Opgravingen in een Leidse volkstuin „IJzeren gordijn" grens Rusland - China aan Barbara Oostenrijker rapporteert Marokkaan past in Leiden wisseltruc toe De< D GOUDEN RING In Leiden opleiding tot straatmaker Passeiicontrole blijft noodzakelijk IN HET JAAR 2000 ud en Rd tin le DINSDAG 18 JULI 195T Het begon allemaal zo een jaar of zes geleden. De hobby van mevr. Janssen uit de Van 's Gravensandestraat in Leiden om oude voorwerpen te verzamelen. Oude stukjes glas, knikkers, pijpekoppen en andere voorwerpen, die haar man en haar zoon toevallig bij het spitten van hun tuintje vonden, vormen nu haar verzameling „oudheden". In 1961 kreeg de familie Janssen als lid van de Onderlinge Tuindersvereniging (OTV) in de buurt van de Oostvliet een volkstuintje toegewezen. Het viel toen al op, dat er zoveel scherven en stukjes aardewerk bij het spitten naar boven wer den gehaald. Iedere nieuwe vondst werd aan de collectie toege voegd. Verleden jaar werd de verzameling verrijkt met een vermoedelijk 15de eeuws beeldje van de Heilige Bar bara. „Ik was gewoon de grond aan het omspitten", vertelt de- heer Janssen, „toen ik met mijn schop pp iets hards stuitte. Toen ik eens Enig kijken wat me in de weg zat, ond ik dit beeldje, dat nog helemaal aaf was" en vol trots toont de heer «nssen het 10 cm. hoge pijpaarden eeidje van St.-Barbara, die o.a. pa- ronesse van de pottenbakkers was. „We hebben het beeldje eerst een tijdje zelf bewonderd", vult mevr. Janssen het betoog van haar man aan. „Maar toen wilde ik er wel eens wat meer ovetr te weten komen. Ik heb het aan buren gevraagd, die roomskatholiek zijn, maar die wisten me er niet veel over te ver tellen". Via het Museum voor Oudheden kwam mevr. Janssen terecht bij het Prentenkabinet, waar haar werd ver teld dat het beeldje vermoedelijk dateert uit de 15de eeuw. ..Barbara leelde in het begin van de 15de eeuw. zo omstreeks 1427. Zij Is erg jong gestorven en toen na haar dood Heilig verklaard", weet mevr. Jans sen er inmiddels over te vertellen. „In die tijd zijn toen veel van deze beeldjes gemaakt". HEN! 'nee: Dr. W. C. Bra at, onderdirecteur van het Rijksmuseum van Oudhe den vertelt er het volgende over: „Deze beeldjes werden inderdaad in de vijftiende eeuw gemaakt, en wei in Utrecht, waar men in het Cen traal Museum nog de oude heeft, waarin zij werden gebak Daarna werden de beeldjes op een stok geprikt ihet beeldje heeft van binnen een lange nauwe opening» en zo in de oven gehouden om hard te worden. Vermoedelijk heeft op het hoofdje nog een metalen kroontje Bezeten, dat echter in de loop der tijden moet zijn losgeraakt of ver gaan". In de oude stadsmuuh van Utrecht zijn ook vele van deze beeldjes gevonden. Ook in Zeeland werden er nog veel aangetroffen. Het beeldje kan echter ook een ko pie uit een latere tijd zijn van het oorspronkelijke model. Pijpen Er zitten enorm veel oude pijpenkoppen in de grond van de volkstuintjes van de O.T.V. De heer Janssen trof bij het spitten o.a. deze koppen van Goudse pij pen aan. De bovenste drie kop pen zijn negentiende eeuics. Pij pen van het onderste model wer den vervaardigd in de 17de eeuiv. (Foto L.D./Holvast) heer Janssen, „maar voorlopig wordt es niet gespit Het tuintje staat er nu te netjes bij". Zo kan men als volkstuinder in eens belangstelling gaan krijgen voor archeologie. LEIDSCH DAGBLAD Universitaire benoemingen BQ onderscheiden besluiten van curatoren der Leidse Universiteit zijn benoemd: J. R. S. M. Blonde, arts, tot we tenschappelijk medewerker 1ste klasse in tijdelijke dienst bij de Kindergeneeskunde, drs. H. A. Fa- very. tot wetenschappelijk mede werker eerste klasse bij de Psy chiatrie: drs. R. H. Fuchs, tot we tenschappelijk medewerker in tij delijke dienst bij de faculteit der Letteren: drs. G. Horsman, tot wetenschappelijk medewerker 1ste klasse in vaste dienst bij de Theo retische Organische Chemie: dr. A J. Moolenaar. tot wetenschappelijk hoofdambtenaar in vaste dienst bij de Inwendige Geneeskunde II; mej drs.. M. de Savomin Lohman, tot wetenschappelijk medewerker in tij delijke dienst bij de faculteit der Letteren; dr. F. G. Schlesinger. tot Wetenschappelijk hoofdmeduwerker in vaste dienst bij de Cardiologie; drs. H. van Someren, tot weten schappelijk medewerker 1ste klasse in tijdelijke dienst bij het Instituut voor Radiothologie en Stralenbe- scherming; L. B. Tan, arts. tot we tenschappelijk ambtenaar jste klasse in tijdelijke dienst bij het In stituut voor Radiopathologie cn StralenbeschermingD. van Tol,, arts, tot wetenschappelijk mede werker 1ste klasse in tijdelijke dienst bij de Psychiatrie; P. P. de Wolf. tot wetenschappelijk mede werker in tijdelijke dienst bij de fa culteit der Letteren. Tour dei- Ver. Naties Met de Tour de Frats.net achter de rug vertrekt zaterdag al weer een jeugdige Leidse rennersplceg naar Ulft om daar maandag te star en voor de Tour der Verenigde Na ties. De etappe-ritten in deze tour zijn als volgt: UlftDriebergen. Driebergen-Amsterdam. Amsterdam -Oudewatej, Oudewater-Waalwijk, Waalwijk-Wijchen en Wijchen- Arnhem. Belangstel ienden voor deze tour kunnen zich morgen avond tussen 7 en 8 uur laten in schrijven bij Nico Vermeer «achter zijde Station». In een bloemenhandel aan de Haarlemmerstraat in Leiden heeft gistermiddag een Marokkaan, in gezelschap van een vrouw, een geraffineerde wisseltruc toegepast. De Sowjet-Unie is bezig aan de grens met Rood-China een „ijzeren gordijn" op te hangen, aldus de Oostenrijkse journa list dr. H. Portisch, hoofd- redakteur van het Oostenrijkse blad met de grootste oplage, de „Kurier". Dr. Portisch heeft kortgeleden een bezoek ge bracht aan het grensgebied. De versperringen hebben ten doel grensoverschrijding op grote schaal door Chinezen te voor komen. Portisch maakt ook melding van i verscheidene incidenten, die in het grensgebied zijn voorgevallen. Op ?c- I ';er ogenblik bevonden zich twintig- duizend Chinezen op hun helft van j de bevroren grensrivier de Amocr j Zij scholden de Russen uit voor „re- I visionlsten" en „verraders". Maar dat was niet alles. Als hoogtepunt van deze bijeenkomsten die soms üa- gen duurden, sleepten rode gardisten I gevangenen naar de Amoer en zet ten ze op het ijs. Het schelden bc gon opnieuw. De Chinezen zeiden, dat de gevangenen vrienden van de Sow- jet-Unie waren, die nu hun gerechte I sirat zouden ontvangen. Tens'otte I werden de gevangenen onder onze ogen onthoofd. De Chinezen lieten 1 de lichamen en de hoofden op het ijs Uk f en. Tenslotte hadden de Russen hun geauld verloren. Zij deelden de Chi nezen mede. dat zij het vuur op het I i]p aan onze kant zouden openen Dat is ons op ons grondgebied geoor loofd. aldus een zegsman van dr. Por tisch. Dat zou ook het ijs aan de Chi nese kant doen scheuren. De Chine zen trokken zich toen vloekend te rug. De voorzitter van de plannencommis- sle te Irkoetsk. Silinski, had dr. Por tisch medegedeeld, dat speciaal ii rie vlakke gedeelten van het grens gebied versperringen worden aange legd. Silinski beschreef een aanta Incidenten langs de grens ais volgt „Chinese soldaten pakken de bsvol king van hele dorpen en dwingen de I mensen zich over de grens naar Sowjet-gebied te begeven. Hun wordt gezegd, dat dat gebied aan China be hoort en dat zij het recht hebben zich daar te bevinden. Onder bedrei ging met de dood wordt hun verbo den terug te kéren. Het doel van de ze handelswijze is duidelijk. Aange zien de Chinezen 't niet durven la ten aankomen op een militaire bot sing met Rusland proberen zij Rus sisch gebied te infiltreren met Chi nese burgers onder voorwendsel, dat dit Chinees grondgebied is. Als dat zou lukken zouden zij beweren, dat dit de rechtvaardiging van htm aan spraken was. Soms worden Chinezen in massa's over de grens gejaagd en zijn wij genoodzaakt ze terug te jagen. Het vorig jaar hebben veel inciden ten plaatsgevonden, maar we zijn er altijd in geslaagd ze de baas te blij ven zonder te vechten. Volgens Portisch heeft het ernstlg- I ste incident in februari van dit jaar plaatsgevonden in het district Tsjita ie het drielandengebied van de Sow jet-Unie, Mongolië en China. Gedu rende een nacht dreven de Chine zen 30.090 mensen over de grens, on der wie vele vrouwen en kinderen. Zij werden bewaakt door soldaten met geweren en machinegeweren. De gewestelijke commandant van Tsjita heelt drie dagen geprobeerd de Chinezen te doen terugkeren. Hii siaagde niet. Toen gaf hij bevel de kanonnen op de Chinese garnizoens plaats aan de andere kant van de grens te richten en hij zond een koe rier. die de Chinese commandant mededeelde, dat hij rekening moest houden met onze batterijen, als hij de Chinese burgers niet toeston 1 te rug te keren. De Russische officier was een goed beoordeler van de Chi nese mentaliteit. De Chinezen gaver, toe en de burgers mochten terugke- TEN Dr. Bolhuis (Chr. Lyceum) verlaat Leiden Dr. A. Bolhuis, die in 1958 dr. P. C. van Arkel opvolgde als recor van het Chr. Lyceum in Leiden, is met ingang van 1 november in ge lijke functie benoemd aan het Chr. Lyceum in Apeldoorn. Dr. Bolhuis, onder wiens rectoraat het Chr. Ly ceum tot grote bloei kwam. studeer de aan de Vrije Universiteit in Am sterdam klassieke letteren, waar hij in 1950 promoveerde. Achtereenvol gens bekleedde hij een leraarsfunctie in Harderwijk, Doetinchem, Zwolle en Kampen en was hij als conrector werkzaam aan het Chr. Lyceum in Sneek. Voor zijn komst naar Leiden was hij als reotor verbonden aan het Chr. Lyceum in Dokkum. ADVERTENTIE voor dame of heer Juwelier v. d. Water Haarlemmerstraat 181 heeft hem. Ook in briljant. Altij.d voordelig, 's Maandags gesloten. „Het is een wonder, dat dit beeld- Je nog helemaal gaaf is", zegt mevr. Janssen, „want bij de aanleg van de tuintjes, nu zes jaar geleden, moet er door de dragline, die de bodem vlak moest maken, een heleboel ka pot zijn gegaan. We hebben er ook verschrikkelijk veel oude pijpekop pen gevonden, maar nooit een hele pyp. Die zijn natuurlijk ook allemaal door de dragline vernield". Toch zijn de koppen, die werden gevonden nog voor het merendeel onbeschadigd. Aan de hand van de foto kon dr. J. Schouten, directeur van het pijpen en aardewerkmuseum „De Moriaan" in Gouda, vertellen dat het Goudse pijpen zijn uit de 19de eeuw. Alleen het kleinere pijpje, dat op de foto onderaan staat, is van het model, dat in de 17de eeuw werd digd. „We vragen ons alleen af hoe al deze voorwerpen daar in de grond komen, want in die tijd lag de Oost- vliet toch nog buiten de stadskern van Leiden" zeggen de Janssens. „Misschien is er vroeger een stort plaats geweest van stadsvuilof zou het er nog liggen uit de tijd van de Spanjaarden", vragen zij zich af. „Er moet hier vroeger in de buurt ook een klooster hebben gestaan (het Roomburg-klooster), misschien is het daar wel van." Het zijn allemaal veronderstellin gen. Een feit blijft dat er ieder vc jaar. als er gespit wordt, weer ni we vondsten aan de verzameling mevrouw Janssen kunnen worden toegevoegd. Rrandje bij „De Sleutels" In het bedrijfspand van de Meel fabriek „De Sleutels" in Leiden ont stond vanochtend in de vroegte be gin van brand in een droogmachine staande op de zesde verdieping. Enkele personeelsleden grepen bij het zien van de vlammen ?n de rookontwikkeling onmidellijk ener giek in en wisten uitbreiding van de brand te voorkomen. De Leidse brandweer, die spoedig ter plaatse was, verrichtte de nablussing. De schade bedraagt circa f 6000,-. Munten „Vorig jaar vond mijn man nog een Willem Il-dubbeltje uit 1849", vertelt zy. Een paar weken geleden kwam de 14-jarige zoon des huizes, Erik, thuis met de nieuwste aan winst. Er lagen een boel scherven op het pad, omdat waarschijnlijk net ie mand zijn tuintje had omgespit. ,Jk keek eens naar beneden of er nog iets lag tussen de scherven en zag iets, dat op een oude munt leek. Toen ik er wat van het ergste vuil had afgehaald, bleek het een oude gulden te zijn". Thuisgekomen maakte moeder de munt voorzichtig verder schoon en bracht hem vervolgens naar de ju welierszaak Maartense om te vra gen of men kon nagaan uit welke tijd de gulden dateert. Het bleek een gulden te zijn uit het eind van de 18de eeuw. Erik ls trots op zijn vondst. „In het voorjaar zullen we wel weer het een en ander opgraven" zegt de De man verzocht een bankbiljet van f 109 voor hem te wisselen. De winkelier voldeed hieraan door de Marokkaan tien briefjes van tien gulden ter hand te stellen, die hij even te voren uit zijn portefeuille had gehaald. Toen de man om een kleinere muntsoort vroeg, viel het dc bloemenhandelaar op. dat de Marok kaan in één van zijn handen bank biljetten vast omklemd hield. Hij greep de man bij zijn pols, waarop even later vier bankbiljetten van f100 uit de hand van de Marokkaan te voorschijn kwamen, die uit de porte feuille van de winkelier afkomstig bleken te zijn. Toen de man. in ge zelschap van de vrouw, de winkel ij lings verliet, zette de bloemist een achtervolging in. Op de Beesten markt werd de Marokkaan gegrepen. Bij een vluchtig onderzoek de man verdween met de vrouw in een auto met Duits kenteken werden nog vier bankbiljetten van tien gul- I den in één van zijn broekzakken ge- i vonden. Prof. Waszink onderscheiden Prof. dr. J. H. Waszink, sinds 1946 hoogleraar in de Latijnse taai en letterkunde en Romeinse oud heden aan de Leidse Universiteit, is benoemd tot, corresponding fellow of the British Academy. Zilveren loodgieter De viering van een zilveren jubi leum is in deze tijd geen zeldzaam heid, doch als het een vak betreft, dat een beetje aan het uitsterven is en bovendien nog door weinig ge schoolde vaklieden wordt verstaan, dan is er alle aanleiding om hier even bij stil te staan. Dit geschiedde bij het zilveren jubileum van de 62-ja- rige heer P. Mulder, werkzaam in het Leidse loodgietersbedrijf van de firma J. de Vrind. Deze sterk met het bedrijf verbonden vakman, is vooral verantwoordelijk voor het z.g. dakwerk en juist hiervoor loopt het niet van deskundige vaklieden over. Tijdens een huldiging in intieme kring werd hierop nog eens gewezen. Van de firma ontving de jubilaris eloppe met inhoud en van zyn collega's een hengeluitrusting. Met ingang van het cursusjaar 1967/68 zal aan de Gemeente lijke bedrijfstechnische school een straatmakersopleiding wor den verbonden, zulks binnen de vakrichting metselen. Aan Gemeentelijke bed rij f stechnische school In verband hiermede zal aan de school een leraar metselen (straat maken i moeten worden b enoemd. De Stichting Bevordering Wegen bouw te 's-Gravenhage met wie over de te vormen straatmakersopleiding overleg ls gepleegd heeft geadviseerd in deze functie te benoemen de heer C. D. J. Schaasberg te Honselersdijk. De heer Schaasberg is niet bevoegd voor leraar aan een technische school en zal mitsdien in tijdelijke dienst moeten worden aangesteld. Blijkens informatie van genoemde stichting zal de heer Schaasberg een gerichte studie gaan volgen die hem naar verwacht wordt na het voltooien daarvan de bevoegdheid zal geven als leraar straatmaker. Met het voor stel van de Stichting Bevordering Wegenbouw stemmen B. en W. in. Maa ndag zal de raad over deze be noeming een beslissing nemen. Aan de Gemeentelijke bedrijfs- technische school is een se mi-part- timeopleiding verbonden voor leer- die de dagschoolopleiding heb ben gevolgd en aan deze school aan vullend onderwijs willen volgen via de leerlingstelsels. Dit aanvullend onderwijs wordt voor een deel over dag en voor een deel 's avonds ge geven. De leraren en de conciërge van de school genieten voor hun werk aan de semi-parttime-opleiding een aparte bezoldiging, gelijk aan die wel ke zij zouden genieten indien deze opleiding een erkende avondschool zijn. Hiervoor heeft de Minister Onderwijs en Wetenschappen destijds toestemming verleend. Voor 't toekennen van 'n overeenkomstige ergoeding aan de directeur der ol voor zijn werk ten behoeve an de semi-opleiding is nimmer toe stemming verkregen. De minis ter heeft zich steeds op het stand punt gesteld, dat het aanvullend on derwijs gegeven wordt in het kader van de dagschoolopleiding en dat het toezicht van de directeur behoort tot zyn normale taak als directeur van de dagschool. B. en W. zyn steeds van mening geweest, dat de directeur voor deze semi - parttime - opleding evenveel werk moet verzetten als voor een erkende avondschool het geval zou zyn, zodat overeenkomstig de aan vankelijke toezegging van het mini sterie voor het werk van de direc teur voor die opleiding dezelfde be zoldigingsregeling als voor de lera ren en de conciërge dient te gelden. Het overleg met het ministerie heeft ertoe geleid, dat de directeur voor de eerste cursusjaren van de semi - parttime - opleiding toch nog een vergoeding mocht worden toege kend, zij het dan dat die vergoeding lager is dan die welke hij als direc teur van een erkende avondschool zou hebben genoten; voor de volgen de cursusjaren is nog geen vergoe dingsbedrag door het rijk bepaald. Thans zouden B. en W. de bezol diging van de directeur met terug werkende kracht tot en met het schooljtiar 1962/63 definitief willen bepalen op de bezoldiging, waarop een directeur van een erkende avond school voor lager technisch onder wijs aanspraak kan maken bij het aantal wekelijkse leerlingenlessen. dat aan de semi - parttime - oplei ding wordt gegeven. Indien de Raad daartoe besluit, dient aan de direc teur nog een bedrag van f. 3.608,— te worden uitbetaald. Leraren if Dit pijpaarden beeldje van de Heilige Barbara is de trots van de familie Janssen uit de v. 's-Gravensandestraat. Het da teert vermoedelijk uit het einde van de vijftiende eeuw. De heer Janssen vond het bijna vijf eeuwen later toevallig bij het om spitten van zijn Leidse volkstuin tje (Foto L.D./Holvast) ZWINGLIBOND De jaarlijkse conferentie van de Zwinglibond wordt op 16 en 17 sep tember te Heerenveen gehouden. Zaterdagavond 16 sept. houdt dr. J. Buitkamp. voorganger van de Ver eniging van Vrijzinnig Hervormden in Rotterdam, een lezing over „de betekenis van de bijbel in onze tijd". Ds. M. W. H. Bartstra", hervormd predikant te Wirdum, spreekt een wijdingswoord. Zondagmorgen vindt in de hervormde kerk de dienst plaats, onder leiding van ds. C. van 't Riet, hervormd predikant te Hee- Zondagmiddag houdt ds. C. B.Bur- ger een lezing over „Albert Schfteit- zers rk gaat door". Ds. H. van Lunzen, emeritus-pre dikant te Odoorn, die jarenlang de Zwinglibond heeft geleid, zal op 8 november zeventig jaar worden. Er heeft zich een comité gevormd, dat aan de erevoorzitter een geschenk wil aanbieden. De vorm die men daar voor gekozen heeft, is een boekje, dat samengesteld zal worden door dr. J. Buitkamp. Er zullen artikelen in worden opgenomen die ds. Van Lunzen publiceerde in Zwingli, uit brochures die hij schreef en zelf uitgaf. VANDALISME IN SCHOOL In de nacht van vrijdag op zater dag is grote vernieling aangebracht in de Leidse openbare Plesmanschool. Behalve dat een groot aantal ruiten werd ingegooid, is in het schoolge bouw de inhoud van alle inktpotten over de banken uitgestort. Vermoe delijk is ook nog een poging tot brandstichting ondernomen. In het schoolgebouw vond men tal van leeg- gebrandde doosjes lucifer. Haagse correspondent) voor Ne- (Van Mede als gevolg derland geldende internationale ver plichtingen is het niet mogelijk de paspoortcontrole op vliegvelden, bij greiiskantoren, in havens e.d. ach terwege te laten. Dit blijkt uit het antwoord van staatssecretaris Grap- perhaus (Financiën) en minister Po lak (Justitie) op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Goedhart (PvdA). Als gevolg van de controle wordt bijv. jaarlijks aan tienduizenden vreemdelingen die niet voldoen aan de door de vreemdelingenwet ge stelde eisen, aan de grenzen de toe gang geweigerd. Het betreft hier voor een belangrijk deel werkzoekende vreemdelingen, die niet over voldoen de middelen van bestaan beschikken. De douanecontrole van het reizigers verkeer is vooral gericht op de be scherming van Nederlandse sociale en economische belangen. Verder werden er alleen al in 1966 ruim 2300 personen, die om de een of andere reden door de Justitie wa ren gesignaleerd bij de passencontro- le aangehouden, terwijl er bij con trole van reizigersverkeer een bedrag van ruim 1.6 miljoen gulden aan be lastinggelden werd geïnd. Al deze belangen, aldus de minis ter en de staatssecretaris wegen veel zwaarder dan het oponthoud en het ongerief dat de reizigers bij de con trole ondervinden. En bovendien moet Nederland de geldende interna tionale verplichtingen nakomen. Behoudens goedkeuring van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, wensen B. en W. aan deze school met Ingang van 1 augustus a.s. te benoemen tot lera ren in tijdelijke dienst, tot wederop- zeggens. doch uiterlijk tot het einde van de cursus 1967 1968. a. de heer A. G. van 't Hag, voor metselen, vak tekenen en vaktheorie metselenb. de heer H. Kleevens. voor schilderen, vaktekenen en vaktheorie schilderen; c. de heer F. S. Vermeulen, voor vaktekenen; d. de heer W. Schuite- na, voor timmeren en vaktheorie timmeren: e. de heer B. P. Uitten- bogaard, voor algemeen vormende vakken, natuurkunde, vaktekenen, en protestants-christelijk godsdienston - derwy's; f. de heer H. Kors, voor handtekenen; g. de heer J. P. Sey- sener, voor rooms-katholiek gods dienstonderwijs; h. de heer G. L. Wielaert, voor algemene handvaar digheid; idem te benoemen tot le raar in tijdelijke dienst om les te geven aan de cursus voor aanullend individueel technisch onderwijs, met ingang van 1 oktober 1968: a. de heer E. Duursma, voor de algemeen vor mende vakken; b. de heer J. Jonge- leen, voor het vak timmeren. In Utrecht is geslaagd voor het Frans M.O.-A de hepr J. W. Schuijlenberg in Leiden. Radiolezing Prof. Rastiaans Op woensdag 19 juli zal prof. dr. J. Bastiaans, hoogleraar in de psy chiatrie aan de Leidse Universiteit, van 19.30 tot 20.00 uur in hec pro gramma van de Radio Vo'ksuniver- siteit spreken over het onderwerp „Recreatie: de mens in zijn dyna misch evenwicht". Kerkdiensten zullen er in 2000 niet meer zo zijn als nu. Dure en veel te grote kerkgebouwen, die maar een uurtje per week in gebruik zyn ge ven veel kerkvoogden grijze haren (onderhoud en verwarming, vandaar deze „vergrijzing"). Zulk duur en ondoelmatig „geloven op zondag" moet plaats maken voor een levend en nuchter geloof van maandag tot zaterdag. Daar zijn praktische ge bouwen (of gebouwtjes) voor nodig, die gebruikt kunnen worden voor films, discussie, dans, zondagsschool, kinderopera's en ook: kerkdiensten. Het is bijna ondenkbaar, dat In het Jaar 2000 de dominees nog door hun gemeenten van salaris kunnen wor den voorzien. Ik denk. dat de do minees dan anders zullen heten en Einders zullen zijn. Zoals Paulus tentenmaker was. zal in 2000 onderwijs, maatschappelijk werk en nog veel meer, hoofdberoep voor hen zyn, waarin en waarnaast zy beschikbaar zullen zyn voor de gemeente (hoe die er ook uit zal zien». Zij zullen dan naast hun gemeen teleden staan en samen zullen zy „zoutend zout" zijn in de dienst aan mens en maatschappij, in opdracht van Christus, in een levende ge loof s)democratie. Echte democratie veronderstelt volwassen en verant woordelijke mensen, die zelf beslissen, kiezen, werken en in dat alles: ge loven. De dominee zal het In 2000 niet meer voor hen doen aldus Kerk. en Wereld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1967 | | pagina 3