Godsdienstige musical van pater Rornpa v Leidse kaasdag Bewondering voor gewetensvol spel Bouw uw toekomst op staal a« HOOGOVENS IJMUIDEN Deens eerbetoon aan dr. H. K. van Heekeren Boltini met Johnny Lion naar Leiden Eeuw in juwelen LEIDSCH DAGBLAD ZATERDAG 16 OKTOBER 1965 „Pascha- Brood en Wijn" (Advertentie) indrukwekkende se. cha Brood en Wij (Foto L.D. Holvf Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de St.-Jozefs- of r.-k. Herensingelkerk is gisteren aldaar het kerkspel van pater Ber- tien Pompa opgevoerd. De titel is ..Pascha Brood en Wijn". Centraal in het spel stond uiteraard de Avondmaalsviering, de H Eucharistie. Met koor en orkest i trokken geweest. „Godsdienstige musical" noemt de schrijver zijn werk. Daar het schouwstuk, in een parallel op het aanbrengen van brood en wijn in een i der taferelen, een deputatie langs het f altaar leidt, teneinde eigen specifieke gaven en intenties aan te brengen, waarin we o.a. een religieuse en een priester treffen naast een teenager met gitaar, een voetballer, een kleu ter met pop, een verloofd paar en een brigadier, is deze wonderlijke bena ming zeker niet misplaatst. De in- 'tentie immers heiligt het profane. Het spel stapt dom* de bijbelse ge schiedenis heen. annex de traditie, van de uitocht der Joden uit Egypte naar de dag van heden. Een maagdenrèi functioneert de twee onafgebroken uren langs als een soort basso continuo in het geheel en doet dat in, het oog sterk boeiende tijdloze tempelgewaden die stellig de gedachten naar Israël en Egypte konden doen verplaatsen en die daardoor suggestief de oudtestamen tische achtergrond in het stuk bij behielden. Hun zang was een onbe twistbaar zuivere met dat volkomen buitenpersoonlijke timbre, waar een liturgische atmosfeer juist om vraagt. Dat andere jonge meisjes, zelfs op heilige en tragische momenten, (sobere) balletfiguren vertoonden doet even vreemd aan, maar men wil zich dan spoedig herinneren dat de dan# een sacrale oorsprong heeft. Geveilde percelen In het Venduhuis der Notarissen werden de navolgende percelen ge veild Not. W. F. Karstens in Leiden: huis Zijlsingel 87. f. 18.400, v. d. Drift q.q.; huis Seringenstraat 2, f. 11.000, H. D. v. Weizen q.q.; huis Utr. Jaag pad 117, f. 13.000, Ouwerkerk; huis Utr. Jaagpad 107, f. 9200? Larivière qq. Not. M. J. Kaptein in Leiden: huis Bilderdijkstraat 18'18a, f. 15.401. Uylenbroek; Bergplaats met woning Hoogl. Kerkstr. 5, f. 8.775, J. J. G. de Cler q.q. Not. mr. S. M. Brandenberg in Lelden: huis Bilderdijkstraat 5, f. 27.900, Driessen; huis Utr. Jaag pad 106. f. 3.850, H. van Duuren q.q.: huis Raamstraat 16. f. 4.170. Lefeber. Bijzondere voldoening schonk ook de vrouw „Ecclesia" op een der tro nen terzijde. Zij personificeerde de beschouwelijke, lerende stem der Al ma Mater, terwijl haar statische rol als recitante een ver van gemakke lijk was. Zij hield alles zeer gaaf en egaal. Op de andere troon terzijde zetelde de Cantor als personificator van de Zingende Kerk een ge schoolde vocalist. Het gaat ntet aan om in kort be- I stek een beschrijving aller handelin- reeds opsomden ontrolde j ®en *e 8even en vergelijkend bij de n wijze, die bewondering verdiensten van de feitelijke acteurs oorbe- als Christus, Mozes. Jeremias, Petrus ,t toe_ stil t& staan. Of om uiteen te zetten zijn er 400 deelnemers bij be- Wat v zich op vroeg voor de gewetensvolle reiding. Want val overgelaten geworden. De regie bleek perfect. Ook de keuze van de hoofdmedewerkers bleek een zorg zame. want er Is geen stem geweest bij de belangrijke figuren, die niet met heldere verstaanbaarheid heeft doorgeklonken. Zelfs „Het Kind" een ding van denkelijk zeven dat steeds de vragen stelt van „wat en wie is dit en waarom is dat" en gaan deweg de catechismusvragen formu leert, voldeed aan deze gestelde voor waarden. Dit meiske was zeker een der beste spelers, zoals zij onvervaard en stemvast haar vragen in het kerk- ruim slingerde. hoe de schrijver de wezenlijkheden van oud en nieuw verbond in elkan der deed glijden en bijna argeloos de misteksten wist in te weven. Het inweven ook van een protestants ko raal ls een oecumenisch trekje, dat we niet aan de aandacht willen laten ontsnappen. En goed gregoriaans was natuurlijk de vanzelfsprekendheid zelf. Tenslotte lof voor de prachtige, machtige toneelschikkingen. Lof voor het lied van de gitariste, voor de en semble-techniek van het orkest en de solo's van trompet en viool. Dit is een personeelsadvertentie van Hoogovens om over na te denken. Hij gaat over de toekomst van staal. En over uw eigen toekomst. Staal heeft toekomst. Van staal worden bijvoorbeeld bruggen gemaakt. En er zijn steeds meer bruggen nodig om steeds meer auto's (van staal) en treinen (van staal) te laten rijden. Van staal worden schepen gemaakt en huizen en ramen en meubelen. Stofzuigers: staal. Was machines: staal. Haarden: staal. Oneindig veel apparaten en instrumenten: staal. Steeds meer en meer staal. Daarom gaat Hoogovens nu ook de 6e hoogoven bouwen: een reus, die per jaar een miljoen ton ruwijzer kan produceren om nog meer staal te maken. Meer staal dus in de toekomst en meer zekerheid in uw werk bij Hoogovefis, voor smelters, walsers, elektro- monteurs, kraandrijvers, apparaatbedienden, transport en havenpersoneel en al die andere functies. Meer werk. Vast werk. Werk met toekomst. Ook voor u. Denkt u daar eens over na. En schrijf naar Hoogovens IJmuiden, afd. Personeelszaken, gebouw „Buitenhof", Staalstraat, Velsen-Noord. gouden verlovingsringen Constant, Love, Anjer, Desiree. Juwelier v. d. WATER heeft ze Haarlemmerstraat 181. Zeer grote keuze. Op het graveren kunt U wachten en zonder kostenverhoging. ALTIJD VOORDELIG. stellen en met zich mee te slepen, terwijl anderen meer dan voldoende hadden aan een voortdurende zorg voor behoud van het leven. Van Heekeren deed ook bijzondere waar nemingen over de levende natuur, doch dit staat buiten de hardnekkig heid, die hem gisteren eigenlijk tot hoofdfiguur van de korte plechtig heid maakte. De expeditie kwam mede tot stand door de toevallige omstandigheid dat een Deens diplomatiek vertegenwoor diger in Thailand grote archaeolo- gische belangstelling had en de Thaise overheid wist te overtuigen van de wenselijkheid van een weten schappelijk onderzoek. Zo kwam de expeditie tot stand nadat het Deense Carlsbergfonds bereid was gevonden een belangrijk aandeel bij te dragen in de financiering. De gisteren als hommage aan dr. Van Heekeren door de heer Loft van het Carlsbergfonds aangeboden kleu renfilm geeft niet een wetenschap pelijke verantwoording in beeld, maar meer een vluchtige indruk (van ruim een kwartier) van het leven en werken van de expeditieleden, waar bij ook de archaeologische vondsten, waarom het per slot van rekening ging, niet werden vergeten. Vele vertegenwoordigers van Deen se instanties, onder meer van de ambassade, en uit Leidse universi taire kring woonden de voorstelling van de film en de officiële overhan diging gistermiddag bU- Toni Boltini. met zijn charmante vrouw Dicky toen hij haar in 1946 huwde legde hij de belofte af. dat hij nog eens zou be schikken over het grootste en modernste circus van Nederland komen a.s. zaterdag en zondag naar Leiden. In de Sleutelstad, zoals hij dat ook elders reeds deed. hoopt hij deze belofte in te lossen. Toni komt deze dage programma vol sensaties. het Schuttersveld met een Een bonte mengeling van klassiek circus en modern vermaak zal zich in deze circusshouw presenteren. Hoewel by Boltini de roofdierendres- suur de 32-jarige Rotterdammer Aad de Vries zal daarvan een ge raffineerd staaltjesbrengen altijd nog een belangrijk onderdeel van het circusprogramma uitmaakt, houdt de jongste telg van het Boltini-geslacht, de 13-jarige Antionette, in het paar- dennummer de circustraditie hoog. Deense tijgerpaarden brengt haar 18- jarige zuster deze avond in de piste. Voor durf en charme zorgen de „Three Rethlems", die in hun tra- peze-nummer hopen te bewijzen, dat zy van internationale klasse zijn. Voor de klap op de circusvuurpijl zorgen bij dit tournee Johnny Lion en zijn Jumping Jewels. Boltini, die er nooit va nteruggeschrokken is om zo nodig te breken met geves tigde circusgebruiken, heeft de man die ,,Sophietje'> bij radio en t.v. in troduceerde, in zijn programma ge zet. En naar blijkt met veel succes. Het circusorkest Boltini houdt vrijwel alles in Nederlandse sfeer staat ook bij deze presentatie onder leiding van de Haagse kapelmeester Film over expeditie in Thailand Tijdens een korte plechtigheid werd het Rijksmuseum voor Volkenkunde gisteren een korte film rijker over archaeologisch onderzoek In Thai land. De film laat iets zien over de activiteiten van een Deens-Thaise expeditie in de jaren van 1960 tot 1962. De film werd aan het Leidse museum aangeboden omdat aan de expeditie ook de conservator van dit museum dr. H. R. van Heekeren deelnam, aan wiens oplettendheid en doorzettingsvermogen tijdens zijn De heer Loft van het Carls bergfonds (rechts) biedt de heer Van Heekeren de film van de expeditie aan. (Foto L.D./Holvast) Japanse krijgsgevangenschap in Thailand het te danken is geweest, dat men de eerste sporen van zeer oude bewoning van dit gebied ont dekte, waardoor hij als het ware de instigator van de expeditie is gewor den. Tijdens ztfn krijgsgevangenschap toen hy werkte aan de beruchte doden-spoorweg bij de Kwai bracht dr. Van Heekeren de onvoorstelbare energie op. door hem gevonden ste nen gebruiksvoorwerpen van circa 3500 jaar geleden In veiligheid te Landbonivsludiekring op bezoek in de Waag De studiekring voor de geschiedenis van de landbouw (afdeling Konink lijk Genootschap voor Landbouwwetenschap) hield gisteren in Leiden kaasdag. In de morgenuren bezocht het grote gezelschap de Waag, i de deelnemers de aangevoerde partijen kaas bekeken en het wegen gade sloegen. De directeur van de Leidse markt- en havendienst, de heer M. Wei ma. ontving de dames en heren in zijn kamer en op verzoek van de voor zitter. prof. Jansma uit Amsterdam, maakte hü de interessante geschieden! van de Waag duidelyk. In het Rijnlands huis aan de Breestraat hield d heer K. Adema. zuiveldeskundige, vervolgens een causerie over het onder werp „Hoe de boeren-Leidse kaas voorheen werd gemaakt". Hij vertoonde ook een korte film. JOHNNY LION Sophietje Van Kampenhout Het juweliersbedrijf van Van Kam. penhout aan de Haarlemmerstraat bestaat honderd jaar. Het eeuwfeest zal niet onopge merkt voorbijgaan, integendeel het wordt woensdagmiddag 20 oktober met een receptie gevierd. Het bedryf werd in 1865 door Jan van Kampenhout, de grootvader van de huidige eigenaar, opgericht. Deze edelsmid begon namelijk een winkel annex werkplaats aan de Oude Vest. Mede dank zij het drukke scheep vaartverkeer in dit deel van de stad van het platteland kwam men veelal met de boot naar Leiden breidden de zaken zich al spoedig uit. De naam Van Kampenhout was reeds lang gevestigd, toen het be drijf in 1909 door een zoon van de oprichter, de heer P. J. van Kam penhout, werd overgenomen. In 1924 het wegverkeer had zich inmiddels sterk ontwikkeld verhuisde de zaak naar de Haarlem merstraat no. 125 en enkele Jaren daarna werd het pand op de hoek van de Haarlemmerstraat en de Stille Mare er aan toegevoegd. Het juweliersbedrijf kreeg van dat ogen blik af ook een afdeling klokken en optiek. Na het overlijden van de heer P. J. van Kampenhout in 1943 zetten de gebroeders J. P. en A. van Kampen hout de goed florerende zaak voort. Zij stichtten in 1937 een vennoot schap onder firma, maar sinds de dood van de heer A. van Kampen hout in 1963 is de heer J. P. van Kampenhout enig eigenaar van het nu Jubilerende bedrijf. Het zal de heer Van Kampen hout a.s. woensdagmiddag do re ceptie duurt van drie tot v\)f uur vast en zeker niet aan belangstel ling ontbreken, want zijn naam Is behalve ln Leiden ook ver daarbui ten goed bekend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1965 | | pagina 3