n Dierenasiel in de zomer Cliem-Y verhuist naar Alplien aan den Rijn Leiden graaft in Meren- wijk Dr. Tolenaar 25 jaar in Elisabetliziekenluiis Straf is te licht ■■■■■■■■■■■■■■■li m j;R0TI, LEUGEN" OM HOND OF KAT KWIJT TE RAKEN 99 Herensingelkerk achter actie Waardgracht Ideeën bussen in Leiden Woord en Beeld nu in Leiden WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1969 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 3 Huisdieren gaan in deze zo- ermaandcn vaak „in pension" de baas niet vakantie is. Onze verslaggever Cees Onvlee bezocht dierenasiels in Leiden en Oegstgeest en zijn ervarin gen vindt u op deze pagina. LEIDEN „De mensen moeten eerlijker zijn voor zich zelf en voor hun huisdier De heer en mevrouw Baart, sinds twee jaar beheerder van het Nieuw Leids Dierenasiel aan de Besjeslaan, maken het dagelijks weer mee: de „grote leugen van veel mensen om hun hond of kat kwijt te raken. „Vooral in de afgelopen vakantie-weken zijn er weer heel wat huis dieren „afgedankt". En om zich van hun hond of kat te ontdoen zijn die „dierenvrienden" tot veel in staat Van dat „afdanken" van honden 1 i. j en katten, kunnen de heer en me- Acnter de rii£ vrouw Baars een fors boekje open doen. ..Tegenwoordig pikken we ze er zo uit", vertelt mevrouw Baars zon der veel ophef te maken. „Het is een kwestie van evvaring, de mensen le ren kennen. Hoe vaak gebeurt het OEGSTGEEST Wanneer u met vakantie gaat, zet dan uw huisdier niet op straat". De af- iiches met die tekst èn de afbeel- niet dat iemand ZUQ hond of kat ding van een triest voor zich uit V00'" een paar dagen komt brengen tturend hondje naast een vuilnis- omdat hij „een bruiloft" heeft, „een )dk hebben hun werk weer ge- paar da&en de stad uit moet", zit laan „Goed werkstelt de heer jmPt ..een verhuizing" of wat dan Elzevier Stokmans, voorzitter j ook- -Of zijn dier dan een paar da- van de Nederlandse vereniging tot *en bii ons in het asiek kan?" Dat bescherming van dieren, afdeling kan natuurlijk. Oegstgeest. nadrukkelijk. „Ieder aar weer. iedere grote vakantie. beha,ve het *valse' ad,es Itorden er tientallen honden en dat dle mensen opgeven, schrijven loezen „zomaar" door hun bazen we dan °°k altyd even het auto- ichter gelaten. „Zomaar" op niummer op Als we dat dan zeggen. traat gezet Als de mensen hier- (7ie ie de mensen altyd schrikken. n-daar de bordjes en onze affi- Bane worden ook. Laatst hadden we -hes hebben gezien, zullen ze mis- noe iemand met een rode sport- chien nog een keertje hebben na- i wagen. Oh, zei de man toen. En wil- edacht voordat ze hun huisdier de zyn hond eigenlijk toch maat: de stoep hebben gezet. En mis- j liever houden. Hij zou wel zien hoe hij chien hebben ze enige wroeging j het opknapte. Het schoot hem in- ekregen toen ze thuis kwamen eens te binnen dat hij nog een goede \n het bor dje zagen en de hond of kennis had. die best wel een paar ioes niet meer. Want er zijn weer eel wat dieren de deur uit ge looid. Bijna dagelijks heeft de po itie een zwervertje naar ons asiel dagen op die hond zou willen pas- sen. Voor het geval-dat hebben we toch maar zijn auto-nummer even bewaard. Want dikwijls tref je ..zwervertje". Zo'n hond blijft dan natuurlijk by ons. Maar de politie neemt dan wel het auto-nummer mee om eventjes een praatje met zijn baas te kunnen maken en een proces-verbaal op te maken De heer Baars, werkzaam als por tier bij Durisol in Leiderdorp ..omdat je van het asiel nu eenmaal niet aansluitend„Met het van honden of katten noeten brengen." Ons asiel" is, zo'n hond meestal een V2 uur later in et dieren tehuis Postbrug aan de laan bij ons aan. Of brengt de po iet einde van de Haarlemmer-1 litie de volgende dag die hond als rekvaart in Oegstgeest. Een asiel.' lat in de afgelopen weken bijzon- er druk „bevolkt" is geiveest. De nonchalante dierenvrien- vindt de voorzitter van de ctieve Oegstgeestse afdeling noeten hard worden aangepakt, jille straffen-van-nu zijn veel te icht. Net zoals op de mishande- van dieren staat er op het on- erzorgd achterlaten van huisdie- kunt leven' en „slechts" een geldboete. Dat isl <0p)kopen ieel te licht. Vorig jaar nog vond\is het eigenlijk precies hetzelfde. e politie tijdens een surveillanceMaar als er een kerel alleen of met nachts een zak met jonge hond- een paar vrienden komt informeren es. Die beestjes zaten onder het j naar een herder of een bouvier ngedierte. Dat is toch wel heel WOrden we altijd direct voorzichtig, rg. Jammer genoeg vallen dw. wantrouwig eigenlijk. Die opkopers lensen zo moeilijk meer te ach- haal je er ook onmiddellijk uit. erhalen Net als de mensen, die Soms dingen ze byV00rbeeld of als ier-of-daar hun hond een-twee- ;je om zekerheid te krijgen" zegt ne de auto uit schoppen. Wan- dat zo.n hond twintlg gulden kost eer mensen zoiets zien moetent is dat ei m e onmiddellijk het nummer van yoor prüsje_van_nlks voor ZQ.n e auto opschreven. Dan e dier Maar goed. die mensen gaan 0ll£6 rlTnï.T pr0CeS-! nooit met een hond de deur uit. Bo- eT aa 1 i vendien noteren we direct het num- De „arme diertjes", meesta.1mer Van de auto waarmee ze ziin [oor de politie „Er is een bui- gekomen. Dat doen we ook van men- engewoon goede samenwerking sen( die Wel met een hond of kat de opgepikt, vinden in het dieren- deur uitgaan. Niet altijd overigens: ehuis aan de Postbrug een bij-1 ajs er bijvoorbeeld een heel eezin In het Nieuw Leids Dierenasiel aan de „vergeten" Besjeslaan achter de Hoge Rijndijk, dat negen jaar geleden toen nog op Zoeterwouds grondgebied werd gebouwd, ziin dc drukste dagen weer achter de ruc Mevrouw Baars: ,,'s Zomers is hei altijd erg druk: met pensionhonden en zwervertjes. Er is zoveel aanbod dat we geen hokken genoeg hebben Maar honden weigeren doen we slechts als het niet anders kan. Im mers: als we zeggen „we zitten vol" tref je zo'n hond meestal een uurtje later op de laan aan. Want de men sen moeten zo'n beest kennelijk kwijt. Omdat ze met vakantie gaan Dan zeg ik meestal „We zullen nog wel een plaatsje voor hem vin den". Het is van twee kwaden het minst slechtste" De heer Baars over het andere „kwaad „We hebben 18 binnen- ren? Dat is zinloos. Want de politie zelfs in onze slaapkamers en die van van de middensoort en f2,50 voor en buitenhokken. Soms zeggen de I staat dagelijks voor de deur om een de kinderen" een kleine te runnen. „Als je niet mensen wel eens als ze zien dat ei zervertje te brengen. Soms zijn dat van beesten houdt, moet je dit werk meer dan één hond in zo'n overigens dieren, die wij onmogelijk meer kon- j W £20111CLdl gewoon niet doen", stelt de heer groot hok zit. dat dat geen stijl is. den hebben" I Baars nuchter. „En als je van uit- En dat ze wel eens even de dief en- Mevrouw Baars: „De afgelopen) Het is duidelijk: men moet een gaan houdt, nog minder. Want je bescherming zullen waarschuwen- weken hebben de dieren overal, door bijzondere dierenliefhebber zijn om moet jezelf eigenlijk helemaal weg- Wat moeten we dan doen? Die hon- het hele huis gestaan: in de keu- 'een asiel zoals het Nieuw Leids Die- [cijferen. Het is leuk werk, dat wel. den, die teveel zijn, de straat op stu- ken. In de gang, in de kamer en Geen iiiIbreidingsmogelijkheid renasiel is - ting zonder een particuliere stich- Maar je bent van bed-tot-bed bezig, winstoogmerk: f 4.00 De hele week. Goed, ar zyn tijden voor een grote hond. f3,00 voor een BODEGRAVEN Het Bodegraaf- se chemische bedrijf Chem-Y ver huist naar Alphen. Dit maakte de directie deze week via een circulai re onder de werknemers bekend. Het ligt in de bedoeling om in Al phen allereerst de produktie-uitbrei- dingen te realiseren, die in Bode graven niet meer mogelijk zijn. De verkoop, administratie en laborato ria zullen voorlopig nog in Bodegra ven blijven gehuisvest. De directie heeft deze beslissing genomen omdat het te kampen heeft met ruimtegrebrek. Aan de Noorder straat kon het bedrijf niet meer worden uitgebreid Als men in de toekomst het pand aan de Noor derstraat zal verlaten dan komt dit beschikbaar voor Cosmetics. Chem-Y heeft deze beslissing ge nomen omdat het steeds moeilijker In de zomermaanden worden vracht wagens al van de autowegen in Duitsland geweerd. Het stond al lang vast dat de nieuwbouw aan een spoorlijn zou moeten worden gerea liseerd In Bodegraven is intensief gezocht naar zo'n terrein. Uit be sprekingen met de spoorwegen werd duidelijk dat het onmogelijk zou zyn een spoorbaan aan te leggen naar het industrieterrein „Broekvelden" In Alphen is deze mogelijkheid wel aanwezig Daarom heeft de directie besloten om het nieuwe pand in de ze plaats te bouwen. De hoofdzetel blyft voorlopig in Bodegraven ge vestigd. Voor het personeel zal de vesti ging in Aiphen weinig consequenties hebben. De grondaankoop moet nog door de Alphense raad worden be handeld. Als deze er geen bezwaar Zeilen Tijdens de strijd om het internationale kampioenschap van Duitsland in de Pinnjollen is Hans van der Eist dinsdag als derde geëindigd. De dagzege van deze race. die bij Travemünde werd gehouden, was voor de D^tse Olympische kam- oioen van Tokio. Kuhweide. In de totaalstand is Kuhweide nu eerste weldig .net 2 9 punten. Van der Eist neemt j kantie hebben de tweede plaats in met 6.9 punten, Cricket De tweede testmatch tussen Engeland en Nieuw Zeeland. d:e jm Nottingham werd gehouden, is dinsdag in een draw geëindigd. Er dat het asiel officieel gesloten is <za- i terdags na twaalf uur tot maandag morgen acht uur en iedere dag na zessen), maar daaraan kan je je nooit zo strikt houden. Pas als het donker is, houden we er mee op. En dat „gesloten in het weekeinde" valt ook wel mee. Vakantie hebben we I ook niet. Maar erg vinden we dat j zelf niet. De kinderen gaan er wel een paar weekjes tussen uit. Wy niet. Wij zitten hier in de polder zo ge- j dat we eigenlijk altijd va- I hoe druk het soms i ook is En verder laconiek aanvul lend: „Hoe drukker het is, des te eerder we gewoon beginnen". En dan. tevreden wat reclame makend en de geruchten dat honden in asiels werd op de laatste dag door de het soms zo slecht hebben, voor voortdurende resen slechts één uur „zyn" Nieuw Leids Dierenasiel ge- onder goed „home De heer El- komt om eeri hondje uit te zoeken wordt de produkten met tankwa- tegen heeft hoopt men de produktie- tuier Stokmans: „Ze worden even1 - - 1 w-j—L-" ]oed als de pensionhonden en goed atten behandeld. Ze krijgen zo nogelijk een eigen hok en goed te ten. Maar voordat ze worden op enomen krijgen ze eerst van dok- er Krol een prik. Geen enkele iond of kat, een zwervertje of een luisdierwordt zonder te zijn in leent in het asiel aangenomen" In het dierentehuis aan de ostbrug heeft oppasser/verzor ger de heer Pas en zijn vrouw de J Jrote Drukte weer achter de rug. )e dertien binnen- en de negen ipecifieke buitenhokken hebben mral de laatste twee, drie weken rvervol gezeten. Of er geen gebrek ian hokken is geweest? Dierenbeschermings-voorman 'Izevier Stokmans zegt naden kend: „Genoeg hokken zullen er het hoog-seizoen nooit zijn. laar om er hokken te laten bij ouwen. kost veel geld. Dan zal er rond moeten worden aange- ocht. En een winstgevende on derneming is een asiel bepaald 'iiet. Er moet behoorlijk geld bij. Indanks de inkomsten van de lension-gasten honden f 3,50 w katten f 2,50 was er het af- ïelopen jaar een tekort van onge ler vijfduizend gulden. Want be halve het eten (pens, bruin brood, cater voor de honden en melk oor de katten „wanneer een heest iets anders wil eten. zal de haas dat zelf moeten betalenis het echtpaar Pas, dat verleden jaar december de familie Dijkema als- beheerder van het bijna tien jaar oude asiel is opgevolgd, ook volledige betrekking. „Hoe Maar de taak vail die mensen t's.l is het immers wat anders. Altijd gens over de Duitse en waarschijn lijk ook andere wegen, te vervoeren uitbreiding binnen rond te hebbrn. anderhalf jaar gespeeld. De score was Nieuw Zeeland 294 en 66 voor één, Eneeland 451 voor acht gesloten ZeUen De Nederlander Tie- men Vr'es is gisteren in Rosfock als zesde ee^ndied in de derde race voor het Europ?°s kamoioenschaD finniollen. Fr'ts Beek le<zde beslag op de tiende plaats. Winnaar werd de Pool Andrei Zawieja. Klassement na drie races: 1. Finaczy (Ho^t 34 pnt... 2 Za wieja (Pol.) 36 pnt.. 3. Beek (Ned.' 41.5 pnt. LEIDEN Na een paar va kantieweken van landschappelijke rust, wordt in de Broek- en Si- montjespolder weer het moderne lied van de arbeid gehoord: het geluid van een zware graafma chine die is begonnen met het uit baggeren van de polder slootjes. De aanwezigheid van deze kraan is voorlopig nog de enige zichtbare aanduiding dat de voor bereidselen voor de bouw van de Merenwijk nu echt een aanvang nemen. De polder ziet er. gezien van de stadskant. nog steeds on gerept uit. Hoe lang nog? De graafmachine gooit de bag- merken ivij altijd goed, wanneer''. gCr die ua de slootjes wordt ge in september het dierentehuis schept op de kant. Later zal deze .wegens vakantie" wordt gesloten, modder worden verspreid over de maar de bestuursleden voor j polderweiden, over een gebied dai spoedgevallen" altijd bereikbaar 500 bij 600 meter meet en langs d< 'en beschikbaar) zijn. Want\ siaagh- of Stinksloot ligt. In tier ügenlijk is het asiel nooit geslo- j dagen moet dit hele karwei ziji ten, ofschoon aan de openingstij- geklaard. Daarna worden om he den dagelijks van 9.00 tot 18.00\ bebaggerde gebied heen. modder decideerd van de hand wijzend: „Er is nog nooit een klacht binnen ge komen. Hoe tevreden de mensen wel zijn. blijkt wel dat veel mensen als ze hun hond komen afhalen, direct bespreken voor een volgende keer". (Foto's LD/Holvast) LEIDEN De parochieraad en j de priesters van de Herensingelkerk in Leiden zijn het na overleg met I het Katholiek Bureau voor Maat- schappelijk Werk van harte eens met j alles wat er gedaan kan worden om een eind te maken aan de onmoge- I lijke woonsituatie in de omgeving van de Waardgracht. Zy laten de vraag naar het ontstaan van deze toestand terzijde, maar ach- ten het een taak voor heel de Leid- se gemeenschap en bijzonder voer de stedelijke overheid om stappen te doen tot opheffing van deze nood toestand. Vandaar verklaren zy zich soli dair met de actie van het Waard- grachtcomité en vragen, dat de voor- j gestelde interpellatie van het raads- 1 lid Amptmeyer in de vergadering j van de gemeenteraad op 18 augustus doorgang zal vinden. Met de bedoeling van deze inter pellatie kunnen zij het volkomen eens zijn. Wat betreft de inhoud ervan maken zij een uitzondering aangaan- de de eis tot toelating van illegale huisbezetting in deze wijk. Aldus een mededeling van pastoor en kapelaans van de Herensingel kerk. LEIDEN We kunnen in Leiden in de komende week ons woordje meespreken over problemen, die stad en streek aangaan. Het kan uniek worden genoemd, dat in een periode van donderdag tor en met donderdag driemaal een bijeenkomst wordt gehouden, die we in Nederland in goed Engels „hearing" noemen. In twee va>\ de drie gevallen heeft men er een andere titel voor bedacht in- formatie-discussie-avond en open baar gehoor maar alle drie vallen onder dezelfde noemer. De komende week zal bewijzen of er belangstelling is voor deze wijze van inspraak. Te hopen valt dat de belangstelling goed zal zyn, want het is belangrijk, dat burgers meepraten over problemen, dde hun woongebied aangaan. Deze manier van werken is in Lei den nog een kasplantje en we zul len het dus moeten koesteren, om dat er voor de komende jaren vol doende problemen liggen om ge zamenlijk over te praten. Samen doordenken over zaken, die by wyze van spreken naast de deur liggen, kan nuttig zyn. W«» hebben er in Leiden pas een goed voorbeeld van gezien. De Volks universiteit K. en O. organiseerde in de afgelopen periode gespreks groepen als vervolg op een aanta' inleidingen over binnenstads- er. nieuwbouwproblemen. Wij hebben een gedeelte bijgewoond en gecon cludeerd, dat over de nieuwbouw fijn werd gepraat, maar wel wat in de ruimte. Veel minder abstract kon worden gesproken over zaken, die de bin nenstad betreffen. Dit gesprek krijgt in het najaar een vervolg en intussen wordt in kleine groe pen doorgepraat. Dat heeft, inmid dels geleid tot de lancering van één plan: een pendelbusdienst tus sen het parkeerterrein van de Groenoordhal en de binnenstad. Daarmee raken we het parkeerpro- bleek in het Leidse centrum, waar over B. en W. hun gedachten in een parkeernota hebben uiteenge zet. De gemeenteraad gaat er bin nenkort over praten, maar eerst wordt volgende week donderdag openbaar gehoor gehouden. Het is te hopen, dat velen van de gele genheid gebruik zullen maken een steen bij te dragen aan een zaak die zo actueel is. Een heet hangijzer is ook de stich ting van een nieuwe elektriciteits centrale ergens in de omgeving van Leiden. Biologen hebben in adressen aan de Leidse raad hun verontrusting uitgesproken over de eventuele gevolgen. Daarbij is het niet gebleven. Een commissie heeft voor volgende week dinsdag eer. informatie-discussie-avond belegd met een goed opgezet programma, waarover wij in de komende de gen zullen vertellen. Tenslotte de eerste van de drie hearings. Die is morgenavond en wordt georganiseerd door het Waard-comité, dat de bijna onbe schrijflijke woontoestanden in een deel van de Leidse binnenstad hiermee nog eens onder de aan dacht wil brengen. Woontoestanden, waarmee men niet tevreden is, blijken niet alleen in het oude deel van de stad te be staan, maar ook in nieuwe wijken. Wij werden toevallig gisteren ge confronteerd met vreugde in een vijftien jaar oud flatgebouw in Zuidwest vanwege het feit, dat een gezin de kelder heeft moeten oprui men. Een grote bak val vuil stond als bewijs op straat. De andere bewoners ergeren zich niet alleen aan het gedrag van het gezin maar zeggen vooral verontrust te zijn door het stank verspreidende vuil, dat zich kennelijk heeft op gehoopt. Opmerkelijke uitspraak van één van de bewoners: ..Ik wou, dat ik nooit uit de binnenstad in de buurt van de Waardgracht was verhuisd naar deze op zich zelf gerieflijke flat". Ook wonen in de nieuwbouw is niet altijd botertje tot de boom. Terug naar hearings en dergelijke vormen van inspraak. Ervaringen in andere plaatsen hebben geleerd dat het de burgerij brengt tot doordenken. Soms zijn daardoor goede ideeën uit de bus gekomen, die anders misschien waren blij ven sluimeren. Op deze manier kan het een vorm zyn van een ideeënbus, waarvan de gehele ge meenschap of een deel daarvan voordeel kan hebben. uur behalve zondag zoveel gelijk de hand wordt gehouden. kaden opgeworpen om het op tc spuiten zand vast te houden. Me dit opspuiten denkt men hal september te kunnen beginnen. Ondertussen schiet men ooi flink op met het project dat d< Merenwijk definitief gaat ontslui ten: de brug over de Stinksloot Deze Merenwijkbrug (zo word dit kunstwerk voorlopig genoemd ligt in het verlengde van de Su- matrastraat. Ongeveer halver wege oktober kan de oostelijki helft van de brug door hei ar- beidsverkeer naar de Merenwijk worden bereden. Over deze korte maar 34 meter brede brug leiden op beide helften een voet- en LEIDEN Op 5 september Is dr. J. A. Tolenaar vijfentwintig jaar als Internist verbonden aan het St. Eli- sabethziekenhuis. Hij kwam In 1944 op dolle dinsdag Duizenden grote dankbaarheid en hebben de wens geuit hem op de dag van het 25-jarig jubileum een geschenk te overhandigen. Daartoe heeft zich een comité van oud-patiënten gevormd, j bestaande uit: patiënten hebben hem mr. J. J. Croles. burgemeester van leren kennen als een kundig arts. die voor iedereen klaarstond. Hy had laarlyks gemiddeld 500 patiënten onder behandeling. Dokter Tolenaar, geboren te Rot terdam. studeerde in Leiden en was o.m. co-assistent by de afd. interne geneeskunde van het ziekenhuis Westeinde in Den Haag. In Leiden maakte hy deel uit van het bestuur van het Elisabethzieken- huis. was chef van het klinisch la- Bodegraven; mevr. A A. Teeuwen Prins, Heerenweg 325, Lisse; mevr. P. Jacobs-Kaay. Wielmakerssteeg 2, Leiden; mej. Van Kempen, Ch. de Bourbonlaan 10. Oegstgeest; mevr. E. Hoffman-v. d. Meel, Floralaan 35, Oegstgeest; mevr. H. Oudshoorn- Kruishaar. Burgemeester v. Neder- park 7, Voorschoten; A. Schlatmann, Juffermansstraat 29. Oegstgeest. Giften kunnen worden overge maakt op girorekening 1554054 ten boratorium en leidde vele verpleeg- j name van M. H. J. Jacobs in Leiden sters op voor het diploma A. Velen I met vermelding: „Jubileumgeschenk herinneren zich dr. Tolenaar met dr. Tolenaar".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1969 | | pagina 3