?0e koffer moord swas binnen 24 van 1939 rond uur Resten van burcht in moestuin van seminarie 5 0 Hoofd slachtoffer Teeltregeling voor bloemkwekerij moei worden afgeschaft Duister puntje in geschiedenis is nu opgehelderd LEIDSCH DAGBLAD DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1965 Heel Nederland sprak over de hofmeester 2 io 190 cm. (Van onze Amsterdamse correspondent) Ijramenzoekers uit Barneveld vonden op donderdag 10 augus- j 1939 in de berm van de weg Amersfoort-Apeldoorn, ter ■>gte van Terschuur, een koffer met als lugubere inhoud het in at van ontbinding verkerende lichaam van een vrouw. Huive- gwekkend was voorts dat hoofd, armen en benen ontbraken. tte „koffermoord", zoals de misdaad al spoedig werd genoemd, was al Au» opgelost en in dat opzicht onderscheidt dit geval zich wel van de iwe koffermoordwaarmee de Amsterdamse politie zich thans bezig- dt. Want in de augustusmaand van 1939 werd binnen 21/ uur de dader irresteerd. Hij voer als hofmeester aan boord van de ,,Johan de Witt", passagiersschip van de Maatschappij Nederland, op dat moment on- weg naar Nederlands-Indië. Hij heette P. L. K. en zijn naam is tot t zijn berechting in 191,0 op ieders lippen geweest, want het w gebruikelijk, dat misdadigers in de krant met hun volledige 'den genoemd ioe gruwelijk de nieuwe koffer- >rd in Amsterdam ook moge zijn. 1939 hield de politie het niet voor [elijk, dat de moordenaar een lerlander zou zijn. Nog nooit im- •s was de Justitie met een der- Jke walgelijke misdaad gecon- ateerd geweest en aanvankelijk <d aangenomen dat de dader een tenlander moest zijn. >e dagbladen van die donderdag ■atten naast het angstige nieuws 1 de op handen zijnde tweede reldoorlog een grote opmaak van vondst van de koffer. De lezers namen, dat de koffer niet alleen romp van de vrouw bevatte, maar t enkele kledingstukken en het s het daarin met Oostindische :t geschreven wasnummer 273, arop de Utrechtse officier van stitie, jhr. mr. J. E. W. Quarles i Ufford, al zijn hoop had ge- itigd. „Er vandoor'' De kranten hadden het griezelige ïuws nauwelyks gepubliceerd of in t politiebureau Pieter Aertzstraat Amsterdam-zuid meldde zich een duw. „Ik heb riin myn zuster itst een schort geleend en daarin ond hetzelfde nummer 273". Ze is al eerder bij de politie geweest j te vertellen, dat haar zuster oorloos verdwenen was, maar had antwoord gekregen dat zo'n ver- sslng alleen door de echtgenoot n worden opgegeven. Wel, die htgenoot was daarna gekomen, fmeester van beroep. „Ze zal er :1 vandoor zfjn. Ik wil haar niet ns meer terug", had hy de politie gin juli gezegd. En alvorens hij ,n boord ging voor zijn reis naar ►derlands-Indië, verkocht hij het ootste deel van de inboedel uit zyn >ning. Het politie-apparaat kwam in wer- ng en al spoedig ontdekte men een ntal opmerkelijke feiten. In het rlaten huis van K. aan de Jnackerstraat 2. tweede etage in ïisterdam-zuid, werden in de goot- een bloedvlekken aangetroffen en torts een verfkwast die kennelijk as gebruikt om bloedsporen uit te Issen. Voorts vond men een buur- an, een sigarenwinkelier, die ver aarde K. omstreeks 24 juni te heb- tn geholpen om een zware koffer in de trap af te dragen en in een ►huurde auto te zetten. „Tjonge, at een gewicht. Er zitten zeker ooe- tn in", had de argeloze man gezegd, fa", was het antwoord van de hof- .eester geweest, „Die neem ik mee de reis". Maar de buurman schrok niet einig, toen hij in de op de Veluwe avonden koffer dezelfde herkende Is die welke hij had helpen dragen. Koffer zoek De Amsterdamse officier van Justi- e, mr. de Blécourt, die het onder- >ek overnam van zijn Utrechtse Dllega, vroeg telegrafisch aan de Dlitie in Semarang om de arresta- e van K. Uit Nederlands-Indië 'erd nadien geseind, dat K. achter lot zat, maar ontkende iets van de loord af te weten. Collega's noem en hem een gewone, rustige man, 4e kalm zyn werk deed en 's avonds rel eens een partijtje biljarte. tegenover de politie deed K. onver- chillig. In zijn hut werd een groot antal lege jeneverflessen gevonden. ?fjdens de eerste verhoren legde hij egenstrijdlge verklaringen af. Soms ras hij teneergeslagen. „Als ik nu naar niet word ontslagen", klaagde HJ dan. Is Amsterdam kreeg de politie iteeds meer aanwijzingen dat het lijk let lichaam was van Maria Johanna reeuwisse, 44 jaar oud en in leven Johtgenote van K. De leverancier ran de koffer werd opgespoord en het bleek dat K. niet minder dan zes koffers had gekocht. Enkele werden fer teruggevonden in het bagagedepot fan het Centraal Station in Amster dam. Er zaten kledingstukken van fiet slachtoffer in. De befaamde politiedokter Van Ledide Hulsebosch stelde een uitge- preid onderzoek in op de plaats waar bet misdrijf had plaats gehad. Toen jK. op 8 oktober onder politiebewa king met de „Johan de Witt" in de rAmsterdamse haven arriveerde was de beschuldiging al ondersteund door een lange lijst gegevens. Eén hiaat bleef bestaan: het hoofd en de ledematen van de vermoorde vrouw waren wiet gevonden. En tot op de dag van vandaag zijn zij spoorloos gebleven. Andere vrouw De Amsterdamse recherche had zich goed op het verhoor van K. voorbereid. Op de 26ste oktober kon den de kranten dan ook melden, dat de hofmeester een gedeeltelijke be kentenis had afgelegd. „Mijn vrouw overleed plotseling en uit vrees, dat men mij van moord zou verdenken, heb ik het lichaam willen verbergen". K. was al eerder getrouwd geweest uit welk huwelijk een dochtertje was geboren. Het huwelijk met Maria Teeuwisse had vier jaar geduurd en zou aanvankelijk erg gelukkig zijn Uit het onderzoek van de politic kwam vast te staan, dat K. op zyn laatste Indië-reis voor de moord had kennis gemaakt met een Indisch meisje, dat hij ten huwelijk vroeg. In Indonesië bezocht hij ook een oom en een tante van het meisje. Hij verzweeg, dat hij was getrouwd en er werd overeengekomen, dat hij na het huwelijk een betrekking in Nederlands-Indië zou krijgen. Verder bleek dat K. na de moord de vader van het Indische meisje in Nijmegen had opgezocht. En ook dat hij tijdens zijn korte verlof in Neder land als hofmeester de proefvaart van de „Oranje" meemaakte en daar nog kans had gezien een verhouding met een vrouwelijk passagier aan te knopen. Toen K. op 26 april 1940 voor zijn rechtens werd geleid was het beeld, dat de publieke opinie van hem had gevormd bijzonder ongunstig. Kleine man Urenlang stonden de mensen in de ril te wachten om op de publieke tribune van de rechtbank te worden toegelaten. Rechtbankverslaggevers beschreven de verdachte als: „Een kleine, felle man met smalle lippen. Goed gekleed, de das een beetje koket naar voren gebogen. Hij ant woordde beleefd met een overmaat aan vriendelijkheid, met serviliteit bfjna". De rechtzaak duurde vier dagen Tegenover de aanklacht van de officier van Justitie, die K. moord tenlaste legde, stond het verhaal van de hofmeester zelf, dat ongeveer als volgt luidde: „Toen ik op 24 juni van een Indi sche reis in Amsterdam terugkeerde dronk ik eerst een paar borrels en ging toen naar huis. De stemming daar was niet best. Mijn vrouw zei, dat ze met andere mannen ging en dat het geld dat ik haar had ge geven op was. Er ontstond een ruzietje en mijn vrouw wilde mij beetpakken. Ik gaf haar toen een duw. Ze viel met het hoofd tegen de haard en bleef bewusteloos liggen. Ik heb haar toen op bed gelegd en dronk weer een paar borrels. Na verloop van tijd dacht ik dat ze dood was. Ik heb haar naar de keuken gesleept en met een mes gestoken". ■jaj 1 I diens kantoor bezocht, bleef hij nog levend Steeds volhouden, dat hij zijn niet had vermoord, Politiedeskundige, dr. J. P. L. zij tegen de haard was Hulst, verklaarde voor de rechtbank I waardoor hij in paniek dat de messteek naar zijn mening had plaats gehad, toen het slacht offer nog leefde. De psychiaters meenden, dat de verdachte als vol komen toerekenbaar moest worden beschouwd. Maar de officier van Justitie gaf zich niet gewonnen. Hij eiste een levenslange gevangenisstraf voor moord. dat De beide verdedigers van de hof meester, mr. F. Kokosky en diens zoon mr. R. Kokosky stelden, dat K. zijn afgrijselijke daad in angst moest hebben gedaan. Zij meenden, dat er geen verband kan worden gelegd tussen de liefde voor het Indische meisje en het eventuele doden van de vrouw, zoals van de kant van de Justitie steeds weer werd aangevoerd. Op 9 mei 1940, één dag voor de Duitse inval in Nederland, werd K. veroordeeld tot 15 en een half jaar gevangenisstraf wegens dood slag en wegens het wegvoeren van het lijk om de daad te verhelen. Aanvankelijk ging de officier van Justitie in appèl tegen de uit spraak, maar hij trok zich later weer terug. In 1950 vnj Zelfs in de oorlog werd meer malen over de hofmeester gespro ken. Het gerucht ging, dat de Duit sers hem in vrijheid hadden ge steld en dat hy in het concentratie kamp in Amersfoort gevangenen mishandelde. In „Wij Nederland" van 15 mei 1945 kan men het be richt lezen, dat K. wegens zijn mis daden in Amersfoort is gearresteerd en in het huis van bewaring in Amsterdam was opgesloten. Mr. R. Kokosky. de Amsterdamse advocaat, die K. in 1939 verdedigde meent, dat hier van een naamsver wisseling sprake moet zijn geweest. Volgens hem heeft de hofmeester gedurende de oorlog de strafgevan genis van Leeuwarden nooit ver laten. K. is in 1950 vervroegd op vrije voeten gesteld en toen hij nadien zijn vroegere verdediger op gevallen geraakt. Het raadsel van de koffer met het hoofd en de ledenmaten is nooit opgelost. De hofmeester heeft altijd volgehouden, dat hij deze koffer samen met die, waarin de romp was geborgen in de berm van de weg Amersfoort—Apeldoorn heeft gegooid. Het kan niet anders of de koffer is daar door voorbij gangers gevonden. Vermoedelijk uit angst van een misdrijf te worden verdacht moeten de \tnders zich weer van de lugubere kofferinhoud hebben ontdaan. Mogelijk is de koffer in de omgeving begraven Consulenten voor openluchtrecreatie Bij de afdeling openluchtrecreatie van het Ministerie van Cultuur, Re creatie en Maatschappelijk Werk zijn sinds kort drie consulenten voor de openluchtrecreatie in dienst, die op 1 september hun werkzaamheden als zodanig zou beginnen. Deze consulenten vertegenwoordi gen het ministerie naar buiten voor zover het betreft het beleid t.a.v. de openluchtrecreatie ten algemene nutte in hun ambtsgebied. Zij onder houden daartoe o.a. contact met het provinciaal bestuur, provinciale dien sten en instellingen, de gemeenten, z.g. recreatieschappen en particulie re organisaties op het gebied van de openluchtrecreatie. De consulen ten hebben een coördinerende taak met betrekking tot de bemoeiingen van het ryk met de openluchtre creatie. Tot consulent zyn benoemd de he ren: drs. A. V. J. den Hartogh te Assen voor het ressort noord: Gro ningen. Friesland. Drenthe en Over- yssel, L. F. van Santen Kolff te Arn hem voor het ressort zuid-oost: Gel derland, Noord-Brabant en Limburg, en H. P. Klaasen te Den Haag voor het ressort west: Utrecht. Noord- Holland, Zuid Holland en Zeeland. Landbouwschap vergaderde Het bestuur v: schap wil, ter bevordering geleidelijke afschaffing regeling in de bloemkwekerij, per Landbouw- erop gericht is de teeltregeling uit er- ran een lijk 1 januari 1969 geheel te doen de teelt- verdwUnen. woordvoerder van de afdeling Ik neem Wajang omdat het grootste merkplanten margarine is, die moet wel goed zijn! wajang* PLANTEN MARGARINE ongezouten-puur plantaardig-licht verteerbaar-dus gezond. Dit advies kwam gisteren stuursvergadering van het Land bouwschap nogal moeizaam stand. Pogingen om tot een un: advies te komen mislukten, de drie amendementen op het 90 pet van de kwekers achter stond, advi- Later gaf hU evenwel toe, dat men in Aalsmeer, waar 53 pet van de Ne derlandse bloemistery is gevestigd, de »e door de afdeling voorgestelde uitbrei- ng veel te hoog vond. De heer Van Velden vreesde, dat als er een bepaald percentage ge noemd wordt, men van de geboden gelegenheid areel-uitbreiding tafel liggende voorstel werd met elf volledig gebruik zal maken, omdat acht stemmen j Het dageiyks best Landbouwschap had denkt, dat er voor de produktie- van het uitbreiding wel afzft.mogeilykhedtïi deze zaak zyn. Om dat te voorkomen wilde hy stel kwam dan ook van de afdeling bloemkwekery en hield breiding van twintig procent >ind maken aan de situatie dat uit- jonge telers teeltrecht moeten kopen. De heer Elferink (Kath. Landarb.) de drijven van duizend vierkante meter berekende, dat het voorstel warme kas jaarteelt of minder, en afdeling, als ook rekening houdt een uitbreiding van vyftien procent met het gebruikelyke ..start-teelt voor de grotere bedryven. recht" voor Jonge telers <400 vter- Het verst strekkende amendement kante meter per man», eigeniyk werd ingediend door de heer Van neerkomt op een uitbreiding Velden (CBTB), die de teeltregeling per 1 januari 1966 reeds geheel wilde afschaffen. Het kreeg geen steun en kwam niet in stemming. Een amen dement van de heer Bos (KNLC), die een uitbreiding van vyftien procent voor de kleinere en van tien procent voor de grotere bedryven wilde, werd met tien tegen acht stemmen ver worpen, waarna het amendement van de heer Hoogerland ANAB)vijftien procent verhoging over de gehele linie, werd aanvaard, zoals reeds ge zegd met elf tegen acht stemmen. De afdeling bloemkwekery had haar voorstel gedaan, omdat naar haar mening een alleen in Nederland gehandhaafde produktiebeheersing in een vrije EEG-markt niet meer zin vol ls. zy dacht aan een beleid dat totale teeltrecht-areaal met 23 pet. Vrywel 90 pet van de produktle- uitbre'dlng moet men in Duitsland kwyt. Bij een al te grote teeltuit- breidlng vreesde dit bestuurslid moeilijkheden. De heer Zylstra (CBTB) vond, dat er bij de telers „een stuk gevoels- argumentatie zit waar je van rilt". Een meer zakelijke reden voor de voorzichtigheid der telers is hun in druk, dat teeltbeheersing Invloed heeft op de prijsvorming en dat ze een wapen is geweest in het han delspolitieke overleg. De heer Zyi- stra verwacht echter niet dat de Nederlandse telers hun teelt zo sterk zullen gaan uitbreiden dat dit, over het geheel gezien, invloed heeft op de prijsvorming. Produktieheffing kaas afgeschaft Het Produktschap voor Zuivel heeft m de bestuursvergadering van gis teren de produktieheffing op alle soorten kaas afgeschaft met terug werkende kracht tot 4 april 1965. De inleveringsprijs voor Goudse kaas, die na 27 juni van dit jaar werd ingeleverd, werd in verband hierme de verhoogd met 4,5 cent per kilo. Deze marktordenende maatregelen zullen geen invloed hebben op de prys van de kaas, die de consument moet betalen. De maatregelen beogen by te dra gen om het voor kaas ongunstige verschil tussen de diverse zuivel- waarden weg te nemen, voorzover deze waarden niet toegeschreven kunnen worden aan normale markt ontwikkelingen. Twee vergaderingen heeft het be stuur van het produktschap voor Zuivel besteed aan het „rechtbrelen van een gedachtenfout, die het in het begin van dit jaar maakte", zoals een van de bestuursleden opmerk te. Op 4 april was de produktiehef fing een dubbeltje voor alle soorten kaas. Op 27 Juni werd deze heffing voor Goudse kaas 4,5 cent lager ge steld, omdat het vochtgehalte van deze kaassoort werd verminderd. Daarna werd evenwel met ingang van 27 juni de produktieheffing voor Goudse op nihil gesteld en voor de overige kaassoorten van tien tot vier cent verlaagd. Gisteren is de volgende stap gezet: afschaffing van de produktieheffing en „technische aanpassing" van de inleveringsprijs voor Goudse kaas, nu deze kaas meer kaas bevat dan voor de verlaging van het vochtge halte. VERRASSENDE VONDST IN WARMOND Op de plaats waar tot voor kort de seminaristen van het semina rie in Warmond sla. sperziebonen en doperwten kweekten heeft zeven eeuwen geleden Hollands bekendste graaf. Floris V. zich aangenaam onderhouden met zijn vriendin, vrouwe Catharina van Voorne. in de burcht die door de edelman Dirk van Teylingen was gebouwd. Alleen door het feit. dat de grond ..doodgeteeld" raakte door de eetlust van de seminaristen en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij daarom plannen maakte, hem zes meter diep te keren, is het ..steenhuis van Dirk teruggevonden en een duister puntje in de geschiedenis van het Graafschap Holland opge helderd. Deze ruïne bevindt zich in Sassenheim. Anderen hielden vol. dat dit stamhuis in Warmond gezocht moest worden. Nu is komen vast te staan, dat de Van Teylingens wel in Warmond hebben gewoond, doch dat hun stamhuis elders moet zyn geweest, mogelyk inderdaad in Sassenheim. De vondst in Warmond is nameiyk te jong om als stamhuis te hebben kunnen staan. Twee oorkonden Van belang voor deze zaak zyn twee bewaard gebleven oorkonden. De eerste dateert uit 1276 en daarin staat, dat Dirk van Teylingen zyn steenhuus (stenen huis, burcht) met tien morgen grond opdraagt aan Aleid van Henegouwen, die als re gentes voor de latere Floris V het Graafschap Holland bestuurde. In de tweede oorkonde, van 1386, bevestigt Hertog Albrecht van Beie ren. die toen het graafschap bestuur de. dat hy aan een abt de tien morgen grond schenkt, waarop oud- tyds het steenhuus Van Teylingen heeft gestaan om daarop een Cister- cienser klooster te bouwen. In het begin van de vyftiende eeuw wordt dit klooster inderdaad gebouwd, na dat er eerst ten behoeve van deze bouw een „bouwhuis" was opgericht. In 1573 werd dit klooster verwoest. De eeuwen door was bekend ge weest. dat de grond waarom het ging moest liggen in de omgeving waar nu het seminarie staat. Historici keken vooral de moestuin erop aan, omdat daar in de bodem duideiyk een dubbele cirkel te zien was. Wel licht het spoor van een vroegere slot gracht. Doch daar de archeologen het te druk hadden met dringende onderzoekingen en deze grond geen gevaar liep te worden verstoord bleef de moestuin de rust van het semina rie ademen. De specialist-middeleeuwen van de Ryksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek, dr. J. C. M. Re- naud, heeft gistermiddag met ken nelijk plezier de oplossing van een intrigerende puzzel op een perscon ferentie meegedeeld en toege licht. De ROB is een maand of twee geleden met het onderzoek begon nen en denkt nog ongeveer een maand nodig te hebben om het te voltooien. De wetenschappelyke con clusies heeft men echter al kunnen trekken. Over de oorsprong van het aan- zieniyke Hollandse gravengeslacht Van Teylingen zyn de afgelopen halve eeuw allerlei veronderstellin gen en theorieën geuit. De ene des kundige zag in de ruïne van het Huis Teylingen. waar Jacoba van Beieren haar laatste levensjaren sleet, het stamhuis van dit geslacht. Bij de opgravingen in Warmond werden drie grafkelders blootge- legd. (Foto LD Holvast) de fundamenten gevonden van een ringmuur, een zware hoofdtoren, een bijgebouw, een waterput en een brug over de gracht. Ook zyn resten aan getroffen van het uit de volgende eeuw daterende bouwhuis, alsmede een tot het klooster behoord hebben de grafkelder. Dit is wonderwel in overeenstemming met de inhoud van de twee oorkonden. Toen Dirk van Teylingen zeven Jaar nadat hy zyn slot had opge dragen aan Aleid van Henegouwen overleed en geen stamhouder naliet kwam het in grafelijk bezit. Flo ris gaf het aan vrouwe Catharina van Voorne in leen. Wat er daarna mee is gebeurd is niet duideiyk. In ieder geval was er in 1386 niets meer van over. De oorkonde van dat jaar spreekt van de „hofstede" Van Tey lingen, dat is de plaats waar het huis had gestaan. Dirks steenhuus moet een sterke burcht zyn geweest. De in de ring muur opgenomen zware donjon hoofdtoren» had afmetingen van 14 by 11 meter buitenwerk en was op gemetseld uit kloostermoppen van 32 x 15 x 8 cm. Hierop hebben waar- schyniyk drie verdiepingen met een zolder gerust, zodat er sprake is van een groot gebouw. De ringmuur ls eliptisch en heeft assen van 46 en 42 meter. De torenmuur was 1.45 m dik, de ringmuur 1.20 m. Een opvallende vondst is een hou ten waterleiding van uitgeholde en in elkaar gestoken boomstammen. Deae was 17.5 m lang en liep van de gracht naar de waterput, waar- schyniyk om deze laatste van water te voorzien In droge tyden. Nu deze historische puzzel is opge lost ziet dr. Renaud alle aanleiding, de hele geschiedenis van Warmond, die zo nauw met de graafschapshis- het licht van ontdekkingen opnieuw Een vaasje uit de 13e eeuw. dat bij de graafwerkzaamheden werd gevonden. (Foto L.D./Holvast) minutieus te bestuderen. Streekhis- torici kunnen hier belangrijk werk Een deel van de ringmuur kon den de archeologen ook opgra- (Foto L.D./Holvast) Hoofdtoren l Nu de plannen voor grondverbete ring moeten worden uitgevoerd is dr. Renaud met zyn medewerkers aan het graven gegaan. Zy hebben

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1965 | | pagina 17