dorni treedt tot rijen van e historische wielerhelden Trevi-foiitein hracht Keetie Hage geluk... 'randioze solo van eenvoudige waterdrager t ?r e repraat I Serenade voor Nederlandse wereldkampioene op weg WIELERSTRIJD IN CIJFERS AAD STEYLEN LIEP ZONDER TEGENSTAND SPORTSCHOOL LUITEN Onze lessen in judo, jiu jifsu, karate en damesgymnastiek zijn weer hervat. BER lfG 2 SEPTEMBER 1968 PAGINA 9 •IDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD SPORT - LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD - SPORT LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllüllllllllllllllllllilllllllllllllllllllliniHIII11"""111! iiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiimiiiuiiiiiiniiiiiiimiiiHiiiirattiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiHiiuiiiiiimiiiiiin se ko en g ^n VLA (GPD) Vol bewondering en met duideliike nos- p zijn gezicht te lezen stond Gino Bartali, nog steeds een rui88 oud-campionissimo, naast ons te kijken naar de glo- tweeaank°mst van Vittorio Adorni, Italië's meest bejubelde 5—2 tan dit moment. Hij mompelde: incredibile ongeloof- )rm^(dat was het natuurlijk ook. Ook voor Adorni zelf, tot nu -4 terr^n *anc* beschouwd als een superknecht, een man, die 64 ii>ot koersinzicht heeft, maar de klasse van de campionis- eeniste. vo ïpten raw il MoO-lyA- had Vittorio. hetgeen maar betekent (kan men sd do\oiere naam voor een we- :v Vipioen hebben?) tevoren met zijn «nigïmet zijn ivielerbazen vcm vigna en Fiorenze Magni Do<aema. Hij. de 31-jarige de b', de slimmehad een ui- e twe$tig plan opgebouwd in de dwitt^ die vooraf gingen aan ZwireldkampioenschapAdor- doencst. zoals iedereen, dat Na q en Gimondi de twee man- mi naren die een tweestrijd clitg€7i uitvechten, dat dit twee- hacetend zou zitten aan een troep bewakers. Daar lag ms. Hem, de „oude" Vitto- l \L men laten gaan, omdat gevaarlijk was. Bovendien debuen Italiaan hem. wanneer in d een kansrijke positie lag. e vergaan halen. Dat kon niet k. hde ogen van de enthousias- n Beizi. Magni werd in de late scoriiren van zaterdag gesigna- kwanop de wegen van Emilie, thuisde diverse kampen van de lagen. Magni zocht ook xr^erinssen op. Er werd gepraat. d hetf zei Janssen, toen hij vier aarn# voor het einde afstapte? stands toch niet slecht van mij Adorni wereldkampioen die twee (Gimondi en x) zijn verlinkt." En hij aan het klassement voor 2Cniper Prestige Pernod. Jans- oon tevreden, toen hij op Wes^ng naar zijn hotel. De Ita- dita^ hadden geen oog voor hem. Sa-gen alleen maar hun Vitto- un Adorni. Bitter -Zui- de gebroeders Salvaranl was een bittere teleurstel- niet Felice Gimondi de re- kon aantrekken, maar le zij als de coureur uit het 4-ielyke kamp zagen, het kamp ires-aema waar Merckx de scepter 3,i, die nu zijn opvolger in zijn weet. De Bele gunt het Adorni Merckx heeft aan de ineerde Italiaan, die in 1961 rerd. in 1963 de Ronde van de Dee-Cantons won. in 1964 de Ronde rs 2 .ardinië, in 1965 de Ronde van en in 1964 bij de wereldkam- ic happen tweede werd achter 2 ;n. een grote steun gehad in de e Ronde van Italië, die Merckx ea_ ge bracht. Adorni had boven- ïog een oude rekening te veref- *en iet Gimondi, want hij de adju- van Felice, die hem de beginselen van de profesionele •kunst had geleerd. kon kken bij Salvarani. toen Gi- i de grote heerser was gewor- Daarom dan ook deed deze over- ng Vittorio dubbel deugd. Prestatie donkere coureur uit San Laz- di Parma heeft een ongeloof- prestatie geleverd in de hitte een zomerse dag op het zware iurs, dat Pezzi. de ploegleider Salvarani. die uit Imola komt, uitgedokterd voor zijn Gimon- atuurlijk hadden de mannen al- *1 woensdag een waarschuwing d toen Adorni de ganse nationa- uadra in San Prospero. zes kilo- r van Imola af. had afgeslagen sn koers. Maar de Salvarani's. die jaar niet minder dan 1.4 mil- gulden in de wielersport stop- hadden het volste vertrouwen Imondi. strijd op het moeilijke parcours Imola heeft zich hoofdzakelijk Merckx' en Gimondi gecon- reerd. De andere ploegen heb- L daar niet var. kunnen profi- ffl i. Alleen nog een „oude" wieler- als Rik van Looy. ook begiftigd het koersinzicht van de geslepen zag de mogelijkheden die er- choolden. Hij miste alleen in de le. toen de troep ging. de kracht de aanval van Adorni te pareren. Looy. die op het laatste ogenblik een nieuwe fiets had laten ma- bij de op dat gebied beroemde mees Mnri. geloofde trouwens op moment nog niet in de solo van taliaan. die op 75 kilometer voor einde wegschoot. Maar Adorni. ragen op de vleugels van het en- usiasme van zijn steeds meer door dolle rakende landgenoten, ging schitterende stijl door. Hij hakte één ronde een gat van minuten Ben hem en Van Looy Aghostino Carletto. Van Looy zag toen het tteloze in van een verdere achter- ging. Hij liet zich in de laatste ronde door de grote groep opslokken, een groep waarin de Italianen nu een streng regime voerden en niemand meer lieten ontsnappen Per slot van rekening vonden Gimondi en en Motta het van elkaar al best dat zij de titel niet kregen. Bovendien was het wel zo prettig dat de in Italië populaire Merkcx hun posities niet nog verder kon ondergraven door opnieuw de regenboogtrui te pakken. Het werd dus een defensief slot van een koers, waarin de grote mannen bang voor elkaar waren geweest om weg te gaan. Mineur De Nederlandse ploeg heeft een rol in mineur gespeeld. Toen het even moeilijk werd stapte de mannen af op n na: de „witte" Steevens Hij reed de koers uit, zelfs de laat ste ronde nog, toen hij door de of ficiate werd gesommeerd om te stpo- pen. Hij moest zich een weg banen door het uitzinnige publiek. Dat de Nederlandse formatie, voor het eerst in de witte shirts met rood- wit-blauwe baan. waarin de renners inderdaad letterlijk en figuurlijk niet opvielen in de groep, geen rol van betekenis zou spelen werd zaterdag eigenlijk al een feit. Het gebruikelijke gesprek aan de vooravond van het wereldkampioen schap. waarbij geen official van de KNWU wordt geduld, waarin harde zaken worden gedaan, is een bijeen komst in kamer 113 van het zo rus tige kuurhotel. Toen het handelska pitaal door Geldermans werd ge noemd: 30.000 gulden, knikten ne gen man instemmend. Als één van die negen wereldkampioen zou wor den zouden die 30.000 gulden onder de anderen verdeeld worden, mits ze op aantoonbare wijze steun verleend hadden. Eén was er, die geen cent op tafel wilde leggen en dat was de grootste troef van de ploeg: Jan Janssen. Hij dacht er niet aan om iets te betalen. Hij kreeg ver wy ten te horen dat hij zonder ambities naar Imola was gekomen en men liet door schemeren dat hy liever de kans van anderen wilde steunen. Later, toen Magni kwam met de manager Dou- zet en Van Buggenliout keek men el kaar nog eens veelbetekenend aan. Geen macht Iedereen zou dus voor zijn eigen kans rijden en als de situatie dat ver eiste. zou men de man in de voorste Unie steunen. Het kwam er niet van want de Nederlanders misten gewoon de macht om mee te kunnen rijden en dus mee te kunnen spelen. Achter elkaar verdwenen ze van het toneel: Wagtmans („Ik heb vijf ronden goed gefietst, daarna leek het wel of ik te gen muren moest oprijden. En ik was zo fris bij de start"). Jan Harings: („Ik kwam niet vooruit op mijn reservefiets, die ik moest pakken toen de versneUingskabel kapot was"), Ot- tenbros: („Ik kwam niet boven op de top van zware heuvels"). Schepers: („Ik heb het wel geprobeerd in een achtervolging, maar ik kreeg geen steun. Daarna was het gedaan"). Dolman: („Die afstand, oh die af stand. het was geen doen. Met 200 j kilometer zou het een mooie koers geworden zijn"), Beugels: (Watmoet ik ervan zeggen. Het was erg zwaar") Den Hartog: „(Ik had een te groot verzet") dat grote verzet was trou wens een euvel waarmee ze allemaal moesten afrekenen, omdat ze geen rekening hadden gehouden met het hoogteverschil. Jan Jansen: („Die Italianen reden zo sterk" en .die uit slag was niet gek voor mij"). Post: („daar vraagt iemand waarvoor ik hier gekomen ben. maar waarvoor zyn die anderen van de ploeg- dan hier. Zy zijn ook afgestapt") De jonge Nederlandse renners had den de zaak weer veel te gemakke lijk opgevat. Ze hadden te hoge ver snellingen gemonteerd. Sommigen van hen hadden smadelijk gelachen om het parcours. De uren van de waarheid kwamen echter snel. Soig- neur Collard zei bitter, toen hij de mannen, de meesten zo fris als een hoen, zag afstappen: „Daar sloof je je nu voor uit. Daar slaap je een nacht niet voor". Hy had gelijk: de mannen misten courage en zoals hier bleek kwaliteit. Het zijn cri terium-renners, rondom de plaatse lijke kerktorens. Er waren nog meer nationaüteiten, die alle reden hadden om met sombe- Jan Janssen en Harings in de strijd om de wereldtitel. Een ron de later zouden zij afstappen Adorrte op weg naar de re genboogtrui. re gezichten rond te lopen. De Fran sen bijvoorbeeld, die zich ook niet hebben laten zien. Ook niet een Pin- geon. die er goed afkwam toen een toeschouwer een paraplu in de rich ting van zijn ogen draaide. Ook daar geen bijters en doorzetters. Daar wa ren de Belgen, die him trots moch ten spuien over Rik van Looy. de on verwoestbare. die na Adorni het meest applaus mocht incasseren, maar niet konden verkroppen dat hun Merckx door welke banden dan ook verhinderd werd om opnieuw naar de top door te stoten. De Bel gen moesten het doen met de tweede plaats van Van Springel, die zich zo langzamerhand ontwikkelt als een Belgische Poulidor. die overal net de eerste plaats niet haalt. Er was in feite maar één ploeg: de Italiaanse. Door allerlei tegenge stelde belangen ontstond er merk waardiger wijze toch een hechte band, die listig gesmeed was door de nationale ploegleider Ricci. die zich in het normale doen bezig houdt met theater en show voor de t.v Dit dan was Ricci's Greatest Show on Earth! Hij gaf de Italianen voor het eerst sinds tien jaar weer een wereld kampioen. Dat was toén het kam pioenschap van Baldini, die Nencini en Bobet van zich afschudde en na een solo van 45 kilometer met twee minuten voorsprong won in Reims. Zijn triomf en zyn solo worden nu echter ver in de schaduw gesteld door hetgeen Adorni gisteren pres teerde: een solo van byna 75 kilome ter en een voorsprong van negen mi nuten en vijftig seconden op Van Springel, die bij de laatste afdaling het peloton de rug had toegekeerd, en van ruim 10 minuten op de grote groep verslagenen, van wie Merckx dan ook nog de te vroeg aangegane spurt jammerlijk verloor. Bij die triomfantelijke intocht van Adorni, van eenvoudige waterdrager nu ineens tot de ryen van de histo rische wielerhelden toegetreden, barstte de vreugde van het Italiaan se volk los. Dank zij het feit, dat- er twee meter hoge hekken bij de aan komst stonden, kon het leven van Adorni gered worden. Adorni vertrok tenslotte van het circuit als een van Italië's grootste zonen, in een auto omgeven door een uitgebreide motor escorte en boven zijn hoofd trok een vliegtuig een regenboog van gekleur de rook door de lucht. Voor Adorni, Vittorio, de overwinnaar. Sneldammen DAMES 1. en wereldkampioene Keetie Ha- ge (Ned) de 55 km 187 m in 1.29,36 (gem.snelheid 36.126 km/u). 2. Baay- ba Tzaune (Rusland) z.t.. 3. Milena Tartagni (It.), 4. Elsy Jacobs (Lux) 5. Andra Mc Elmury (V.S.), 6. Ger- da Smulders (Ned.), 7. Nina Trofi- mova (Rusl.), 8. Emilia Sonk (Rusl) 9. Nicole van den Broeck (Belg.), 10 Loebova Zadorojanaja (Rusl.) allen in dezelfde tijd als Keetie Hage. 19. Henny Hondeveld op 1.18, 25. Bella Hage op 6.50. Professionals I. Vittorio Adorni (It) de 277 km in 7 uur. 27 minuten en 39 sec., 2. Her man van Springel (Belg) op 9.51. 3. Michel Dancelli (It) op 10.18. 4. Fran co Bitossi (It), 5. Vito Taccone (It), 6. Felice Gimondi (It), 7. Raymond Poulidor (Fr), 8. Eddy Merckx (Belg), 9. 'Jean Jourden (Fr.), 10. Lucien Aimar (Fr). 11. Jacques An- quetil (Fr) allen in dezelfde tyd als Dancelli, 12. Rudi Altig (Did) op II.07, 13. Karlheinz Kunde (Did) op 12.05. 14. Gianni Motta (It) op 12.07, 15. Rik van Looy (Belg) z.t.. 16. Joa- quim Agostino (Port) op 15.25, 17. Johnny Schleck (Lux) op 18.10, 18. Harry Steevens (Ned) op 20.00, 19. Louis Pfenninger (Zwit.) z.t.. De overige coureurs zyn uitgevallen. De Belg Herman van Springel staat, na het wereldkampioenschap op de weg in Imola op de eerste plaats van het klassement Super Prestige Per nod. het officieuze wereldkampioen schap voor ber.epsrenners. Hij heeft nu 184 punten. Jan Janssen staat met 158 punten op de tweede plaats. DORDRECHT eer. spannende apotheose een gepartijen kon (GFD) Na strijd met. als drietal barra- zaterdagavond de DDV-speler J. v. d. Weteringh als de beste sneldammer worden gehuldigd. Uitslag hoofdklasse: 1. (na barra ge) J. v .d. Weteringh, dubbeldam 11 punten, Z. H. den Hartog, Dor drecht 11. 3. M L. Vos. Westbroek 104. M. van Dijk, Dordrecht 8, 5. J. Riesenkamp, Vlissingen 7. Eerste klasse H. J. Jacobsen, Den Haag, 2. D. Mast, Vlaardingen, 3. J. Passchier, Kaïtwyk aan Zee. Tweede klasse: W. van Gulik. Den Haag. 2. C. D. van duyn, katwijk. Jeugd: 1. D. Kromhout. Rynsburg, 2. P. Schunselaar, Vlissingen. AAD STEYLEN kalm aan LEEUWARDEN (ANP) De ze kerheid van een retourtje naar Me xico heeft zaterdag duidelijk invloed gehad op de verrichtingen van de lange afstandloper Aad Steylen tij dens zyn race om het nationale ma rathonkampioenschap in Leeuwarden. Steylen, die vrijwel geen tegenstand ondervond, deed het rustig aan. Was de tyd van Steylen niet be paald indrukwekkend (2.25.48.8». die van Willy Willems van Kimbria Maastricht op de 3000 meter steeple chase was dat al evenmin. Met 9.07,9 behaalde de Limburger weliswaar het nationale kampioenschap, maar hy bleef ver achter op zyn eigen na tionale record (8.45,0). De bijnummers brachten nauwe lijks prestaties van betekenis. Vooral de sprintnummers, met toch sterke deelneming, werden danig beïn vloed door de sterke tegenwind. Al leen op de 800 meter heren bereikte een atleet een vermeldenswaardig resultaat. Bram Wassenaar won dit nummer met. grote voorsprong in 1 minuut en 50,1 seconde. Uitslagen: Marathon: 1. Aad Stey len ASV Eibergen) 2.25.48.8; 2. Hol (Sliedrecht Sport) 2.34.11; 3. Van Kasteren (Sparta Den Haag) 2.43.38.2: 4. Van Blerck (Sprint Bre da) 2.45.13,8; 5. De Ruiter (AV 34 Apeldoorn) 2.47.16,2; 6. Vink (AV 23 Amsterdam) 2.49.57,4: 7. Keijne (Shell Rotterdam) 2.50.08,0; 8. Stolk (AV Gouda) 2.51.37.0; 9. Kraan (De Bataven Leiden) 2.51.47,0; 10. Visser (Horror Sneek) 2.53.08.0. 3000 meter steeple cliase: 1. Willy Willems (Kimbria Maastricht) 9.07,9; 2. De Jong (Phoenix Utrecht) 9.09.4; 3. Nystadt (DOS Dwingelo) 9.18,4. ROME (GPD) De dag na het behalen van de bronzen me daille hebben we de leiding van de Nederlandse damesploeg (die voor de baan alleen bestond uit Keetie Hage) kunnen overtuigen, dat het goed voor het Zeeüwse meisje zou zijn om een dag te relaxen. Ze mocht mee om de Sint Pieter te zien en dë Trevi- fontein. Ze gooide in de legen-darische fontein een vijftiglirestukje over de rechterschouder en deed, zoals gebruikelijk, een wens ze zei in Rome niet welke. In Imola, toen ze wereldkampioene op de weg was geworden, wel: „Ik durfde het toen niet hardop te zeg gen, maar ik wenste, dat ik de wereldtitel zou krijgen". De Tre- vi-fontein bracht geluk, want in een sterke eindspurt versloeg de negentienjarige Keetie, de jongste van de Hage-sisters, alle bela gers. „Toen ik over de eindstreep ging, dacht ik: dat kan niet, het is I onmogelijk". Maar ze merkte al uiterst snel, dat het geen droom was. Niet alleen door de omhelzingen van mensen, die nu ineens vonden, dat het meisje Hage door hun toedoen kampioene was ge worden, maar ook door commerciële belangstelling. Zo kwam de directeur van Campagnolo-fietsonderdelen de zaak regelen om re clame te maken met de nieuwe wereldkampioene. Keetie zal voor dit soort zaken een goede adviseur moeten hebben anders gaan anderen van haar profiteren, want het Nederlandse meisje is op dit gebied natuurlijk grasgroen. Het door het succes overrompelde coureurtje kreeg 's avonds een luidruchtige serenade van de Banda Musica Castel san Pietro, de plaatselijke fanfare, waarvoor de inwoners van het piepkleine dorp je in groten getale naar het hotel van de Nederlanders waren ge komen. De serenade betekende voor de andere gasten van het kuur hotel, stokoude heertjes en dametjes van de modder- en zwavel baden, een hoogtepunt van hun verblijf. Het werd een compleet Italiaans tuinfeest, toen er ook nog op het terras gedanst werd met als middelpunt Keetie Hage en soigneur Henk de Haan. De gelukwensen- stroomden binnen voor het meisje uit Sint Maartensdijk, dat nog steeds een dikke hand had en de pink in het verband na de aanrijding tijdens de training op donderdag. Ze had gelukkig niet veel last van de diepe wond gehad en physiek was ze ontzettend sterk geweest in de koers. Ze had een keer ge probeerd weg te komen, omdat ze bang was voor de eindsprint. Die actie van Keetie had het peloton in stukken gebroken. Ook zus Bella werd er het slachtoffer van. „Het ging niet vandaag", zei de oudste Hage, die haar fiets onmiddellijk tegen de grond gooide en naar haar zusje holde, toen ze hoorde, dat Keetie kampioen was geworden. Truus Smulders was in de eindsprint, waarbij Kee tie Hage even was ingesloten, maar prachtig buitenom terug kwam, zesde geworden. Henny Hondeveld kwam vlak voor de eindsprint te vallen. Haar treurige stemming veranderde echter op slag, toen Ga zelle-directeur Breukink haar een splinternieuwe fiets beloofde (de oude was totaal vernield). Ongetwijfeld zal dit Nederlandse succes voor het eerst werd een Nederlandse kampioen (Keetie was in haar eerste „fietsjaar" tweede geworden op de Nurburgring in 1966) een hausse veroor zaken in het dameswielrennen. Het aantal meisjes, dat op de race fiets zal stappen het zijn er nu zo'n veertig zal ongetwijfeld veel groter wórden. Of dat nu zo toe te juichen is, is een andere zaak. Als men zag, hoe enkele Britse meisjes er aan toe waren, zou men zeggen: het hoeft niet. De KNWU was natuurlijk blij met dit kampioenschap, dat echter buiten de unie om tot stand is gekomen, zouden we haast zeggen. De meisjes hebben alleen de gelegenheid gekregen om te starten. Voor het overige leven ze in het „lucht ledige". Er was één man. die bijzonder blij was met het kampioenschap van Keetie Hage. Dat was de chirurg, die de pink van het meisje behandeld had. Hij kwam. toen hij een operatie afgemaakt had. naar Keetie toe en omhelsde haar uitbundig. ADVERTENTIE Nieuwe aanmeldingen: Telefoon 23728 - Pieterskerkgracht 9

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1968 | | pagina 9