Jury over besluit vandaag lot Rajakowitsch INTERNATIONAAL CONCOURS MUZIEK VAN ONZE TIJD kunst kaleiöoscQQP Jodium cu Casadesus ill Mozart en Bruckner Man steekt tijdens ruzie vrouw dood LEIDSCH DAGBLAD DINSDAG 2 MAART 1965 14 Nederlandse deelnemers (Van onze kunstredactie) De Stichting Gaudeamus, die zoals bekend, de belangen van jonge componisten van hedendaagse muziek behartigt, heeft bij monde van haar voorzitter, de heer W. A. F. Maas gisteren een overzicht gegeven van het door haar georganiseerde internationaal concours voor vertolkers van muziek van onze tijd, dat van 5 t/m 11 maart in Utrecht wordt gehouden. Na de eerste ronde, die niet openbaar is, vindt de tweede ronde plaats op 9 en 10 maart, aan vang beide keren om 9 uur in het Utrechts Conservatorium. Deze ronde is vrij voor belangstellenden toegankelijk. De derde ronde tevens slot-concert zal worden gehouden op 11 maart in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, eveneens in Utrecht. Het werk „Einst dem Grau" van de Nederlandse componist Ton de Kruyf is door de internationale jury uitge kozen voor de uitvoering tijdens het festival van de „International Socie- tival vindt van 20—28 mei a.s. te Ma ty for contemporary music". Dit fes- drid plaats. Deze compositie ging in première tijdens de Internationale Muziekweek 1964 in een uitvoering door het Radio Kamer Orkest o.l.v. Francis Travis met Heana Melita als soliste. Er zullen 5 kandidaten optreden, die allen een prijs hebben gewonnen, Na afloop van het concert stelt de Jury de rangvolgorde van de kandi daten vast, waarna de burgemeester van Utrecht, Jhr. rar. C. J. A. de Ra ni tz de vijf prijzen zal uitreiken. De eerste prijs (f 3.000,—) is beschikbaar gesteld door de „Fondatiom Euro- peënne de la culture". De vier andere prijzen zijn bedragen van f 1500,—, f 1000,—, f 750,— en f 375,—. De jury wordt gevormd door Johan van den Boogert (voorzitter), de maarde hoboïst Henz Holliger uit Ba zel, dr. Eigel Kruttge uit Keulen, Ton de Leeuw en Francis Travis de Ame rikaanse dirigent van de opera in Ba zel. Het slot-coïteert zal op 23 maart worden uitgezonden door de AVRO. Er zUn 48 deelnemers uit Canada (1), Duitsland (9), Engeland (2), Fin land (1), Frankrijk (1), Israël (1). Nederland (14), Oostenrijk (1), Po len (7), Spanje (1), Tsjecho-Slowa- k«e (5) en de Ver. Staten (5). De deelnemers zijn vrij In de keuze de uit te voeren werken, mei dien verstande dat er minimaal zes werken voor moeten komen op hun program ma, die allen in deze eeuw zijn ge componeerd, waarvan er twee na 1950 en waarvan er twee door Nederlan ders zijn gemaakt. Voor de 17e Internationale Muziek week 1965 van de stichting Gaudea mus zijn 53 inzendingen ontvangen uit 12 landen, t.w. Canada, Denemar ken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Finland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Ver. Staten, Zweden en Zwitserland. De Jury, die zal bestaan uit Ton de Leeuw (voorzitter), Hilversum, dr. Otto Tomek (Keulen), Francis Travis (Bazel) en Iannis Xenakis (Parijs), zal op 12, 13 en 14 maart a.s. de in zendingen beoordelen en een aantal werken ter uitvoering vrij geven, die tijdens de Internationale Muziekweek van 10—17 september ten gehore gebracht zullen worden door o.a. Radio Philh. Orkest, onder leiding van Bruno Maderna. Michel Angela's Davidhad hernia Volgens dr. Eric Woods, een dokter in Johannesburg, heelt de beroemde David van Michael Angelo „hernia". De dokter beweert, dat zijn ■pathologische kennis hem in staat heeft gesteld, deze af wijking bij bezichtiging van het standbeeld in het mu seum voor schone kunsten in Florence waar te nemen. Het model, dat Michael An gelo voor zijn David heeft ge bruikt, had beslist een lichte hernia", zegt Woods. „Op het standbeeld is deze waarneem baar als een kuiltje in een buikspier, ongeveer 1,75 cm boven de navel. De getrouwe afbeelding van zijn model door de beeldhou wer heeft deze lichamelijke onregelmatigheid overge bracht op het enorme stand beeld. Het valt bijzonder op, omdat het model zulke goed geprononceerde spieren had. Het defect is niet van pa thologisch belang. Vele men sen worden met deze kleine afwijking geboren en onder- vinden'er geen last van. Hij had niet wat gewoonlijk een „breuk" wordt genoemd". De door Woods waargeno men anatomische afwijking is medisch inderdaad bekend als een ,fiupra umbilical her nia" (een hernia boven de navel), die in de regel het ge volg is van een aangeboren oorzaak. Italiaanse deskundigen hebben volgens Woods grote belangstelling voor zijn ont dekking getoond en hem meegedeeld, dat zij verschei dene andere standbeelden van Michael Angelo uit onge veer dezelfde periode zullen onderzoeken om vast te stel len, of hij hetzelfde model voor andere werken heeft ge bruikt. Zij menen dat dit kan wor- len nagegaan door middel van deze lichamelijke afwij king. Het standbeeld van Damd, lat in 1501 is vervaardigd, wordt algemeen beschouwd als een van de eerste beeld houwwerken van de beroem de meester, waaruit blijkt, tot in welke kleine bijzonderhe den hij de menselijke vormen reproduceerde en welke nauwgezette studie hij maak te van de anatomie. Het ensemble M W 2 uit Polen, be staande uit Barbara Niewiadomska (sopraan), Barbara Swiatek (fluit), Adam Kaszynski (piano), Marek Mie- telski (piano) en Stanislaw IJadwan (piano) zal donderdagavond aa. in het Gebouw voor K en W in Utrecht zijn enige concert in ons land geven. Uitgevoerd worden werken van de componisten Anton Webern, Olivier Messiaen, Hènri Pousseur, A. Walan- cinski, Kazimierz Serocki, Sylvano Bussotti, Niccolo Catiglioni, Julius Ljuciuk, Zbignieuw Bujarski, John Cage en Louis Andriessen. Het zal interessant zijn met werken van Poolse componisten kennis te kunnen maken. Internationale dirigentencursus '65 De Nederl. Radio Unie belegt evenals voorgaande jaren ook in 1965 een internationale dirigenten - cursus. Aan deze cursus, die van 11 juni tot en met 15 juli in Hilver sum wordt gehouden, kunnen maxi maal 10 werkende cursisten en 5 werkende hospitanten deelnemen. Verder bestaat de mogelijkheid de cursus als toehoorder bij te wonen. De artistiek-pedagogische leiding van de cursus is toevertrouwed aan de docenten prof. Franco Ferrara, hoogleraar aan de Academia di St. Cecila in Rome, en Willem Hysitek, diiecteur van het conservatorium en de stedelijke muziekschool te Maas tricht. De N.R.U. stelt ten behoeve van deze cursus een strijkkwartet met piano, het Promenade Orkest, het Omroeporkest, het Radiokameror kest, het Radio Filharmonisch Or kest, instrumentale en vocale solis ten en een koor ter beschikking. Door en door gezond musiceren (Bijzondere medewerking)- Jongstleden week-einde hervatte de dirigent Eugen Jochum we derom zijn taak voor het Concertgebouworkest met twee concer ten zaterdagavond voor het NTC en zondagmiddag als abon nementsconcert met een gelijk programma, tw. Mozarts piano concert in c kl. t. kv 491 met Robert Casadesus als solist en Bruckners zesde Symphonie. Een typisch-kenmerkende program- ma-keuze voor beide uitvoerende kunstenaars die hun muzikantenhart in het bijzonder aan deze muziek hebben verpand. Het is kenmerkend hoe het publiek zeker van het za terdagavond-concert, dat wij bijwoon den zich er voor open stelt. En dat terwijl de gespeelde composities an ders uitpakten, dan men willicht naar de toonaard van deze compositie ver wacht. Mozarts piano-concert staat in c mineur en de componist was er dan ook naar gestemd na zijn nogal wrange ervaringen, die hij van de Weners had weg te slikken. Maar Mozarts levens-vitallteit brengt hem weldra boven de neerslagtigheid uit en zijn muziek triomfeert in de finale met de variaties toch in een blijde toon. Bruckners zesde Symfonie staat in A Majeur, maar er moet in zijn par tituur nogal wat gebeuren eer hij werkelijk tot het feestelijke komt, dat men er van verwacht. Er treden door de spanning van het creatieve zeer doorwrochte conci- pieermomenten naar voren. Mozart laat het spel-contrast tussen solist en orkest plaatsmaken voor een dooreen- werking van beide elementen, zoals Beethoven dit in zijn latere piano concerten zal doen. Bruckner door wrocht zijn zesde Symfonie in een bouwsel waarbij men alle openheid van luisteren moet inzetten om hem te kunnen volgen. De plotselinge keerpunten in piano- milde klanken en denderende facte- expansies moet men bezien in het beeld van de partituur, die men op dit punt soms grafisch voor ogen zou wensen. Het lijkt ons toe dat dit het geval moet zijn bU de dirigent Jo chum, anders zou hij het klankbeeld dezer symfonie niet zo visueel naar ons gehoor hebben kunnen realiseren. Zijn interpretatie was groots en de Concertgebouworkestmusici hielden zich geen fractie van een toon in hun overgave aan deze vertolking. De obligate musici hadden handen vol werk met de speciale details en aldus Werkman-expositie in Groningen Prof. dr. Schulte-Nordholt, hoogle raar-directeur van het Instituut voor kunstgeschiedenis aan de Rijks universiteit te Groningen, zal op 5 maart in het instituut een bijzon dere tentoonstelling van werk van de Groninger kunstenaar H. N. Werkman (1882—1945) officieel ope- Deze tentoonstelling is een onder deel van een z.g. „Werkmanproject", waarin in de afgelopen twee jaar door de studenten van het instituut is gewerkt onder leiding van de we tenschappelijk medewerker drs. H. W. van Os. Het project omvat voorts nog een kleurenfilm, waarin het oeu vre van Werkman tot leven wordt gewekt. Ook zal een boek verschij nen over deze kunstenaar, die zowel Groningen als voor de hele Ne derlandse kunst van bijzondere bete kenis is geweest. Dit boek dient te vens als catalogus voor de expositie. De tentoonstelling omvat een col lectie druksels die door een zijner vrienden ds. F. R. A. Henkels uit Heemstede bijeengebracht is. Er bestaat ook elders in het land in het buitenland veel belang stelling voor deze tentoonstelling die in elk geval gedurende de maand maart in Groningen is te zien. In de komende maanden zal het Werk- j-project ook worden uitge bracht in Arnhem, Dordrecht, Bre in Haarlem. EUGEN JOCHUM Aan dit spierkrachtige musiceren, was Casadesus' weergave van Mozarts muziek voorafgegaan. We kunnen onze waardering met één enkel woord uitspreken: gezond! Casadesus en Jochum tellen zovele jaren praktijk, dat zij alleen dit door en door gezon de musiceren wensen te geven. In deze balans rijst het zuiver-musice- rende beeld op en dat was niet slechts in het larghetto dat door z'n subtiel melodieën-weefsel zo ontroeren kan, maar het was ook in de finale met de vernuftige variaties. Het was alles zeer bijzonder! Buitenlandse interesse voor Rudi van Dantzig De aan het Nationale ballet ver bonden choreograaf Rudi van Dant zig vertrekt vandaag naar Londen, waar hy zyn ballet Jungle bjj het London Dance Theatre zal instude ren. Wanneer dit werk eind maart in Londen in première wordt gebracht, zal dit de eerste maal zijn dat een ballet van een Nederlandse componist (Henk Badings) en Nederlandse cho reograaf in de hoofdstad van Enge land wordt uitgevoerd. Op uitnodiging van de Meninette de Valois zal Rudi van Dantzig te vens de school van het Royal Ballet bezoeken, teneinde zich een oordeel te vormen over de daar gevolgde trainingsmethoden. Hy werd voorts uitgenodigd zijn balletten bij het Na tionale Ballet van Warschau en dat van Belgrado in te studeren. Ook van de zijde van het Royal Ballet is be langstelling getoond voor zijn werk. Reconstructie van muur van Justinianus De Griekse oudheidkundige dienst heeft een begin gemaakt met de re constructie van de muur van Justi nianus bij het kanaal van Korinthe. De grote muur, die in de Byzan tijnse periode werd gebouwd, stond eens bekend als de „Examilion" (zes mijlen), omdat hij zes Romeinse mij len lang was. De muur werd ver woest tijdens de aardbeving van 551 en dooi de Byzantijnse keizer Justi nianus (527—565) herbouwd. Meesterwerken van Giovanni Mardersteig Boeken gedrukt op de handpers an Giovanni Mardersteig, meester werken van de hedendaagse druk kunst waarover wij onlangs een uit voerige beschouwing publiceerden, zullen worden tentoongesteld van 10 •maart tot en met 3 april in het Mu seum Meermanno - Westreenlamum in Den Haag. De expositie is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Biblio- teca Civica in Verona. De Kon. Bi bliotheek in Brussel en het Rijks museum Meermanno - Westreenia- num in Den Haag. Prof. dr. Luc Indestege uit Brussel zal bij de ope ning van de expositie op 9 maart een inleiding houden over het werk van Giovanni Mardersteig. Leo Driehuis naar Düsseldorf De dirigent van de Nederlandse Opera, Leo Driehuis, zal als gastdiri- gent op 3 april in de opera van Düs seldorf „La Traviata" van Verdi di rigeren. Toneelspeler Arthur Bouchez overleden Het afgelopen weekeinde is de Vlaamse toneelspeler Arthur Bou chez op 67-jarige leeftijd in een Brussels ziekenhuis overleden. Hij was jarenlang verbonden aan de Kon. Vlaamse Schouwburg en verwierf vooral bekendheid in Vlaan deren als vertolker van de goedaar dige „Philidor" in het populaire tv- stuk „Schipper naast Mathilde". TRIEST EINDE VAN CARNAVALSVIERING Een 47-jarige vrouw, wonende aan de Statensingel in Maastricht, is zon dagavond tijdens een echtelijke ruzie door haar man om het leven ge bracht. De ruzie ontstond thuis na dat het tweetal carnaval had ge vierd, waarbij beiden nogal wat drank tot zich hadden genomen. De die postbode is, heeft zich na de moord bij de politie gemeld. De 42-jarige dader had met zijn enkele café's bezocht. Op de x huis is hij zijn vrouw kwijtgeraakt. De man heeft een raampje ingeslagen om in zijn wo ning te kunnen komen. Om half tien toen de vrouw thuis kwam ontstond een ruzie, waarbij de man broodmes greep. De politie ver klaarde gistermiddag dat de man zijn echtgenote met een steek door het hart om het leven heeft gebracht. Geruime tijd later is hij naar de politie gegaan, waar hij een bekente nis heeft afgelegd. De twee kinderen van het echt paar, een zestienjarig meisje en een jongen van vijftien jaren waren niet bij de noodlottige ruzie aanwezig Omwonenden hebben tegenover de politie verklaard, dat het echtpaar vaak onenigheid had. Ruzies en vechtpartijen waren aan de orde van de dag. Nog steekpartij Enkele uren, nadat de 47-jarige vrouw het leven verloor werd in de Boschstraat een andere inwoner van Maastricht in een vechtpartij even eens met een broodmes gestoken. Het slachtoffer verkeert nog in levensge- Op de binnenplaats van een café kreeg deze man om half twee 's nachts ruzie met de 20-Jar. Maas trichtenaar. Deze verklaarde later, dat hij zich door de ander bedreigd had gevoeld. HU was naar de keuken gegaan, had daar het broodmes ge grepen en bracht zijn tegenstander een steek in de longen toe. De poli tie heeft de dader ter plaatse aange houden. Drs. Schmelzer in debat met dr. Vondeling tijdens de bijeen komst van de Tweede Kamer over de kabinetscrisis. Ridders M.W.O. naar Koningin De Koningin heeft het voornemen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan der Militaire Willems-orde het erecomité, alle ridders met echt genoten en directe nabestaanden van postuum gedecoreerde ridders op donderdag 29 april 1965 te ontvangen in paleis Huis ten Bosch. Concilie iekeeimgee van Fred. Franck in Tilburg De tekeningen, die de in New York woonachtige Limburgse tandarts, schiyter en schilder Frederick Franck van de drie zittingen van het Vati caanse concilie maakte, worden van zaterdag 6 t/m 21 maart tentoon gesteld in de foyer van de Stads schouwburg in Tilburg. De tentoon stelling wordt op zaterdagmiddag 6 maart geopend door de bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr. W. M. Bek kers. Frederick Franck ontving van Paus Johannes XXIII voor zijn tekenin gen van de eerste zitting de medaille van diens pontificaat. Schilderijen en tekeningen van zijn hand maken deel uit van de collecties van meer dan 20 musea in Europa en de V.S. Franck was gerui me tijd medewerker van dr. Albert Schweitzer in Lambarene en schreef verschillende boeken die Afrika tot onderwerp hebben. Zijn laatse boek, „My eye in love" over het teke nen als een geestelijke discipline kreeg in 1963 de „Art in Amerlcó. Award". Hetzelfde jaar kende de universiteit van Pittsburgh hem het doctoraat honoris causa in schone VERDEDIGER EIST VRIJSPRAAK (Van onze correspondent in Wenen) Algemeen was men gisteren in de zaal van het Weense Landes- gericht, waar het proces tegen Rajakowitsch vandaag zijn einde zal vinden, van mening, dat de openbare aanklager, dr. Kovacs, een goed requisitoir had gehouden. Hij wees de acht leden van de jury erop, dat de gehele wereld deze zaak volgt, in het bijzonder echter Nederland, dat zich altijd solidair heeft verklaard met de vervolgde joden. ten. Menen de Juryleden van niet, dan wordt hen de vraag gesteld of Rajakowitsch ln afgeleide zin me deplichtig Is aan moord. Hierop staat slechts een gevangenisstraf van een paar jaar. Niet terug Dr. Kovacs schilderde de gruwe len die aan de joden zijn bedre ven. „Nooit", zo zei hij, „zijn er in zo korte tijd zoveel onschuldige men sen om het leven gebracht". Hy vond daarom, dat een man als Rajako witsch, die hierby een belangryke rol heeft gespeeld, niet in de maat- schappy mag terugkeren. De aanklager somde nog eens de argumenten op: Rajakowitsch heeft het beruchte telegram van 12 au gustus 1942 opgesteld en daarmee het sein gegeven tot de deportatie en de ondergang van 82 Nederlandse jo den. Hy had geen aparte juridische taak, maar werkte in het „Sonderre- ferat für Juden", waar hy een voor aanstaande positie innam. Daarom stond hem elke week een coupé van een slaapwagen ter beschikking op zijn reizen van en naar Berlijn. 'HU werkte zo goed, dat Eichmann hem prees als een man „met een onbe rispelijke na/tionaal-socialistisohe houding en een bewust en vastbe raden optreden". Straffen De jury zou vandaag moeten ant woorden op de vraag, of Rajako witsch rechtstreeks moord heeft uit gelokt. Wordt hierop bevestigend ge antwoord, dan staat hem wellicht levenslange gevangenisstraf te wachten. Luidt de beslissing van de gezworenen ontkennend, dan moeten zy zich erover uitspreken of de ver dachte met zijn telexboodschap het leven van 83 mensen ernstig in ge- heeft gebracht, waardoor 82 hunner het leven verloren. Zo ja, dan kan de op te leggen gevangenisstraf zowel veel als weinig Jaren omvat- Merkwaardig indaag zouden de juryleden moeten beslissen of en in hoeverre de verdachte schuldig is. De uitslag is onzeker. Wanneer Rajakowitsch wordt vrijgesproken, staat wel vast dat de aanklager onmiddeUyk hoger beroep zal aantekenen. Wanneer de zaak daarna opnieuw in behandeling komt, wordt niet opnieuw een leken- jury, maar gekwalificeerde rechters om een oordeel gevraagd. Het was merkwaardig, dat de aan klager aan het einde van zijn soms tij ds gepassioneerde requisitoir twee punten opnoemde, die als verzach tende omstandigheid kunnen dienen: 1) het feit dat Rajakowitsch in 1943 vrijwillig naar het front is gegaan, en 2) dat hij zich in 1962 uit eigen beweging ter beschikking heeft ge steld van de Oostenrykse politie. Dr. Kovacs heeft deze weg geko zen, omdat hy wist dat de jury nooit het levenslang zou uitspreken, tegen welke straf in Oostenryk een ster ke antipathie bestaat. Liever zou men het dan nog op vryspraak la ten aankomen. De aanklager gaf dus de juryleden gelegenheid een milder vonnis te vellen, dat echter in elk geval een straf Inhield en geen vrij spraak. Niet bewezen De verdediger, dr. Böck, pleitte voor vryspraak op alle punten. Vol gens hem is niet bewezen, dat Raja kowitsch de bewuste telexboodschap heeft opgesteld. Wanneer dit wèl het geval was geweest, kon hy daarmee toch onmogeiyk het sein hebben ge geven tot de algemene vervolging van joden, omdat reeds voor die 12de I De c.a.o.'s zullen een looptyd van augustus een bevel was uitgevaar- I één Jaar hebben. Zo sijoedig mogeiyk digd inzake de deportatie van joden zal het onderhandelingsresultaat ter in het buitenland. Dr. Böck ging goedkeuring aan de bevoegde instan- zover de objectiviteit van de Neder- ties van de contracterende partyen landse getuige de heer Sijes als des- I en aan de Stichting van de Arbeid kundige in twyfel te trekken. J worden voorgelegd. Lonen 5 pet omhoog Overeenstemming grafische c.a.o.'s Volgens mededeling van het Cen traal Bureau voor de Grafische Be dreven is in de onderhandelingsde legaties over de drie grafische c.a.o.'s (voor de technische werknemers, de chefs en het administratief perso- beeli volledig overeenstemming be reikt. De werkeiyke lonen en salarissen, met inbegrip van de huurcompensa- ties, worden per 1 februari 1965 met vyf procent verhoogd, waar tegen over de twee procent van de algeme ne loonmaatregel van het begin van dit jaar komt te vervallen. In de op gestelde nieuwe loontabellen zyn de huurcompensaties verwerkt. De in deling in gemeenteklassen is afge schaft en de geiyke beloning voor vrouwen is volledig gerealiseerd. Studiecommissies zullen worden in gesteld over het punt bezitsvorming (onder meer door vermogensaanwas- deling» en met betrekking tot de vraag of en op welke wijze er scha deloosstelling kan worden gegeven aan werknemers, die ontslagen wor den ten gevolge van liquidatie en fu- kunsten, toe. Vele van de tekeningen op deze tentoonstelling vormen de kern van een nieuw boek over het concilie, dat dit jaar in Nederlandse vertaling zal verschenen. In aansluiting aan de opening van de tentoonstelling zal 's avonds in de grote zaal van de Stadsschouw burg in Tilburg een interkerkeiyke openbare gespreksavond plaatsvin den n.a.v. het Vaticaan concilie. Als inleiders zullen optreden mgr. W. M. Bekkers en prof. dr. J. C. Groot. Daarna wordt o.l.v. mgr. Bek kers een forum gehouden waaraan zullen deelnemen prof. dr. J. C. Groot, irej. J. Roelofsen, ds. J, Spoelstra (geref. predikant in Boskoop, vroe ger in Tilburg), Michel van der Plas en Dick de Vree. Zij allen hebben de zittingen van het Vaticaans concilie bügewoond. Restauratie oude orgels in Groningen Sinds enige tijd is men bezig met de restauratie van de oude orgels in de provincie Groningen, voornamelijk uit de school van Arp Schnitger, de Noorddultse orgelbouwer uit de 17de eeuw. Deze restauratie is een om- vangryke miljoenenproject, dat uit gaat van Monumentenzorg en waar bij wordt samengewerkt met de or gelcommissie van de Ned. Herv. Kerk. Nadat eerst de orgels in de kerken in Hornhuizen en Eenrum gerestau reerd waren begon men met het her stel van het unieke orgel in de N.-H, Kerk in Loppersum. Ook deze restau ratie is thans voltooid. De kerk van Loppersum, wordt met haar fraaie muurschilderingen door deskundigen een der mooiste ker ken van Europa genoemd. De restau ratie van het orgel van deze kerk (kosten f 68.000,-) geschiedde door de Utrechtse orgelbouwer Van Vulpen. Deze heeft de opdracht de orgels zoveel mogeiyk in hun oorspronke- ïyke staat terug te brengen. Op het ogenblik Is men bezig met hét herstel van het orgel in de kerk in Leens. Verder staat op de lyst het oudste nog bespeelbare orgel ln Ne derland in de kerk in Krewerd, waar van de klank in nog vrij oorspronke- ïyke staat bewaard is gebleven (1547) Er zyn nog oudere orgels in ons land, o.a. in Alkmaar, maar daaraan zyn in de loop der eeuwen wyzigingen aangebracht. Oók de orgels in de A- kerk en de Martinikerk in Groningen de orgels van de kerken ln Zeeryp, 't Zandt, Uithuizen, Uithuizermee- den, Appingedam en Midwolde ko men nog voor restauratie in aanmer king. Bedreiging voor Italiaanse regering Op het ogenblik wordt het leven van de Italiaanse regering bedreigd door het verbod om Hochhuth's to neelstuk „De plaatsbekleder" op te voeren. De socialisten eisen een her ziening van het uit 1929 stammende concordaat tussen Italië en het Va ticaan. Deze eis kwam op een ogenblik, dat de links-van-het-midden rege ring van premier Aldo Moro juist een aantal interne moeiiykheden met betrekking tot zyn kabinet te boven was gekomen. De directoraten van de vier coalitie socialisten, republikeinen en demo cratische socialisten hechtten gisteravond elk afzonderlijk hun fiat aan de regelingen, die verleden week door besprekingen op het hoog ste niveau van de vier partyleiders tot stand waren gekomen. Maar de socialisten van vice-pre mier Pietro Nenni zyn voornemens nu aan te dringen op het schrappen van delen uit het concordaat tus sen Italië en Vaticaan, hoewel zy zich wel hebben verenigd met de besluit van de vier directoraten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1965 | | pagina 4