Demonstraties voor vrede JONKERS V vandaag Kerstweekeinde vol protesten p@i Schrijver van boek over Kennedy ziek Bruidsspiegelvoor Margriet en Pieter NIEUWE REGELS IN VERKEER (4) LEIDSCH DAGBLAD PAGINA S (Van onze correspondenten) In verscheidene plaatsen in ons land zijn dit kerstweekeinde demonstraties gehouden tegen de oorlog in Vietnam. Deze protestmarsen waren in Amsterdam. Den Haag. Haarlem Bre da, Maastricht en Arnhem. AMSTERDAM In de hoofdstad Is dit kerstweekeinde krachtig: gepro testeerd tegen de oorlog in Vietnam. Niet alleen leden van de actiegroep- Vietnam, maar ook predikanten, priesters en kunstenaars trokken in demonstratieve optochten door de binnenstad. „In Christus' naam houdt op!", zo riepen ongeveer hon derd geestelijken zaterdagmiddag (op spandoeken) op. Zondagmiddag vormden kunste naars en leden van de actiegroep- Vietnam een rouwstoet in de vorm van een middeleeuwse pestoptocht. Een groot aantal van de demonstran ten was in het zwart gekleed. Naarmate men de Noordermarkt naderde, werd de met enkele hon- derden begonnen rouwstoet steeds groter, doordat voorbijgangers zich erby aansloten. Er deden zich geen incidenten voor. Voor deze demon stratie was toestemming aangevraagd en verkregen. Dit was ook het geval met de demonstratie van de predi kanten en priesters, die zaterdagmid dag dezelfde route volgden en hun mars in de kerk op de Noordermarkt met een gezamenlijk gebed besloten. DEN HAAG Op het Haagse Lange Voorhout voor de ingang van de Amerikaanse ambassade zijn za terdagmiddag om vijf uur 15 jongens en meisjes, vrijwel allen leden van de Pacifistisch Socialistische Jongeren- werkgroep (PSJW), voor 48 uur in De familie Bouman Installeerde zich om vijf uur in de open lucht. Ge zeten op een autobank, terwijl men I op de grond enkele stormlantaarns en kaarsen had aangestoken, zong de heer Bouman voor belangstellenden, die chocolade, koek en kerstkrans kwamen brengen, samen met zijn kroost het „Ere zij God". De rest van de avond bracht hij door met het voorlezen uit de Bijbel en het vertel- j len van enkele kerstverhalen. Het gezin Bouman was overigens op kerstavond op het Binnenhof niet I compleet, want de oudste zoon, de 13-jarige Christian, weigerde mee naar Den Haag te gaan en bleef thuis. Om even over negenen vertrok mevrouw Bouman met haar twee I jongste zoons Titus en Ole na vier uur op het koude tochtige Binnenhof te hebben gezeten weer naar Goes. Haar echtgenoot, zoon Michael en J dochter Machteld bleven tot twee uur 's nachts voor het gebouw van de Raad van State zitten. ARNHEM Met rode neuzen, ril lerig en koud tot op het bot dachten gisteravond rond zeven uur 19 jon gelui nog maar aan één ding: eten! Dit was toen geoorloofd, want de 48- urige hongerstaking op de Grote I Markt in Arnhem was ten einde. Van de groep, die doordat een groot I aantal kwekelingen het op het laat ste moment had laten afweten, klei ner was dan men verwachtte, zijn twee jongens na de eerste nacht niet hongerstaking gegaan. De jongeren, meer komen opdagen en werd één tussen de 16 en 20 jaar oud. bleven 1 van vier meisjes door haar ouders 48 uur lang zonder enige beschutting i teruggehaald. voor de Amerikaanse ambassade zit- I Incidenten hebben zich door de ten en sliepen 's-nachts in slaapzak- I goede politiebewaking niet voorge- ken op straat. daan. hoofdstad. Drie inwoners van Maas tricht (20. 22 en 24 jaar) en twee van Born (21 en 27 jaar) hadden voor hun hongerstaking op eerste kerstdag twee banken op het Maastrichtse plein uitgekozen. Om twee uur in de kerstnacht maakte de politie een einde aan hun vredesactie. Een spandoek werd in beslaggenomen en het vijftal kreeg een bekeuring, omdat het voor de de monstratie geen toestemming van de politie had gevraagd. De jongens hebben binnen vier muren verder ge vast. HAARLEM De zes Haarlemse jongeren die klokslag twaalf uur in de kerstnacht hun voedselstaking be gonnen, hebben hun 48 uur durende kerstvasten 1966 volbracht. NEDERLAND I AVRO 7.00 uur 10.25 1 10.30 i 11.00 11.30 i de kleuters Journaal voor gehoorgestoorden Zoo zoo. dierenprogramma NTS-journaal Klankomrankte levens The fugitive, film AVRO's Televizier, actualiteiten NTS-journaal Pauze Teleac. tv-cursus Sluiting Op Binnenhof Op het Binnenhof vierde drs. K. S. Bouman. leraar aan een lyceum in Goes, met zijn vrouw en vier kinde ren, Michael (11 jaar), Machteld (10 jaar), Ole (6 jaar) en Titus (4 jaar) kerstavond. Drs. Bouman wil door middel van een handtekeningenactie een debat over de kwestie Vietnam in de Twee de Kamer uitlokken. BREDA Elf jeugdige Bredanaars en Tilburgers scholieren, werkende jongeren en één werkloze hebben de beide kerstdagen vastend doorge bracht onder de waranda van een café op de Havermarkt in Breda. Bekeuring MAASTRICHT De Maastrichtse politie heeft een stokje gestoken voor de vastenactie van vijf jonge Limbur gers op het Vrijthof in de Limburgse Henri Nollens overleden In de nacht van eerste op tweede kerstdag is in zyn woning in Den Haag op 84-jarige leeftijd de gooche laar. poppenkastspeler en buikspre ker Henri Nollens. die zich hofartiest mocht noemen, overleden. Henri Nollens werd vier Jaar gele den bij het bereiken van de leeftijd der heel sterken nog gehuldigd als een groot kindervriend. Op tachtig jarige leeftijd staakte hij zijn werk zaamheden. Na eerst, enige tijd onderwijzer te zijn geweest, vestigde Henri Nollens zich aanvankelijk als artiest in Rot terdam. waar hij een reputatie op bouwde op het terrein van de ver zorging van kindervoorstellingen. De laatste 47 Jaar woonde hij in Den Haag. Hij was o.m. veertig jaar een vaste bespeler van het Kurhaus. Ook verzorgde hij tal van kinderuitzen dingen voor de radio op de woensdag middagen. Henri Nollens gaf ook vele voorstellingen voor de koninklijke familie, zowel onder Koningin Emma, Koningin Wilhelmina als Koningin Juliana. Jn kritieke toestand William Manchester, schrijver van bet al voor de publikatie fel-omstre- den boek „De dood van een presi dent", is in kritieke toestand met longontsteking in een ziekenhuis op genomen. Hjj was zaterdag ziek ge worden en ging in de loop van zon dag steeds meer achteruit. John Payton, een goede vriend van Manchester, zei dat de schrijver het vorig jaar ook ongeveer een maand in het ziekenhuis had gelegen omdat hjj volkomen overspannen was ge raakt bjj het schrijven van het boek over president Kennedy. President Johnson geeft in een ex clusieve verklaring, afgelegd tegen over het Amerikaanse weekblad Newsweek, een geheel andere lezing van de gang van zaken in Dallas na de moord op Kennedy dan Wil liam Manchester naar verluidt in zijn boek. Johnson zegt o.a. dat de veiligheidsdienst wenste dat hij aan boord van het presidentiële vliegtuig „Air Force One" van Dallas naar Washington zou terugkeren, terwijl mevr. Kennedy plaats zou nemen in een ander toestel, waarmee het stof felijk overschot van haar man zou worden vervoerd. Johnson had naar zijn zeggen zelf mevr. Kennedy over gehaald met het presidentiële toestel mee te vliegen. Manchester daaren tegen zou schrijven en dat wordt een van de passages genoemd-, die het conflict met de familie Kennedy hebben veroorzaakt dat mevr. Kennedy onaangenaam verrast was geweest toen zij de „Air Force One" binnenging en daar Johnson aan trof, die zich al had geïnstalleerd. Ze had het al een vanzelfsprekende zaak opgevat dat zij met het pre sidentiële vliegtuig zou terugkeren. Advies Johnson deelt verder mee dat hij op advies van het ministerie van Justitie nog in Dallas als presi dent werd beëdigd. Hij had telefo nisch contact gezocht met Robert Kennedy, toen minister van Justitie, ln Washington, die hem als zijn per soonlijke mening te kennen gaf dat de beëdiging zo vlug mogelijk moest plaatshebben, als het kon in Dallas, maar hij (Robert) zou nog even overleg plegen en dan dadelijk te rugbellen. Enkele minuten later kreeg Johnson een telefoontje van vice-minister Katzenbach, die hem adviseerde ter plaatse de eed af te leggen. Volgens Manchester, zo wordt althans beweerd, heeft Robert Ken nedy hierin Johnson destijds hele maal niet geraden. Het blad schrijft dat Johnson vol gens personen uit zijn vriendenkring pijnlijk getroffen is door de tot dus ver bekend geworden „onthullingen" van Manchester, maar tevens beseft „dat de Kennedy-clan jegens iedere opvolger van John Kennedy wrok hebben gekoesterd" NEDERLAND 2 i 8.00 uur 10.15 i 10.45 i 10.50 i NTS Nieuws in het kort Don Quichotte, film Het grote avontuur, film TV-reclame Preken is menselijk NTS-journaal Sluiting UIT HET RADIOPROGRAMMA: Hilversum 1 8.00 uur Radio Filharmonisch Orkest 11.40 uur Omroepdubbelkwartet Hilversum 2 8.05 uur Hou je aan je woord 11.30 uur Muziek voor middernacht ew gióteren Bjj de opsomming van drie dagen kerst-televisie dient men zich een ware meester in de be perking te tonen. Eerst dan za terdag. Mrs. Thursday, met Z- cors zo'n beetje de populairste Engelse serie, is evenals Z-cars door de VARA in bedrijf ge nomen. Een voltreffer zo te zien. niet omdat alles erin zo origi neel is, maar omdat de cliché van de schatrijk geworden volks- vrouw met de juiste intonatie I blijken te zijn aangebracht. De Rudy Carrel-show viel wat te gen. Zijn laatste Duitse show leek beter, misschien ook om dat zijn grapjes erin actueler konden zijn. Het beste onderdeel was de serie sketches met Jas- perina de Jong. De ideeënrijk dom van zijn bekroonde ..eiland programma" ontbrak in deze kerstshouw. mar daarom was het nog wel een originele, van on echt te onderscheiden Carrell- ahow. Een meevaller daarentegen was het Tro6-programma. Wel iswaar werden alle gebrui kelijke kerst-deuren erin open- getrapt. maar dat gebeurde met smaak en niet zonder sier lijkheid. Het begon met een slee op wieltjes, getrokken door pool- honden en het eindigde met kerstzang vanuit een kerk. Een bezoek aan een lichtschip en Chopin op de piano dienden met wat bonte dinsdagavond-gedoe als tussenvoegsels, terwijl Wim Sonneveld (onbegrijpelijk dat de concurrentie zich deze kluif heeft laten afsnoepen!) voor de kwalitatieve voltreffer zorgde. Karin van Wamelen presenteer de plezierig en regisseur Karei Prior had de Tros ervan weten te weerhouden na het laatste gezang om nieuwe abonnees te bedelen. Alcohol en fotografie Op tweede kerstdag tenslotte pakte de NCRV uit met de Woeste Hoogte, onder regie van Willy van Hemers en met Paul Cammermans in de hoofdrol. Geen wonder, dat het voortdu rend stormde in het decor. De NCRV heeft mooie banden met de Brontes: Jeane Eyre was de eerste classic van ons televisie toneel. Het is een genre, waar van men moet houden. Sommi gen kunnen er niet tegen en zullen mogelijk de voorkeur heb ben gegeven aan Z-carse. nen worden, in het eerste sprak het echtpaar George en Han de Wilde over hun problemen bij het streven George's alcoholisme te beteugelen. Het is altijd boei end mensen over zichzelf te ho ren praten, maar zoiets wordt boeiender naarmate die mensen zelf boeiender zyn. Het bleek een misverstand dat George en Han. hoe willig zij ook waren hun hele hebben en houwen uit te dragen, veertig minuten de aan dacht konden vasthouden, daar konden zelfs alle shots op de handen niets aan verhelpen. In teressanter was een vervuld le ven. Meerendeels kunstenaars (onder wie Van Dalsum, Appel. Van der Land) brachten pos tuum hulde aan de stadhuisfo tograaf, oud-verzetsman en kas teeleigenaar Joop Colson, die op 6 november van dit jaar over leed. „Zijn hart was een groot huis", zei Opland. ,Hij had een heel klein hertje", zei mevr. Ros kam. Cees Nooteboom noemde hem „een grote vreemde, lieve, onbekende, nooit meer terug te vinden man" en merkwaardig genoeg was een van de eindin drukken van deze, met flair door Van der Elsken gefilmde hom mage. dat niemand Colson eigen lijk goed gekend had. Woeste Hoogte 1 China geeft weer waarschuwing aan Portugal Communistisch China heeft een te legram gezonden aan premier Sala- zar van Portugal, waarin wordt ge zegd dat de .Portugese autoriteiten in Macao zullen worden vernietigd als zij geen gehoor verlenen aan de gerechtvaardigde eisen van de Chine zen", aldus meldt het persagentschap Nieuw China. Het zei dat het tele gram was verzonden door een verga dering van 15.000 personen, onder wie vele Rode Gardisten, die kort ge leden bijeen waren in Tsjoetsjai dat. aan Macao grenst, om steun te ver lenen aan de Chinezen op Macao, „die een gerechtvaardigde strijd voe ren tegen de schanddaden van de Portugese autoriteiten daar". Waarnemers menen dat deze ver gadering was bedoeld om de Chinese druk op de autoriteiten van Macao, die reeds aan vrijwel alle gestelde ei sen tegemoet zouden zijn gekomen, te handhaven. De protesten en betogingen zijn het gevolg van gewelddadigheden op Ma- cao. waarbij begin december acht Chinezen om het leven kwamen en meer dan honderd werden gewond. ADVERTENTIE over'n béste geiser gesproken...! Beknibbel niet op 'n radiator. één Junkers cv-gasgeiser heeft capaciteit voor een héél huis. Warm In een wip, goedkoop in aanleg en tevreden met een I plaatsje in een kastl Verwacht u 1 énders van Junkers (met 86 jaar l ervaring in geisers, geisers. geisers, geisers, geisers...)? De demonstratie (in de hoofdstad) Oorlog droevig, vrede wenselijk Paus Paulus heeft eerste kerstdag vanaf het balkon van de St. Pieters basiliek in Rome zijn zegen „Urbi et Orbi" uitgesproken. De Paus zei o.m. dat het bestand in Vietnam toont hoe droevig de oorlog is en hoe wen selijk de vrede. De Paus richtte zich in het bijzonder tot hen „die ver moeid zijn, hen die lijden, hen die wenen en hen die wanhopen". Ook richtte de Paus zich tot diegenen die worden belemmerd in hun godsdienst vrijheid. Duitse dief ontkwam niet Over heggen en schuttingen, door nauwe straatjes en door tuinen heeft de Wintersweker D. Wildeman in de kerstnacht een Duitser nagezeten, die hij had betrapt op diefstal uit de etalage van een Juwelier. ICen ho ge muur om de tuin van een notaris, die de rover nog wel kon nemen, was de Winterswijker te machtig, zo dat hij de achtervolging moest opge ven. De Duitser kon toen de auto bereiken, waarmee zijn broer met diens echtgenote bjj het ge meentehuis stond te wachten. Het drietal had by zyn poging naar het vaderland te ontkomen ech ter de tegenslag, dat het net de grensovergang koos. die 's nachts ge sloten is. Een bij die grensovergang wonende caféhouder, die de komst van deze Duitse auto in het holst van de nacht verdacht vond, waar schuwde de politie, waarop ,t drietal toch kon worden ingerekend. Een goede vangst, vond de politie, want de Duitsers bleken wel eens meer in de Nederlandse grensstreek uit stelen te zijn geweest. De buit by deze in braak was overigens niet groot: on geveer 800 gulden aan uurwerken en armbanden. De juwelier had een alarminstallatie, maar deze bleek de fect te zjjn. I de Volkspartij 18.30 De Springplank: Zoekend geloven: nieuwe catechismus voor volwassenen. 20.00 Stereo: Radio Filharmonisch ork. en solist: klassieke en mod. muz. 21.20 Voordracht. 21.35 Bariton en plano: mod. liederen. 22.00 22.30 Nws. 22.40 /.10 Dagopening. 7 15 Stereo: Klasi k»mermuz. (gr.). 7.30 Nws. 7.32 Llcb orkmuz. (gr.) 7.40 Radiokrant. 8.C ,n —8. 8.30 Nws. 8.3 nuz. 9.00 Voor cU 9.40 Voor de huis- lenst. 11.00 Licht* e.uxxijüui, liji jued. t.b.v. land- en ÏÏ&N, A"» N»s- 12 Kerkdienst. Een muzikaal programma van drie kwartier is ontworpen voor de feest- voorstelling, die de gemeente Den Haag op 9 januari het bruidspaar Prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven in het circustheater in Scheveningen aanbiedt. Jaap Mole naar en Harry de Groot hebben voor de teksten en de muziek gezorgd. On der regie van Jean Paul Franssen wordt het programma uitgevoerd, dat de titel „Bruidsspiegel" heeft mee gekregen. Het woord bruidsspiegel. dat voor het muzikaal gebeuren werd be dacht, heeft de bedoeling aan te dui den, „dat de bruid een soort spiegel wordt voorgehouden". Er wordt een programma mee bedoeld van zang, dans, muziek en toneel. Ongeveer tweehonderd personen zuilen aan de uitvoering meewerken. Onder hen zijn de leden van de mannenzang- vereniging „Die Haghe Sangers", van het toneelgezelschap „De Haagsche Comedie", van het Haags Matrozen- koor, het orkest van Harry de Groot en een balletgroep. Op «Ie televisie In het circustheater, dat voor de feestvoorstelling ongeveer 1500 zit plaatsen zal bieden, zullen bruid en bruidegom en hun 150 gasten gezel schap krijgen van ongeveer 500 auto riteiten met hun dames. Journalisten en persfotografen, en een NTS-ploeg, die een rechtstreekse reportage van „Bruidsspiegel" zal verzorgen. zelf niet optreden. De overblijvende plaatsen zijn beschikbaar voor leef tijdgenoten van het bruidspaar. Voor deze groep konden zich bij de gemeente belangstellenden aan melden uit de groep Jonge mensen over wier adressen men beschikte omdat ze al eens aan een voorlich tingsbijeenkomst voor jonge kiezers hadden deelgenomen. De aanmel dingstermijn liep van de week af. Mogelijk zullen 300. misschien ook maar ruim honderd van deze jonge ren de feestvoorstelling kunnen bij wonen. In ieder geval zijn er meer belangstellenden dan er plaatsen be schikbaar zijn, zodat het lot zal be slissen wie wordt uitgenodigd. Op 9 januari wordt het bruids paar 's middags in Den Haag een blijde inkomst bereid. Na de feest voorstelling gaan Prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven met him kennissen en familieleden naar kas teel Oud-Wassenaar, waar een feest avond wordt gehouden. 23.40 Omroepdubbelkwartet deren. 23.55—24.00 Nws. i •A junusemenis- - 14 °0 De familie Leenhouts. hoor- ftoA 14-25 Mod- orkestwerken (gr 15.20 Stereo: Sopraan en plano (opn )i oude en mod. liederen. 15.50 Bijbelver telling voor de Jeugd. 16.00 Voor de Jeugd. 17.00 Five o'clock, praatje. 17.15 Russische volkp»"'"»1»1' »*- i 2, 298 in Lichte ork.n 19.30 Zing i 11.16 Het hoorspel (6). 21.40 Licht 22.00 Wie Waagt, die zingt: vol liedjes. 22.30 Nws. 22.40 Act. 22.50 V< ster op de hedendaagse muz„ muzlk lezing 23.30 Lichte muziek. 23.55 herh. SOS-ber. Het Nederlands militair voetbalelftal zal donderdagavond in het Haagse Zuiderpark een oefenwedstrijd spelen tegen de eredivisieclub ADO. Blinden, die een blindenstok by zich hebben moeilijk voortbewegen, zullen voorrang moeten kragen, wanneer ze oversteken. Een voetganger, die het trottoir afgaat om rechtdoorgaande. de zijweg over te steken, moet voorrang krijgen van het verkeer, dat afslaat. In verscheidene gemeenten gaat het groene voetgangerslicht knipperen ten teken, dat de gToenfase voorbij is en het licht z- op rood zal springen. 13.00 Variant 13.30 Prom rep. en lichte •-orkest: amusements- 17.35 Operette klanken (gr). Hilversum 2, 298 m VA-RA7.00 Nws. en ochtendgymn. 7.20 Soc. strlldl. 7.23 Lichte gram.muz, en rep. (7.307.35 Van de voorpag), VPRO: 7.55 Deze dag. VARA: 8 00 Nws. 8.10 Lichte gram.muz. en ren (8.30—8.35 Van alle markten thuis.' praatje voor de vrouw). 9.00 Roman- tische ork.werken (gr). 10.00 Franse barokklanken (gr 10.45 Voor de kleuters. 11.00 Nws. 11.02 Voor de vrouw. 11.45 Planorecital: mod. muz 12.00 Lichte gram.muz. 12.22 Voor het platteland. 12.27 Med. t.b.v. land- en tulnb. 12.30 Stereo Tango-rumba ork en zangsollsten. 13.00 Nws. 13.10 Acü en kalender. 13.25 Stereo. Instr. sext. ,?an6- 13.50 Gesproken portret. 14.05 Stereo: A. Mezzo-sopraan en pla no; mod. liederen; B. Pianorecital» flass^ en mod. muz. 15.00 Voor de Jeugd. (16.00—16.02 Nws.). 17.00 Voor de zieken. 17.30 Danaork. en solisten. Hilversum 3. FM en 240 m AVRO: 900 Nws. 9.02 Act. 9.05 Gev muz.progr. 10.00 Nws. 10.02 Arbeids vitaminen (gr). <11.00 Nws). 12.00 Nws. 12.02 Óperetteklanken. 13.00 Nwa. Acl" 13,05 Vroiyk platenprogr. w H i 1600 Nw-) 1°02 Lichte Nederlandse muz. 16.00 Nws 16.02 Pla- tenprogramma voor de Jeugd 17 00 Nws. 1702 Act. 17.05 Rhythm and blues. 17.35—18.00 Country and Wes- '".ov icicuc. uc ooeraerii I »ls onderneming (14). 19.00 Nws in kort. 19.01 Plpo de Clown. 19.06 Stichting Socutera. 20 00 Journaal. 2020 ültz. van de WD 20.30 De dub belganger (the Third voice), speelfilm, (belde keuringen 14 Jaar). 21.45 De Kruisspin, korte film. 22 00 Hartewens Festivalconcert. 22.46—22 50 Journaal. NederlandNTS. 20.00 Nws. In Sherlock Hol- fllm. 20.50 Een i volksliedjes. 21,15 Kunstzlnnlgxieuen. maandelijks cultureel kijkschrlft7 21.45 >r sport. 22.05 In den be- 9tekende impressie iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin joU7,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1966 | | pagina 5