TWAALF JUBILARISSEN HARTELIJK GEHULDIGD Vijftigduizendste schaap geslacht rpeest bij ie Leidse jrandweer „OEGSTGEEST RICHT BLIK OP INDONESIË EN SURINAME Leids complex in Zoeterwoude V o I ks turnvereniging Oostvliet opgericht JAARBOEKJE OUD LEIDEN Echtpaar Kasteel 50 jaar getrouwd LEÏDSCH DAGBLAD VRIJDAG 24 SEPTEMBER 1965 TWEEDE BLAD Bij de Leidse brandweer was gisteren feest: over en weer ^ftrden schouderklopjes uitge- fajyld en gelukwensen aangebo- |Sn. De gezellige stemming, die ruaiteren *n ^et kazernegebouw [i de Langebrug heerste, nd haar oorzaak in een reeks Ifjg )e brandweercommandant, de W. Hagedoorn, en de onder - imandant, de heer W. A. Kosten, rdachten namelijk hun zilveren dweerjubileum, de brandmees- de heer C. A. J. Godthelp, en de idwachts 1ste klasse J. de Best, 'irkse, A. Geskus, J. Hes, A. A. :aal, D. J. Mieremet en F. teel hun zilveren ambts- en ge- •ntejubileum, de administrateur, heer P. C. Wendt, zijn zilveren btsjubileum en de hoofdbrand- g'cht B. Mark zijn koperen brand- 9.15 er jubileum. evens werd op deze bijeenkomst Da< -burgemeester mr. G. C. van der ïigen was ook van de partij cieel afscheid genomen van de *2 ndwachts 1ste klasse J. Hes en jjansen, die per 30 september de le jnst gaan verlaten. (O.T Toewijding va{>e burgemeester was naar de '•j^fcnclweerkazerne gekomen om de Ljilarissen en de scheidende brand- ïrmannen te danken voor hun Jgdurige toewijding aan de Leid- brandweer. Hij liet er in zijn toe maak geen twijfel over bestaan T het werk van de brandweerman- •8bij de gemeente wordt gewaar - Ltrd. „Wij hebben grote bewon- hp .jng VOor Uw paraatheid en Uw jennende taak", aldus de burge- rg fes ter. Hij reikte aan de heren gedoorn, Kosten en Mark de me- Advertentie) poekt i jouden verlovingsringen Jonstant. Love. Anjer, Desiree. ^fuweliei v. d. WATER heeft ze. Haarlemmerstraat 181 Zeer grote keuze Op net fraveren kunt 0 wachten en zonder kostenverhoging. ALTIJD VOORDELIG. Maandags de gehele dag GESLOTEN cir. Sr C van leiding geven. „Dat de Leidse brandweer bij de burgerij zo'n goe de weerklank heeft, is mede aan on ze commandant te danken, aldus de heer Kosten. Later op de middag werden na-- mens de brandweer-ontspannings vereniging ..De Vlam" attenties aan geboden zowel aan de jubilarissen als aan de scheidenden. De heer G. Dantuma sprak een gelukwens uit namens de drie vak centrales. 's-Avonds was er In de brandweerkazerne een feest, dat op touw werd gezet door „De Vlam". Expositie Walvissen Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Dierbaaxde Blij dorp is door het Rijksmuseum van Natuur lijke Historie te Leiden een tentoon stelling ingericht in het Diorama gebouw van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde, getiteld: „Walvissen". De officieële opening vindt op 1 oktober des morgens om Acad. Aan de Leidse Universiteit zijn ge slaagd voor het doet. ex. Ned. recht de heer E. C. de Mooij (Rijswijk Z.H.) en E. T. J. T. Kwint (Velsen». Morgen straatcollecte O reclassering In aansluiting op de huis-aan-huis- Bijlefeld zal hij werkzaam zijn in het collecte, welke deze week wordt ge zgn. Islam-in-Afrika-project. houden, vindt, morgen een straatcol- De heer P. M. Gerlagh die door het lecte plaats, waarvan de opbrengst Zeister-zendingsgenootschap naar i bestemd is voor het nationale reclas- Suriname zal worden uitgezonden als stringswerk. Collectanten die hierbij arts voor het Bosland ontvangt even- behulpzaam willen zijn. kunnen zich eens een opleiding aan de zendings- morgenochtend vanaf 8.30 uur mel- hogeschool in Oegstgeest. den in het Jeugdhuis, Breestraat 19. Advertentie In het Zendinshuis in Oegstgeest zijn op het ogenblik een aantal men sen in opleiding, die over enige tijd naar Indonesië, Kameroen en Suri name zullen worden uitgezonden. De eerste die zal vertrekken is ds. Sj. Runia, die op 12 september in de Kloosterkerk in Den Haag tot zen dingspredikant werd bevestigd. Zijn standplaats wordt Tomohon in de Minahassa. Hij zal werkzaam zijn hij de opleiding van aanstaande In donesische predikanten en synodever gaderingen en conferenties bijwonen. Naar Celebes gaat de heer H. A van Dop. Waarschijnlijk zal hij in j EXTRA VOORDELIGE Makassar kerkelijke arbeid gaan ver richten. Ds. J. J. de Heer gaat naar Ran- tcpao. waar hij docent zal worden aan de te openen theologische oplei ding van de Toradjakerk. De Evangelisch-Christelijke Kerk Timor heeft gevraagd komst van een zendingsarbeider voor het werk in het binnenland van Ti- mor. Hiervoor is in opleiding ds. C. W. Oppelaar. Drs. W. Huisman zal in dienst tre den van de Oost-Javaanse christelijke kerk. Voor de Indonesische christelijke kerk in Oost-Java, die voornamelijk j uit Chinezen bestaat, komt beschik- j baar drs. A. Sevenstor. Ds. J. J. W. Gunning gaat het vol- j gend jaar naar de Indonesische chris telijke kerk in West Java, speciaal voor het jeugdwerk. Drs. L. Hoedemaker. die binnenkort in Oegstgeest in opleiding komt, zal waarschijnlijk verbonden worden aan de theologische hogeschool in Dja karta. De zendingspredikant D. van Bode graven, die vier jaar in Merauke West Irian) arbeidde, gaat over en kele maanden weer daarheen terug. Deze betrekkelijk grote groep men- sen, die door de zending naar Indo- nesië wordt uitgezonden, wijst erop dat na het herstel van de betrekkin gen tussen Indonesië en Nederland er weer nieuwe mogelijkheden zijn voor de zending. Wat Afrika betreft komt in oplei ding ds. J. Roldanus, die bestemd is voor de theologische school in Ndoun- gue (Kameroen». De heer J. Ha&fkens specialiseert zich in het bijzonder in de Islam. Naast de zendingspredikant dr. W. INKOOP - VERKOOP Het is een lieel bijzondere oonbieding die Von V dilmaal doel. Naast de toch al lage prijzen van de c aanbiedingen hier een buitengewone. Hoe het kan i vraag en ons een v/eet, maar morgen loopt U op de g kelijkste schoentjes die U ooit bezat en tegen waarvan alleen Van Vorst het geheim kent. Heerlijk soepele, c omfortabe I e moei sins in bruin en zwart suède met daille van de Ned. Vereniging van Brandweercom m a nd anteneen ba ton en een oorkonde uit. De heren Godthelp. De Best. Dirkse. Geskus. Hes. Langezaal. Mieremet en Pen seel kregen een enveloppe met in houd en een oorkonde van de ge meente en de heer Wendt ontving eveneens een geschenk onder cou vert. Hulde Niet als jubilaris. maar als brandweercommandant trad hier na de heer Hagedoorn naar voren om hulde te brengen aan ..zijn" mannen. „Hoewel bij een geünifor meerde instelling als deze in veler lei opzicht de hiërarchieke weg be wandeld behoort te worden, moeten wij met elkaar gelijk hebben om te trachten onze Leidse brandweer op een zo hoog mogelijk niveau te krij gen. Pas als er eendrachtig wordt samengewerkt kan de hoogste pa raatheid worden bereikt", aldus de heer Hagendoorn. De commandant richtte vervolgens een persoonlijk woord tot elk van de jubilarissen, waarbij hij ook hun staat van dienst Dc burgemeester, mr. G. C. van der Willigen, speldt een brandweeronderschpiding op het uniform van de heer S W. Ha gedoorn. (Pot© Leictech Dagblad) naging. Hij prees zijn ondercom mandant. de heer Koste®, vooral om zijn grote 'werklust, zijn goede ka meraadschap en zijn veelzijdige be langstelling. De heer Hagedoorn sprak tenslotte een afscheidswoord tot de heren Hes en Jansen, die de dienst gaan verlaten. Meerklank Hoewel reeds ruim 60 van de 108 tuinen van het dit jaar door de ge meente Leiden opgeleverde nieuwe volkstuincomplex in de Oostvliet- polder onder Zoeterwoude in het voorjaar in gebruik zijn genomen, werd pas gisteravond tot de oprich ting van een vereniging voor dit complex besloten. Dit gebeurde tijdens een onder leiding van de heer A. Zaalberg, voorzitter van de „Leid se Bond", in een van de bovenzalen van de Bevrijdingskerk gehouden vergadering. In afwijking van het voorstel van het bondsbestuur, dat de naam „Nieuw Tuinlust" had gesug gereerd. koos de vergadering als naam van de nieuwe vereniging het toepasselijk „Oostvliet". Vandaanin Leiden URGERLIJKE STAND VAN LEIDEN GEBOREN: z.v. B. H. Korbljn en O. Ver- Elisabeth B., d.v. W. F. de Graal Petra C., d.v. G. P. Sand- Ti; Brocaar. Jacob. F. Guleij. Johannes, z M. A. Drijf hen C. M d.v. J. van der Lult en M. Bisschops. Sophia W. L., d.v. Te Wat4 Stelt i Groenendijk i vergadering nog een aanbal voor de betrokken volkstuinders prettige mededelingen Maandag wordt begonnen met de bouw van het bestuurshuis van „Oostvliet", waarna ook de aanslui ting op het waterleidingnet een feit zal worden. Voorts heeft de gemeente een sub sidie verstrekt voor het verbeteren van het toegangspad naar de par keerplaats. Het pad krijgt nu een „vlij-laag" van puin. waarover nieuw koolas zal worden gestort. Het gemeentebestuur van Zoeter woude heeft inmiddels de twee types „Rotterdam" goedgekeurd als tuin huisje. De twee duurste bouwpakket- ontwerpen zjjn ingetrokken, zodat de volkstuinders kunnen kiezen uit In totaal zeven typen tuinhuisjes. Dit aantal zal niet meer worden uitge breid. Bestuur C. M. l. Vermeulen. Abraham. Lenburg en J. Jonker. Mai d.v. J. Hoitink .d.v. H. R. Ott en E. R. l J. C. Habraken. René G.. 5 n. Petronella W.. d,v. G. J W. van der Reyden. ONDERTROUWD! P. C. F. Hendriks en J. M. Vogel. R. D. Paauw e A. Tuijnder. L. truer en J. C. D M. G. Erndes Klinkhamer en M. de Gier. J. P. M. övensteijn en A. M. C. van der Holst. en C. M. Bavelaar. H. i E. Schreuder. H. van Teves en W. Sloos. P. E. Bunnig en P. T. Bergers. C. Hoornweg en L. Henket. J. W. de Jongh en G. M. «iecker. J. L. Locher en M. H. Nou- Gellecum. J. Langejans S. Baars en W. M. L. de Jong. J. L. 10 w der Reijden en E. Belt. W. Sira en van der Vlies. T. R. van der Kleijn l E. Kret. J. J. M. Everstljn en M. T. M. Conijn. F. W. Biegstraaten en Mank. A. J. de Roos en H. A. M. *ur. OVERLEDEN: W. F. van Ingen Schenau, 74 Jr., M. Gü&manj, 65 Jr„ wjV. p. Ha- Het Openbaar Slachthuis in Leiden heeft een mijlpaal bereikt. In dit slachthuis werd namelijk van daag het vijftigduizendste schaap geslacht. Een opmerkelijk cijfer als men denkt dat vorig jaar in totaal .slechts" 1 37.800 geslachte schapen Leiden verlieten. Dit record werd geboekt precies een week nadat in het Leidse slachthuis het vijfentwlntigdui- zendste kalf van dit jaar werd ge slacht. Op de foto de heer T. Plekker van het landelijk controlebureau voor kwaliteitsslachting temidden van de pas geslachte schaapjes. (Foto L.D./Holvast). De vergadering liet gisteravond geen gras groeien over de pas opge richte vereniging „Oostvliet" en koos meteen vijf bestuursleden. De func ties zy'n inmiddels verdeeld en het bestuur is thans als volgt samenge steld: J. H. Peter, voorzitter, L. Ver- kaik (Valeriusstraat 144. teL 34181), secretaris, N. Regter. 2de voorzitter, IJ. Visser, 2de secretaris, L. Bouckaert. penningmeester. Aangezien er door het vrij late tijdstip, waarop het nieuwe complex dit jaar is opgeleverd en door het feit. dat op dat moment nog niet vast stond of er huisjes op de tuinen mochten worden gebouwd, nog circa veertig tuinen, elk van 300 m2, niet verhuurd, kunnen gegadigden hier voor zich in verbinding stellen met de secretaris. Overigens zullen de nog vrye tuinen niet lang vrij blijven, is de verwachting. Ook al doordat het nu eindelijk menens gaat worden met onder meer de doortrekking van wegen in Noord, waardoor mogelijk ruim 150 volkstuinders van het ..per manente" complex „Ons Buiten" he4 veld zullen moeten gaan ruimen. Verscheidene van deze gedupeerden zullen ongetwijfeld hun toevlucht gaan zoeken bij „Oostvliet". De heer F. Mertens, ambtenaar voor het volkstuinwezen van de ge- meent» Rotterdam, liet gisteravond een aantal instructieve dia's zien. Hieruit bleek duidelijk, dat de groen tetelers onder de volkstuinders een uitstervend ras vormen en dat de volkstuin steeds meer een object van gezinsrecreatie wordt. Verantwoorde tuinhuisjes, royale gazons, heesters en bloemen hebben de bieten en bonen verdrongen. j Enige tijd later dan gebruikelijk is j het „Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstre ken 1965" verschenen, het 57ste deel in deze onvolprezen reeks, waarin vroegere en contemporaine geschie denis van dit deel van Zuid-Holland op plezierig vlotte wijze wordt vast- I gelegd. Natuurlijk moest er ook dit jaar weer een selectie worden ge- maakt, zodat men bezwaarlijk van een complete historieschrijving spre ken kan, maar zovele facetten van het verleden en heden van Leiden en omstreken worden in deze reeks behandeld, dat het hier toch lang zamerhand gaat om een zeer bijzon dere serie. De indeling heeft bij het uitkomen van dit 57ste nummer een kleine wijziging ondergaan, in het bijzon der met betrekking tot de illustra- straties. waardoor een eenvoudiger procedure mogelijk wordt, bij het uit geven van overdrukken. Overigens zijn uiterlijk beeld en kwaliteit van de verzorging hetzelfde gebleven, het geen slechts als een compliment op gevat kan worden. Na de verslagen, overzichten en kroniek wordt het leewedeel van de uitgave ingenomen door een reeks historische bijdragen, waarvan wij in het bijzonder willen noemen het artikel van de hand van prof. dr. W. Glasbergen en H. H. van Regte- ren Altena over de opgravingen in en rond abdij van Rijnsburg in I960- 1961 en 1963-1964. UNIVERSITAIRE BENOEMINGEN BIJ onderschelden besluiten van curatoren der Leidse Universiteit zijn benoemd of herbenoemd: dr. W. J. Claas. tot wetenschappelijk hoofd medewerker in vaste dienst bij de Wiskunde; drs. P. van Gijzel, tot wetenschappelijk ambtenaar in tijde lijke dienst bij het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie; D. Meiboom arts, tot wetenschappelijk hoofd medewerker in tijdelijke dienst bij de Inwendige Geneeskunde; drs. C. van de Merwe, wetenschappelijk ambtenaar in tijdelijke dienst bU de Sociologie, tot wetenschappelijk me dewerker; mej. G. J. Mulder, apothe ker. tot wetenschappelijk medewerker lste klasse in tijdelijke dienst bü de Analytische en Farmaceutische Che mie; dr. M. van der Ploeg, tot weten schappelijk hoofdambtenaar A in tijdelijke dienst bij de Pathologie; dr. A. L. H. Stols, wetenschappelijk ambtenaar in tijdelijke dienst bij de Biochemie, tot wetenschappelijk me dewerker 1st» klasse; J. P. M. Wage naar. arts, tot wetenschappelijk hoofdambtenaar in tijdelijke dienst bij de Longziekten; drs. C. F. Woens- dregt. tot wetenschappelijk medewer ker in tijdelijke dienst bij de Petro- logie. Mineralogie en Kristallografie. ZESTIG JAAR NEI). ZENDINGSSCHOOL Op 1 oktober ls het 60 jaar gele den. dat de Nederlandse Zendings school te Oegstgeest werd gesticht. Na de tweede wereldoorlog werd deze school omgezet in de tegen woordige Zendingsschool, waaraan toekomstige zendingsarbeiders stude ren nadat zij hun studie aan een universiteit hebben beëindigd. Thans studeren aan deze hogeschool niet uitsluitend theologen maai- ook me dici. sociologen en anderen. Het 60-jarig bestaan van de school zal niet worden gevierd. De rector prof. dr E. Jansen Schoonhoven zal echter bij de opening van het aca- misch jaar op vrijdag 1 oktober de veranderingen, die zich in deze zes tig Jaar in de beoefening der mis- siologie hebben voltrokken, tot on derwerp van zijn openingscollege Advertentie vaderland mborrel OUDE GFNtv JONGE JEN WUN MSI Familieberichten Ontleend aan andere bladen Geboren: De Gaay Fortman—Van Bentum, dr, Amsterdam; Wouters Martens zur Borg. dr., Poortugaal; WhallonDe Vrie6. dr. Chicago. Overleden: E. J. Marcelis, mn, 54 jr Rotterdam; K. den HertogHoogen- boom, vr. 76 jr, Rotterdam; E. D. Pierson—De Bosch Kemper, vr. 62 jr, BoutignyP. J. van der Hoeven Zonnehuis-collecte Bovengenoemde jaarlijkse collecte zal in onze stad worden gehouden van 27 sept, t.m. 1 oktober a s. De ver. „Het Zonnehuis" tracht de vele lang durig en chronisch zieken in ons land een goede verpleging en verzorging te geven, door opname in één van haar Zonnehuizen. Wij willen uw aandacht gaarne op deze inzameling richten en u vra gen Helpt ons helpenLaat ons niet zonder meer voorbij gaan. Aparte gaven kunnen óók worden gegeven aan onderstaand adres. Al uw bijdragen, hoe klein ook, zijn har telijk welkom. NIC. v. d. KEUR sr, voorz. PAUL v. d. KEUR. secr. Boerhavelaan 30. telefoon 52453. I Reuvers, vr. 74 jr, Zeist; J. Dekker, mn 74 jr, Voorburg: M. J. de Visser— zolf. vr. 74 jr, Rotterdam; H. C. M. Barones Collot DEscurv. vr. 88 jr, Den Haag. Jhr F. F. van Berkhout; A. C. Laagwater. mn, 76 jr, Amster dam; S. R. Franken, vr. 77 jr, Over- De heer G. Kasteel (72) en me vrouw J. KasteelLaven (69) vieren dezer dagen een plezierig feest. Vijf tig jaar geleden traden zij in het huwelijk, dat betekent dat het echt paar zo af en toe wel eens een terug blik werpt op de voorbije halve eeuw. Dan zien zij terug op een periode van vaak hard werken, maar ook van ge lukkige momenten. Hun grootste ge luk is op het ogenblik wel de goede gezondheid, waarin zowel de heer als mevrouw Kasteel verkeren. De heer Kasteel heeft zijn hele leven als los- werkman gewerkt, het langst bij de leidse gasfabriek, waar hij 42 jaar in dienst was. Hij werkte onder meer in de stokerij en de ploegendienst was er oorzaak van dat hij vaak 'n nachts weg was Het echtpaar Kasteel heeft een dochter, twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Meer dan 50 jaar leest de heer Kasteel het Leidsch Dagblad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1965 | | pagina 3