BERGMEUBELS Kerk op de bres voor ontwikkelingslanden Tienduizendste woning in Leiden in gebruik Plastic r afsluit- I'plaatjcs worden Kom over de brug 149.- «i Welfare-werk Rode Kruis in Leiden Dr. ir. J. C. Riemersma benoemd tot lector in de fysische biochemie ASPRO Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis bestaat halve eeuw INDERDAG 1 FEBRUARI 1968 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 8;. r idse operatie gt 3 maanden aandag 5 februari a.s. begint °ve'de N.V. Gascon met de ver- )uwzavanging van de plastic af- enten .f {f.. sluitplaatj es, die bij de om- JjJJJfcchakeling op aardgas zijn aangebracht. Zij worden ver- >rwjsjvangen door plaatjes van 'rv,1JS'messing. tisien-t gaat hier in totaal om 60.000 gevallen. Tegelijk met en^e werkzaamheden in Leiden wordt ook begonnen met de ld.^*jvervanging in de overige ge- uit het verzorgings- Spngebied van de S.L.F. Zo zal cbijv. op 5 februari begonnen worden in Koudekerk en Ha- (Rijndijk), waar na op 12 februari (Hazers- uur) woude (dorp) en Benthuizen egro aan de beurt komen. Dage^r week hoopt men ongeveer !-3°. <1300 k 1400 adressen in Lei- 18 ,den en hetzelfde aantal bui- zo»ten Leiden te bezoeken. Ge gpileidelijk aan zal dit wekelijk- 9 is ise aan^a^ noS worden opge- uur) voerd. POklle aangeslotenen krijgen te- den0'Voren bericht in welke perio- 9.15 ide men de monteurs van de Gascon kan verwachten. aar schatting zal de hele ope- ekiau!ratie ongeveer 13 k 14 weken o^n beslag nemen. Classis Leiden N.H. Kerk bijeen (Van een bijzondere medewerker) Het lijkt soms wel of de kerk haar schade moet inhalen. Nu Nederland temidden van de volkeren van de wereld beslist niet tot de arme landen gerekend kan worden, is de tijd aangebro ken, dat de kerk moet tonen te verstaan wat zending en we- relddiakonaat inhouden. Over dit onderwerp sprak ds P. J. Mackaay uit Oegstgeest op de gisteren in de Vredeskerk gehouden vergadering van de Classis Leiden van de Ned. Herv. Kerk. T V> Dicht bij huis zijn het weer an dere, dikwijls vergeten groe-pen, die onze aandacht vragen: mej. drs M. H. Goedman sprak over de christelijke gemeente en de gees telijk gehandicapten. Een stuk theologische vorming werd door de afgevaardigden „ondergaan" toen ds F. Breukelman uit Si- monshaven 's middags sprak over de betekenis van het boek Gene sis. De belijdenisvraag kwam tijdens deze vergadering aan de orde naar aanleiding van een voorstel om de zogenaamde „Barmer Thesen", een geschrift uit 1934 van de belijdende kerk in Duitsland, op te nemen on der de belijdenisgeschriften van de Ned. Herv. Kerk. Voordat al deze onderwerpen aan de orde kwamen was ds. H. J. van Achterberg uit Leiden weer voor een jaar als praeses herkozen. Ds. J. de Vos uit Katwijk volgt ds. W. H. j heid gelden beschikbaar stelt Welvaart uit Sassenheim op als as- sesor. Ds. Kooistra uit Lisse werd in de vorige vergadering tot primus- afgevaardigde naar de synode ver kozen, doch nam inmiddels het be roep aan naar Rotterdam-Delftsha ven; in zijn plaats koos de classis ds. Joh. Poort utt Leiden, Helpen Op 15 februari zal via de massa media het startschot gegeven den voor de actie „Kom ov brug", waarbij zending en wereld- diakonaal aan de leden van de pro testantse en oud-katholieke kerken zullen vragen te tonen, dat het hun ernst Is met de bereidheid tot hulp aan de ontwikkelingslanden. Een tie, de uitloopt op een grote lande lijke collecte op 22 maart. Er is een lange lijst opgesteld van 140 projecten waar financiële steun noodzakelijk is. Pers. radio t.v. werken op alle mogelijke wijzen mee om de nood die mogelijkheden die er zijn, onder de aandacht te brengen. Andere volken: de Duitsers en de Zwitsers bv. zijn reeds voorgegaan door via een der gelijke collecte grote sommen be schikbaar te stellen. De jeugdbewe ging blijft niet achter en heeft reeds 7 projecten voor een bedrag van f 1.000.000 geadopteerd. Ds. Mac kaay, voorzitter van het landelijk actiecomité, riep alle kerkleden op om zich enthousiast achter dit grote plan te scharen. Op het territoir van de classis Leiden bevinden zich in inrichtingen en in gezinnen ongeveer 5000 geestelijk gehandicapte kinderen. Mej. drs. Goedam wees de kerke raden erop, dat zij niet klaar zijn als christelijke gemeente, ADVERTENTIE „iv VOOR EXTRA VERLAAGDE OPRUIMINGSPRIJS iet In onze etalage een pracht BERGMEUBEL 120 cm. breed, RUIME INDELING, in PALISSANDERKLEUR VAN 198.- UAAOLEMMEQSmATKiO L60EN iag. In Leiden bestaat sinds 12 jaar een welfare-afdeling van het f) f'°^e Kruis, die tot taak heeft om chronisch en langdurig zieken Leiden en omgeving te bezoeken. De dames die dit doen, zyn ^ervoor speciaal opgeleid. Zij leren de hun toegewezen patiën- diverse handarbeidtechnieken, zoals het werken met pitriet, raffia, mozaiek, kralen enz. ®8 geIn het zaaltje van het Rode Kruis- lebouw, Morsweg 186 in Leiden, nd. aar voor deze gelegenheid werk- il. ukken van de cursisten en van pa- dd®3|nten waren tentoongesteld, instal- erde professor dr. P. J. Gaillard, en jorzitter van de afdeling Leiden e.o. ele an het Nederlandsche Roode Kruis isteravond eenentwintig welfare- er erksters. In een korte toespraak wees prof. rJ. Gaillard op het feit, dat het Ro- 1 "M Kruis juist in vredestijd vele ta- dolIlen heeft. Een van die taken is het 'elfare-werk; 'n boeiende taak, om it de patiënten op een gegeven mo- lent ook vrienden worden. Daarna likte hij de geslaagde cursisten Bt legitimatiebewijs en het speldje urj in het Rode Kruis uit. Na de installatie gaf mej. Hanrath, g- d van de afdeling welfare van het g ioofdbestuur en leidster van de cur- g is, aan de hand van kleurendia's 3 2 in uiteenzetting over het welfare- 6 c erk. Oorspronkelijk is het welf are-werk 4 jitstaan in Engeland tijdens de 4 tveede wereldoorlog, waar de hospi- 3 Wen toen vol lagen met gewonde ulitairen. Men besloot toen iets te 2 aan doen om deze mensen geestelijk -5 n lichamelijk weer tot activiteit te i rongen, door t bedenken van aller- ~5 fi scheppende en creatieve werk- 1 Ramheden, aangepast a. d. omstan- 2 igheden v. d. diverse patiënten. Om- _8 fit deze methode in Engeland veel -o iicces bleek te hebben, zond het Ro- i B Kruis in Nederland één van haar "2 fedewerksters naar Engeland, om 4 e kunst ervan af te kijken. Op die -ï janier werd het werk ook in Neder- 3* and geïntroduceerd, aanvankelijk I3 (echts in hospitalen, maar later ook -3 k ziekenhuizen en sanatoria. Om het tak ook te kunnen uitbreiden tot %3 puisliggende patiënten, werden de welfare-afdelingen opge- 2 Icht. Patiënten, die graag bezoek van een welfare-werkster willen ontvan gen, kunnen zich hiervoor opgeven bij mevr. Lem-Gunning, Lorentzkade 42, Leiden. de vezorging van gehandicapten. De gemeente moet tonen bereid te zijn deel te nemen aan het lot van deze kinderen en hun ouders. Als kerken nemen we dikwijls grote woorden in de mond: deze dienen echter ge stalte te gaan krijgen in eenvou dige daden van liefde en hulp. Een vergadering zal zich speciaal op mo gelijkheden op dit terrein gaan bezin nen. Ket belijden der kerk Nadat Hitler in 1933 in Duitsland aan het bewind was gekomen en de zogenaamde Duitse christen hem als een geschenk van God aan het Duitse volk had aanvaard, kwam in 1934 in Bannen een synode van de Duitse Evangelische Kerk, bijeen, die de Barmer stellingen opstelde. Hierin beleed de kerk Jezu6 Christus als het enige woord van God, dat wij in leven en sterven te vertrouwen en te gehoorzamen hebben. De kerk verwierp als valse leer; wanneer dit ene Woord van God nog andere ge beurtenissen en machten, gestalten en waarheden zouden worden erkend. In deze Barmerstellingen heeft de Duitse belijdende kerk zich uitge sproken tegen de Ideologie van het nationaal socialisme. Behalve de be lijdenis aangaande d betekenis van Jezus Christus wordt er in dit docu ment ook op zeer indringende wijze de verhouding van kerk en staat aan de orde gesteld. Ds. A. A. Spijkerboer uit Amster dam had voorgesteld om deze Bar merstellingen op te nemen onder de belijdenisgeschriften, die in art. 10 van de kerkorde worden genoemd. Hij meende hierin een voorbeeld van contemporain belijden te zien, dat de kerk onmogelijk kan missen. Reeds in september had de ver gadering zich met deze materie be ziggehouden, toen ds. Spijkerboer zelf zijn voorstel toelichtte. Nu hiel den ds. De Vos uit Katwijk en ds. Verdonk uit Oegstgeest een korte Aan Leidse Universiteit Ds. P. J. MACKAAY - kerk moet over de brug komen - inleiding over de vraag of het voor stel al of niet diende te worden aan vaard. Beide waren het ervoer eens, dat het uitermate goed is dat door dit voorstel de vraag naar het belij den op een onontkoombare wijze aan de orde wordt gesteld. In het algemeen vreesde men echter ook, dat opname van de stellingen van Barmen onder de belijdenisgeschriften eens kon worden tot een formele aangelegenheid, waarbij de beslissen de vragen op dood spoor konden ko- Bovendien was men van me ning, dat een geschrift uit de na oorlogse jaren n.l. „Fundamenten en Perspectieven van Belijden" in de kerk nooit goed tot zijn recht is ge komen. Daarom achtte men het niet opportuun de Barmer Thesen als be- lijdenisgeschrft in de kerkorde op te en. Wel werd een voorstel aan genomen er bij de synode op aan te dringen de genoemde geschriften te bundelen en binnen de kerk aan de orde te stellen. Genesis Tenslotte werd praktisch de gehe le middagvergadering in beslag ge ien door de inleiding van ds. F. Breukelman over de. betekenis het boek Genesis. Met grote ken- van zaken nam deze zijn hoor ders mee op een boeiende ontdek kingstocht door bijbelse woorden en structuren. Wie denken mocht, dat het Oude Testament verouderd is en dat het boek Genesis maar een verzameling .n mythen en verhalen, zou eens ingeleid moeten worden door deze moderne schriftgeleerde, die uit zijn schat oude en nieuwe dingen te voor schijn brengt. We gaan daarbij de actualiteit van deze geschiedenissen ontdekken, we gaan zien hoe in het Oude Testament bij het spreken over het land Kanaan in wezen de wereld hoe in de roeping van Israël de hele mensheid bedoeld is. We mer- Gevonden voorwerpen in Leiden In Leiden zijn de volgende voor werpen gevond: Gouden vijfje, twin- set, damespolshorloge, herenhand schoenen, dameshandschoenen, sleu tels. kinderschoentjes, tas inh. schil dersgereedschap, schakelarmband, da mesportemonnee, herenbril, dames ondergoed, rijwieltas, jongenspolshor loge, bankbiljet, vulpen, muts, dames paraplu, slgarettenétui, heren porte monnee, damessjaal, toilettasje, on derdekentje, gevarendriehoek, sla- venarmband, herenhoed, kinderdrie wieler, damesring, autostep, veiling- kist met inh., boodschappentas, trai ningsjack, aktetas, trouwring, zeil- zwabber, damesjasje, regenjack, re genbroek, parkiet, herenpantalon, blokfluit, betaalpas, halsketting, por tefeuille, meisjesbril, rekenliniaal, kinderarmbandje, rol elektrische ka bel, nylon dameskousen, herenregen jas, kettinkje met kruisje. Terug te halen en inlichtingen te verkrijgen aan het bureau van ge vonden voorwerpen, Nieuwsteeg 8. ingang poort, op woensdag tussen Een halve eeuw „Nieuw Leven" De Leidse arbeiders-muziekvereni ging „Nieuw Leven" bestaat op 8 fe bruari een halve eeuw. Ter gelegen heid van dit tiende lustrum houdt de jubilerende vereniging woensdag een receptie in „Ons Centrum", Hooi gracht 84. Op vrijdag 9 februari wordt het jubileum gevierd met een feestavond in het Antoniusclubhuis. Na een mu ziekuitvoering van de vereniging treedt het cabaretgezelschap „Cor Martelly" op met het programma: „Hoe maller hoe mooier". Het feest wordt besloten met een gezellig sa menzijn met medewerking van een dansorkest. Eerste ambassadeur De eerste niet-blanke diplomaat van een Afri kaanse staat in Pretoria is gisteren op zijn standplaats gearriveerd. Het is de heer Kachingwe, die Malawi verte genwoordigt. Zuid-Afrika en Malawi knoopten vorig jaar diplomatieke be trekkingen aan. ADVERTENTIE Rillerig? Onprettig? Pas dan op voor griep! Neem direct 2 'ASPRO's. 'ASPRO' bevat alles om een opkomende griep snel en doeltreffend te bestrijden. In de juiste dosering óók voorkinderen! iteüfaHue ofi 2.00 l 5.00 i BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN Berg; Melanl Maria, a v. a. et. m. uron en Y. A. van den Berg; Ma&rtje Maria, d. v. H. Gulde- "~i M. Korsulze: Catharlna Jo- v. L. C. Schouten en J. J, Pleter, z. v. P. Pietersen en R7ten Ham; Jacqueline, d. v. H. Bos; Alexand Triest en C. d. v. T. Guinau ks. OVERLEDEN Kobs. 73 Jr., man; M. Butijn, vrouw; P. Llmmen, 59 Jr., man. 77 Jr.. Persoonsbewijzen De Israëlische autoriteiten gaan eind februari per soonsbewijzen uitreiken aan alle Ara bieren in öe bezette gebieden, de strook van Gaza en 't westelijke deel pan Jordanië. De maatregel wordt genomen om infiltranten gemakke lijker op te sporen. De kaarten zijn gelijk aan de Israëlische persoonsbe wijzen, maar de ruimte voor het ver melden van de nationaliteit van de drager wordt opengelaten. ken tot onze verrassing dat in de aartsvaderlijke geschiedenissen de s in het geding is van wie ver wacht mag worden, dat hü waar achtig mens zal zijn en zijn opdracht deugdelijk zal vervullen, maar we zien dan ook dat deze 'mens niet in uitzichtsloze ruimte staat, maar dat hij die God in de rug heeft, die totaal anders is dan de machten die mensen ons verkiezen. Deze God zelf betrouwbaar en heeft in de schepping van de aarde het terrein geschonken waarop de geschiedenis zich kan gaan ontrollen. Voor wie ds. Breukelman hoort gaan vertrouw de klanken nieuw leven. Gaan in bekende woorden nieuwe uitzichten open. Als in de tijd van de aarts vaders leven wij nog altijd in het zelfde spanningsveld, waarin alles zinloos en catastrofaal is zonder het Woord van deze God. Evenals in het leven van Abraham gaat het nu in de kerk nog steeds om een nieuwe mensheid, die vrijwilig bereid is op weg te gaan naar het land dat God hem wijst. Drieentwintig jaar na de oorlog Herdenking op 3 februari in Leiden In het Groot Auditorium van de Leidse Universiteit zal op zaterdag 3 februari het feit worden herdacht, dat vijftig jaar geleden door de Leidse hoogleraren mr. A. S. de Blécourt, mr. J. van Kan en mr. E. M. Meijers en de Haagse advocaat en rechtshistoricus mr. J. van Kuyk het Tijdschrift voor Rechts geschiedenis werd opgericht. Bij deze gelegenheid, waarbij te vens de stichting van het Rechtshistorisch Instituut Leiden veertig jaar geleden zal worden herdacht, zal het woord worden gevoerd door prof. dr. Egied I. Strubbe, hoogleraar in de rechts geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Gent, en prof. mr. R. Feenstra, hoogleraar in het Romeins recht en zijn geschiedenis te Leiden. gevolge van de oorlogsomstandighe den gestaakte publikatie van het tijd schrift. In 1948 werd besloten tot samenwerking met Belgische rechts historici. Zij slaagden erin bij hun regering en bij de Universitaire Stichting in Brussel een gedeelte van de beno digde subsidies te verkrijgen. De Ne derlandse regering, die reeds in 1921 tot subsidiëring had besloten, ver klaarde zich bereid deze voor 't res terende gedeelte voort te zetten. In 1956 werd deze subsidieverlening van Nederlandse zijde overgenomen door de Nederlandse Organisatie voor Zui ver Wetenschappelijk Onderzoek. In de vijftiger jaren van het bestaan van het tijdschrift, waarvan in 1950 het eerste naoorlogse nummer ver scheen en waarvan de redactie sinds dien uit een aantal Belgische en Ne derlandse rechtshistorici bestaat, zijn vijfendertig delen verschehen. De in deze jaargangen gepubliceerde bij dragen zijn aan de meest uiteenlo pende aspecten der rechtsgeschiede nis gewijd. De doelstellingen van de oprich ters van het tijdschrift zijn in grote mate verwezenlijkt. In het bijzonder zijn door de 20-jarige Belgisch-Ne derlandse samenwerking zeer nauwe banden tussen de rechtshistorici uit beide landen ontstaan. Zij hebben zich op deze wijze gezamenlijk 'n be langrijke plaats in de internationale beoefening van de rechtsgeschiedenis weten te veroveren. Instituut jubileert eveneens Toen in 1918 het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis werd opge richt stelden de initiatiefnemers zich niet slechts tot taak in het eigen land de wetenschappelijke belang stelling voor de rechtshistorie te sti muleren, maar wilden zij tevens een centrum creëren voor internationale samenwerking op dit gebied. Al spoe dig werd inderdaad ook buiten Ne derland de betekenis van de publi katie erkend. Talrijke artikelen, door vooraanstaande geleerden uit vele landen in het Frans. Engels, Duits, Italiaans, Spaans en zelfs Latijn ge schreven, werden in het tijdschrift gepubliceerd en vanaf 1921 prijkte een lijst van vaste buitenlandse me dewerkers in Europa en Amerika op het toen geïntroduceerde tweetalige titelblad (Nederlands-Frans). In de eerste jaren na de oorlog bleek het moeilijk geld bijeen te brengen voor een hervatting van de in 1941 ten Dr. ir. J. C. Riemersma, weten schappelijk hoofdambtenaar bij het laboratoriium voor Medische Chemie, is benoemd tot gewoon lector in de faculteit der Geneeskunde om onder wijs te geven in de fysische bioche mie. Dr. Riemersma werd geboren in 1920 in TJepoe (Java) en doorliep de Rijkshogereburgerschool in Leeuwar den. Oorlogsomstandigheden maak ten het noodzakelijk zijn studie aan de Technische Hogeschool te Delft te beëindigen. Na een gedwongen ver blijf in Duitsland ontsnapte hij begin 1945 naar Nederland, waar hij zijn studie aan de Tijdelijke Academie in Eindhoven en vervolgens aan de Technische Hogeschool in Delft voortzette. Het ingenieursdiploma werd door hem in juni 1946 met lof behaald. Door enkele studiebeurzen hiertoe in staat gesteld studeerde dr. Riemersma van 1946 tot 1950 aan de universiteit van Californië (Berke ley) sociale wetenschappen. Dr. Rie mersma verbleef daarna met een „fellowship" aan de Johns Hopkins University in Baltimore (1950-1951), met een „lectorship in political eco- nomy" aan de universiteit van To ronto (19511953) en keerde in 1954 i met een „assistant-professorship" j naar de universiteit of Califomië in j Berkeley terug. Daar promoveerde hü op een proefschrift, getiteld „Dutch institutions and economie change, 1550-1650". Research in Nederlandse bibliotheken en archie ven, in 1950 en 1953 verricht, lever de hiertoe de basis. Van 1956 tot 1958 was dr. Riemers ma als wetenschappelük ambtenaar lste klasse aan het Rijkszuivelstation in Leiden werkzaam. Met ingang van 1959 werd hü in dezelfde rang be noemd aan het laboratorium voor Medische Chemie. In 1964 promoveerde hü bü prof. dr. H. L. Booü in de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen op een proefschrift, getiteld „Hydro gen ion transport during anaerobic fermentation by baker's yeast". Van de hand van dr. Riemersma zün, al of niet in samenwerking met ande ren, verscheidene publicaties in di verse vaktüdschriften verschenen. Een van de eerste taken, die de burgemeester van Leiden, mr. G. C. van der Willigen, vandaag bü zün terugkeer van een wintersportvakan tie verrichtte, was een heel plezierige. Met enige trots kon hü namelijk van ochtend de huissleutel overhandigen aan de huurders van de tienduizend ste woning, die na de oorlog in Lei den is gebouwd. Niet alleen met trots, maar ook met enige bezorgdheid ten aanzien van de woningbouw in Lei den, die naar hü zei voor de gemeen te een punt van grote zorg is. In de drieëntwintig na-oorlogse jaren zün nu 10.000 woningen gebouwd, maar er moet in Leiden nog heel veel meer gebeuren op dit gebied. zal duren voor een oplossing voor het woningprobleem zal zün gevonden. De nieuwe bewoners de heer en mevrouw H. L. de Vos, boden de burgemeester daarna een glas cham pagne aan. Namens het gemeentebestuur over handigde de burgemeester de nieuwe bewoners een barometer (zie foto) en verbond daaraan de wens dat wat het geluk van de bewoners met hun nieuwe woning betreft, deze altüd op goed weer zal staan. (Foto LD/Holvast). ADVERTENTIE OOK VAN DE 10.000ste WONING WERD HET INTERIEUR VERZORGD DOOR Jan Bentveld ir INTERIEURVERZORGING Nieuwe Rijn 24 - hoek Burgsteeg-Leiden Telefoon 01710-34671 b.g.g. 41974 Instituut Met de stichting van het Rechts historisch Insituut Leiden op 8 fe bruari 1928 stelden de Leidse hoog leraren mr. E. M. Meijers, mr. A. S. de Blécourt en mr. J. C. van Oven zich ten doel de publikatie te bevorderen van geschriften op het gebied der rechtsgeschiedenis afkoms tig van hoogleraren, leerlingen en oud-leerlingen van de Leidse Uni versiteit. In 1957 werd de doelstel ling verruimd met „al datgene dab strekken kan tot bevordering van de studie der rechtsgeschiedenis". Sinds de oprichting van het insti tuut,- dat eerst door de regering, maar thans door de Leidse Univer siteit wordt gesubsidieerd en voor de jongste uitgaven subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Zui ver Wetenschappelük Onderzoek verkregen, zün zestien boekdelen ver schenen. Aanbesteding van transportriolen De directeur van Gemeentewerken in Leiden heeft in het openbaar aanbesteed de aanleg van de tran sportriolen ZweilandbrugMaredük- viaduct en Valkbrug—Maredükvia- duct (langs het Schuttersveld) met bijkomende werken Er waren negen tien inschrüfformulieren. De hoogste inschrüving was van de N.V. Aan- nemnigs- en Handelsbedrüf E. W. Smit in Nijmegen (f 2.077.039), de laagste van de N.V. Aannemings- maatschappü voorheen Bolsenbroefc in Bloemendaal (f 1.379.000). Academische examens Aan de Leidse Universiteit zün ge slaagd voor het doet ex. farmacie mevr. H. P. G. Slagmulder-Platteau (Rüswük); doet. ex. Ned. recht mej. J. E- Drion (Leiden)doet. ex. Ned, recht de heer M. J, Kuiper (Leiden),

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1968 | | pagina 3