerant is op het terrein van de honvDseksualiteit blykt uit de cijfers. Slechts 22 %van de jongens en 16% van de meisjes vin den homoseksualiteit zonder meer aanvaardbaar: 31% en 23% zien het als onnatuurlijke afwijking, 20% en 23% als een ziekte. Een opmerkelijke conclusie tot be sluit: alleen Jongemannen (in de leeftijdsgroep van 21-35 jaar) keu ren voorechtelijk geslachtsverkeer goed (84%), althans wanneer de partners van plan zijn binnenkort met elkaar te trouwen. Van de vrou wen in deze leeftijdsgroep is 64% de zelfde mening toegedaan. Daarna is een duidelijk aflopende aanvaard baarheid te constateren, naarmate het meisjes minder voor de Jongen voelt. Het rapport van „Margriet" maakt duidelijk, dat de Nederlan der in woorden af en toe wel pro gressief is, maar dat zijn gedrag niet altijd in overeenstemming is met die moderne opvattingen. Kortom: de seksuele revolutie laat in Nederland nog op zich wachten. VARA-Dansork. met sob: 20.55 Acht. Gespr. 21.15 Stereo: Licht Instrumen taal ensemble. 21.45 Nou. en...! act. satorlsch progr. 22.15 Country en Wes tern muz 22 30 Nws. 22.38 Meded. 22.4 Act. 22.55 Stereo: Fluit en harp: mod. muz. 23.20 Radio Jazz Magazine 23.55-24.00 Nws. Hilversum 2, 298 m. NCRV: 18.00 Country en Western muz. 18.30 Nws. 18.41 Act. NOS: 19.000 Openbaar Kunstbezit 19.10 Kinderlan den discussie 19.35 Geen onderdaan, m r burger, reeks ultz, over de staatkundige vorming van de Neder lander 19.50 Progr. voor blinden en slechtzienden 20.00 Radlophllharmo- nlsch ork. en sol.: klass. muz. In de pauze: pim. 21.05-21.25 Fermate. een luchtig pauzeprogr. 22.10 Nederl. als vakantieland te duur?. dlscus6leprogr. 22.30 Nws. 22.38 Parlementeoverzicht. 22.45 Stereo: X, een sprong ln 't duis ter 23.55-24.00 Nws. VOOR DONDERDAG 9 OKTOBER Hilversum 1, 402 m AVRO: 7.00 Nws, 7.10 Ochtendgymn 7.20 Stereo: Lichte gram.muz. 8.00 Nws 8.11 Radlojoum. 8.20 Stereo: gram.muz. (8.30-8.33 De Groenteman) 8.50 Morgenwijding 9.00 Stereo: Klank- Juwelen (gr.) 9.35 Waterst. 9.40 School radio 10.00 Voor de kleuters 10.10 Arb - vit. (gr.) (11.00-11.02 Nws.) 11.30 Rond om 12: progr. voor de vr. (11.55 Beurs- ber. 12.30 Sportrevue 13.00 Nws. 13.11 13.30 't Muzikantenuur: Festival van Vlaanderen. 1430 Literair progr. 15.00 Voor de zieken 16.00 Nws. 16.02 Stereo: Scala: ontmoetingen met Jonge Nederlandse kunstenaars: I. Alt n plano: klass. muz. II. Fluit en claveclmbel klass. muz. III. Instru mentaal trio met zangsol. 17.00 Tussen ln: lichte gram .muz. i Voor de Jeugd. 10 plus en 20 min voor de tieners 17." 17.56 Meded. Hilversum 2, 298 m. KRO: 7.00 Nws. 7.10 Het levende woord 7.15 Stereo: Badlnerle: klass. en mod. muz. (gr.) 8.30 Nws. 8.32 Voor de hulsvr (9.00-9.10 Gymn. voor de hulsvr.) NOS: 10.00 Wat heet dat kind pedagogslche lez. 1020 Stereo Muz uit de Barok KRO: 11.00 Nws. 11.02 De Zonnebloem: progr. voor de zie ken. 11.55 Meded. NCRV: 12.00 Los- Vast: gev. progr. 12.26 Meded. t.b.v. land- en tulnb. 12.30 Nws. 12.41 Act.). 174.00 Stereo: Killma Hawallans Show 14.26 Stereo: Claveclmbelrecltal klass. muz. 15.00 Herv. ml dagdienst NOS: 15.30 Meer over minder: progr met meer inform over mensen en dingen die minde? op de voorgrond treden (16.00-16.02 Nws.) NCRV: 17.45 Sportact Hilversum 3. 240 m. NCRV: 9.00 Nws. 9.02 Teru; van weggeweest; muz. van toen voor luis teraars van nu 9.30 Zzoeflicht In strumentaal progr. 10.00 Nws. 10.03 Muz. bij de koffie (11.00 Nws.) NOS: 12.00 Nws. 12.03 Herman Stok presen teert. KRO: 13.00 Nws. 13.03 Act. 13.08 TNT: muz. van één tot twee 14.00 Nws. 14.03 Pop-In: gezellig aanplaten 16.00 Nws 15.03 Holster: pop- en coun- trymuz. 16.00 Nws. 16.03 lORRRrrr hitparade 17.00 Nws. 17.02 Act. 17.07- 18.00 Draaljyofdraallk verz pi prog*. TELEVISIEPROGRAMMA'S Nederland I NOT/NOS: 11.00 Schooltelevisie NOS 11.30-12.45 KI Rep van ëet bezoek van de bemanning van de Apollo XI aan Adam NOT/NOS: 14.00-14.50 Schooltelevisie NOS: 18.50 KI De Fa beltjeskrant NOS: 19.00 Journ. VPRO: 19.07 Zendtyd een ongebruikelijke visie op het leve. op aarde. NOS: 20 00 Journ. en weeroverzlcht VPRO: 20.20 Berichten uit de samenleving: lunsr. kitsch en de filmweek Arnhem 21.00 KI.: AaaH!show rond Adële Bloe- mendaal 21.30 Che Quevara. documen taire 21.50 Filmers bulten het gareel: gesprekken met Jonge Italiaanse ci neasten NOS: 22.30-22.35 Journ Teac: 22.45-23 15 Organiseren en Leiding g Les 2 (herh.) Nederland II NOS: 18.50 KI.: De Fabeltjeekrant NOS: 19 00 Journ. 19.03 Scala: inform. &rogr. 19.30 Van gewest tot gewest. OS: 20.00 Journ TROS: 20 20 TROS- Toto: TV-wed6trlJdspel 20.35 Roosje zag een knaapje staan...: muzikale 6how 21.00 Wegwezen: quiz voor auto rijdende echtparen 21.35 KI De zeven Zeeën: I. De Rode Zee. TV-serle NOS 22 25 Journ CVK IKOR: 22.30-23.00 Vragenreeks 2Gods Evenbeeld. DEN HAAG De Amerikaanse componist en dirigent Herb Alpert komt zondagavond 9 november met zijn orkest. The Tijuana Brass, naar het Haagse Congresgebouw. Herb Alpert, wiens platen de laat ste Jaren over de gehele wereld wor den verkocht, kreeg vooral bekend heid door zyn in zeer eigen styi ge speelde evergreens als „A taste of honey" en nieuwe als Tijuana taxi" en „Casino Royale". Het concert is Herb Alperts eerste optreden in Europa. Van Herb Alpert en The Tijuana Brass' Haagse concert worden tv-op namen gemaakt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1969 | | pagina 5