Wereld van angst bevrijden door strafrecht en politie WAT NU VERDER? cpa^r rof. Van Bemmelen verlaat na 37 jaar Leidse leerstoel voor strafrecht en criminologie romotor uit kamer geklapt (en-richting ook internationaal voorkomen Toch een Y. Langezaal jubileerde aan Haagweg Overspannen vrouw doodt 5 kinderen Hallo MrsTerrif it, er is nu een snellere manier om goedkoop naar Canada te vliegen JAG 11 AUGUSTUS IMS LETDSCH DAGBLAD PAGINA 15 1 Veertig jaar in drukkerijbedrijf dubbele pomp DEN „Willen wij afkomen van de voor een nieuwe wereldoorlog die de d nu al tientallen jaren gevangen houdt, oet er een wereldstrafwetboek tot stand n en een organisatie die naleving van arin vastgestelde regels kan afdwingen, op aan de verwezenlijking daarvan ook en steentje te mogen bijdragen nadat ik jogleraar met emeritaat ga." us prof. mr. J. M.tsvan Bemmelen, die en, bij de ingang van het nieuwe acade- le jaar na een Leids professoraat in bet echt, de strafvordering en de criminolo gie dat hij 37 jaar geleden aanvaardde, in verband met het bereiken van de pensioenver- plichte leeftijd dit hoogleraarschap beëindigt. Prof. Van Bemmelen heeft in die 37 jaren bij voortduring getoond, dat een juridisch hoogleraar bepaald niet uitsluitend een ka mergeleerde behoeft te zijn, maar in vele op zichten nauw contact met de dagelijkse prak tijk van het recht kan onderhouden en grote invloed kan uitoefenen op de ontwikkeling van de rechtspraktijk waar hij middenin kan staan. ellende meebrengt dan de conflic ten tussen individuen". „De Verenigde Naties hebben wel geprobeerd, iets dergelijks tot stand te brengen, maar men is er nog niet uit kunnen komen omdat er vooral door Rusland steeds op gewezen is dat agressie veel meer omvat dan al leen wapengeweld, doch bijvoorbeeld ook ideologisch of economisch of pro pagandistisch kan zijn". De grote belangstelling van prof. Van Bemmelen voor dit onderwerp blijkt wel uit de bundel, die hem in dertijd naar aanleiding van zijn 65- ste verjaardag werd aangeboden.. Deze bevat een grote reeks verhan delingen op het gebied van het inter nationale strafrecht. „Ik hoop vooral op internationaal terrein nog veel te kunnen doen na beëindiging van mijn hoogleraar schap", aldus prof. Van Bemmelen, die ook nu nog functies in interna tionale organisaties blijft bekleden. En verder? „Ik ga meer tijd beste den aan schilderen en schrijven, on dermeer een Engelse vertaling van een criminologisch handboek". Van Bemmelen is de promo- reest van talloze „nieuwe rich- in de strafrechtpleging en bijvoorbeeld naam verworven dn ple dooien voor de week- ®f (al in 1925) die thans in mate toegepast wordt, voor de keling en verbetering van de wing, voor de voorwaardelijke rvolging, en bovenal als pro van het onderzoek naar en het aarde schatten van de oorza- ach tergrond en van de crimi- Hij heeft deze bekendheid verworven door zuiver we- tppelijke arbeid en werk in de praktijk maar ook door vele pu- epe s onder meer in dagbladen en n- 1 iften buiten de wetenschap- «Sitar. gee» Uitbouw ttuversitair terrein heeft prof. gee emmelen onder meer sterk ge- fèrevoor uitbreiding van het aan- j rstoelen voor criminologie en vante vakken, waarin zich ed6 verdere specialisatie afte- Dr zfjn in Leiden thans vfjf den voor het terrein waarop ling was toen hij zijn hoog- chap aanvaardde. „Hoewel uitbreiding er niet direct d? is dit toch nog niet voldoende, 'bijvoorbeeld nog altijd geen ,®jel voor vergelijkend stra-f- De bedoeling van de uitbrei- 50 jfm leerstoelen en wetenschap - v. staf was onder meer te berei- lat studenten geen Repetitor lodig zouden hebben, en zover - nog lang niet. Rechten is nu lal een praatvak, en de staf zou oter moeten zijn om het nodige t te verwezenlijken tussen do- Ke en de tweeeduizend juridische ten die Leiden thans telt. ~èei&agd naar een schatting prof. Van Bemmelen op, dat de loop der jaren zeker tien- J, d.studenten mede heeft opge- rk- t jurist, en ook daardoor is zijn hei op de ontwikkeling van het f cht en de criminologie bij zon- jj, oot geweest. Ongeveer dertig di ze tienduizend studenten heb- ider zijn leiding een dissertatie gesteld. ad, Studenten de studenten van tegenwoor- a De studenten van nu verschillen enlijk van die van vroeger. ers' D er meer, ook meer uit niet- dtaire milieus, en beide fac ieveren nog wel eens moeilijk je, op, maar mijn indruk is dat i leent echt goed studeert. Dat is ;t t niet minder dan vroeger, mis- i zelfs het tegendeel". u in de studie zelf heeft prof. ■zit Bemmelen belangrijke verbete- ielf Ikunnen doorvoeren. Al vijftien ïleden bepleitte hij een strak - f indeling in tentamen-perioden breiding van de stof voor het fl iaatsexamen met als conse- w le dat er wel hard gewerkt moet e ni hetgeen ook in latere studie- zijn vruchten afwerpt, ontwikkeling van het strafrecht toepassing daarvan heeft de Klere aandacht' van prof. Van leien gehad. Veranderingen in aai rafoplegging waar hij een sterk j g and'er van is, kunnen naar zijn ti ig worden verwezenlijkt binnen 20": lam van de huidige wetgeving. laat daarbij veelal uitsluitend e instelling van de leden van Ui hterlijke macht. 24^ •rlK Niet-inaterieel Van Bemmelen vraagt zich het instituut van de niet-ma- ie'rt straf zoals de waarschuwing of rtsping niet in ruime mate zou tl worden toegepast. Korte ge- as nisstraffen, zeker in de gevan- en huizen van bewaring zo- tll' if die merendeels kennen, hebben in enkele opvoedkundige waarde. Ti endeel. Bovendien kan men zich gen, of straffen door de over- met middelen die zijzelf juist ui Meelt, namelijk vrijheidsbero- lei en ontneming van bezit, voor aB ergrote meerderheid der gestraf- Per jaar worden in ons land onge veer 7000 gevangenisstraffen van minder dan drie jaar uitgedeeld. Heeft dat zin? Die straffen kosten de gemeenschap handen vol geld en zij hebben geen opvoedkundige waar de. Ondanks het ontbreken van het pedagogisch effect recidiveert veel meer dan de helft van deze kort gestraften niet. Voor die gevallen zou in eerste aanleg eeh waarschuwing of berisping afdoende zijn geweest. Wanneer die 7000 korte gevange nisstraffen tot een paar honderd te ruggebracht zouden kunnen worden, namelijk de toch wel ernstiger ge vallen en de r ecidivisten. zouden zij een opvoedkundig en psychiatrisch duur van die voorlopige hechtenis al thans is goedgepraat. Internationaal Zeer actief is prof. Van Bemme len geweest in internationaal terrein, ten aanzien van de opbouw van een internationaal strafrecht en in inter nationale juridische organisaties. I „Internationaal strafrecht is het recht van de toekomst", aldus prof. Van Bemmelen. Er moet zoiets als I een wereldpolitie komen om de be palingen van een wereldstrafwetboek kracht bij te zetten, zoals een verbod tot vervaardiging en verhande- Levensloop Prof. Van Bemmelen, zoon van de Groningse hoogleraar J. F. van Bem melen en kleinzoon van de beroemde Leidse Chemicus J. M. van Bemme len, studeerde rechten in Groningen welke studie hij in 1923 bekroonde met een promotie op een proef schrift getitel^ „Van zedelijke ver betering tot reclassering", een titel die reeds een voorteken was van zijn toe komstige maatschappelijke arbeid In 1923 en 1924 was hij leraar iD staatswetenschappen in zijn geboor te- en studiestad, vervolgens tot 1926 advocaat te Rotterdam, tot 1928 sub stituut-griffier van het kantonge recht en tot. 1931 substituut-griffier bij de rechtbank in de Maastad Sinds 1929 had hij tijdens het ziek teverlof van prof. mr. A. J. Blok reeds colleges in het strafrecht te Leiden gegeven, toen hij op 28 april 1931 diens opvolger als Leids hoogle raar werd. Gelijktijdig met zeer vele Leidse hoogleraren nam prof. Van Bemme len als protest tegen Duitse jnaatre- gelen in mei 1942 ontslag, "doch in mei 1945 nam hij uiteraard zijn taak weer op. Inmiddels had hij van augustus 1942 tot juni 1943 als bijze- laar in St. Michielsgestel vertoefd. Naast zijn Leids hoogleraarschap was porf. Van Bemmelen sinds 1940 plaatsvervangend president van de Krijgsraad te Den Haag, in de jaren 1944 en 1945 juridisch adviseur van de commandant Binnenlandse Strijd krachten en in de eerste twee jaar na de bevrijding reserve-luitenant kolonel bij het Militair Gezag. In de jaren 1939-1940 was hij voorts lid van de Leidse gemeenteraad voor de Liberale Staatspartij. Hij is opge treden als redacteur van het Tijd schrift voor Straffecht, het Week blad van het Recht en het Neder lands Juristenblad. Hij combineerde ook vele maatschappelijke functies in Leiden en Nederland met be stuursfuncties van buitenlandse or ganisaties, terwijl hij een actieve rol I speelde in talrijke internationale I congressen. LEIDEN Bij A. W. Sythoff's Uitgeversmaatschappij N.V. werd gisteren in kleine kring het feit ge vierd dat de heer N. Langezaal Jr. 40 jara verbonden is aan het druk kerijbedrijf. Tijdens en korte sa menkomst memoreerde de heer G. de Flines, directeur, de grote ver diensten van deze ervaren vakman. De heer Langezaal trad op 20-ja- rigc leeftijd in dienst als gediplo- meer zetter. Al spoedig werd hij gieter, een functie die hij is blijven uitoefenen. De heer Langezaal zag kans om naast zijn werk vele func ties in het openbare leven in te ne men. Zo was hij jarenlang lid van de gemeenteraad en de Kamer van Koophandel. Op het ogenblik is hij hoofdbestuurslid van de Algemene Nederlandse grafische Bond en maakt hij deel uit van de onderhan del) ngscommissie voor de CAO in deze bedrijfstak. De heer Langezaal is een encyclo pedie geworden voor de grafische wereld en een specialist bij uitstek op het gebied van de CAO. Hij is binnen het bedrijf een zeer gewaar deerd lid van de Ondernemingsraad. LEIDEN De beroepschriften commissie heeft uitspraak gedaan over een beroep tegen een besluit van B. en W., dat was ingediend door de eigenaar van het Fina-ben- zinestation aan de Haagweg. Deze eigenaar had verzocht een van zijn drie pompen uit te breiden tot een dubbele pomp. De motivering was onder meer, dat de vraag naar superbenzine zo sterk is toegenomen, dat een afzon derlijke pomp voor gewone benzine, ook voor de wachtende automobilis ten, niet zo efficiënt is als een dub bele pomp voor gewone en superben- zine. B. en W. hadden het verzoek van de pompstationeigenaar verworpen, omdat huns inziens een ontoelaatba re verkeerssituatie zou ontstaan op dit voor een benzinestation toch al niet ideale punt. De commissie heeft de bezwaren van B. en W. zwak genoemd en de gevraagde vergunning alsnog ver leend. Namens de personeelsvereniging en de ondernenungsraad werden hem bloemen en attenties aangeboden. STEUNTREKKER VEROORDEELD DEN HAAG/LEIDEN Voor de Haagse politierechter stond een 47- jarige bouwvakarbeider uit Leiden terecht, die vorig Jaar een uitkering van de Gemeentelijke Sociale Dienst ontving. De man vermeldde op het aanvraagformulier echter niet, dat hij ook een uitkering kreeg van het Sociaal Fonds voor de Bouwnijver heid. Hy heeft zijn vrouw verlaten en woont nu samen met een Duitse vrouw. De verlaten vrouw wordt bo vendien financieel door haar wetti ge echtgenoot aan haar lot overge laten. „Daar moet de gemeenschap zeker voor opdraaien," constateerde de officier van justitie. „M<ijn inko men is te laag," gaf verdachte als excuus. Nu trekt hij weer uit de ziektewet. Verdachte is reeds eerder met de rechter in aanraking geweest, maar omdat het al een aantal jaren gele den is, wilde de officier volstaan met een eis van f 75 boete en voorwaar delijk drie weken gevangenisstraf. „Daar ga ik mee akkoord," stem de verdachte in. De rechter veroor deelde tot f 70 boete en de drie we ken gevangenisstraf voorwaardelijk. veel betere behandeling kunnen krij- ling van oorlogswapens. „Strafwetge- gen hetgeen niet zonder effect zou ving is in wezen het enige middel blyven na hun terugkeer in de maat- j om eigen-richting te voorkomen en schappij. Dan wordt er inderdaad iets in ieder ontwikkeld land wordt dit gedaan aan verbetering van de mens. ingezien. Merkwaardig en volkomen niet alleen aan bestraffing. I onverantwoord is, dat men er nog al- Veel te veel wordt volgens prof. Van tijd niet toe is gekomen, via een stel- Bemmelen voorts gewerkt met het i sel van strafwetregels ook internatio- systeem van de voorlopige hechtenis. 1 naai, dus tussen staten onderling die er vaak aanleiding toe wordt de die eigen-richting te voorkomen, die strafmaat zodanig te bepalen, dat de i toch veel meer slachtoffers maakt en DUSSELDORP (DPAj Een moe der, die al enige tijd overspannen was, heeft gisteren in Dusseldorp haar vijf kinderen met nylonkousen gewurgd. De leeftijden van de kinde ren varieerden van anderhalf tot acht jaar. De 35-jarige vrouw pleegde haar daad toen haar man. een vrachtrij der, naar zijn werk was. Zij meldde zichzelf bij de politie. (Van onze parlementaire redacteur J. J. Vis) DEN HAAG (GPD) Het kamer debat Tsjecho-Slowakije heeft wel zo ongeveer opgeleverd wat men er van kon verwachten. Bewondering voor de Tsjchen, afschuw voor de Russen en onenigheid over de vraag wat nu verder? Links en rechts om die termen maar weer eens te gebruiken oordelen verschillend o ver die vraag. Hoe rechtser de politicus hoe scherper de afwijzing van voortzetting van het contact met de Russen, Koekoek zei het erg duidelijk: geen bezoeken aan com munistische landen, geen bezoeken aan dictatoren, want bezoeken aan dictatoren zijn nooit gepast. Het logisch gevolg van zo'n redenering is: de militaire middelen verster ken en terug naai' de koude oorlog. Lankhorst was een duidelijke vertol ker van het tegengestelde stand punt.. Hij vond. dat onze buiten landse politiek ten opzichte van de Russen juist niet gewijzigd moest worden en dat men bij het verde digen van de vrijheid niet meer in militaire termen moet denken. Wat de Tsjechen hadden gedaan noemde hij een voorbeeld van ge weldloos verzet. De andere standpunten hingen daar zo'n beetje tussenin. Toxopeus pleitte meer voor een sterke NAVO dan Den Uyl en Den Uyl zag juist weer meer in voortzet ting van de ontspanningspolitiek. Biesheuvel, sprekend namens de confessionelen, liet precies het va ge geluid horen dat men in de toe komst. als de Nederlandse CDU er eenmaal zal zijn, nog wel vaker uit die politieke hoek kan verwach ten. Fundamenteel Het meningsverschil over de vraag „Wat doen we met de Russen?" is fundamenteel. Het heeft iets te maken met ethiek, met de vraag j hoeveel fatsoen er in de diplomatie- ke betrekkingen tussen de staten behoort te bestaan. Dat vraagstuk is betrekkelijk nieuw. Het is van heel wat jongere datum dan de leer van Macchiavelli, die het doel liet prevaleren en de middelen daarvan liet afhangen. In deze vi sie doet het er niets toe wat voor ploert de tegenpartij aan de onder handelingstafel is. Eeuwenlang hebben regeringen en diplomaten zioh zonder problemen aan die opvatting gehouden. Dat veranderde toen de kring van deel nemers aan de politiek groter werd en politiek werd gezien als een middel om een idealistische we reldbeschouwing te realiseren. De Franse revolutie begon met idea listische verklaringen en manifes ten vol met vooruitgangsoptimis me. „Realpolitiek" werd een vies woord. De grote oorlogen begon nen en eindigden metr schoon-klin- kende verklaringen en het volk verwachtte dat de diplomaten en politici zich volgens deze verkla ringen zouden gedragen: niet pra ten met de ploerten. De vraag of een nieuwe regime erkend moest worden werd beslist door de mate van waardering die men voor dat regime had en zo kon het jaren duren voordat d e Westelijke mo gendheden diplomatieke betrekkin gen aanknoopten met het veraf schuwde Sow jet-Rusland het geen uiteraard de slechtst denkba re manier was om thans nog iets aan dat regime te veranderen. Gevolgen Maar toen we door de feiten ge dwongen Rusland ineens als een wat grove maar toch wel goedmoe dige bondgenoot tegen de nazi's gin gen zien, bleven de gevolgen niet ui We gingen van de Russen ver wachten, dat ze zich net zo fat soenlijk zouden gaan gedragen als wij zelf altijd al deden. In 1948, in 1956 en 1968 kwamen we met die opvatting bedrogen uit en steeds was de reactie: met ploerten pra ten we niet. Doe je dat toch dan hanteer je een dubbele moraal en dat is immoreel. Toch is er de laatste jaren een soort kentering. Praten (in Parijs) en vechten (in Vietnam) zoals de Amerikanen doen is een manier die geaccepteerd wordt en in ons eigen land is de reactie nu heel wat genuanceerder dan i n 1956 toen bijna iedereen er direct voor was dat we aan de Olympische Spelen niet meededen. Het lijkt er op, dat „Realpolitiek" een minder vies woord aan het worden is en dat verklaringen en handvesten wat meer als gevoels uitingen worden gezien dan als doeltreffende middelen om de loop van het wereldgebeuren te beïn vloeden. Cijfers Rekenmeester dis, Marcel van Dam van de PvdA publiceert deze week in de Haagse Post wat cijfers uit het wekelijkse politieke onderzoek, dat het NIPO in opdracht van de PvdA verricht. Hij doet dat om te bewijzen dat D'66 aan het verlopen is en zijn eigen partij helemaal niet zo oud en ziek is als sommige de mocraten wel eens beweren. Volgens de vijf steekproeven die het NIPO in juli hield staan de socialis ten nu op een percentage van mi nimaal 19.6 en maximaal 26,1. Voor de Democraten '66 noteert het NIPO 6.7 minimaal en 8,8 maximaal. Van Dam noemt ook de percentages die D'66 in mei vo rig jaar behaalde: 10,2 14,4 en komt dan tot de conclusie, dat de situatie voor deze partij niet zo rooskleurig is. De cijfers van mei vorig jaar voor de PvdA noemt hij niet hetgeen zijn conclusie een beetje aanvechtbaar maakt. De Democraten zelf zyn overigens niet zo slecht te spreken over de cijfers. In mei vorig jaar profiteer de D'66 nogal van het „bandwagon - effect" het achter de winnaar aanlopen. Het NIPO gaf D'66 vlak voor de verkiezingen van februari vorig jaar ten onrechte heel wei nig kansen. Er was toen sprake van een onderwaardering, die ook nu kan voorkomen. Dat alles bij elkaar genomen, zo is de redene ring, komt D'66 er niet slecht af. De NIPO-cijfers laten zien dat de partij voorlopig nog wel een blij vertje is en dat de Democraten in de Tweede Kamer zich zouden ver dubbelen als er vandaag verkiezin gen zouden zijn. Statistieken Je kunt met cijfers en statistieken alles bewijzen. Er zijn kleine leu gens, grote leugens en statistieken. Toch zijn we benieuwd naar de opi nie-onderzoeken, die gehouden zul len worden na het september-con- gres van D'66, waar de partij moet beslissen over het bestuurs voorstel om voorlopig geen onder handelingen met de PvdA te be ginnen over de vorming van een progressieve concentratie. De so cialisten verwachten, dat hun vrienden binnen D'66 daar flink wat stampij zullen maken en dat de partij misschien wel zal scheu ren. Dat zou een boeiend verschijnsel zijn, maar eerlijk gezegd zit het er niet erg in. De partijleden moeten f 22,50 betalen om aan het congrès deel te nemen. Met zo'n toegangs prijs selecteer je de deelnemers, Je houdt vooral de trouwste aan hangers over en die zijn er zelden op uit om een partij te splijten. De mensen, die komen zijn dezelfde mensen die voor en na de verkie zingen hard sjouwden voor de par tij: anders gezegd het „establise- ment" dat ook in D'66 aan het ont staan is. Van invloed zal verder zijn dat de politieke top niet ver deeld is en dat de besprekingen over een lokale progressieve con centratie in Amsterdam zijn vast gelopen. Een andere vraag is of het electoraat van D'66 er net zo overdenkt als de meerderheid van de partij. Maar dat blijft voorlopig nog een vraag. Ook de congresgangers kennen het antwoord niet en zij zullen er zich dan ook niet erg door laten beïn vloeden. ADVERTENTIE Mrs. Terrific (de enige vliegende oma) kan haar krachtpillen wel weggooien. Van nu af vliegt ze sneller, een stuk comfortabeler en bijna net zo goedkoop met Leest u maar even hoe voordelig ons nieuwe tarief is. De vrouw die met haar man naar Canada vliegt (op familiebezoek, met vakantie, voor zaken of gewoon even op en neer naar Montreal) hoeft geen cent meer te betalen voor haar terugreis. Alleen meneer koopt nog een retourtje en zijn hele gezin (dus ook de kinderen) vliegt gratis terug. Uw familie in Canada is door dezegunstigeregelingvandeCPA opeens honderden guldens dichter bij gekomen. Trouwens, bent u eenmaal in Canada, dan wordt het nog gunstiger. Want u kunt nu heelCanada'doen'voorde halve prijs. Ook meneer krijgt dan 50% korting. Vlieg op eigen kracht naar uw reisbureau en vlieg dan met de CPA voordelig naar Canada. Oe enige maatschappij met rechtstreekse vluchten van Amsterdam naar Montreal, Toronto, Edmonton, Calgary en Vancouver. CANADIAN PACIFIC AIRLINES Amsterdam Kleine Gartmanplantsoen 21, Tel. 020-235062 Rotteidam, Bun 18, Tel. 010-133290

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1968 | | pagina 15