Willem Mizee (66) overleden Pater B. Heynen opent het Diepgang-centrum SRO gaat vierde lustrum vieren GROOT VERLIES VOOR LEIDSE MUZIEKWERELD k "j EERSTE PRIJS lIvOOR „MUSICA" Diplomazwemmen Volkstuinders op pad Massale taloemengroet aan Leidse zieken Baldadige jongens stichten brand Been gebroken bij botsing VOORZITTER 'PEDAGOGIEK' Familieberichten Folk Beat 14" is goed begonnen :RI LETDSCH DAGBLAD MAANDAG 27 SEPTEMBER 1965 TWEEDE BLAD Een bekende en vooraan- [taande figuur uit de Leidse uziekwereld, lid van de Kon. ed. Toonkunstenaarsvereni- Iqinq en leider van tal van koren, V le heer Willem Mizee. is zater- jag op de leeftijd van 66 jaar ilotseling overleden. Bij zijn levensafscheid was hij iirigent van het Leids Kamerkoor - het koor dat hem het meest ef was geworden de Chr. ratorium Vereniging Hosanna i Alphen, de Stem des Volks" in oorburg. het kerkkoor van de artebrugkerk. i eerder verleden noemen we iet niet meer bestaande A Capella het Madrigaalkoor, het Alma later Koor, de „Stem des Volks" al- We herinneren ons voorts „Vox .eta" van Lisse en de muzikale iedewerking aan dodenherdenkin- Het begin der koorleiding lag bij mannenkoor, de St.-Jozefsgezel- en een aantal jaren stond ook KROomroepkoor onder zijn rectie. KROON OP LEVENSWERK Mizée's werk was elite-werk. Zijn oep als meester van het a capella is ler Onaangetast. Bach's Johannes Pas- ïrvan hij de verklanking als ijn grootst gespannen taak beleefde, eschouwde hij als de kroon op zijn venswerk. Zijn fijn-nerveus besnaarde psyche, ijn precieuze bekommernis om een fcenk Her volmaaktste afwerking konden 1 ot geen andere uitkomst leiden. bleef het steeds een open raag of de heilige schoonheid van tolkingen van het Leids Ka- ïerkoor en eerder van het Madri- aalkoor wel ergens in Nederland eerga vonden. Kunstenaars uit ste garde verzekeren ons van 'zjiiet. Ook een gewaardeerd zang- en pianoleraar £aat heen. Des daags djjkeioefde hij naast de vleugel bij de 7 enntte en zwarte noten. In het vlak ^er kunst rust op de fijnbesnaarden DagT 30, I 7 en Het dubbel gemengd kwartet „Mu- uit Leiden, heeft zaterdag deel- imen aan het nationaal zangcon- s in Nijmegen. Het kwam uit in ere-afdeling met een verplicht ^'erk „Berusting" van Hugo Wolf en werk „Soli Deo Gloria" van Altink. Onder leiding van de di ligent. J. Arnoldus behaalde „Mu- a" de eerste prijs met 338 punten WILLEM MIZEE menigmaal een dramatische druk. In zijn leven moesten ook wit en zwart elkaar afwisselen. Zijn weduwe en kinderen kennen het „Beati mortui". Ook uit zijn lie velingspassie het „Ruhe wohl" en uit het slotkoraal zijn overgetelijk en niet vervangbaar „Ach Herr. lass dein lieb Engelein die Seele mein in Abrahams Schosse tragen". Hij ruste zacht. Aan dit J heer M. L. Opdam namens het- stuur van de afd. Leiden van de Kon. Nederl. Toonkunstenaarsvereeniging nog toe: „De uitvoeringen onder Mi zée's leiding van de Gregoriaanse muziek waren telkens een gebeurte nis. Hij schrok niet terug noviteiten uit te voeren. Wij noemen: ..A child of our time" van Tippett. waarvan de Nederlandse première in Leiden ging „De veertien stonden" van Hendrik Andriessen; de tweede cantate van de Zwitserse componist Heinrich Su- termeister voor gemengd koor en piano quatre mains. Meesterijk wa ren de uitvoeringen van de k cap- pella-werken. die uitmuntten in klankenpracht. Met grote overtuiging kunnen wij stellen dat deze kunstenaar heeft ge woekerd met zijn talenten. In Willem Mizee hebben de Koninklijke Neder - landsche Toonkunstenaars-Vereeni- ging en het Leidse culturele leven in het bijzonder een groot musicus ver loren". Na een plechtige uitvaartdienst woensdagochtend om half elf in de H Willibrorduskerk te Oegstgeest vindt de teraardebestelling van het stoffelijk overschot plaats op het ,-k. kerkhof aldaar. In het St. Antonius Clubhuis ging het zaterdagavond gezellig toe. De ontspanningsvereniging van Smit Röntgen bood haar leden op deze avond een toneelstuk aan, dat werd opgevoerd door een Amsterdams be- I roepsgezelschap onder leiding van j Louise Verdonk. Het stuk, „Een voegt de. vriend in nood", was er één in het lachen-gieren-brullen-genre. De S.R.O.-ers hebben zich dan ook kos telijk vermaakt om alle verwikkelin gen, die teweeg werden gebracht door Mercedes-Benz bestelwagen: 2 TON nuttig laadvermogen! of iets meer of iets minder, naar gelang welke bestelwagen U kiest uit de liefst 60 verschillende fabrieksuitvoeringen. Dori: do- In de Leidse overdekte zwemin-Bep Verdouw. AnAnette Boekman, E. richting werd vrijdagavond om di- v. d. Meij, John van Giessen: Gerard ploma's gezwommen. De lijst van ge- van Velzen Flip Bakker. Wim Sjar- slaagden ziet er als volgt uit: Diplo- din, Johannes Vavier. Bram Bekker. ma A: Jacob de Mooy. Herman de Jacobus de Visser. Johannes van dei- Geus. Erik v. d. Zwart. Willem van Gugten. Johannes Kambier. Maria EgmondWillem v. d. Bent. Maarten 1 Perquin. Willy Neuteboom. Abraham van Egmond. Paul l'Ecluse, Heinrich Beun. Jan v.'d. Plas. Hendrik van Wemars, Walter Dietz, Peter van de I Vliet. Maaike Rietveld, Gerda Vlie- Merwe, Anne Valk. Monique van Bil- genthart, Coby Vliegenthart, Elisa- sis fantasie. Deze Doris, op de plan ken gezet door Willy Zuidema, maak te het zo bont dat haar echtgenoot (Chris Postma) de dupe van alle moeilijkheden dreigde te worden. Er kwam zoals wel meer voorkomt in toneelstukken als deze ook een rijke tante aan te pas, waardoor het geheel nog leuker werd. Het doldwaze stuk eindigde met een onverwachte ont knoping. de voorstelling met bloemen en applaus. Met dit applaus was het feest nog niet teneinde, want tot diep in de nacht kon worden gedanst op muziek van The Rhytme Club" oJ.v. de heer L. Boellaard. S.R.O., de heer C. Braat, deelde op deze avond mee, dat de vereniging haar twintigste seizoen ingaat. Het lustrumfeest zal in mei a.s. worden gevierd. E. VAN NIEKERK OVERLEDEN In de leeftijd van 51 jaar is zater dag overleden de heer E. van Niekerk organist, koordirigent, componist en bibliothecaris van de muziekbiblio theek van de Stichting Leidse Mu ziekschool. Vele van zijn koorwerken, alle bestemd voor de r.-katholieke eredienst, werden gekenmerkt door klare vormgeving en een lichte war me klank. Succes voor Concordia Voorts: 98 km/uur, met 60 P.K. diesel. Standaard: Vacuum rembekrachtiging, verwarming en airconditioning. Mercedes-Benz; precies de bestelwagen die U nodig hebt! Vraag inlichtingen bij: Kempeneers' Automobielbedrijf, Lammenschansweg 136, Leiden. Tel. 2 37 71. Op het zaterdag gehouden natio- naai drumbandconcours te 's-Gra- der'oeek, Adriana Verdoes, Jetta beth de Geus, Cornelis van Grieken, venzande leverde de drumband van Nieuwenburj, Elly van de Merwe, Johan Kuyt. de Chr. Muziekvereniging „Concor- Ariënne Oudshoorn. Imke Zuidema. Diploma B: Paula Schute. Mireille; dia", dit jaar voor het eerst uitko- Maria v. d. Gugten. Wilma van Kla- v. d. Linden, Burger Vliegenthart.mend in dc afdeling uitmuntendheid, veren. Anneke van Klaveren. Geer- Theo Kralt. Linda Oe'.e. Martha de een goede prestatie. Met 156'.punt truida van Houten, Catharina de Mooy. Arie Zuiderduyn, Cornelis wist- zij een tweede prijs te veroveren. Graaf, Sandra Schalkers. Maria Mid- j Verdoes, Henk Kralt.. j De band stond onder leiding van de deidorp. Josephine van Haasteren. tambour-maitre, de heer K. Boeff. Feestelijke bijeenkomst in Hazersivoude Traditiegetrouw hebben de volks tuinders zaterdag een groot aantal patiënten van Leidse ziekenhuizen op uitbundige wijze in de bloemetjes ge zet. Dit keer waren de gelukkigen patiënten van het Academisch Zie kenhuis en van de Anna-kliniek, die in totaal meer dan zevenhonderd boe ketten met liefde gekweekte en pas gesneden bloemen in ontvangst kon den nemen dank zij een stukje massa-regie van een aantal bestuurs- Er was een grote verhuiswagen no dig om de bloemenpracht tc bestem der plaatse te krijgen. Bondsvoorzit ter A. Zaalberg, secretaris N. van der Zwart, de heren H. Verhoogt en H. Crama en jongeman Jaegers waren degenen, die de bloemen, de planten en het fruit afleverden. In de Anna- Kliniek maakten ze vele patiënten persoonlijk blij door zelf de bloemen aan te bieden maar de omvangrijk heid van het Academisch Ziekenhuis noodzaakte verpleegsters met bran cards „uit te rukken" om ze even la tei, beladen met bloemen, de ver schillende afdelingen binnen te rij den. Dat genoemde Jaegers ook het uit reiken van de bloemen meemaakte, had hy te danken aan het feit, dat hy ondanks zijn jeugdige leeftijd, 10 jaar, helemaal alleen 88 potplanten had gekweekt voer deze bloemendag Daarnaast had „Ons Buiten" ook nog voor 50 zakjes fruit gezorgd. Wat de bloemen betreft, beheersten chrysan ten, dahlia's, gladiolen en herfstasters het „marktbeeld". Het aandeel van de volkstuinver enigingen in deze massale bloemen- groet was als volgt„Zuidwest" Lage Morsweg83 boeketten; De Slaagh 'Lage Morsweg» 40: Roomburg i Oostvlietpolder i 130; Oostvliet ipas opgericht» 52; Onderlinge Turnver eniging (Oostvlietpolder) 90; Nut en Genoegen (De Waard» 90; Ons Bui ten (Leiden-Noord) 152 boeketten plus 88 potplanten en 50 zakjes fruit»; Het Zonneveld (Nachtegaal- 100. (Advertentie Zoekt U een goed ANKER HORLOGE >or f30,— en f40— Of het lerbeste van f 200.— en f 400.— heeft het. Eterna - Certina Prisma - Junghans - EWE Anker - Roamer ALTIJD VOORDELIG. Officiële publikaties laterdag 2 oktober 196; [«houden op vrijdag 1 luiks tot 17.00 uur èn itande. dat de kramen dan zullen wor den geplaatst op de Hoogstraat, de Vlsbrug. de Koornbeurs en de Nieuwe hjn. tussen Vlsbrug en Karnemelks- >rug (zgn. woensdagse marktopstel- gemeentewege bediende zaterdag 2 oktober 1965 uitsluitend" tussen 6.00 en 10.00 en tussen 17.00 en 20.00 uur voor het icheepvaartverkeer geopend zullen op vrijdag 1 oktober 3 avonds na 18.00 uur met enige stagnatie inzake het openen der brug gen rekening te worden gehouden. ONTHEF! I erdag 2 oktober 3 SLUITINGSUUR WINKELS IN VERBANI» MET OE 3-OCTOBER VIERING Burgemeester en Wethouders vai 6 Leiden brengen ter openbare publiek geopend mogen zijn en in de Uitoefening van markthandel. straat- v-- handel te water, waren te r oen worden aangeboden of mogen worden verkocht. OPENSTELLING STEDELIJK MUSEUM J)E LAKENHAL" OP 2 OKTOBER '65. Burgemeester geopend zal zijn. Vreugde en blijdschap kenmerkten zaterdagmiddag de bijeenkomst in de karmel in HazerswoudeGroenendijk ter gelegenheid van de ingebruikneming van de nieuwe accommodatie ten behoeve van het Diepgangcentrum. Vreugdegeuit door de leiders van het centrum, de paters drs. A. Kroese en I. Wishaupt, omdat ze nu voor de doel stellingen die zij met hun Diepgang-werk beogen, de vereiste ruimte bezitten. Blijdschap, vertolkt door dominee Van Drie uit Leiderdorp, omdat hij als vertegenwoordiger van de reformatorische kerken in een burcht van het katholicisme het ivoord mocht voeren. Woorden van vreugde ook van de zijde van Vader Dionysios. archimandriet van de Russische orthodoxe kerk in Nederland, dat ook hij de ope ning door de provinciaal der ongeschoeide karmelieten, pater Berthold Heynen. mocht bijwonen. Leider van het Diepgungcentrum pater drs. Alfons Kroese deed het daarom in zijn begroetingswoord deugd, zo zei hij, dat hij zo'n geme- leerd gezelschap mocht begroeten. „Het geeft weer, hoeveel sympathie men betoont ten opzichte van ons werk, dat nu, na een aanloopperiode van twee jaar, officieel van start gaat," zo zei hij. Dat gezelschap was inderdaad gemeleerd: provinciaal en oversten van de vier karmelkloosters uit ons land; vertegenwoordigers van de bisdommen Rotterdam en Haar lem; burgemeester, gemeentesecreta ris en wethouders van Hazerswoude; predikanten van hervormde en gere formeerde kerken; de archimandriet van de Russisch-ort.hodoxe kerk in ons land: vertegenwoordigers van het Diepgangcentrum in België; oversten en verscheidene orden en congrega ties in ons land; aannemer J. de Boer en vertegenwoordigers van verschei dene bij de bouw betrokken bedrij ven; kerkbestuur en leden van het comité van de actie „De jeugd bouwt" in Hazerswoude Groenendijk en vele anderen Belangrijk een van de werkers van het eerste uur van het Hazerswoudse centrum, een redevoering, waarin de Diepgang activiteiten werden geïntroduceerd. Een belangrijke passage uit zijn rede: „Kerk is leven en gemeenschap. Het gaat om de levende gemeenschap met de Heer". Verdieping en bezinning noemde hij een zeer belangrijke fac tor in het wezen van de Karmel. „Wij verheugen ons. dat we in de gemeente Hazerswoude werkzaam mogen zijn." aldus pater Wishaupt, die er overigens aan toevoegde, dat de activiteiten van het Diepgang centrum ook buiten Hazerswoudse grenzen hun beslag zullen krijgen. Diepgangcentrum-leider pater drs. Alfons Kroese vertolkte namens het convent de dank aan allen, die in de totstandkoming van het Diepgang- centrum hadden bijgedragen. Hij noemde onder meer provinciaal der ongeschoeide karmelieten in ons land, pater Berbhold Heynen, gemeentebe stuur (voor de vlotte medewerking inzake het afkomen der vergunning), kerkbestuur van de St. Bernardus- parochie en aannemer J. de Boer en uitvoerder J. Ammerlaan. Aannemer De Boer kreeg een album met foto's inzake de bouw aangeboden en zijn Vader Dionysios. archiman driet ran de Russisch-Ortho- doxe Kerk, overhandigt aan pa ter Berthold Heynen een fraai ikoon. Experiment Pater provinciaal Berthold Heynen (OCD) vervolgens stelde de verwach tingen. dat men van het Diepgang centrum koestert, in de kyker: „De resultaten zullen de reden van het bestaan van het centrum moeten be wijzen. We hopen, dat de als experi ment begonnen werkzaamheden in de toekomst een noodzaak blijken te zijn. Met deze woorden verklaarde hy het nieuwe centrum voor geopend. Tijdens de bijeenkomst werd ver der het woord gevoerd door burge meester C. G. van Dobben de Bruyn, vader Dionysios. archimandriet van de Russisch-Orthodoxe kerk, deken A. van de Boog uit Zoeterwoude, ds. Van Drie uit Leiderdorp en de heer Borst jr. bood namens de dansvereni- ging, die de actie „De Jeugd bouwt" organiseerde, aan pater Alfons Kroe se een cheque ter waarde van duizend gulden aan. Verder voerde nog het woord de overste van de Ursulinen van Bergen, zuster Concordia en mej. Van Tichelt van het seculiereninsti- tuut Maria Middelares. Zondag werd door pater Berthold Heynen in de St. Bernarduskerk een mis opgedragen in concelebratie met negen andere priesters. Pater Ro- maeus Leuven, prior in Waspik en vroeger in Hazerswoude-Groenendyk werkzaam, hield de feestpredikatie. Geünieerde Loge van Theosophen Is theosofie een geloof Zondag jl. werd in café Eigenzorg j aan de Stationsweg een voordracht gehouden voor de Geünieerde Loge i van T heosofen onder de titel „Is Theosofie een geloof"? Volgens de Heidelberge Catachis- mus is geloof „een zeker weten waar door men alles voor waarachtig houdt, dat God in Zijn Woord ge- openbaard heeft, maar ook een zeker vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in het hart van de gelovige wekt". Daar de theosofie of w^sheidsreligie zowel een weten schap als een wybegeerte is, is er i bij haar geen sprake van geloof. De theosofie is een wijsgerig stelsel, dat zich bezig houdt met de studie van het heelal en van de mens en de verhouding tussen beide. Haar uit gangspunt is het volstrekt, het on denkbare en eeuwige, waaruit al het stoffelijke voorkomt. De mens is een samengesteld wezen dat in zijn hoog ste essentie deel heeft aan het vol strekte Maar de gewone mens is zich daar zelden of nooit van bewust. Dat zuiver geestelijke aspect van de mens openbaait zich in een stoffelijke vorm en uit zich als een ziel en den ker, wiens ware opdracht het is om verstand, ziel en geest tot eenheid te brengen. Dan wordt de mens een goddelijk, een volmaakt, een geeste lijk vezen. De theosofie doet derhalve een be roep op het onderscheidingsvermo gen, cp het inzicht van de mens. Deze verheven wijsbegeerte berust niet op gezag; integendeel zou men kunnen zeggen Er wordt van iedere belang stellende gevraagd, dat hij nadenkt over de theosofische leringen, dat hij ze toetst aan zijn eigen inzicht en ervaringen. Laten wij als voor beeld nemen de wet van Karma of Oorzaak en Gevolg, een der voor naamste leerstellingen van de theo sofie. Volgens deze wet ontvangt ieder mens loon naar werken, of in andere woorden: ieder mens schept zijn eigen lot en alles wat ons over komt, is het gevolg van onze eigen gedachten en daden. Deze opvatting sluit dus iedere voorkeursbehande- lin. ieder ingrypen van een boven de mens staande macht uit. Wanneer een belangstellende wordt getroffen door de logica en de rechtvaardig heid vari deze natuurwet, wordt hem aangeraden deze lering te toetsen aan het dagelijkse leven. Hoe dikwijls ervaren wij niet de juistheid van de uitspraak „Wie goed doet. goed ontmoet"? En als wij dan de wet van Reïncarnatie of Wederbelicha- ming, die ten nauwste is verbonden met de wet van Karma, onbevoor oordeeld bestuderen en in het licht van ons nieuw verworven inzicht de gebeurtenissen in ons leven aan dachtig beschouwen, dan zullen wij op den duur tot de innerlijke over tuiging komen, dat alleen deze beide wetten een bevredigende verklaring kunnen geven van al wat ons, zonder dit begrip, onrechtvaardig toeschijnt. Ealdadige jongens hebben in het afgelopen weekeinde brand gesticht in ten motoraak. die aan de Oude Vest gemeerd lag. De belhamels verschaften zich toe gang tot de stuurhut en staken daar enkele kranten in brand. De brand weer heeit het vuur met twee stra len op de nevelspuft geblust. Op de kruising Rijnsburgersingel- Ve'.khrug-Schuttersveld had gister middag omstreeks kwart voor zes een aanrijding plaats tussen een 12- Jarige wielrijder uit Leiden en een personenauto. De jongen zou geen voorrang aan de auto hebben ver leend. Hij kreeg een linkerdijbeen- breuk en moest door de E.H.D. naar het Academisch Ziekenhuis worden vervoerd. J. J. van Riesen De lieer J. J. van Riesen, adjunct- inspecteur van het lager onderwijs le Leiden heeft zich bereid verklaard het vooizUterschap van de Vereni ging voor Pedagogiek op zich te ne men. De heer Van Riesen volgt in deze functie de heer A. Boogaard op, die het voorzitterschap enkele ja ren achtereen heeft bekleed. Tot het bestuur van „Pedagogiek" treedt voorts mevrouw >1. C. Zwart- Feenstra, schoolarts, toe. Dit staat te lezen in het pas ver schenen programma van de vereni ging voor het seizoen 1965-'66. Dit proprammi vermeldt een filmavond op woensdag 13 oktober met als in- kidster mej drs. M. H. Goedman, con lezing door de heer P. W. J. Steinz over het onderwerp „Waarom gedraagt de nozem zich als nozem?" op vrijdag 19 november, een film voorstelling „Our changing family life" met als spreker dr. H. Bar- dcloos op maandag 10 januari, een kritische beschouwing over onder wijs en opvoeding anno 1966 door dr. e. H. BuUt op woensdag 16 februari, en een forumavond o.l.v. drs. C. v d. Zwet over de schoolkeuze op vrydag 18 maart. Op woensdag 20 april wordt in sa menwerking met de Vereniging van Vrienden van het Rijksmuseum voor Volkenkunde een gemeenschappe lijke avond georganiseerd. (ontleend aan andere bladen) GeborenVan Spenger-Lieftinck, zn.. Amersfoort: D. J. W. IJdo-Barre- veld, ar.. Voorhout; Madsen-Oom- keus, zn Papendrecht. Getrouwd: A. P. Lambrechtsen en A. D. Strating. Winschoten; E. Cop- penhagen en B. Holzhaus, Bussum; M. G. Rost van Tonningen en A. M. Homburg; K. S. Wiarda en A. Roov; Chr. B. S. Reinders Folmer en J. M. Gelderblom, Aerdenhout; P. H. de Mol van Otterloo en M. C. Feith, BennekomC. G. Scheltema en E. A. M. Vriesendorp. Hengelo; G. H. Schokker en M. Vermeer. Overleden: M. L. M. de Zwart-Pen- noch, vr., 81 jr.. A'dam; A. J. T. Hof man, man, 72 jr., Wassenaar; P. van Soeren, man, 74 jr., Krommenie; A. J. Prause .man, 71 jr., R'dam. T. WeiJ. man, 75 jr., R'dam. Het eerste concert van de Leid se Jazz Society Folk Beat 14, ge organiseerd in samenwerking met de jubilerende Volkshuis De Ra tel. is in dubbel opzicht een klin kend succes gewordenveel pu bliek en een fijn programma. Bij na vierhonderd jazzliefhebbers, onder wie veel oud-Beat-leden, konden in de grote zaal van het Volkshuis maar nauwelijks plaats vinden. En het muzikaal gebode- ne ivas van een dergelijk gehalte, dat men de hoogst ongemakke lijke stoelen ruim drieëneenhalf uur voor lief nam. Louis van Dijk was de man voor wie men was gekomen, en hij stelde niet teleur. Sinds hij bassist Jacques Schols en drummer John Engels van de Diamond Five heeft „overgeno men". beschikt de jonge Van Dijk over een trio, dat in Nederland zijn gelijke niet heeft. Dat dit onderdeel van het programma uitstekend zou worden, wist men eigenlijk bij voor baat wel, maar de verrassing van de avond was 't optreden van de tenor saxofonist Joop van Enkhuizen uit Zaandam. Deze was op het allerlaat ste moment ingevallen voor Toon van Vliet, die als gastsolist met het trio Van Dijk zou spelen. Dat deed Van Enkhuizen dus nu, zonder evenwel de gelegenheid te hebben gehad om te repéteren. Daar was weinig van te merken. De met recht Loosdrecht- winnaar geworden Zaandammer sloot zich zo perfect aan by de spelopvat ting van het trio. dat men meende met een vast kwartet te doen te heb ben (dat komt er misschien ook wel van, hoorden we later). Het trio Kees Nix had een wat on dankbare taak: het vullen van het voorprogramma in afwachting van Louis van Dijk. Dat het Leidse drietal de merendeels jeugdige toehoorders toch in zijn ban wist te krijgen, zegt wel iets van het niveau dat deze com bo heeft bereikt. Tevens werd deze avond een proefnummer geintrodu- ceaerd van „Jes", het blad dat de Folk Beat 14 maandelijks gaat uit geven voor haar leden en donateurs. BURGERLIJKE STAND VAN I Et DEN GEBOREN Reuée Chrlstoffel. zn van C. Vonk en M. J. T. Postma; Wilhelmus Theodo- J. L. M. Kortekaas i C. V, M. Broekhof: naar; Cornelis zn van A. van der Me IJ en W. A. Hoek; Johanna Maria, dr jtati C. M. van den Aardwegh en C. J. P. Wolvers; Marcel René, zn van C. H Middelkoop en A. W. van Gent; Xan- der Gugten Christoffe M. C. Chorus: A. Plasmeijer; Patrick Chrlstoffel, van W. O. Bryan en ------ Leonarctus Johannes. W. O. Bryan Joh an n J. Vissers; Harald Francls- Velzen W. J. G. Dlrks Holtmeulen; Maria Elisabeth, dr W. F. M. Boekraad E. C. G. Mel- C. F Vos, 2 dagen, dochter; C. G. Neuteboom. 68 Jr. man; P. J. Wijsman. 60 Jr. man; R J. van Ruiten 8 maan- Wm Gerven. 54 Jr. e v. N.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1965 | | pagina 3