dÊ/Ma 9 pQeine aanvoeren met een stugge handel Rennies Erepenning van Lisse voor inr. De Graaf De Rijnsburgerweg en het verkeer v. d. WATER GROFVUI Li OPHAALDIEN5T. 'AS PRO' Noordhoek over Noordhoek Handelsdagscliool voor Leids district Borgstellingfondsen ZATERDAG 13 JANUARI 1968 LEIDSCH DAGBLAD Leidse veemarkt °4ln tegenstelling tot de goede markten van de paar voor- pande weken, was het gisteren op de tweede Leidse marktdag ©Jwpn het jaar aanmerkelijk minder, zowel wat betreft de aan- luteren als de stemming in de handel. oo(0ok de weersomstandigheden werkten niet mee, waardoor UV1 thuisblijvers. ,12 Vraag naar vlees «jvoor de winterpot Dat de aanvoeren minder waren jhoeft geen verwondering te wek- (a, zeker niet voor de sectoren Lohtdieren, wamt de vette lamme- jn en de vette kalveren raken op, tleprijl het aanbod van vette koeden )k niet overmatig is. ngfoch overtrof het aanbod de vraag epq hebben de inkopers ruimschoots i gelegenheid gehad op andere 'dirkten hun aankopen te doen, het- °|en in de voorgaande weken niet »t geval was Door de goede prijzen van de vo- r»e week lagen de verwachtingen te 9-1wg. waardoor de handel in de r' kchtvee-seotoren een stug en stroef J'rloop kreeg. 7 {Iet gebruiksvee was duur, terwyl vlU handel in varkens en biggen, als ivolg van de korte aanvoer, een jöelijk verloop kreeg. ve totaal aanvoer bedroeg 1692 hïfn. 7 ^Gebruiksvee De aanvoer van 9-Ibruiksvee bleef weer zeer beperkt. de melkvee-sector was er weer Jujt meer vraag voor de melkerij. De t «Ikprijzen trekken aan. waardoor idlj het korte aanbod de dieren duur jrden verkocht by een redeiyke tot g llige handel. j*aïn de sector vare koeien was nog gfnig aanvoer bii weinig vraag, ch hielden de prijzen zich staan - i en bleef mager vee duin-. De Jndel bleef kalm. Notering: melk- kalfkoeien van f 925.- tot f 1225.- dJ f1625.-. vare koeien van f700.- f900.- en f1300.-. 'ette koeien Ondanks de korte [jjjhvoer in deze afdelinr. toch een mïpre tot stroeve handel. Rond de (teldagen wilde men op de eind- krkt Leiden nog wel wat kopen aanvulling, hetgeen thans niet t geval was daar men alleszins de '^erenheid heeft, gehad op anders i. Trkten goedkoper in te, kopen. Ër jj)|s meer aanbod dan vraag terwiii l(k de invoer van Deense koeien de menlandse marktorus iets drukte BttJich kon men de priizen van vori- week moeilïik los laten ""aardoor ^andel stroef verliep bij iets la- orijzen. Notering per kg. ge- b gewicht: vette koeien van 50 tot f4.05 en f4 60: slachtstie- van f 4 20 tot r d P-n r d60: rstkoerfen van f3.20 tot f3.45. 'ette kalveren Er zijn haast chltn vette kalveren meer Th"us )a*Men de beste dieren meest recht- feeks van stal hun kooer. De ST mogelijkheid voor export naar Bel gië, gingen de vette schapen goed en iets duurder van de hand. Note ring: vette schapen van f115.- tot f135.- en f155.-; vette lammeren van f 135.- tot f 170.- en f 195.-. Varkens voor fok- en mesterij Het wil met deze handel nog niet erg vlotten. De tijd van het jaar zit dan ook met mee. Toch viel het j zeugen gisteren in Leiden ndet tegen. De aanvoer was aan de korte kant, waardoor de handel nog een rede lijk verloop kreeg, bij staande prij zen. Notering: drachtige zeugen van f325.- tot f375.- en f450.-: schram men van f85.- tot. f90.- en f 110.-; biggen van f57.- tot f62.- en f67.-. Slachtvarkens Het matige aan bod by een matige vraag hield de handed en de prijzen in evenwicht.i Wed trad er enige verandering op in het vleesverbruik. Zo was er bijvoor beeld minder vraag naar fyn vlees en weer meer vraag naar vlees voor de winterpot. Prijzen per kg. levend gewicht: lichte slachtvarkens van pl.m. f 2.22 tot f2.27: lichte slacht- plm. f 1.60 tot f 1.70. ADVERTENTIE Brandend maagzuur, druk op de maag, opgeblazen gevoel helpen direct Turn wedstrijd in school aan Du Rieustraat In de school aan de Du Rieustraat wordt morgenmiddag een voorwed strijd gehouden voor de nationale turnkampioenschappen voor dames (tot 20 jaar). Voor deze titelstrijd worden dit jaar maar twee voorwed strijden gehouden in plaats van de vroegere districtswedstrijden. De best geplaatste dames komen uit in de la ter te houden finale. In de Du Rieu straat zal voor de eerste maal ge werkt worden met de verplichte Olympische oefenstof. T Vei Ier w*s dar ook zeer kort. Toch lo het, met. de handel tra»"' af De Ins-o' *4 ab sfS wen nrnaam«te orvrflmk was wel d"t rin «revoerde dieren ternauwernood stempel van vette kalveren ver inden. De enkele <«>ede tawWei. hoewel iets eodriikt ifl prii<?. toch dinir. No+aHrwr r>er kf* "■ewicht van f 3 50 tot f 3 75 f4.25. ,'olvee Hoewel men algemeen dat de schapen en lammeren ken. was er toch nog een tame- aanvoer. By vorige week ver- nr (leken trad er weinig verandering en bleven de goede kwaliteiten teren nog wel aan de prijs. Er echter eer. groot aanbod van .mde overweiers en te lichte n en daar de verkopers met «kking tot de lichtere dieren nog ->< i hoge verwachtingen hebben kreeg ^>5 handel een stug tot matig ver hop. Met een iets ruimere afzet- ADVERTENTEE Juli GOUD juwelier - horloger Haarlemmerstraat 181 Vele geschenken voor scheidende burgemeester Ook gistermiddag en avond stond Lisse in het teken van het af scheid van burgemeester mr. Th. M. J. de Graaf. Nadat 's ochtends een bijeenkomst met de raad was geweest kwamen 's middags vele autoriteiten en vertegenwoordigers van plaatsely- ke instanties en verenigingen bijeen in hotel-restaurant „De Nachtegaal". Aanwezig waren onder meer mr. Hus- tinx, oud-burgemeester van Nijme gen. vergezeld van zjjn echtgenote en twee wethouders, alsmede vele colle ga's van mr. De Graaf uit de Kring Duinstreek en de Kring Haarlemmer meer. Dr6. W. A. Termijn, voorzitter van het siacheidscomite, ve.T.ie u» deze -i,ieenkor .si als eerste het woord. „Van 1950 tot 1968 hebt u aan het hoofd gestaan van een gemeente, die zich ln de loop van deze jaren uit breidde van 12.000 tot 15.000 inwoners U stond een nieuwe ontwikkeling voor ogen. Dr. Poelpolder is een tast baar bewys van uw doorzettingsver mogen en inzicht in de toekomst van Lisse. Uw roep om samenwerking in de Bollenstreek zal velen buiten de gemeente nog lang inspireren". Na mens de burgery van Lisse bood drs. Terwyn het echtpaar De Graaf een fraai uitgevoerde dientafel en een zilveren eetservies aan. Vervolgens werd het woord gevoerd door pastoor J. v. d. Boogaard (namens de rJc. en prot. kerken) en ds. W. Suyker, die sprak namens de Geref. Gemeente. 'Vechtjas' Na een toespraak en aanbie ding van een gedenkbord van de heer S. Bonkenberg uit Heemstede namens het comité bloemencorso Bollenstreek, was het woord aan bur gemeester Van Niekerk van Hilligom als spreker van de burgemeesters van de Kring Duinstreek en de Kring Haarlemmermeer. „Als persoon bent u een prettige collega,, maar als bur gemeester bent u wel eens lastig ge weest en toonde u zich als een echte vechtjas, een tastbaar bewys van het het wapen van Lisse: de uitlopende leeuw". Loco-burgemeester A. J. Mesman van Lisse deelde vervolgens mee, dat de raad van Lisse besloten heeft burge meester De Graaf de erepenning van de gemeente Lisse toe te kennen. Mr. De Graaf was byzonder dank baar gestemd over deze eervolle on derscheiding en de cadeaus. In zyn dankwoord tot de gemeentebesturen in de Bollenstreek benadrukt hij nog eens de noodzakelykheid van samen werking in gewest en stadsgewest. Daarna werd door velen persoonlyk afscheid genomen van de familie De Graaf. Vele geschenken werden hier by aangeboden. 's Avonds bestond er voor de burge ry gelegenheid persoonlyk afscheid te nemen in het gemeentehuis. Van deze mogeiykheid werd door honder den gebruik gemaakt. Door de Lisse- se middenstand werd tydens deze by- eenkomst een schrijfmachine en een bandrecorder aangeboden. Bloedige strijd op eiland Bonny De van Nigerië afgescheiden staat Biafra zegt dat begin deze week op het eiland Bonny meer dan 600 fe derale Nigeriaanse militairen, onder wie zes blanke huurlingen, zyn ge sneuveld in een gevecht met Bia- fraanse strijdkrachten. De federale troepen hadden geprobeerd het el- land te bezetten. Velen hebben gisteren afscheid genomen van burgemeester mr. Th. M. J. de Graaf. Onder hen waren vele collega's van de heer De Graaf. V.l.n.r.: D. Th. a Th. v. d. Hoop van Slochterenf Ben- nebroek), mr. De Graaf, J. Ch. I. van Niekerk (Hillegom)mr. J. M. Bonnike (Noordwijk) en mr. F. Th. Dijckmeester (Haarlemmer meer). Foto LD/Holvast) Onrust in Madrid duurt nog voort Vyf vooraanstaande leden van de Spaanse ondergrondse arbeidersbewe ging zyn gisteren in Madrid ieder tot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens het houden van een onwettige byeenkomst in een r.- k. kerk. Onder hen bevindt zich Ju lian Ariza, die beschouwd wordt als plaatsvervangend leider van de „co- misiones obreras" (arbeiderscomités) die het afgelopen jaar verscheidene demonstraties hebben georganiseerd. Hy en drie andere beklaagden moe ten nog terechtstaan op andere be schuldigingen. Voor de tweede achtereenvolgende dag hebben studenten van de univer siteit van Madrid gisteren uit pro test tegen de sluiting van de econo mische en politieke faculteit relletjes veroorzaakt. Ze bekogelden politie auto's met stenen en vuurwerk en verbrandden kranten op straat. Ver volgens richtten ze een barricade van hout. oliebussen en stenen op. waarna ze door politie te paard werden ver dreven. Op pagina 3 van het Leidsch Dag blad van 4 januari jj. is. bij de bespreking van het ..Verkeersrap- port", daaraan onder de kop „Ryns- burgerweg" het volgende ontleend: -Hot is wellicht mogelijk twee hoog frequente buslynen aan het.ver keer op de Rynsburgerweg te ont trekken na de aanleg van de Oegst- geesterweg en de wegen over het Schuttersveld. Het Rynsburger- viadutc zal daardoor enigszins wor den ontlast." Welke lynen hier be doeld zyn, staat niet vermeld. Over de Rynsburgerweg lopen 4 buslynen die overdag een kwartierdienst heb ben, nmaedyk de lynen 40/42, 41, 43, en 50. Daarvan zou slechts lyn 50 in aanmerking kunnen komen om over de Oegstgeesterweg in plaats van de Rijnsburgerweg te lopen; voor de overige lynen zou dat een belangryke omweg meebrengen. Ge steld evenwel dat twee bysiynen met een kwartiéridenst niet meer over de Rynsburgerweg zouden lopen, dan zou daarvan het gevolg zyn dat per uur 16 bussen minder het Rynsbur- gerwegvladuct zouden passeren. In verhouding tot het totale aantal pas serende motorrytuigen zou dat maar heel weinig uitmaken. Vanuit een raam van nujn tegenover de halte „Houtlaan" gelegen huis heb ik 9 Januari j.l. omstreeks 4 uur geduren de 20 minuten het aantal passerende motorrytuigen met uitzondering van de bussen der NZH geteld. De fre quentie van het verkeer op de Rynsburgerweg loopt op de verschil lende uren van de dag vry sterk uiteen, en om enigszins een gemid delde te verkrygen heb Ik geen spitsuur en ook geen tameiyk stil uur uitgekozen. Op grond van myn telling kwam ik tot een berekening 1396 motorrytuigen per uur in beide richtingen tezamen. Daarte genover staan 46 volgens de dienst regeling passerende bussen van de NZH, dus één bus op 30 andere mo torrytuigen. Een vermindering van enige betekenis van het verkeer op de Rynsburgerweg zal men dus niet bereiken door er minder buslynen over te laten lopen. Bovendien mag men niet uit het oog verliezen dat daar aan die buslijnen een grote behoefte bestaat. Stel U voor. dat lyn 50 werd verlegd naar de Oegst geesterweg; hoeveel mensen zouden dan niet gedupeerd worden, die dan niet meer van Warmond en de bollen streek naar de Rynsburgerweg en de de omgeving daarvan zouden kun nen komen? Denik alleen maar eens aan al die leerlingen van naby de Rijnsburgerweg gelegen scholen die Leiderdorpse ijsbaan gaat morgen open Het is zeer waarschijnlijk dat de Leiderdorpse ijsbaan aan de Mauritssingel morgen open gaat Vandaag is men reeds met mankracht bezig de baan van sneeuw te ontdoen. Wordt de baan inderdaad om 12 uur voor de schaatsliefheb bers opengesteld, dan zullen ten teken daarvan alle stads bussen worden versierd met vlaggetjes. De herv. vrouwengroep „Stille Kracht" uit Warmond zal maandag avond om 8 uur bijeenkomen In 1 Trefpunt. De Jonge Kerk van Warmond komt donderdagavond om 8 uur bij een ten huize van de familie J. Ty- seai aan de Mgr. Aengenentlaan 2, waar de heer K. v. d. Wilde zal spre ken over rassendiscriminatie. In „t Trefpunt" in Warmond wordt zondagochtend van 10 tot 11 uur voor het eerst dit jaar de zon dagsschool gehouden voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. aan de halte „Houtlaan" in een bus m lyn 50 plegen te stappen! Er zyn gelukkig wel andere mid delen om de Intensiteit van het ver keer op de Rynsburgerweg te ver minderen. Allereerst komt het er op aan. dat de motorrytuigen die tot langs een andere route dan de Ryns burgerweg worden geleld, en wel by voorkeur zodanig dat ze buiten het centrum van Leiden blyven. In het byzonder geldt dat voor het ver keer dat komt van of gaat naar oostelyk van Leiden gelegen plaat sen. Al zulk verkeer kan. als de route eenmaal gereed is, in het laat ste geval, nog onder Oegstgeest op de Leidse Straatweg afslaan naar de Warmonderweg, om vervolgens via Oegstgeesterweg, Maredyk, Wil lem de Zwygerbrug. Willem de Zwij gerlaan. en tenslotte Leiderdorp, de Hoge Ryndyk te bereiken. Wanneer mettertyd de Warmonderweg tot aan het Morskwartier is doorgetrok ken, behoeft verkeer uit de richting Oegstgeest naar Leiden-Z.W. of Lei den-Zuid niet meer zyn weg te ne men over de Rynsburgerweg en door het centrum der stad. Er blyven nu echter nog drie sooorten van ver keer over. Ten eerste is er een aan tal autobestuurders, die naar het station rijden om daar in een trein te stappen, en die dan later weer naar huis terugkeren. Ten tweede is een ander aantal dat gevormd wordt door mensen die ergens in Leiden met het ene of het andere doel moeten zyn, en anderen die uit de stad hier of daar naar toe ry- en redenen hebben daarvoor van de Rynsburgerweg gebruik te maken. Maar dan is er nog een derde groep, die gevormd wordt door de mensen die om uiteenlopende redenen met hun wagen naar Lei- dien gaan, om inkopen te doen of musea te bezichtigen, en die dan in een blauwe zone terechtkomen wan neer zy hun auto willen parkeren. Deze groep wil de NZH aan par keerruimte helpen in haar eigen ga rage. In het bedrag dat de parkeer ders aan de NZH betalen, is dan tevens een rit met de bus naar de stad en weer terug naar de garage begrepen. Maar afgezien daarvan zyn er toch al vele autobestuurders die er de voorkeur aan geven om hun wagen ln de buurt van het station achter te laten en met de bus de stad verder in te gaan. En hier ryst dan een vraag die van belang is in verband met de inten siteit van het verkeer op de Ryns burgerweg. Deze namelyk: zouden al zulke autobestuurders niet beter hun wagen kunnen parkeren vóór dat zy op de Rynsburgerweg ko men? Als de gemeente Leiden eens zorgde voor byv. een parkeerterrein langs de Nachtegaallaan. en als dan de NZH voor haltes aan weerszyden van de Leidse Straatweg, ongeveer ter hoogte van t Zendingshuis zorg de. dan zouden tal van auto's die anders ergens in de stad zouden wor den geparkeerd, niet meer de Ryns burgerweg passeren, doordat de be stuurders en andere inzittenden hun weg zouden vervolgen met een der vele bussen waarmee zy een halte in het centrum der stad kunnen be reiken, om, onbezorgd over parkeer- schyven en parkeermeters, hun tyd daar door te brengen, tot een bus hen weer dicht by de plaats brengt waar zy hun auto's hebben achter gelaten. Men denke er aan: par keerterreinen binnen de stad werken een toeneming van het verkeer in de hand; aan de rand van de stad dragen ze tot een afneming daarvan by! Dr. F. P. Muller, Rynsburgerweg 102, LEIDEN. Rillerig? Onprettig? Pas dan op voor griep! Neem direct 2 'ASPRO's. 'ASPR0' bevat alles om een opkomende griep snel en doeltreffend te bestrijden. In de juiste dosering óók voorkinderen! De bekende fotograaf en graficus, Wlm Noordhoek gaf gisteravond in de „Grote Pers" in ,De Lakenhal" een uiteenzetting over zyn werk aan de hand van kleurendia's. Hy hield deze lezing voor de leden van de Leidse Volksuniversiteit K. en O. In het museum wordt momenteel een tentoonstelling gehouden van het werk van Wim Noordhoek, die nog tot en met 28 januari geopend is. De heer Noordhoek noemde zyn in leiding over zyn opvatting van fo tografie eigenlyk een verlengstuk van de expositie. Hy trachtte aan de hand van de getoonde kleurendia's zyn toehoorders een indruk te ge ven van zyn eigen leven, van zyn manier van werken en van de ma nier waarop hy de dingen beleeft. Hierby ging hy in de eerste plaats uit van zyn naaste omgeving, zoals zyn huis, een stilleven in een vens terbank of een portret van een van de kinderen. In de eerste plaats pro beert hy uit zyn onderwerpen dat gene. dat leeft en dat ontroert naar voren te halen. De camera is daar bij voor hem een middel om uit drukken wat hem bezig houdt, teneinde anderen dit aan te kunnen tonen. In zyn inleiding vroeg de heer Noordhoek zich af of dit niet by al le vormen van kunst het geval zoals dit byvoorbeeld kan geschieden door middel van poëzie, litteratuur, beeldhouwkunst enz. De camera is daarom naar de mening van de heer Noordhoek voor de fotograaf een mid- om een aparte taal te spreken, een fotografische taal, waarmee men anderen van zyn intenties kan over tuigen. Overtuigend is het werk van deze kunstenaar zeker. Ook de meest eenvoudige onderwerpen laat hy spreken door zyn aparte fotografische benadering. Met hele zachte kleur nuances toont hy hoe van een rea listisch onderwerp een aparte ont roering kan uitgaan. Hy ziet de re aliteit, maar met alle schoonheid, die deze in zich kan dragen en brengt» daarby het wonder van het leven naar voren in elke foto of dia die hy maakt. Vandaar waarschyniyk de titel voor zyn lezing: „Poëzie en realiteit". Het bestuur van de Stichting Leidse Scholen voor de Detail handel ontving van de minister van Onderwijs en Wetenschap-1 pen de mededelingdat hij een detailhandelsdagschool voor het district Leiden vanaf 1968 zal subsidiëren. Hiermede is de oprichting van deze dagschool mogelijk geworden. V.S. wijzen Poolse diplomaat uit Amerika heeft gisteren een Poolse assistent-militaire attaché uitgewe zen als represaille voor de uitwyzi- ging van een Amerikaanse militaire j attaché door Polen. Luitenant-kolo- nel Henryk Pojmanski heeft een week de tyd gekregen Amerika te verlaten. Hem wordt niets ten laste gelegd. Bode spionage in Zweden is sterk De Zweedse parlementaire commis sie, die byna vier jaar geleden na do veroordeling van de spion Wenner- ström is gevormd om een onderzoek in te stellen naar gevaren voor do staatsveiligheid, heeft haar rapport nu uitgebracht, zy heeft geconsta teerd dat de staatsgevaariyke com munistische activiteit sinds 1963 veel groter is geworden. Personen in sleu telposities worden veelvoudig door communisten benaderd om inlichtin gen los te krygen. De Zweedse veilig heidspolitie wordt geprezen om wat zij doet om te voorkomen dat com munisten invloedrijke posten gaan bezetten. De commissie is het er even wel niet mee eens dat de veiligheids politie de politieke gezindheid van ambtenaren en particulieren regi streert. Voor het afluisteren van te lefoongesprekken en het opgeven van brieven dient volgens de commissie gerechteiyke toestemming te worden gevraagd. ADVERTENTIE Maandag: ïsingel (van Medusastraat tot *ge Ryndyk) Hambroeklaan Kooi- ten geheel, Celebesstraat, Deci- 'istraat Sieboidstraat Floresstraat [loemstraat Formosastraat Borneo- Driftstraat Lombokstraat ^vastraat Medusastraat Parkstraat oipark Atjehstraat (van Kooilaan Sumatrastraat) Ambonstraat fadoerastraat. altje Noordewierlaan Cornells phuytlaan Diepenbrocklaan Joh Obrechtstraat Churchilllaan Wil- Ringkade Bonairestraat Aruba- lem Py perstraat Peter van Anrooy- straat Joh. Wagen aar laan Valerius- straat v. Blankenburgstraat Julius Röntgenstraal Moeartstraat Ber nard Sweersstraat Sweelincklaan Eduard van Beinumstraat Brückner- straat Debussystraat Ravelstraat Chopinstraai. Moesorgskistraat Caesar Franckstraat, Ver dist raat Jac Urlusplantsoen. Donderdag: Lage Ryndyk Voorstraat Suma trastraat Atjehstraat (van Suma trastraat tot Soem'óastraat) Soem- y®rhulststraat Rich. Holstraatbastraat Balistraat Timorstraat straat Surinamestraai Antillenstraat Ouracaost-raat, Sint Maartenstraat Sint Eustatiusstraat Sabastraat Bankastraat Bill tanstraat Kooihof. Vrijdag: Haagweg (geheel) Ryndyk Dykhof- laan Valkenburgseweg Haagweg (tien huizen) Klikspaanweg Da Cos- tastraat de Genestetstraat Nicolaas Beetstraat Potgieterslaan Tollens straat Schimmelstraat Oltmanstraat Hasebroekstraat Borgerstraat Van Lennepstraat ten Katestraat Tous- saintkade Staringkade. In augustus beginnen lessen De Stichting, waarin samenwerken de Kon. Nederlandse Middenstands bond, de Ned. Katholieke Onderne- mersbond (v/h N.R.KM.), de Chris telijke Middenstandsbond en deLeid- sche Onderwysinstellingen, kan hier mee een lang gekoesterde wens in vervulling doen gaan. Het beroeps- onderwys voor de detailhandel in het Leidse district krijgt hiermee een goede basis. Deze vierjarige dagschool leidt voor zelfstandige functies in de detailhandel en kaderfuncties in het grootwinkelbedryf op. Reeds 28 scho len, over heel Nederland verspreid, verzorgen al vele jaren deze oplei dingen. Het Leidse district echter was tot nu toe aangewezen op soort gelijke scholen in 's-Gravenhage en Haarlem. Het bestuur verwacht te zijner tyd eveneens voortgezette op leidingen in de vorm van een mid delbare detailhandelsschool te kun nen geven. Reeds in augustus 1968 zal het on derwijs kunnen aanvangen door ge bruik te maken van de outillage van de scholen van het Mondeling On- derwys Centrum van de Leidsche Onderwijsinstellingen. Quick Up... t is goed Ko drinkt 't Ged. Staten van Zuid-Holland stellen de statenleden voor om de provinciale bijdrage ten behoeve van de borgstelllingsfond- sen voor de middenstand voor de jaren 1968, 1969 en 1970 te be palen op 3/10 van het exploitatietekort, tot een maximum van 2,4 cent per inwoner. Leiden en Gouda samen? In deze drie jaar. zo delen G.S. mee, zullen de fondsen zich ernstig moeten bezinnen op mogelijkheden om tot gunstiger exploitatie-uit komsten te komen, zy doen hierby de suggestie tot samenvoeging van het fonds te Leiden met dat van Gouda en dat van Vlaardingen met Delft. Dit zou gunstige perspectieven bieden om tot niet onaanzienlijke lastenverlaging te komen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1968 | | pagina 3