SECRETARESS SIMON DE WIT LANDWIJK Bombardementen op Noord-Vietnam nog steeds niet hervat POLITIE ARRESTEERT JEUGDLEIDER MARKTBERICHTEN A5S. BEDRIJFSLEIDER SUPERMARKT 3 pullen ft...,,. VERKOOPSTER GEVRAAGD VERKOOPSTER Administratiekantoor W. de Leeu jonge vrl. administratieve krad TE KOOP LEIDSCH DAGBLAD DINSDAG 28 DECEMBER 1965 Pauze nu al vier dagen Ook vandaag hebben de V.S. zich onthouden van bombardementen op Xoord-Vietnam, maar de pers chef van het Amerikaanse minis terie van Buitenlandse Zaken heeft meegedeeld, dat Hanoi nog niets van zich heeft laten horen „dat de moeite van het vermelden waard is". De huidige pauze in de bombarde menten op het noorden duurt nu vier dagen; in het zuiden wordt echter weer gevochten. In mei van dit jaar gaf Washing ton opdracht tot een pauze van vijf dagen in de bombarmentsvluchten naar het noorden om na te gaan of dit vredespogingen tot gevolg zou hebben. Amerikaanse functionaris sen verklaarden toen echter slechts een harde reactie van de Vietcong te hebben gekregen. President Johnson en zijn naaste diplomatie ke en militaire adviseurs houden de bedoeling van hun strategie inzake de opschorting van de bombarde menten nauwlettend geheim, zoals cok in mei het geval was. De Russen en andere niet-Aziatisch communistische landen hebben be weerd dat Hanoi geen vredesonder handelingen kan beginnen ter wijl Noord-Vietnam uit de lucht wordt bestookt. Een aantal niet-com munistische leiders, die de V.S. vrlendschappeiyker gezind zijn, heeft gesuggereerd dat er een lan gere pauze dan vijf dagen nodig is om Hanoi de gelegenheid te geven positief te reageren op het voorstel van Johnson tot onvoorwaardelijke onderhandelingen. Als de Vietcong en Hanoi het Amerikaanse aanbod van de hand wijzen, zal Washington waarschijnlijk op zijn minst propa gandistische winst hebben geboekt door opnieuw de luchtaanvallen te hebben gestaakt. Kerstbestand De secretaris-generaal van de V.N., Thant, heeft gisteren ver klaard dat het korte kerstbestand in Vietnam „zeer noodzakelijk en ge wenst is geweest". Verder wilde hij geen bijzonderheden geven. Diplomaten van het Vaticaan trachten pogingen aan te moedigen om te komen tot een bestand In Schots schip onderdak voor studenten Uit Glasgow in Schotland is giste ren het 11.000 ton metende passa giersschip „Caledonia" vertrokken met bestemming Amsterdam waar het een drijvend onderdak moet gaan vormen voor Nederlandse studenten. Het schip, dat in 1948 werd gebouwd is verkocht aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Het biedt plaats voor de huisvesting van 330 studenten. Nieuw recor kerstweekeinde Amerikanen tengevolge betekent Tijdens drie dagen zijn olge van verken het leven gekomen :punt. w Vietnam met de jaarwisseling als een nieuwe stap in de persoonlijke vredescampagne van paus Paulus. Amerikaanse parlementsleden die onlangs Vietnam hebben bezocht, hebben zich in gesprekken met het tijdschrift „US News and World Re port" voorstanders getoond van een aanzienlijke verhoging van de Amerikaanse oorlogsinspanning. De meesten van hen blijken voor inten sivering van de bombardementen op Noord-Vietnam te zijn. De vertegenwoordiger van de Viet cong in Moskou heeft gisteren een „warm, vriendschappelijk gesprek" gehad met de Russische president Podgomi, zo is officieel in de Rus sische hoofdstad bekendgemaakt. Er erden geen bijzonderheden gege- Hilversumse hei onveilig gemaakt De Hilversumse politie heeft gister middag de vermoedelijke dader kun nen arresteren van tenminste 14 aan randingen met geweldpleging, die sinds augustus van dit jaarop de hei en In de bossen aan de rand van Hil versum en onder Laren zijn gepleegd. De man is een 27-jarig gehuwde onderwijzer en jeugdleider uit Laren, die in sommige gevallen ernstig ge weld heeft gebruikt om zijn slacht offers (meisjes en vrouwen van 15 tot in de 30 jaar) te overmeesteren. De Hilversumse recherche en bos- en heddedlenst hebben de afgelopen maanden ln samenwerking met po litiekorpsen uit de omgeving intensief jaöht gemaakt op de aanrander, die voornamelijk in de middaguren en de vroege avonduren opereerde en van wie bekend was, dat hij op een wit blauwe brommer reed. Urenlang heb ben met portofoons uitgeruste po litiemannen gepost. Diverse malen zyn verdachte personen op de hei gevolgd en zijn antecedenten nage gaan, terwijl ook meermalen mannen met slachtoffers zijn geconfronteerd Gisteren kwam opnieuw een melding GESLIPTE AUTO OVER DE KOP Op rijksweg 12 slipte gisterochtend een Inwoner uit Rotterdam met zijn personenauto. Hierdoor verloor de bestuurder de macht over het stuur, waarna de auto over de kop sloeg. De auto liep grote schade op, de in zittenden, een echtpaar met één kind bleven ongedeerd. BOSKOOP, 27 460-300 per b r tak, ld. 2 1 160, Azalea I binnen van een aanranding. Ditmaal van een 32-jarige vrouw op een fiets pad naar het ziekenhuis „Zonne straal". Omdat het eerder was voor gekomen, dat de aanranding in die omgeving kort daarna was gevolgd door een tweede in het nabijgelegen boscomplex Hoomeboes, begaven zich enige rechercheurs zich naar dat terrein, waar zij inderdaad een min of meer aan het signalement beant woordende man zagen lopen. Toen zij hem al dicht genaderd waren, sloeg deze op die vlucht. De politiemanen zetten de achtervolging in en slaag den er pas na een fikse vechtpartij in de zich hevig verzettende onder wijzer te overmeesteren. De nog na der te horen verdachte, vader van 1 kind, bekende zich aan alle agres sieve aanrandingen van de laatste tijd schuldig te hébben gemaakt. Hij zou ook de dader zijn van twee ze denmisdrijven in Laren, waarvan meisjes, die notabene grote honden bij zich hadden, het slachtoffer wer den. Een van hen brak bij de worste ling een pink. RIJNSBURG, 27 dec Am. Anjers: Sim roze 35-45, rood 45-60, GJ, 35-45, wit 35-48 Arthur 35-46, Dusty 35-45 350-400. Paul Richter 260- 300. Copland 350-400. Narcissen: Early Glorv 120-130. Golden Harvest 130-140, TER AAR. 27 dec. witlof Al 1.10. A2 78-95. B2 84-87. afw. 58-90. stek 19-20 andijvie 2 60-86. boerenkool 14- De handel in gladiolen gaat nog vlot tegen iets oplopende prijzen. De aanvoer was minder. Gladiolen 14/op 12/14: Allard Plerson 6.25 4.75, Acca Laurentla 6.90 5.55. Atlantic 7.10 6.30, Benares 9.30 7 60. Plowersong 6.40 4.96. Gold Dust 8.6" Wonder 5 65 4 65. Maria Gorettl 8.40 7 60. Marv Houslev 7 50 4.80. Memorial Day 6 80" 5.20. Morning Kiss 6.70 6.50, Os car 5 60 4 75. Paul Rubens 7.15 4 70. Polvgoon 6.30 4 65. Red Pox 6.50 4 85. ROEILOF A REND6 VEEN 1,85, Troschrysanten 1.85-1.25 per bos. Am. Anjers: Sim roze 33-49. rood 34- 46. Princess Ann 22-37, Rozen 27-44, Hyacinten 21-24 p. st. KATWIJK AAN RIJN, 27 dec. wasp een Al 7.40-8.50, A2 4.80-8.50, BI 8.50-10.80. B2 1.80-3.90, Cl 4.40-5, C2 Aanvoer waspeen 88.000 ROTTERDAM. 28 dec. Veemarkt: 440. vette kalveren 135. graskalveren 121 nuchtere kalveren F vette koelen (et per kg) 435-475. 405- 1000-1475. vare koelen (ld.) aarzen (ld.) 825-1000, pln- ""-725, ^rar" 375-550. nuchtere 160-170, mestkalvi i 90-120, lam- r.^..- ,te koelen iets minder, handel redelijk, prijzen als gisteren: kalf- en melkkoeien gewoon, kalm. ongewijzigd; vare koelen kort. matig, als vorige week; vaarzen en pinken matig. stil. onveranderd: gras- dend; nuchtere kalveren kleiner, kalm. gedrukt; slachtpaarden als vorige week. redelijk, goed prljsh.; schapen t kalm. onveranderd. BODEGRAVEN. -w CO-OP RIJNLAND Bovenstaande functie is door promotie vrij. Aantrekkelijk aanvangsalaris. Sollicitaties KOREVAARSTRAAT 30 - TELEFOON 34044 's Avonds na 8 uur Stationsplein 162, telefoon 23256. Bij de op 30 Juni 1965 gehou den algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap: N.V. Stoombroodfabriek en Melkinrichting „De Vereeni- ging" voorheen Koole, Nicola Compagnie, gevestigd te Lelden, werd met algemene stemmen besloten tot liquida tie van deze vennootschap met benoeming van onderge tekende tot Uquidateur. Het plan van uitdeling, houdende de grondslagen der verdeling werd gedeponeerd ten kantore van het Handels register te Leiden. Leiden. 23 december 1965 De liquidateur, C J. van der Meer. Rijndijkstraat 4. Leiden. Keukentafels, keukenstoelen keukenkasten, keukenkrukken pannenrekken strijktafels droogrekken. medicijnkastjes enz Vraagt prijs Voordyk's Houthandel. Lange Mare 106 Telef. 22017. Lelden. Gebroken ruiten, glas-ln- loodreparatles worden door mij met spoed hersteld. •eparatiebedrljf l. De Sitterlaan rusten, o.a. Pirelli. Dunlop. Drakacel. Woninginrichting: Van der Horst. Vijf Meiplein 34. Tel 22705, Lelden Markiezen, rolschermen, al. Jaloezieën. Grootste sortering zonwering. Prima afwerking. kiezen Lgen maandag 2f: -0 vrijdag of telefonisch 01710 - 30268 Confectiefabriek G. Blesot. Herengracht 84. Lel den Gevraagd elektr. lassers, all round, alsmede koperslagers- Jedeloo. Juffermansstraat 35. Oegst- geest telef. 01710 - 53105 Naaimachines. Speciale aan bieding van enige zlg-zag aantrek- Rtln 46 B. Lel den. Tel 24809 Haardenspeclalist sedert *73. .-..lichting. Voor olie, ko of gas: Oudshoorn. Haar- Aanmelden Dagblad 3raaf ."'lorlslaan avonds na 8 ut Bijverdienste. Twee bezor- agd voor ochtend- weekincasso. Ver- i per week. De Tele- .30. Lelden. telefoon 21359. Bijverdienste. Wie wil g durende de winter enig lot vee verzorgen. Geen melkvt en niet op zondag. Aanmelden Rijnsburger weg 115, Lelden. Gevraagd byryder, plin. 17 j. l Aanmelden voor 6 uur bij P en M. v. d. Meer. Oude Vest 175, Lelden. Gevraagd dame hy café- j restaurant ..Shanghai". Haarl.- straat 211. Lelden, tel. 24675 Gevraagd een hnlp in de hulshouding die zelfstandig ui biimuuc iwiolci. gecom bineerd hang/leglncleling C J. v. d. Geest, houth „De Burcht", Hoogl Kerkgracht 49 hoek Nleuwstraat Tel 33078 Heeft a timmerwerk. Ook eachtboardplafonds en deuren glad maken Morslaan 20 Tel trekken en eventueel byvul- len In 1 dag als nieuw terug l-pers vanaf f 19.50, 2-pers vanaf 1 26.50. De Kleine Winst Haarlemmerstraat 61. Lelden Vakkundig uw kapokmatras overtrekken en eventueel bij vullen In 1 dag als nieuw terug I i-pers vanaf f 19 50. 2- pprj ne e.n r»„ trioln» Paraplu-reparatie (ook voor opvouwbare o.a Knlrps). wan delstokken. invalidenstokken rubberdoppen Paraplumagazyn Van Oerle Haarlemmerstraat 95 BU de Vrouwensteeg Repa- me sortering schllder- ln alle maten en pry- zen. met moderne witte lijs ten Fotoiysten met bol glas. plastic fotoiysten ln diverse kleuren. Klnderschllderijtjes. enz Lijstenmakerij „De Con- verstelbare plastic slipje voor celstof luiers. Den Holder - Hondespeel goed. rubberklulven. ballen, buffelhuid, kluiven en kauw gom voor Ow hond. Den Hol der. Janvossenst. 73. 75/77 's Maandage gesloten. Honde- en poezemanden. sensteeg 73. 75/77 terballen. sale Driehoek", tel. 31608. luchtpompen f 14.50. elektr. ver thermostaten, filters, hevels, glaswatten, norit, luchtslang, thermometers. Brustmann vls- voeder. schimmelvrye aqua rium-aarde. Den Holder. Jan- ■ossensteeg 73/75/77 Holder - Vogelzaden, narles. tropische en inlandse vogels de beste vo gelzaden tn de Juiste samen stelling. Dlp Holder. Janvos- sensteeg 73. 75/77. a Maan dags gesloten. Het beste bonde- en katte- brood uit gespecialiseerde fa brieken koopt U bij Den Hol- dagelijks verse aanvoer fooï" Den Holder - Vetzaadhollen 25 ct. p. st.. 5 stuks f 1 - Wintertijd! Denk aan de bui tenvogels! Den Holder, Jan toestellen druktoetsen wisselaar, televisie (spelend) f 57. stofuzlger f 24. Hoover - wasmachlne f 15, kachels f 5. W aar dgr acht 126. (vertrek). Spoed. Aangeboden mod. winter mantel, mt 46, warme wollen duster en warme lederen huls schoentjes met bontrand. mt 7 Alles als nieuw! Tel. 34180. Aangeboden een bed met binnenvering, merk Norma, 6-7 uur. V. d Broek. Hoge goede kolenhaard. Fabrl- Slaapmenbelen hebben verbaar. Teakkleur. Het Kar- pettenhuls. Herensingel 10, tel. 26003-40368. Lelden. Let op het Juiste adres. Kunstgebitten-reparaties. Sneller, beter en goedkoper. Hubrechtstraat 26. Leiderdorp. EZ duur van permanent of water golf. wy Permanenten ook by u thuis. L. van Tongeren. Levendaal 104, tel. 23612. tevreden gasten ons dan uw h verzorgen. Wij maken wenst. Sam's snack wen kerkkoorstraat gesloten, tel. 33009 SAangeb. Asbest onia aqua- jm met lava rotswand, zon der planten en vis.. Met com plete waterdichte tl-verllch- tlng. bodemfilter, afdekplaat en hoekstalen onderframe. Afm. 110 x 50 x 50. Prijs f125 Valkenburg. Boonrak 22. telef. 01718-4710. f155,-, f210,- Ï-JÏÏ m Goedkope klapstoelen, luchtbeddei delstegracht 89, Lelden. Tel 01710 - 22085. u-huur. Me uwe grote pannen, slaapzakken. Kan tegen geringe vergoeding thuis bezorgd worden, byv. stoelen gehaald f 0.20. thuisbezorgd f 0.25. Breedeveld, Haven 11. Lelden Tel. 31340. Geen order te groot - geen order te klein, by C. L. Mul der moet U zyn. Exclusieve bloemwerken voor recepties, bruiloften, verloving, verjaar dag. Bloemenmagazyn C. L. Mulder. Haarlemmerweg 21 te Lelden Tel 20550 Sleutels by maken! Llps, vale autocontact en voordeursleu tels. Klaar terwijl u wacht I Kachelpypen. ellebogen, haard- 6lultlngen en alles voor uw haard en kachel. Hartwijk Ijzerhandel. Nieuwe Beesten markt 5-7, 9-4, Lelden, tel. 26627. Voor het bekleden van uw deuren en het aanbrengen van zachtboard plafonds e.d. Bei dan 42675. Mevrouw heeft n haar? Probeert U slalom permanent Lage Ryndyk 92. tel. 34851. 1ste klasse bergmeubelen f159.-. bankstellen vanaf f 155. eethoeken. houten en stalen schrijfbureaus, tafel6. stoelen, linnenkasten, kapokbedstellen, stapelbedden, ledikanten, radio rywlelen, vloerkleden, poppe- wagen, kinderwagen, rookstoelen, wenburg. Hc sloten huls). Koperen kronen, antieke aius, secretaires, ladenkas- tafela, stoelen, antieke kristel, koper, 1 kastje, biedermeier banken bronzen beeldjes, ketctn- punten, vaasjes, Nieuwe Rijn 60. lleuwe Ryn 60. UmpJ<" Tafelblljart op lelblad 180 x 90. tn prima staat met bedien, que's, teller en waterpot com pleet aangeboden. Dedmastr 4. (Lage Ryndyk). Schoolkleding. Mels les en Jonge nssplj kerbroeken Leune. Janvoeeeneteeg 67, tel. 22415-32256. import SUPER flessen geldig tlm vrijdag 31. december a.s. 1, Cowboy, Ho- Weet ti 1 ge woerd 67, STe koop cello. f350,-. Com- eet met boeken. Tevens viool merk Klots, f500.- Moerelaan 34, Oegstgeest. tel. 53478. Kostuum-aanbieding. Reeds f 39,75, f 49.50, f 59,00, f 69.00. Terlenka broeken f 24.75. f 29,75, f 35,00, f 39,00, f 40.00. Leune. Janvossensteeg 67, tel. 22416 - 32256. Winterjassen-aanbieding van f 49,75 tot f 129. Winter mantels f 49.75. f 50,00, f 09,00, f 79,-. Leune, Janvossensteeg 87. tel. 22415 - 32256. F Regen Jassen vanaf f 24,75, 39.75. f 49,50, f 59,00, f 09,00. In Drl-Sll-Terlenka. Korte en lange modellen. Leune. Jan- voeeenebeeg 67. tel. 22415 - Woonruimte gevraagd Verpleegster zoekt zlt-slaap- kamer met stook- en kook gel. per 1 februari ln Lelden of Oegstgeest. Br. bur. van dit bl. onder no. 907 k. Gezocht door moeder met on, 15 Jaar, etage of kamer et gebruik van keuken. Met oetf Br. bur. v. d. blad. nr. merhuisje (4 pens.) huur ln Noord wij ker- hout. Br. bur. Jongeman zoekt m ris omgeving Lelden. Woonruimte aangeboden I Te koop woonboot. keuken en schuur. Leidseweg 260, Voorschoten. Te huur aangeboden een gestoffeerde en gem. kamer met gebruik vao keuken voor de prijs van f 20,- per week. lncl. licht en water. Geschikt voor^één persoon. Br.^bur. van Heeft n kamers, geef ons deze koeteloor op. wy bemid delen en zorgen voor serieuze huurders Verhuurbureau Suc ces, Vrouwensteeg 1. by hoek Haarlatraat. Tel. 22286. Diverse goederen en diensten gevraagd I Gevraagd 1-deurs legkast, iod. ultv. Moet beslist 1 •ijsopgave onder Cirkelzaagmachine scherstraat 31, Leiden. Weggelopen op het strand Noordwij kerhout Steenbrak (teef) kleine jachthond, kort- harlg. Bruin met witte blee. borst, sokjes en staartpunt. Tegen beloning terug te bezor gen. Slotenmaker. Spiegelen- burgla&n 13, Aerdenhout. telef. 02500-42542. Morgen op de ntarkt op de Hoogstraat t.o. V. en D. „Aka- demela" met als specialiteit: Loempia's 60 ct. Vleesloempia's Ruime sortering wollen sok ken en sportkousen, 't Biyft een felt, V. d. Bosch brengt kwaliteit! Woensdagmarkt. Vlotte da mespyjama'» tot en met maat 52. f 10.98. Nu alle maten Woensdagmarkt. Lange lensdagmarkt. Speciale ilng gebreide dames- uien. alle kleuren voor ongeloofiyk f 10.98. itjee, alle kleu- f 10.98. truien Nieuwe Rijn De Kleine Burcht. Verhuizingen door het hele nd onder garantie. Fa. C, A. s op goede stand. Gevraagd Rljnsburgerweg. Voor heel huls in Lelden of omgeving. Br. 973 'k. Ruiling. Heel huis omgeving Haagweg. Voor heel huls ln centrum, of voor vry boven huis. Rijnsburgerweg. Br. bur. van dit blad onder no. 974 k. Duits: conversatieles, corrl- •er- en vertaalwerk. Bijles aan erllngen van elk schooltype >or bevoegd leraar. Inl. onder 5. 255 k bur. van dit blad. Met Ingang van 28 decem ber 1965 stel Ik my niet meer aansprakelijk voor gedane In kopen van mijn vrouw, zowel ln Lelden en omgeving, als el ders to Nederland. Verkalk, He renweg 44. Warmond. Wegens Inventarisatie zijn ons magazijn en de werkplaat) MORSSINGEL 1B, HOGE RIJNDIJK 5 Vrijdag 31 december a.s. DE GEHELE DAG GESLOTEN. riv HET MOTORHUIS Op HANDELSKANTOOR komt de positie vrij voor INT. AGENTSCHAP? Goede kennis van de drie moderne talen, alsra steno-Nederlands verlangd. Brieven met enkele gegevens en datum van evenh indiensttreding worden gaarne verwacht onder 27041 aan het bureau van dit blad GEVRAAGD: AANK. VERKOPER LEERL. VERKOPER 5-daagse werkweek. Sporthuis VAN DELFT STEENSTRAAT 45 - LEIDEN tuweiyk van één onzer med vragen wy een nette TEXTIELHANDEL EN INTERIEURVERZORGING W. J. Z1RKZEE VAN 'T HOFFSTRAAT 5—7 - LEIDEN TEL. 21 RIJNSBURGERWEG 100 te OEGSTGEEST (Post RynslJl roept sollicitanten op voor het vervullen van de volge vacature: assistent(e) met kanloorervari wiens werk zal best: houdingen en werl loonadministraties. I Het bezit van het praktykdiploma boekhouden of verge* derde studie hiervoor is vereist. Zo spoedig mogelijk gevraagd ee met goede schoolopleiding kunnende typen. Aanmeldingen zo spoedig mogelijk bij Prof. Dr. J. van den Handel, adj.-directeur Kamerlingh Onnes Laboratorium, NIEUWSTEEG 18 L Vrijstaande woning aan de Vlietweg te Zoeterwoude. Koopsom f 50.000,— kJc. Vrye vestiging en direct te aanvaarden. Herenhuis aan de Cobetstraat 40 te Leiden. Koopsom f 60.000,— k k. Koopgegadigden moéten erkend woningzoekend zyn. Zeer goed onderhouden herenhuis met centrale verwarming aan de Beatrixlaan 42 Oegstgeest. Koopsom f 98.000, kJe. Vrye vestiging en direct te aanvaarden. 32 in aanbouw zijnde woningen i de Vincent i Goghlaan te Oegstgeest. f 49,760 - f 56.800,— k'.k. H vestiging. In de 2e helft van 1966 gereed. Ruime financiering mogeiyk tot 85% van de koof sommen. Inl Bouw. on Exploitatiebedrijf N.V. B. J. HUURMAN 4 Zn.. Postbus 214, Leiden, telefoon 20590.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1965 | | pagina 6