erdeeldheid Fransen in twee groepen het ergste Afscheid prof. David als Leids hoogleraar Leids blikt prentenboek verleden in ^eidse scholen winnen Ned. atletiektoernooi Dankbaar voor liet gebodene itgewezen Leidenaar Maarten van Traa: Twee feestbundels door collega's en vrienden aangeboden Verkalkt Academische examens Ambtsjubileum ds. De Jong Eerste exemplaar voor burge meester BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN In Leeuwarden Oude charme uitstekend gebundeld Leiden in oude ansichfen' kostelijk HET NIEUWE BOEKHUIS XI HAANDAO IT JUNI 1968 HBDSCH DAGBLAD PAOTNA i J lia pa: ):u; LEIDEN, (GPD) Frank- jjk wordt „gezuiverd" van reemdelingen. Tot de vier Ne- erlanders, die donderdag wer en uitgewezen, behoort, zoals et L.D. reeds meldde, de 23- t dlirige Maarten van Traa, die Amsterdam staatsrechten ludeerde en woonachtig is in afleiden. In oktober 1967 vertrok hij naar 4&4 ih)s- Het bericht van zijn u'itwij- n& kreeg hij, nadat hy zestig uur in vangenissen en huizen van bewa- ig had doorgebracht. Op het poli- reau ontmoette hij de 22-jarige Ne derlandse student, Michel Thomasse, door de politie was toegetakeld. .Mij hebben ze tenminste niet ishandeld", zegt Maarten. „Ik ben lar vijf minuten verhoord. Men j® st mij echter nauwelijks te vertel de,. i, waarom ik gearresteerd was: ooi ij voeren ook alleen maar onze or- rs uit, zei de politie. Volgens het inisterie zou ik de openbare orde i innen verstoren". .De grootste narigheid in Frank- l is het paternalisme. Eén van de um»rkste staaltjes, die ik daarvan heb Mulo-examens dag lon Voor het diploma MULO-A slaag - n de dames: T. W. de Vries, Lei- T. de Wit. Warmond: M. A. 1 nek. Leiden; E .w. P. de Wolf, aick. Leiden; E. W. P. de Wolf. iden; M. Los, Alkemade; A. J. Pe- M. v. d. Stoep; E. M. v. Wouden jorirg. S. Slyhuis, A. E. Vlym, B. M ndi. A. M. van 't Veer, C. J. Ver- even allen Leiden; H. M. Verhoog; I. M. Boudewijn"A. L. den Hol !(1ider*, allen Katwijk; J. Jansen iden; A. H. de Jong, Katwijk. )e heren W. J. Vooijs, Oegstgeest, Wierda; S. v. Meijgaarden; J. L. ™iwerkerk; R, W. Kuiters; H. J iet, aillen Leiden; P. C. Schouten, iderdorp; W. A. Monteba; M. F. laademan; I. J. de Wolf; R. C. Ph. d. Nieuwendyk; A. W. v. d. Tuyn; H. Hagman*. P. A. v. d. Ham* en Leiden; D. Kloos*, Katwijk; J. Sjardijn*, Leiden. )e met een gemerkte namen i <1 igden bovendien voor het midden- ndsdiploma. the ïval B ek 'bi h het psychiatrisch ziekenhuis t ndegeest" slaagden de volgende plegenden voor het eerste over- ngsexamen J. H. Beking. zr. M. C. v. d. rg. zr. A. K. Cleton, br. P. H. Des- ra dijn, br. J. J. T. G. van Doorn. br. den Dunnen, br. A. van Duyvenbo- zr. C. E. M. Heyenrath. zr. W. Jong, br. A. Jongejan, zr. I. G. de ster. br. F. Kramer, br. N. v. Lin- n, zr. A. J. Maier, zr. C. G. M. Mü- P. Mustamu, br. C. B. Pluyra, zr W. J. v. Schie, br. M. Vreeken, zr L. v. d. Willigen Gatsonides, zr. W Zóetewey. Voor het tweede overgangsexamen: M. J. v. Klaveren, br. W. v. d eer, zr. S. van Pelt, br. H. C. Pijpers, A. v. Renssen, br. T. Robbemond. E. P. Vries. 'oor het Staatsdiploma Ziekenver- •Jeging B O. M. Bronsgeest, zir. O. H. M. ttmers, br. J. E. G. Dewals, br. P. R. J. Dewulf, br. P. G. Hofman, zr. A. O. Meilof, zr. M. I. den Os, br. U. M. Soen. meegemaakt, is dat de prefect van Parijs in de eerste nacht van de bar ricade de handtekening van de minis ter van Buitenlandse Zaken heeft ge vraagd, om de barricaden te mogen aanvallen". „Het paternalisme tegenover de universiteiten is een van de voor naamste grieven van de studenten. Het programma wordt bijvoorbeeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, nie!t door de hoogleraren. Het systeem is trouwens helemaal verkalkt", aldus Maarten van Traa. Hij studeerde zelf aan de rechten faculteit. „Bij de rechtencolleges wa ren altijd zo'n drieduizend man aan- Ie Examens in „Endegeest" gh Aan de Leidse Universiteit zijn jsslaagd voor de volgende examens: öcddaats notariële studierihcting mdidaats notariële studierichting ede), J. A. van Voorst Vader (Bre- i) en P. J. H. van Hoeken (Benne- toek)kandidaat- klassieke taal- letterkunde de neren P Th. de 06 (Katwijk aan Zee) en J. J. W lokhorst (Voorburg) Collecte voor Het Zonnehuis LEIDEN De vereniging „Het Zonnehuis" houdt op 17 juni tot en met 22 juni een huis-aan-huis-collec- te. De opbrengst is bestemd voor de verpleging van chronisch zieken en de verzorging van geestelijk mlnder- valide zieken. Successen voor K. en G. in Weesp LEIDEN Afgelopen zaterdag hebben het junioren- en het senio renkorps van de muziekvereniging „Kunst en Genoegen'" deelgenomen aan een concours in Weesp. Het juniorenkorps, dat in de eer- te afdeling uitkwam met vele andere korpsen van naam. behaalde 214'i pnt. en een eerste prijs, tevens een prijs voor het hoogste aantal pun ten van het concours in de eerste drie afdelingen. Het seniorenkorps kwam in de su perieure afdeling met een eerste prijs en met het hoogste aantal punten van het gehele concours uit de wed strijd te voorschijn Een défilé door Weesp bracht nog een prijs naar Leiden, een jury be staande uit notabelen van gemeente en bedrijfsleven, kende eenstemmig de defilé-prijs aan K. en G. toe. LEIDEN Op donderdag 11 Juli zal het een kwart eeuw geleden zijn dat ds. A. J. de Jocig zijn ambt aan vaardde. De gemeenteleden van de hervormde MolenwijK willen dit ju bileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Integendeel, zij hebben het plan opgevat om uiting te geven aar. hun sympathie voor ds. De Jong. die op 31 maart jl. zijn intrede deed in de Pieterskerk. Er is inmiddels een jubileumcomité in het leven geroe pen. bestaande uit de heren M. Brinks (giro 153269' A. Brouwer en C. de Visser Het cadeau van de ge meenteleden zal op de jubileumdag worden aangeboden en wel 's avonds om acht uur in 'iet gebouw Reho- both aan hei Rapenburg. Daarna zal er tot half tien gelegenheid zijn ds. De Jong en zijn gezin te feliciteren. ;2aooo- Leveben aareewa wezig. In Nederland is dat ondenk baar. Het contact tussen studenten en hoogleraren is dan ook miniem". „Ook speelt bij de opstandige stu denten de angst een rol, dat ze niet aan de slag zullen komen als ze afge studeerd zijn. Vooral bij de studenten van de letterenfaculteit is er sprake van een wedstrijdgeest, omdat er al leen voor de knappe koppen na hun studie plaats is". Hoewel Maarten niet aan de lite raire faculteit, gevestigd in het Sor- bonne-gebouw, studeerde, is hij toch steeds bij de revolutie betrokken ge weest. „Ook in andere faculteiten waren er revolutionaire studenten. Maar in de kranten lees je eigenlijk alleen over de Sorbonnie, omdat d'aiair de hele cultus van de revolutie ge vestigd was. Daar wilden de studen ten geen hervormingen van het on- derwys-systeem binnen de bestaande maatschappij, maar omverwerping van de huidige maatschappij structuur, zoals Cohn-Bendit dat wil". Dagje uit „In de Sorbonne heerste een op gewekte stemming. Iedere burger kon er naar binnen. Vele Paryzenaars gingen een dagje uit naar de Sorbon ne Ook moeders die wilden weten hoe hun kinderen het maakten. Na tuurlijk was het niet allemaal even fijn. Er waren ratten, er waren pros tituees. maar de verhalen daarover zijn uit hun proporties gerukt" Verkiezingen Op de vraag hoe studenten over de verkiezingen denken en wie zij aan de macht willen zien, antwoordt Maarten van Traa: „Het kan weinig schelen wie er aan de regering komt. Je kunt ook niet zeggen of het me rendeel der studenten links of rechts ls. Die termen spelen nauwelijks een rol. Er zijn zelfs nu nog studenten die de Gaullisten zullen steunen, om dat ze dat nog het minst kwade vin den". „De belangstelling voor de verkiezingen is ontzettend gering, omdat ze juist de afgelopen weken wel hebben gemerkt, dat de hele As semblee niets voorstelt, dat het meer een debatingclub is. Bovendien zijn de studenten nooit erg politiek geen gageerd geweest". Maai ten kan de onverschilligheid van de studenten tegenover de verkiezingen goed begrijpen. .Alle partijen hebben toch immers de boot gemist", zegt hy. Alleen Mendès- France heeft de revolutie enigszins opgevangen. Anderzijds zijn de stu denten zich wel bewust dat de her vormingen afhankelijk zullen zyn van de verkiezingen. Verdeeldheid Wat heeft hem het sterkst getrof fen in Frankryk? Hij denkt na: „Het ergste is de verdeeldheid van het Ook in het Odeon is Maarten ge- land in twee groepen: de groep die weest. ,,Er gebeurden heel menselijke dingen". gewoon zegt hij i-oor De Gaulle is en de groep die te gen hem is. De voortdurende drei- .Arbeiders die him hart uitstorten i ging van een burgeroorlog. Het bijvoorbeeld". Over de contacten tus sen de arbeiders en de studenten: ,De vakbonden hebben de studenten le lijk in de steek gelaten. Maar tussen rl<> arbeiders en studenten was vaak een heel goed persoonlijk contact". „Maar ja, deze arbeiders kunnen zich gewoon veel minder permitteren. Ze zijn te afhankelijk van de loon eisen. Cohn-Bendit heeft gezegd, dat zü niet begrepen, wat de studenten wilden. Dat begrepen de studenten vaak zelf ook niet. Behalve dan Cohn-Bendit. Maar zijn ideeën zyn vreselijk vaag, vind ik", voegde hij aan 'boe. zelfs zo erg dat automobilisten, die stoppen om een lifter mee te nemen eerst aan dc jongen of dat meisje vragen of ze voor of tegen zijn". Maarten van Traa weet nog niet wat hij verder gaat doen. Hij «II zo mogelijk weer terug naar Parijs. Op het ogenblik is hij druk bezig met een boekje over zijn ervaringen. Daar is hij in de Franse hoofdstad al mee begonnen, om zijn tijd nuttig te maken, zoals hij zelf zegt. Om er niet helemaal buiten te staan. „Want als vreemdeling heb je toch het ge voel dat je een buitenstaander bent". Wagenspelen op Beestenmarkt LEIDEN Vandaag en morgen geeft een vyftal beroepsacteurs op de Beestenmarkt openluchtvoorstel lingen van de middeleeuwse wagen spelen .Lanseloet van Denemarken", „De clute van nu noch" en „Van den appelenboom". De voorstellingen woi- den gegeven door de Amsterdamse toneelgroep „Hades" die onder lei ding van Maarten Lamers een toer- nee van vier maanden door Neder land maakt. De voorstellingen zyn 's middags van twee tot vijf uur en van half acht tot tien uur. Leidse cinéclub met Mussertfilm LEIDEN De Leidse cinéclub geeft vanavond een voorstelling van de omstreden, destijds in ryksop- dracht vervaardigde film .Mussert" Deze film is verboden voor openbare voorstelling. Alleen op vertoon van een lidmaatschapskaart van de ci néclub zijn toegangskaartjes ver krijgbaar. De voorstellingen, om 7.30 en 9.30 uur. worden gehouden in de kleine zaal van Den Burcht. Naast de film ..Mussert" wordt ook vertoond Mert ingang van 1 augustus wordt onze stadgenote, mej. E. C. C. Oppenoorth ontheven van het toe zicht op het huishoud- en nijver heidsonderwijs in de l.o.-inspectie Rotterdam en wordt daarmede be last mej. drs. C. J. M. Breys. in- spectrice van het N.O. bij het mi nisterie van O en W. „Der Lachende Mann", een film over de ex-oostfrontstryder Müller die Kongo enige ttfd terroriseerde. Op 27 juni komt de cinéclub met een voorstelling van „Black Power" van Leonard Henny in het St.-An- toniusclubhuis. Prof. David, (rechts) ontvangt de tweedelige feestbundel uit handen van prof. Feenstra. (Foto LD/Holvast) DEN HAAG Aan de Detailhan- deLssohool Bezuidenhout (Koningin Marialaan 9) slaagden voor het eind examen Zeno Rotteveel en Harry Wa lenkamp beiden uit Leiden. Prof. mr. H. J. Hofstra, hoogle raar aan de Leidse Universiteit is voor zes jaar benoemd tot bemidde laar van het Internat. Centrum voor beslechting van investeringsgeschil len. GEBOREN Karen Elisabeth, d v. W J. den Ouden en E. A. J. van der Star: Dlcky, z. v B. van Duijn en F. van Iterson; Edwin en Angela, d. en z. v. W. van Get e J. G. de Nijs; Yolada, Cor- elia, d. v. G. Admiraal en B. den Hol lander; Marcus Michael, z. v. H. P. van Leeuwen en M. J. van Dijk; Cathari- na Cornelia, d, v. W. Rozler en M. van Vliet; Angélique Johanna Maria, d. v. L. Verhoeven en N. J. Koolhaas; Wil lem Slmon, z. v A. P. E. Schmoutziguer en L. J. Reljnders. GETROUWD P. Staffeleu en K. Bonnet. OVERLEDEN B. Versteegt. 89 Jr., man; H. Kuiper, 43 Jr. man; K. E. Dekker. 81 Jr.. wed. v. W. Vermeulen; M. M. van Klink. 9 dagen, dochter. leeuwarden/leiden d» tagens van de Leidse Hout Ulo en meisjes van de Barbara-Ulo in Leiden jn de winnaars geworden Kn het Nederlandse schoolatletiek- 10 "toernooi. Aan de finalewedstrijden op het sportpark „Nylan" in Leeuwarden 15 "amen 50 ploegen deel. De nummers 'aren hardlopen<80, 100 m), hoog- verspringen kogelstoten, discus- speerwerpen en estafette. 'De uitslag: 1. Leidse Hout Ulo, Leiden. 2. Ulo Bleyerheid. Meisjes: 1. Barbara Ulo, Leiden, 2. Rientjes Ulo, Maarssen. In de afdeling mid delbare scholen werden de meisjes van het Gemeentelijk Lyceum uit Emmen eerste, die van het Gertrude Lyceum uit Roosendaal tweede en oie van het Fioretti-lyceum uit Lis- se derde. De wisselbokalen voor resp. de 4 x 100 m <48.051 en de 5 x 80 meter (54.45) gingen naar de Leidse Hout Ulo en de Barbara Ulo. LEIDEN Op de boeken markt is een prentenboek over Leiden verschenen. j Het eerste exemplaar van het boekje „Leiden in oude an sichten" werd vanmorgen door de heer J. V. M. Keser, adjunct directeur van de Europese Bi bliotheek in Zaltbommel, aan geboden aan de Leidse burge meester, G. C. van der Willi gen. Het boek is het vijfen twintigste deel in de serie „oude ansichten". Het boek werkje werd samengesteld door mejuffrouw mr. Annie Versprille, archivaris van de gemeente Leiden. Mejuffrouw Versprille kon in verband met haar vakantie niet bij de over handiging van het eerste ex emplaar aanwezig zijn. Namens de directie, mevrouw M C. M. Lissenberg en de heer Keser, kreeg de burgemeester een persoon lijk geschenk in de vorm van J. L. Ter wens boek „Het Koninkrijk dér Nederlanden". Ter gelegenheid van het verschij nen van „Leiden in oude ansichten" houdt „Het Nieuwe Boekhuis" een expositie van tachtig grote foto's af komstig. uit de prentverzameling van de Gemeentelijke Archiefdienst. De tentoonstelling, die duurt van 18 tot en met 22 juni, is geopend van 8.30 tot 6.00 uur nam. De ruim honderdzestig foto's, die het charmante boekje van mej. Ver sprille de Leidenaar voorzet, geven een beeld van de Sleutelstad over een periode van ongeveer driekwart eeuw: van het midden van de vorige eeuw tot ongeveer 1925, met enkele uitschieters in de periode daarna. Niet alleen 'n stadsbeeld, maar ook 'n beeld van het leven in die stad. En kele van deze foto's zyn indertijd ook verschenen in de serie plaatjes van Oud-Leiden, die wij indertijd publi ceerden ter gelegenheid van de ju bilerende vereniging van die naam. Vele plaatjes geven zo'n ander beeld van bepaalde punten in de stad dan de huidige situatie, dat zelfs bejaar de geboren en getogen Leldenaars nu en dan moeite zouden hebben met herkenning van de punten, wanneer De Hoge Rijndijk de bijschriften niet verhelderend zou den werken. De technische verzorging van de uitgave is uitstekend. Dat - de foto's nu en dan niet van prima kwaliteit zijn, ligt bepaald niet aan de repro- duktie maar aan de ouderdom van de originele ansichtkaarten. Bij de rangschikking van de foto's is ken nelijk gestreefd naar topografische samenvatting. In de inleiding wordt met dankbaarheid gewag gemaakt van de grote collectie uitstekende op namen van de fotograaf Goedeljee (1824-1905* die bijzonder veel uit het Leidse verleden op de gevoelige plaat heeft vastgelegd en van wiens werk veel bewaard is gebleven. ADVERTENTIE EEN BOEK Wy bezorgen het U graag U belt maar. BREESTRAAT 52 - LEIDEN TELEFOON 26977 LEIDEN Prof. dr. M. David, de laatste jaren gewoon Leidt hoogleraar in de vergelijkende rechtsgeschiedenis van de oud heid, maar al meer dan dertig jaar als hoogleraar aan de Leidse Universiteit verbonden, nam zaterdagochtend tijdens een zeer druk bezochte receptie in het Snouck Hurgronje-huis afscheid van zijn tegenwoordige functie in verband met het bereiken van de zeventigjarige leeftijd. Hem werden als blijk van grote waardering voor zijn werk en zijn persoonlijkheid twee bun dels met wetenschappelijke bijdragen aangeboden. Prof. David leidde zyn afscheid zelf in met een woord van dankbaar heid voor hetgeen Leiden hem ge boden heeft en een korte verantwoor ding van zijn werk. Toen hij 35 jaar geleden onder de dreiging van een ontslag door de nazi's op racistische gronden Leiden koos als toevluchts oord was dat. omdat hier de belang stelling verwacht kon worden voor de buiten-traaitionele rechtshistorie, betrekking hebbend op de oude cul tuurcentra als Babylonië en Egypte. Het werk van Van Vollenhoven en Snouck Hurgronje stond daar borg voor. Prof. David noemde voorts on der meer de namen van zijn collega's Van Groningen en Van Oven, die voor hem Leiden tot een onvergelijk baar aantrekkelijke plaats hebben gemaakt voor zijn wetenschappelijke arbeid. Uitvoeriger ging hy in op het stand houden van het eigen recht in Egyp te tijdens de Romeinse overheersing, welke handhaving grotendeels te danken was aan de grote structuur verschillen tussen Romeins en Egyp tisch recht. Dankbaar toonde hij zich, dat zovele studenten en stafleden zich tot zelfstandig wetenschappelijk werk hebben laten opleiden. Een meer per soonlijk woord had hij voor zijn er varingen als lid van de professorale wandelclub. Hij sprak tenslotte de hoop uit, dat de waardigheid en goe de naam van de Leidse Universiteit tot in lengte van dagen bewaard mo gen blijven. De rector-magnificus, prof. dr. P. Muntendam merkte in zyn toespraak op. dat prof- David in zijn 35 Leidse laren (in 1933 privaat docent gewor den, in 1937 bijzonder hoogleraar, in 1945 buitengewoon hoogleraar en in 10)3 gewcon hoogleraar) aan zyn omgeving het beste gegeven heeft wat, hy bezat, genegenheid, vriend schap en liefde. De Leidse Universi teit prijst zich gelukkig dat het nood lot hem en zijn gezin naar Leiden neeft gebracht. Bijzonder is daarbij te waarderen, dat de scheidende hoogleraar steeds zijn ..eigen taal" »s blijven spreken, namelijk die taal die ontvangen wordt door geest en hart. De decaan van de juridische fa culteit prof. mr. W. L. G. Lemaire wees op de sterke wijzigingen die zich in de loop der jaren hebben voorgedaan in het wetenschappelijke „verzorgingsgebied" van de scheiden de hoogleraar. Daarbij is zijn leer stoel steeds een zeer persoonlijke ge bleven. De gehele faculteit is dank baar voor de in deze jaren ontvan- zen vriendschap en hoopt de banden die zijn ontstaan nog lang te mogen bewaren. Als oud-leerling en een van de naaste medewerkers van prof. David sprak mr- P. W. Pestman, weten schappelijk hoofdambtenaar voor de vergelijkende rechtsgeschiedenis, ver bonden aan het Papyrologisch Insti tuut. Hij memoreerde heldere formu lering van problemen en mogelijkhe den tot oplossing als een van de ken merkende eigenschappen van de scheidende hoogleraar. Bij hem von den studenten voorts het persoonlijk contact met de docent, dat in de massificatie van deze tijd verloren dreigt te gaan. Hij streefde er steeds naar, de studenten tot zelfwerk zaamheid te stimuleren en misschien is het beste bewijs daarvan het gro te aantal van zijn leerlingen, dat tot promotie overging. Verheugend is dat het genoemde instituut de grote gaven van prof. David voorlopig niet zal hoeven te missen, al legt hij dan ziin hoogleraarsfunctie neer. Mr. Pestman bood prof. David na mens de leerlingen, oud-leerlingen en collega's de bundel „Antidoron Mar- tino David" aan, die als nummer XVII deel uitmaakt van de Leidse Papvrologische reeks Deze bundel bevat achttien artikelen, onder an dere uit Londen. Kiel, Keulen. New York en Parijs. Tweedelige bundel Als vertegenwoordiger van vrien den en vakgenoten in binnen- en buitenland bood prof. mr- R. Feen stra, hoogleraar in het Romeins recht en zyn geschiedenis een tweede bundel wetenschappelijke verhande lingen aan als symbool voor het werk van prof. David op zeer uiteenlopen de terreinen. Deze bundel, waaraan noogleraren uit binnen- en buiten land hebben meegewerkt en die de titel draagt „Symbolae juridicae et historicae Martino David dedicatae" bestaat uit een deel dat gewijd ls aan het Romeinse rehet en een deel dat bijdragen bevat op het gebied van de rechtsgeschiedenis van het Nabije Oosten. Het eerste deel bevat zeven Nederlandse en zeven buiten landse bijdragen, het tweede deel twee Nederlandse en drie buitenland se. Prof. David dankte tenslotte voor de hem toegezwaaide lof en de on dervonden vriendschap en waarde ring.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1968 | | pagina 3