.Neerlandia" vierde 12,5 jarig bestaan met ere kunst kaleiöoscoQp Officiële opening van de Galerie Walenkamp Gast-ensemble uit rankfurt werkte mee \i Wat gaat u vanavond opsteken? Druk programma voor mr. Cals in de West fiANDAG 28 MAART 1968 LEIDSCH DAGBLAD Schilderijen in Warschau vervalst! Vervalste impressionistische schil- dertjen die in Warschau gevonden werden bleken alle door dezelfde schilder gemaakt te zijn, aldus dr. J. Kojdecki, onderdirecteur van het i Poolse Nationale Museum. Hy verklaarde, dat hy en twee an dere deskundigen door de politie uit genodigd werden een blik te slaan op de collectie impressionisten en moderne meesters, die gevonden werd j tijdens een onderzoek naar onwettige verkoop van schildertjen in het huis i Wicenty Sliwinsky, een 40-jarige kunstschilder uit Warschau. ,Wij zagen onmiddellijk dat zij allen door dezelfde hand gemaakt werden, met dezelfde olie en dezelfde fouten. De copiïst was niet in staat een feilloze kopie te maken, omdat het onmogelijk is te voelen zoals Cé- mne en bijv. Chagall". De schilderijen werden gekopieerd van litho's en niet van de oorspron kelijke doeken. Sliwinsi wordt vastgehouden han gende het onderzoek naar een Modi- gliani en een Chagall die hij aan buitenlander in Polen verkocht voor ruim f 27.000. Het is verboden kunstwerken uit Polen uit te voeren; beide doeken werden in beslag geno- Schilderijenveiling in New York lederlands Glorie lag zaterdagavond weer eens in Leiden al- l In het St.-Antonius Clubhuis concerteerde daar het ,.Accor- jorkest Neerlandia" van Lauw Boellaard, dit doende ongeveer (jaar na de oprichting. In Nederland bezit het geen evenknie ie Europees verband is het herhaaldelijk in concoursen gere- treerd onder de zes besten. Joellaard heeft kans gezien door mutaties in het orkest de be llijn nog een ruk verder te overschrijden. Het enige, dat we de „kritische" zijde toegaand hebben opgemerkt, is dat tegen find het hoogvirtuoos passagewerk niet totaal gelijklopend (tbijglced. ;jier bleek alles: „enorm". ii«n toegift vóór het einde prijk- Sousa's „Stars and Stripes" in :ilU)d deskundige bewerking van itestlid Freek Geertsma op het funma. De piccolo, die daarin sfcUnt, afkomstig van het elektro den van de drie aanwezige) rBarry Verver gespeeld, verwekte als een staal van individuele kunstigheid, die in dit orkest smeer overvloedig zijn. •ij Kuurlijk lazen we weer de naam I tor. Zijn „Thema en Variaties xj Acc. Orkest" marcheerden voor een boeiende reeks kleurrijke Jrelen, waarin de muzikale vond- rnet ontbreken. De „London van Coates stamt uit de har- ilewereld, weer bewerkt door •J srtsma. De mars „Knightbridge" er ons het belangwekkendste on- !eel van. Fischer's suite „Siidlich I Alpen" boeide vooral in de lan- 1 tie idylle en in de Tarantella. En 1 Sousa (dat als werwkelijke toegift Rectificatie kunstschilder Breddels, werken exposeert in „Alle- heeft niet eerder geëx- sd in het museum „De Laken- gelijk abusievelijk gemeld, doch Boerhaavezaal. ipositie Vlaamse icesters in Rome Ie- herhaald zou worden) hoorde men nog als uitsmijter Trampier's „Fi nish". Neerlandia heeft een buitenlandse broeder, de wapenbroeder „Akkor- deana" uit Frankfurt o.l.v. Rudi Kir- cher. Deze broeders brengen elkaar op tijd en stond tegenbezoeken. Deze Frankfurters zochten het uitsluitend naar de genoeglijke en gemoedelijke kant. Zo kwam Gounod's Faust- balletmuziek eens uit de balgen en als traktaties Sarasates „Zigeunerwei- sen" en de vertrouwde Marche Lor raine van Ganne. Af en toe vormde zich een textet uit het orkest, dat o.m. de herinnering eraan opfriste dat 40 jaar geleden de wereld op haar kop stond voor de Charleston. In dat sextet speelde de dirigent mee. Zijn orkest kan niet alles wat Neer landia vermag, maar het heeft alle recht om zich concerterend in den vreemde te laten horen; het is een leuk en vlot ensemble met een prima concertmeester. Hun dubbel gegeven toegift was een Nederlandse mars („Hay, look me over"), die ze onze Luchtmachtkapel in Duitsland had den horen blazen. Een andersoortige toegift werd de aanbieding aan Lauw Boellaard van een plaquette met de Frankfurter Römer erop. En na be ëindiging van allebei de broedercon- Neerlandiaonder leiding van Lauw Boellaard tijdens het concert. (Foto L.D./Holvast) certen strekte de verbroedering zich uit tot de hele zaal tot in de nachte lijke uren. Hunter R, Ring Size? rj R Hunter rij lil filter? Kostbare collectie opalen gestolen Schilderij Churchill: 50.000 francs Een olieverf-schilderij van wij- Uit het museum van toegepaste c. kunst te Sydney is 's nachts een van I len ^ir Winston Ghurchill IS za- ~rnrritTirhH(r 9fw„ schilde- i de ze,dzaams4e en waardevolste opa- tenjag Qp een veiling in Parijs Zesentachtig 20ste eeuwse scnuae jen verzameling ter wereld gestolen, rijen uit de collectie van wijlen G. De ^arde van de collectie zou voor 50.000 franc verkocht. Het David Thompson hebben in New York volgens een voorzichtige schatting, 1.888.200 dollar opgepacht. De hoog- 14.000 pond sterling (39.200 dollar) j doek heette ,,Z,warte zwanen bedragen. Het is gekocht door een onbe- De verzameling was beschermd door een ingewikkeld alarmsysteem.1 kende Amerikaan op de veiling dat ™.wd niet heeft gewerkt. De in h t pateg GalHera dief schynt zich gedurende de dag in het museum te hebben verstopt en dit via een raam te hebben ste prijs werd betaald voor „La dame a la feleur" van Picasso; het doek ging weg voor 92.500 dollar. Een Klee, „Dampfer und Siegelboote" bracht 80.000 dollar op. Een zelfpor tret van Jean Miro ging van de hand voor 85.000 dollar. Concert Warnnondls Fanfare en Jeugdorkest Voorburg Voor een geheel bezette zaal van 't Trefpunt hebben de Warmondse mu ziekliefhebbers mèt hun burgemeester de 45ste verjaardag van de Fanfare gevierd. Een bijzonder gelukkig initiatief was het laten optreden van het Voorburgse Jeugdorkest „Forum Hadrianl", evenals de Fanfare onder leiding van dirigent J. C. Hondong. Wat ledental betreft heeft de Fanfare betere tijden gekend, doch kwalitatief is er van de 25 muzikanten veel goeds te zeggen. Door ziekte van enkele leden had „Warmonds Fanfare" zich tot een kort optreden beperkt, doch uit de vijf gespeelde werken viel overduide lijk het ongebroken enthousiasme af te leiden. Verschillende karakter stukken gaven de spelers gelegenheid hun kunnen te demonstreren, zoals b.v. in de Aquarellen van Alyre-Del- haye. Voorts beschikt het orkest over een aantal kleine tambours, die zich in de slotmars terdege lieten gelden. Zo werd dan dit optreden florissant besloten. het Barberine-paleis in Rome is T&f een tentoonstelling geopend M Vlaamse meesters. Alle werken ifkomstig van musea in Rome particuliere verzamelingen. Italiaanse onderminister van kwjjs Piero Caleffi en de voor- Belgische minister van Cul- senator Paul de Staxhe hebben ss de openingsplechtigheid, die 4e Belgische ambassadeurs in en het Vaticaan werd byge- y t4 het woord gevoerd. Fer Hakkaart kabinet „Floret" ^stadgenoot Fer Hakkaart ex- van 4 tot 30 april zijn werken kabinet „Floret", N.Z. Voor al 282 in Amsterdam. Zijn ten- stelling zal op de avond van W te half negen geopend worden 'for. mr. L. H. N. F. M. Bosch van Rosenthal, burgemeester %nen. De plaatsvervangend directeur van het museum, H. G. Mckern, zei. dat de verzameling in de hele wereld be roemd en misschien onvervangbaar is. Zij omvatte alle mogelijke soorten en kwaliteiten opalen en is aangelegd in een tijd, teen vele opalen van deze soorten gemakkelijker te krijgen waren. De collectie is 30 jaar geleden aan het museum geschonken door de we reldberoemde opalenverzamelaar wij len Percy Marks. Het doek, 70 bij 56 centime ter, stelt zes zwarte zwanen voor op een meertje met een weide op de achtergrond. Expositie bij Heuff Zaterdagmiddag a.s. om vier uur wordt in Kunstzaak Heuff. Hof laan 7 te Wassenaar door de heer A. M. Kopershoek, een tentoonstelling ge opend van aquarellen van Lenie Ko pershoek. Toen het doek voor de tweede maal openging had de heer Hondong een groep van hoofdzakelijk kinderen voor zich, met bijna compleet instru mentarium voor harmonie. Wat de dirigent met dit orkest bereikt heeft is zeer opmerkelijk. Men hoort maar zelden zoiets hartveroverends! „Een avond bij Paul Linke" bleek een kolf je naar de hand van de jonge muzi kantjes. De zuiverheid bij de klari netten was verrassend. Voorts trof ons de jonge saxofonist. En wat te zeggen van het met verve geblazen duet voor trompetten in Trumpet Fièsta van Philips? De bas sist en de twee trombonisten richtten hun instrumenten staande op de zaal, wanneer zij moesten domineren, wat aan de Bill Bally van Auke een spec taculair effect gaf. Het publiek raak te dan ook gaandeweg meer opgeto gen en toonde dit met een hartelijk applaus. Moge van dit optreden veel propaganda uitgaan voor aanvulling met jeugdige spelers vooor Warmonds Fanfare. Er was een verloting en na de pauze de opvoering van een blijspel. Ad Int „NUTTIG" Moskou zijn zaterdag de twee- besprekingen over ontwape- '.pa&gstukken geëindigd tussen 1 F-fc minister voor ontwapening, f Chalfont, en de Russische mi- F van Buitenlandse Zaken F^°, zonder dat de standpunten tot elkaar zijn gekomen. De l^rs waren het er echter over 4at het overleg nuttig was ge it erti6n dient te worden voortge- '<en lunch met minister Gromi- Lord Chalfont, dat de Rus- ,r., tan oordeel blijven dat aa^wantwoordelukheid r^flv, ?n Westduitse rol daarbij 11N il^derpaal vormen voor een ver- {j tussen het Oosten en het De Russische minister had jl aantal suggesties gedaan. Burgemeester mr. G. G. v. d. Willigen heelt zaterdagmiddag de nieuwe kunstgalerie Walenkamp aan de Nieuwstraat 11 in Leiden met enige plechtigheid en onder grote belangstelling geopend. Die grote belangstelling kwam speciaal van de zijde van de Leidse kunstschilders. Onder meer gaf van deze belangstelling blijk drs. J. N. van Wessem. directeur van ,.De Lakenhal". Werk van schilder-dichter W. HUSSEM De burgemeester hield een korte openingstoespraak waarin hij er de nadruk op legde, verheugd te zijn met de vestiging van deze galerie, vooral nu een voorgangster helaas gedoemd is ter ziele te gaan. Spr. vestigde de aandacht op eerdere ac tiviteiten van de heer Walenkamp, t.w. de Kunstmarkt en de kunst veiling ten bate van de actie „Eten voor India" beide gehouden in de Waag. Hij hoopte dat de initiatief nemer de lyn zal kunnen voortzet- ten en deze eerste tentoonstelling I van de galerie naar vele kanten vruchtbaar mag zijn. I Behalve de vele prominenten uit j de wereld van het Leidse kunstleven was aanwezig mevrouw Hussem, de 1 echtgenote van de Haagse schilder- j dichter Willem Hussem, aan wiens i werk de eerste tentoonstelling in de Galerie is gewijd, doch die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. De galerie zelf, hoewel van be perkte omvang, kenmerkt zich tot een voor het doel gezellige inrichting. De witte wanden met een geraffi neerde verlichting waarborgen een rustige bezichtiging van de geëxpo seerde kunstwerken. De huidige ten toonstelling duurt tot 20 april. De heer B. G. („Ben") Walen- Ikamp, zoon van de Warmondse arts Ivan die naam, is als kunsthandelaar Tijdens de opening van de Galerie Walenkamp: v.l.n.r. or ganisator Ben Walenkamp, bur gemeester mr. G. C. van der Williqen en mevrouw Hussem. (Foto L-D./Holvaet) zo goed als autodidact. Hij heeft eni ge tijd gewerkt als assistent in het museum De Lakenhal en «ls zoda nig een groot aandeel gehad in de inrichting van de recente tentoon stelling van beeldhouwwerk in de Hortus. „Tijdsbeeld '65". Willem Hussem (66) de schilder aan wiens werk de eerste tentoon stelling in de nieuwe galerie >s ge wijd, was meerdere malen winnaar van de Jacob Marisprys en nam onder meer deel aan de Biennale te Venetië. Zijn abstracte werk is zeer decoratief; met geringe pictu- I rale middelen en in vooral primai re bonte kleuren bouwt hij zijn doe- ken op. Behalve als schilder geniet de heer Hussem ook bekendheid als 1 dichter van pregnante korte gedich- I ten. Bommenwerpers steunen mariniers bij Saigon B 52-bommenwerpers hebben van ochtend de Vietcong In een moeras gebied, 30 km ten zuidoosten van Saigon, bestookt. Volgens een Ame rikaanse militaire woordvoerder was de aanval gericht op troepenconcen- traties en een industriegebied. Het zware gerommel van de ontploffende bommen was in het centrum van Sai- gon te horen. De aanval vond plaats ter onder steuning van de operatie „Jack Stay" van het Amerikaanse marinierskorps. Deze operatie is zaterdag begonnen met een amfibielanding. De mari niers hebben hij hun opmars tot dus verre nog maar licht contact met de Vietcong gehad. Naar schatting 20.000 Vietnam ezem trokken gisteren door de straten van Hoeé om vrije verkiezingen en de af zetting van het huidige militaire be wind te eisen. De demonstratie was door boeddhisten georganiseerd. Enige van de anti-Amerikaanse spandoeken droegen als tekst; „De vorming van •jï Premier Cals wandelt naar het vliegtuig, arm in arm met zijn dochtertje Marga. Op de achter grond mevrouw Cals. neemt aldaar het programma een aanvang met bezoeken aan Cura sao, Aruba en Bonaire, hetgeen de hele week in beslag zal nemen. Premier Cals is zaterdag met zijn echtgenote op uitnodiging van de Su rinaamse regering naai- Paramaribo vertrokken voor zijn eerste bezoek aan de West in de functie van mi nister-president. Vroeger heeft hij al enkele malen de rijksdelen overzee bezocht als minister van O.K. en W. Vice-premier Biesheuvel deed mr. Cals op Schiphol uitgeleide. Nadat de premier vanavond in Pa- j De volgende week, 18 april, reist het ramaribo zal zyn aangekomen (hij j echtpaar Cals naar de Bovenwindse I zocht onderweg in Lissabon even rust I Eilanden en vliegt tegen het einde de Vietnamese nationale vergadering in een hotel) begint zyn programma van de week via New York terug verhinderen betekent Vietnam j het communisme verkopenen; „de bijeenroeping van het parlement I verhinderen betekent inmenging in de eigen aangelegenheden van Viet nam". I Het waren hoofdzakelijk jonge mensen die aan de demonstratie deel- met een vergadering van de raad naar Nederland, van ministers over de algemene pro- Tijdens zyn bezoeken aan de West blematiek en over ontwikkelingsplan- j zal de premier voornamelijk logeren nen. Daarna volgen 9 dagen, die hij bij de gouverneurs, mr. H. L. de telkens met een andere minister zal Vries in Suriname en mr. N. Debrot doorbrengen en waarby hij elke dag 1 (,p Curacao. Hij zal bijna een maand op stap gaat. Tijdens deze reizen j afwezig zijnij en vermoedt op 23 of per vliegtuigje en per boot over en 24 april op Schiphol terug te namen. Duizenden stonden langs de i door het oerwoud hoopt mr. Cals zullen keren ..Ik had deze reis feite route die de demonstranten van een pagode in hert centrum van Hoeé. de oude keizerlijke hoofdstad van Indo-China, naar de Toe Dam- I pagode. 8 km verder in de buitenwy- I ken van de stad gelegen. de diverse ontwikkelingsprojecten in!lijk al in december moeten maken, ogenschouw te nemen. I maar de drukke werkzaamheden Op Goede Vrijdag neemt hij af- maakten dit toen onmogelijk", aldus scheid en vertrekt naar de Neder- mr. Cals. „Daarom ga ik thans rond landse Antillen, waar hij begint met Pasen. Op die manier mis ik de min- een rustige Pasen. Dinsdag 12 aprilste tijd wat de Kamers betreft".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1966 | | pagina 15