„Sempre Crescendo" viert zijn 135 jarig bestaan Shaws „Saint Joan" in misplaatste nuchterheid Opschudding in wereld der tijdschriften Miele Galaconcert in het Concertgebouw i ROND EEN MILJOENENZAAK Drie maandbladen j] in de verdrukking? iets voor haar fiets! ZESDAAGSE 12 t/m 18 december Nieuwe RAI Amsterdam DONDERDAG 1 DECEMBER 1966 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 19 Roemrijke muzikale historie (Van onze kunstredactie) Vandaag is de viering van het 135-jarig jubileum van het aloude, „roemruchte" Leidse Studentenmuziekgezelschap „Sempre Crescendo", waaraan talrijke festiviteiten verbonden zijn, begonnen. „Sempre Crescendo" werd op 8 december 1831 opgericht door enige Leidse jagers, die teruggekeerd waren van de 14-daagse veldtocht naar België. Doel van het gezelschap was de studen ten gelegenheid te geven onderling te oefenen in de toonkunst. Al spoedig ontstond er een bloeien de ontwikkeling, met tal van con certen en programma's met een waardevolle inhoud en belangrijke solisten. Zo herinneren wij eraan, dat bijv. reeds in 1832 de Vijfde Symfonie van Beethoven werd uitgevoerd. Talrijke vooraanstaande musici hebben in de loop der Jaren hun medewerking aan 5 „Sempre Crescendo" verleend: wij noemen o.a. Vieux temps, de beroem de violist Joachim, die het vioolcon cert van Brahms speelde, de ver maarde pianist Pransz Liszt tijdens een „Soirée musicale", de cellist Pa- blo Casals, de componist Smetana en zelfs de dirigent dr. Willem Mengel- if berg, die het Vijfde Pianoconcert van I Beethoven speelde. Voorts de beroem de zangeres Adeline Patti, de pianist I Anton Rubinstein, de violist Wilhel- r mi, die de weinig gespeelde Russische variaties van David speelde en de sopraan Aaltje Noordewier-Reddin- gius. Naast de galacancerten waren er ook de z.g. Armen concerten", thans ver- t; anderd in „Burgerijconcerten", jaar- a Üjks terugkerende gebeurtenissen in Sempre's veelzijdige historie. Directeuren Het gezelschap heeft vanzelfspre- kend onder vele directeuren of diri genten (al naar gelang de status) zijn „tips en downs" gekend. De eerste directeur was N. J. We- door leden van „Sempre' het mos wordt afgekrabd. Andere directeu ren waren de bekende Godfried Mann, de componist F. E. A. Koe berg (van 1902-1932) Walther Boer en Jaap Stotyn, met wie de banden nog steeds innig zijn. Dirigenten waren Eli Poslawsky en Dik Blokbergen, terwijl de huidige dirigent André Presser (bekend "an het Nationale Ballet), zich nu ook directeur mag noemen. In 1931 is het 100-jarig bestaan met grote luister gevierd in aanwe zigheid van Prinses, nu Koningin Juliana, die het gezelschap toen een voorzittershamer heeft aangeboden. De viering Ook van de huidige feestviering stelt men zich veel voor. „Sempre Crescendo", dat in het buitenland herhaaldelijk de aandacht trok (tournée naar Zwitserland in 1946), alsmede concerten in Antwerpen en Lille, ontvangt vanmiddag vele ge nodigden in de Sociëteit Minerva. Na deze receptie vindt vanavond een Interacademiaal Concours plaats voor blaasensembles in de toneelzaal van de sociëteit. De jury wordt ge vormd door de leden van het Danzi Quintet. Deelnemers zijn quiinteüten uit Delft, Groningen, Leiden en Utrecht. Hierna wordt een concert gegeven door het Danzi Quintet met na afloop een souper voor de deel- Morgenavond wordt in de sociëteit Minerva een Harmonie-concours ge houden, waaraan deelnemen „Sem pre Crescendo" uit Kerkdriel, de Leidse Politie Harmonie en „Sem pre Strijch". Zaterdagmiddag vindt in de socië teit Minerva een concert plaats te geven door een reunistenorkest o.l.v. de honorair directeur van „Sempre Crescendo' Jaap Stotijn. Tot uitvoe ring komen de Suite no. 2 in H. Moll van Joh. Seb. Bach, de „Pas- torella' van F. E. A. Koeberg, het dubbelvioolconcert van Vivaldi, de Nocturne voor hoorn van Hutschen- ruyter, het „Sempre Lied" van het erelid dr. de Sauvage Nolting en het soldatenkoor uit de Faust van Gou nod. Solisten zijn H. K. Muller, D. T. Meursing (fluit), P. C. Veldman, H. E. van Asbeck (viool), T. J. Bier man (hoorn) en B. P. de Planque (bariton). Dit concert wordt gevolgd door een borrel en een diner. Dinsdagavond geeft „Sempre Cres cendo" het burgerijconcert in de Stadsgehoorzaal o.Lv. André Presser. Uitgevoerd worden de Akademische Fest Ouverture van Brahms, het kla rinetconcert no 1 op. 26 van Spohr, solist G. W. K. van der Valk Bou- man, het „Menuet Antique" van Ra- vel, de Platosuite van Ton de Leeuw en het zigeunerkoor uit „II Trova- tore" voor „Heerenchoir" en „Orchest" van Verdi. Ter bekroning van het 27e lustrum volgt op vrijdag 9 december het gala concert van „Sempre Crescendo', dat thans 75 mannelijke en vrouwelijke leden telt, in het geheel versierde en nu reeds totaal uitverkochte Con certgebouw te Amsterdam, met het zelfde programma als dat van het Burgerijconcert. P sj Van onze correspondent) .1 Tussen verscheidene tijdschriftenuitgeverijen in ons land is een fel gevecht gaande om drie maandbladen in handen te krijgen, waarvan het uitgaverecht een miljoenenzaak betekent. Deze maand bladen verschijnen bij de Utrechtse tijdschriftenuitgeverij Eska N.V., gevestigd aan de Lijnmarkt. Het bedrijf behoort tot het privé-ver- mogen van drs. J. Fehmers, beherend vennoot van het berucht ge worden bankiershuis Teixeira de Mattos, en dreigt in het financiële debacle te worden meegesleept. Er zijn aanwijzingen, dat de Eska lc) op aandrang van de bewindvoerder van Teixeira zal worden ver kocht, een bericht dat de 115 werknemers van de uitgeverij ernstig verontrust. vorige week in grote getale gehoor gegeven aan de oproep om zich te stellen achter een personeelscomité. De bedoeling van dit comité is, de belangen van de werknemers te be pleiten als het zou komen tot ver koop van het bedrijf Het heeft zich van juridische bijstand verzekerd van de Eindhovense advocaat, mr. G. J. P. Cammelbeeek. lid van de Eerste Kamer. „Wij hebben", aldus het rond schrijven aan het perseneed, „na overleg met onze juridische adviseur, de eerste stappen ondernomen om te komen tot een belangengemeenschap Eska-personeel. Een en ander met voorkennis en Instemming van onze De Eska is uitgeefster van het be kende knippatronenblad „Marion" (oplage 350.000), het handwerkblad i Ariadne" (oplage 100.000) en het 5j hobbyblad ,,Na vijven" (70.000), res- m peotabele oplagecijfers voor deze maandbladen van overwegend tech nisch karakter. Het bedrijf heeft Toorts een eigen patronenfabriek aan Ide Korte Smee-straat, waar de be kende „Marion"-patronen worden {«naakt. Oproep Het personeel van Eska, bestaande uit redactiestaf en een uitgebreid ad ministratief en technisch kader, heeft Verkopen? De huidige directeur van de Eska, de heer P. van Eek (tevens directeur van Krusemans Uitgeversmaatschap pij in Den Haag) is inderdaad van de plannen van het comité op de hoogte. Hij zei ons desgevraagd, dat er wel contact is geweest met de be windvoerder van Teixeira, maar over verkoop van het bedrijf is nog niets beslist en echte onderhandelin gen zijn dan ook nog niet gevoerd. De heer Van Eek zei te hopen, dat de Eska wordit overgenomen door een uitgeverscombinatie, die het bedrijf intact houdt, zodat het op dezelfde voet door kan gaan. Deze hoop leeft uiteraard ook bij het personeel, dat voor het overgrote deel niet is geor ganiseerd en er niet op kan rekenen dat vakbonden voor hen zullen op komen. Het vertrouwen, dat de verkopers hun belangen zullen behartigen (dat zouden dan óf de bewindvoerder van Teixeira zijn, óf de gedelegeerd com missaris dr. G. Fehmers. broer van de bankier en kinderarts in Amster dam) is bijzonder gering. George Bernard Shaw schreef „Saint Joan" in 1923, toen zijn voorafgegane werken hem reeds een wereldreputatie hadden bezorgd. Vreemd genoeg had de eerste opvoering niet in Enge land, maar op 28 december 1923 in New York plaats. De Lon- dense première volgde op 26 maart 1924. Op 20 december d.a.v. oogstte het „Vereenigd Tooneel" (dir. Verkade en Verbeek) met Eduard Verkade als regisseur een doorslaand succes met de eerste voorstelling in ons land met een voor het geheel sterke bezetting, waarboven Nel Stants als Jeanne, de helaas jong gestorven Herman Kloppers als de Dauphin en Albert van Dalsum als de inquisiteur uitblonken. Shaw, die maakte zijn werken een uitgebreide omschrijving mee te geven, overtrof zichzelf op dit punt door meer dan 80 bladzijden te benutten om zijn visie op de Maagd duidelijk te ma ken. De doorwrochte documentatie van deze figuur openbaart de ernst waarmee hij Jeanne's antecedenten heeft bestudeerd en haar in zijn tra gedie tot een sterk en duidelijk beeld heeft weten te vormen. Tot goed be grip van deze belangrijke rol is zijn uiteenzetting ten aanzien van haar maatschappelijke positie van grote betekenis. Uiteenzetting: van gewoonte van van elke heldin Sliaw zelf Shaw zegt hierover: „Jeanne was de dochter van een boer, die één van de hoofdmannen van zijn dorp was en met de naburige edellieden en hun rechtsgeleerden over het bestuur van het dorp onderhandelde. Als het kasteel waarin de dorpsbewoners het recht hadden een schuilplaats te zoe ken bij vijandelijke aanvallen, onbe heerd bleef, zette hij een organisatie van zes vooraanstaande boeren in el kaar, die 't dan tijdelijk in bezit na men en bezetten wanneer er enig gevaar dreigde. Toen Jeanne 'n kind was, had zij van tijd tot tijd het ge noegen zich de jonkvrouw van het KiA/ptelmar i te weten. Haar moeder en IVWClSUddl hmpHorc li prinses óf een bedelares te maken in Jeanne' val niet opgaat. De neiging om van Jeanne een schapenhoedster te ma ken is volstrekt onjuist want een schapenhoedster uit Domrémv zou eerbiedig tot haar, de dochter van een welgestelde boer, hebben opge zien". „Wij mogen, zo vervolgt Shaw, in Jeanne een gezond en schrander meisje zien en bewonderen, met een sterke geest en groot lichamelijk uit houdingsvermogen". Dat Jeanne, die in dit milieu van plattelandsbewoners die de plaag van de Engelse bezet ters maar al te zeer aan den lijve ondervonden, veel gesprekken hier over aanhoorde staat wel vast. Haar leuze, Frankrijk voor de Fransen te kent wel haar Innerlijk verzet. Zij had een zó levendige verbeel ding dat zij een steeds weerkerend denkbeeld haar verzet in daden om te zetten ervoer als een bevel Gods, overgebracht bij monde van St.-Catherina. Haar absoluut geloof in die stemmen werd haar noodlot. In haar eenvoud doorzag zij niet dat haar rechtstreekse verbinding met het Opperwezen voor de Kerk, en haar volstrekte negatie van het gezag van de Staat, voor beide machten onduldbaar waren. Onjuiste sfeer Voor een perfecte opvoering van Saint Joan" is een over de gehele eerste ver- Een scène uit Shaws „Saint Joan" met links Bern. Droog en rechts Henny Orri. (Foto Leldoch Dagblad) gehele opvoering ademde bijna door lopend een hier misplaatste nuch terheid. Met alle waardering voor de tech nische bekwaamheid van Henny Or ri, schoot zjj te kort in de innerlijke vervoering, zonder welke Jeanne nauwelijks denkbaar is. Pas in de laatste scène ni de pauze, tijdens het proces, bereikte zij een aanzienlijke hoogte en vermocht zij te ontroeren. Onze gTO"te waai! lering gaat uit naar de sobere, gevoelvolle uitbeel ding van de inquisiteur door Johan Smitz. Ook Henk van Ulsen dient in de moeilijk te treffen rol van de weerbarstige, vreesachtige, onder drukte maar goed van de tongriem gesneden Dauphin genoemd te wor den. Wegens ongesteldheid van Hans Croiset werd de rol van Warwick op zeer aanvaardbare wijze overgenomen door Slem Vroom. Verder noemen we nog een zéér ingehouden kapelaan de Slogumber van Bern. Droog en een waardevolle vertolking van de realist Dunois van Albert Abspoel. Hans Tiemeyer had wel het uiterlijk van Cauchon, Bisschop van Beauvais maar miste toch de wijze, bedacht zame toon van de prelaat. B.H. Irène Monesi len Marie- Claire Blais (r.), die. zoals giste ren is gemeld, zijn bekroond met de Prix Fémina voor haar boek „Nature morte devant la fenêtre" en met de Prix Medicis voor haar boek „Une saison dans la vie d' Emanuel". Prijs voor auteur Jan de Hartog Op zaterdag 10 december zal voor de eerste maal de prijs voor „Nederlandstalige toneel auteurs" worden uitgereikt. De prijs valt ten deel aan de auteur Jan de Hartog, wiens toneelwerken internationale vermaardheid verwierven. Jan de Hartog zal de prijs in ont vangst nemen tijdens een bij eenkomst, die de Vlaamse vereniging voor toneelauteurs en de Nederlandse Vereniging van radio-, televisie- en toneel schrijver op 10 december a.s. organiseren in de Stads schouwburg van Maastricht. Evangeliecentrum De Amerikaanse evangelist T. L. Os born zal op 9 december ln het Capitol-evangellecentrum ln Den Haag spreken ter gelegenheid van de feestelijke opening van dit cen trum, dat gesticht werd op Initiatief van de evangelist Johan Maasbach. Het centrum la ondergebracht in het Capitol-theater, een bioscoop complex, dat door de Stichting Vol le Evangelie Zending, opgericht door Johan Maasbach, werd gekocht. ADVERTENTIE 'n geschenk voor moeder? 1 Het Camdenfestival gaat nieuwe werken brengen Interessante wereldpremières veriracht Het meest avontuurlijke van Groot-Brittannië's „avant garde festavals", het Camden (Londen) Festival, zal op 18 februari 1967 beginnen en drie weken duren. Dit festival, dat vroeger onder de naam St. Pancras Festival bekend stond (St. Pancras is onlangs in het district Camden opgenomen), zal de reputatie van St. Pancras hoog houden door de presen tatie van nieuwe, experimentele werken, en door de verste uit hoeken der muziekgeschiedenis te exploreren, vooral die van de opefa. ADVERTENTIE er is geen betere! OOK IN HET KLEINE IS MIELE GROOT! Zoals dit strijkijzer. Vederlicht met grote zooiplaat, die snel en gelijkmatig warm wordt. De regelknop kunt u instellen voor elke soort textiel. Prijs: 28,75 hroeders tonden haar later volgen Hnie sterke Het veelal gespecialiseerde karak- j en haar fortuinlijk lot j eiste, en ,lir 7ich Llrr- ter van de werkzaamheden in deze delen zonder zich belachelijk te ma- mate met de auteur verwant weet uitgeverij maakt de positie van de*enrfVDeze "J""*™ ,dat 04 I dat hij ln staat Is de juiste sfeer werknemers nogal kwetsbaar. Mett 0!* romantische neiging om i te scheppen, sleer ontbrak gis- het lot van de Eska zijn naar schal- terenavond nogal eens bij de voor- ting 50 tot 60 Utrechtse gezinnen verbonden. Zou het al een speciaal zeer zware slag zijn als het bedrijf Ramp voorkomen Wegens pe- verdwijnen, ook economisch toonde oplettendheid mocht de vtff- speelt de Eska met haar grote druk orders, o.m. aan de drukkerij Lumax, haar opdrachten aan cliché-fabrie ken, haar rond 50 losse medewerkers e.d., een niet onbelangrijke rol. Kerngezond Moeilijk te verteren is het feit, dat de uitgeverij zichzelf niets heeft te j verwijten. Het bedrijf is economisch kerngezond en staat door zijn specia lisatie, door het unieke karakter van de drie bladen met de hoge oplagen, zelfs bijzonder sterk. tigjarige Venlose machinist J. Hou- ben gisteren namens de directie van de Nederlandse Spoorwegen een geldbedrag en een tevredenheidsbe- tuiging in ontvangst nemen. De heer Houben bracht op 9 augustus in Boxtel de D-trein van Hoek van Hol land naar Venlo tot stilstand toen hij merkte dat deze D-trein tegelijk met een andere trein op een en het zelfde spoor zou uitkomen. Uit het onderzoek is gebleken dat de Venlo se machinist door zijn oplettendheid een treinbotsing en aldus heeft weten te voorkomen. ;telling die door de Toneelgroep The ater voor K. en O. werd gegeven on der leiding van Theo Kling als re gisseur. Met name tegen het einde van het tweede bedrijf waar Tan ver voering, laat staan extase geen spra ke was. Ditmaal worden er wereldpremières gebracht van Wilfred Joseph's piano concert. Elizabeth Maconchy's nieuwe opera en een aantal zelden ten ge hore gebrachte werken, zoals drie voorstellingen van Mozart's „Lucio Silla". door de vermaarde Handel Opera Society. De opera van Maconchy zal worden opgevoerd als onderdeel van een drie delig opera programma op 28 fe bruari en 1 maart. De andere twee werken zijn Hin- demith's „There and Back" en Hoist's „The Wandering Scholar". Verder zullen er nog de eerste Engelse op voeringen worden gegeven van Do nizetti's „Marino Faliero" en Masse net's „Sappho". Van bijzonder belang zijn ook twee Finse werken, n.L Hel- ninen's speciaal in opdracht gecom poneerde „Concerto for Orchestra" en het pianoconcert van Merilianen eveneens een Britse première. De jazz zangeres Cleo Laine zal optre den met het John Dankworth Orkest en verder zijn er nog kunstenaar» als Irmgard Seefried, Hephzibah Menu- hin, en zes wereldberoemde strijk kwartetten. Er zullen ook kunstten toonstellingen worden gehouden en vier voordrachten van moderne poë zie. ADVERTENTIE In het vierde bedrijf misten we de hevige geestelijke spanning in het prachtig geschreven twistgesprek tus sen de Engelse Graaf van Warwick en Peter Cauchon. Bisschop van Beauvais, die over het lot van Jeanne tot overeenstemming trachten te ko men. En in de epiloog die toch een ernstige, zo niet tragische achter grond heeft, werd de hier en daar ramp Ironische dialoog omgebogen tot grappige intermezzo's. Trouwens, de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1966 | | pagina 19