Veertien man sprongen, lf werden opgepikt mm Transport kunstmest gestopt personenauto's Duesenberg herleeft Drie een kunstmanen met Russische raket Grote dierenkenner Portielje overleden Opgericht 1 maart 1860 Maandag 22 februari 1965 Derde blad no. 31498 Overlevenden van ondergang f.Sophoclesterug op Schiphol De geredde bemanningsleden Atlantische Oceaan verging, zijn an het Nederlandse vrachtschip vanochtend op Schiphol aange- Sophocles". dat vrijdag op de A-omen. In het restaurant wijde wereld'' had hei soms ont roerende weerzien tussen de zee- Dit weekeinde Gouden RAI trok 103.000 bezoekers. (Van onze correspondent» De autotentoonstelling: in het R.A.I. gebouw in Amsterdam heeft het afgelopen weekeinde ruim 103.000 be zoekers getrokken. Vermoedelijk als gevolg van de waarschuwing via ra- dia en televisie bleef het bezoek gis teren iets beneden de raming: er kwamen 52.700 mensen. De topzon- dag van de vorige R.A.I.-show gaf 59.800 bezoekers te zien. De Amsterdamse politie heeft geen onoplosbare problemen gekend. Hoe- wel er zondag alleen al 14.000 auto's j Openingstijden tot in de verre omtrek moesten wor den geparkeerd, heeft zij een chaos kunnen voorkomen. Daartoe waren niet minder dan honderd agenten ingeschakeld, die al bij de invals wegen de autostroom in goede ba nen begonnen te leiden. Advertentie 18 t/m 28 FEBRUARI A'damse espondent) „We stonden tenslotte met veer- op het achterschip, vast- :eklemd aan de buitenzijde van de ailing. Toen de reddingboten in de inurt kwamen heb ik bevolen, dat eder zich moest laten vallen op een elf te bepalen moment. Er stond flinke deining, waardoor het Hater soms 7 meter en dan weer 2 3 meter onder ons was. Alle vecr- ;n man zijn gesprongen. Toen ik __jater aan boord van de Ulyssus appèl lield, bleken er maar elf uit het i/ïkater te zijn opgepikt". "■"I Dit is het relaas van kapitein G. Kuipers, wiens schip „Sophocles" een vrachtboot van de KNSM de nacht van donderdag op vrij- is vergaan in de Atlantische ïaan op 450 mijl ten noordoosten de Azoren. De drie slachtoffers konden niet Ze zijn vermoedelijk af gedreven. Een urenlange speurtocht, jdie tenslotte wegens een toenemen- windkracht moest worden afge- Ibroken, heeft slecht geleid tot de |Tondst van het stoffelijk overschot de 59-jarige olieman Maarten jRuyt uit Katwijk. Zijn lichaam (Hordt door de „Ulysses" naar San in gebracht, vanwaar het naar i land wordt overgevlogen. Zonder bagage )e 42 overlevenden van de :heepsramp zijn vanmorgen met een •har ter vlieg tuig van de Azoren naar Nederland teruggekeerd. Zonder enige bagage. Kapitein Kuipers: „Ik beb zelfs mijn leesbril niet kunnen redden". Op de luchthaven stonden familieleden van de opvarenden reeds urenlang op het weerzien te wachten. Grote waardering had de beman ning van de „Sophocles" voor de ge zagvoerder van het MAC-vliegtuig, heer Franssen, die bereid bleek af te wijken van de vliegroute en enige cirkels beschreef boven de noodlot- ige plaats waar het schip is gezon ken. KNSM-directeur G. Vermeulen sprak hier enige woorden en in stilte in het vliegtuig afscheid van hun collega's, die in de grauwe watermassa de dood vonden. Relaas Samen met de hoofdwerktuigkun dige J. C. Kroon (51), uit het Gel dorp Rozendaal, heeft kapitein Kuipers ons het verslag van de laat- ;te uren van de Sophocles gedaan. ,We hadden 7000 ton kunstmest in Aruba geladen voor Noorwegen. Tij dens de hondewacht van donderdag nacht bleek er 'plotseling rook te komen uit de ontluchters van ruim 3. We hebben de luchtkokers afge dicht en blusmiddel in het ruim gela ten. De druk in het ruim nam echter steeds toe. Eerst schoten de afdich- tingskappen van de luchtkokers af en even later volgde een explosie, waarbij vier ijzeren deksels van het ruim, die elk een paar ton wegen, in de lucht vlogen. Wij hebben geen vuur gezien. Er was alleen maar rook, dichte, gelige rook, die het verblijf midscheeps ondraaglijk maakte. In overleg met ons kantoor in Amsterdam hebben we water in ruim 3 gespoten. Hiermee moesten we ophouden, toen het schip slagzij maakte". Inmiddels was er in ruim 2 rook ontwikkeling ontstaan. De kapitein, d:e reeds naburige schepen had ge alarmeerd en tot zijn vreugde had bemerkt, dat het zusterschip „Ulys sus" zich op enkele mijlen afstand bevond, gaf de derde stuurman de opdracht het grootste deel van de bemanning met een van de beide reddingsploegen naar de „Ulyssus" te brengen. Toen hij een uur later met de rest van de opvarenden in de andere boot wilde stappen, bleek deze een lijn in de schroef te hebben gekregen en af te drijven. De verstikkende rook noodzaakte hem toen te bevelen, dat men van het achterschip in het wa ter moest springen. Allen droegen een zwemvest. Gestopt Naar wij van de president-direc teur van de KNSM, jonkheer H. van Lennep, die op de luchthaven de schipbreukelingen ontving, verna men, heeft de KNSM het transport van kunstmest van Aruba gestopt, in afwachting van een scheikundig on derzoek naar de chemische samen stelling. Hiermee is een Amsterdams laboratorium belast. De „Sophocles", die enkele jaren geleden in de vaart is gekomen, heeft 10.8 miljoen gulden gekost. De verzekering dekt circa 80 procent van deze waarde. Nieuwbouw zou op dit ogenblik echter neerkomen op een investering van circa 15 miljoen gul den. Het ligt in de bedoeling van de KNSM. die in oktober jongstleden reeds het vrachtschip „Doris" bij Napels verspeelde en thans nog over S3 schepen beschikt, om de vloot weer op het oude peil terug te bren gen. Het is de politie overigens opge vallen, dat vele bezoekers zich heb ben gehouden aan de opwekking om vooral vroeg te komen. Zo stonden de parkeerterreinen in de directe om geving van het R.A.I.-gebouw, waarop plaats is voor 2000 auto's, al vol toen zondagochtend om tien uur de ten toonstelling nog geopend moest wor den. Ook de afvoer van de duizenden wagens heeft weinig moeilijkheden opgeleverd. Alleen op het punt, waar de rijksweg vanaf Amsterdam zich splitst in de richtingen Den Haag en Rotterdam ontstond gisteren op J)e I de door werkzaamheden tijdelijke een- baansweg naar de Maasstad een ket tingbotsing tussen tientallen auto's, waarby echter niemand werd ge- lieden en hun familieleden plaats 'wond. Amerikaanse Rolls Royce Filmavond De Ratel De Leidse Werkgemeenschap „De Ratel" heeft zaterdag in de grote zaal van het Volkshuis een culturele filmavond gehouden. Het programma, dat vijf kleuren films omvatte, werd geopend met de Zwitserse film „Bergfrühling", waar in de toeschouwers een prachtig beeld kregen van de majestueuze bergwereld met al haar planten- en bloemenpracht. I Een door Freddy Lievense en Kees j Zuren vervaardigde film gaf een in druk van het gigantische werk. dat moest worden verricht voor de aan leg er. constructie van de „St-Law- rence Seaway". Cat de Nederlandse waterbouw kundigen eveneens tot het schrier onmogelijke in staat zijn. toonde hierna de film „De Poort van Euro pa" met beelden van onder meer de havencomplexen, die worden aange legd in het kader van de Botlek- en Europoort-projecten aan. Het- hoogtepunt van het program ma vormde ongetwijfeld de kleuren film ..Australia's Coral Wonderland". De schoonheid van de koralen kwam schitterend tot uitdrukking. Tot be sluit volgde de projectie van „Wij Surinamers". Aan dit programma verleenden filmoperateur Kees van Ark weer zijn (gewaardeerde» mede werking. In deze tyd van automobielconcen tratie komt uit Amerika het be richt, dat het eens wereldvermaar de merk Duesenberg, een soort Amerikaanse Rolls Royce, gaat her leven. Dit jaar hoopt men er nog 200 stuks te maken. Daarna zal de jaarproduktie tot 2000 worden op gevoerd. De introductie van de nieuwe Duesenberg is bepaald op 15 augustus. In Parijs zal de wa gen zün Europees tentoonstellings debuut maken. In Amerika zal de ze Amerikaanse Rolls Royce het kapitale bedrag van 18000 dollar (ca. f 65.000) gaan kosten. De Duesenberg was van 1921 tot 1936 een wereldberoemd Ameri kaans merk, waarvan er in totaal nog geen 1000 stuks gemaakt zjjn. Ongeveer de helft van dit aantal is nog steeds in gebruik en hun tweedehands waarde is dikwijls hoger dan de originele, hoewel de prijzen voor die periode ook niet kinderachtig waren (van 7500 tot 20.000 dollar). Deze autofabriek werd door de gebroeders August en Fred S. Duesenberg gesticht in In dianapolis en een zoon van Au gust, Fred Duesenberg, heeft nu het plan opgevat, de voetsporen van zijn vader te drukken. De tekeningen voor een fabrieksge bouw wederom gen gereed. Financiële problemen schijnen er ook al niet te zijn, want drie geldschieters uit Texas hebben een bedrag van 50 miljoen dollar ter beschikking gesteld. Ad vertenties voor de rekrutering van dealers stonden reeds in de Ame rikaanse autobladen. De auto's heb ben het echter nog niet verder dan de tekentafel gebracht. Het ontwerp is van Virgil Exner, vroeger vice-president van Chrys lers ontwerpafdeling, die een zeer elegant koetswerk ontwierp (zonder in revolutionaire ideeën te verval len) en weinig gebruik van chroom versiering maakte. Het stalen koetswerk zal in Italië worden ge bouwd, door een nog aan te wijzen carrossier, waarbjj Bertone de bes te kansen schijnt te maken. Van uit- Italië zullen de body's worden verscheept naar Indianapolis, waar de wagens zullen worden geas sembleerd. De motor zal van een van de Grote Drie worden ge kocht, waarbij de Lincoln-motor favoriet is. De motor krijgt een vermogen van 400 tot 500 pk. >e wagen zal niet op de Detroit- produkten lijken, zo beweerde Due senberg, maar hjj zal er toch ook alweer niet in al te grote mate van afwijken. In hoofdzaak zal op de allerbeste kwaliteit van elk onder deel worden gelet en men garan deert geen veranderingen in het model gedurende de eeTste vijf jaar. Als embleem voert de maat schappij een Duitse adelaar. In Kosmosserie De Sowjet-Unie heeft giste- n met één raket drie kunstma- n in banen rond de aarde ge- I bracht. z° meldt Tass. Het zijn de Kosmos 54, 55 en 56 van de serie waarmee men in 1962 be gonnen is. Als doel van de lancering wordt opgegeven het wetenschappelijke on derzoek van de ruimte, maar in het westen wordt er rekening mee ge houden dat de Kosmos-satellieten gebruikt worden voor het verkrijgen van militaire inlichtingen op soortge lijke wijze als een Amerikaans stelsel van spionage-satellieten. Volgens Tass cirkelden de drie kunstmanen in banen die dicht bij elkaar liggen. Het hoogste punt van de baan-ligt 1.856 km van de aarde en het laagste punt op 279 km. Alle instrumenten zouden normaal wer ken. 1 NEDERLAND 1 NTS 1 7.30 uur Comedy Caper, film H 7.45 uur Openbaar Kunstbezit 8.00 uur NTS-journaal 1 8.20 uur Zendtjjd politieke partijen 1 8.30 uur Bosko de schipbreukeling, tekenfilm H 8.35 uur Musical Carrousel H 9.00 uur Kirmes, speelfilm M 10.35 uur NTS-journaal g 10.40 uur Sluiting NEDERLAND 2 VARA H 8.00 uur Nieuws in het kort NTS 1 8.01 uur Ann Griffith: Meneer Beevee, film g 8.25 uur Brand in de Amsterdamse Schouwburg I 8.55 uur East Side, West Side, film 9.45 uur Achter het nieuws, actualiteiten M 10.10 uur Sluiting. In de griep-greep bent U lusteloos maar beslist niet machteloos! Neem direct Rheumin. RheumTn - tabletten helpen snel, zeker en bovendien veilig! Ook door de gevoelige maag uitstekend Ie verdragen. 20 tabletten 68 ct. Een Brocades - product, dus: vertrouw er op! Filmcontract voor Pierre Salinger De voormalige Amerikaanse sena tor en destijds perschef van presi dent Kennedy, Pierre Salinger, heeft een filmcontract in Hollywood gete kend. Hij zal de rol spelen van een Amerikaanse consul in Parijs in de 20Th Century-Fox-film: „Niet sto- i In november vorig jaar dolf Salin ger bij de verkiezingen het onderspit tegen de Amerikaanse zanger en danser George Murphy en slaagde er daardoor niet in de senaatszetel voor Californië te i UIT HET RADIOPROGRAMMA 1 HILVERSUM 1 AVRO 1 HILVERSUM 2 NCRV Metropole-orkest Belofte na middernacht, hoorspel Operamuziek. „Zo is 't" Zaterdagavond behoorde „Zo is 't" niet tot de beste exem plaren, zomin wat de presen tatie. als wa-t de inhoud aan gaat Er waren enkele manke mentjes die op een zekere non chalance leken te wijzen. En wat de inhoud betreft: februari was een wat dooie maand, waarin weinig grote dingen zijn gebeurd, waaraan een satirisch program ma zich kon opwerken. Men kon dit merken aan het openings liedje (altijd een korte inhouds opgave van de afgelopen maand dat aan de matige kant bleef. Des te opmerkelijker is het daar om dat er toch nog een paar uitstekende nummers aan de pan bleven hangen. Hoogtepunt was de Maigret-parodie van Jan Blokker, pittig was ook de aan val op Ridder van Rappard (pit tig vooral door de citaten van de Ridder zelf», Dimitri Frenkel Frank en Peter Lohr verbeeld den twee mooie oorlogsmisdadi gers. en de combinatie van auto wrakken en RAI-leuzen was ook een vondst van jewelste. Okke Jager werd aan zijn eigen citaten opgehangen, en ook het Parool kreeg een koekje van eigen deeg te slikken. Een aar dig stuntje was het. Joop van Tijn een parodie op de quiz „Tel uit je winst" te laten leiden met minister Bot als onderwerp van gesprek. Het mooiste grapje was het portret van Hitler, met als antwoord op de vraag: „Wie is dat?": Kuifje. Zwakke num mers waren het telefoongesprek en het broodnummer, ook Breed band was niet al te sterk. Rob de Nijsshow De Rob de Nijs-show, die met de shows van Rudie Carrell en Johnny en Rijk tot de „grote drie" van dit seizoen behoort, was ook dit keer weer vlot, fris, smaakvol, muzikaal, en amusant zonder opdringerig te worden. De show zit vol solo's, zowel Rob de Ntfs als Trea Dobbs, Marijke Merckens. en Ria Valk zijn heel wel in staat, iets alleen te doen, maar altijd bemoeit zich een an der met zo'n solo, leidt in, leidt uit. doet mee, of loopt langs, zodat er van waar „teamwork" sprake is. Omdat verder de muziek van Frans de Kok voortreffelijk is, en de teksten steeds rassen door ongezochte origlna- liteit. behoort de „Rob de Nijs- f show" tot de aanwinsten van dit Ikor I De Ikor had zijn forum van JË het tweede net naar het eerste net overgeheveld, om de buiten- gewesten ook eens te laten mee- genieten van dit informeel ope- rerende ploegje. waarin Han Lammers, redacteur van „De Groene", als forum-leider een zo goede luisteraar blijkt dat hij steeds in staat is de theologische ritweidingen van de Forum-le- den vast te pinnen op hun es- senties. De manier waarop de camera's om de Forum-leider heen cirkelen maakt, dat het ge- heel iets ongedwongens krijgt. Twee eigen I toneelprodukties Zondagavond twee eigen to- neel-produkties. Op Nederland 1 een solo van Luc van Gent, die we de laatste jaren zelden meer zien acteren, alleen nog maar regisseren. „Solo in Soho" was m een heel bruikbaar televisie-pro- E dukt, bestemd om de vele gaat- M jes op te vullen. Luc van Gent g bleek de kunst van het acteren nog niet verleerd te zijn. Op Ne- derland 2 zagen we van de NTS g een anderhalf uur durend spel welks titel „Liggend naakt" ken- M nelijk bedoeld was om de men- E sen naar Nederland 2 te lokken ff want niet Shireen Strooker, jj maar een pseudo-schilderij van E Renoir dat we niet te zien kre- gen, werd door deze titel gedekt, g Het was een aardig toneelstuk, met zo weinig pretenties dat - deze allemaal waargemaakt kon- g den worden, mede dankzij een J benijdenswaardige rolbezetting, Regisseur Walter van der Kamp weet trouwens altijd voor een voortreffelijke „cast" te zorgen, g In het kort a Tenslotte nog wat nieuws in M het kort. Edo de Waart, die vo- g rige week in „Kijk op kunst" g werd geïnterviewd, verving An- ton Kersjes als dirigent voor het Kunstmaand-orkest. De .Mickey |j Rooney-show", die de VARA za- terdag Introduceerde, zal op den g duur misschien meevallen, al E ziet het er niet naar uit dat we g er een uitschieter mee in huis g hebben gehaald 10.00 Arbeidsvitaminen, kleuters. 11.00 Nws. 11.02 Voor de zie- DINSDAG 23 f EBRUARI 1965 Hilversum I. 402 iu. AVRO: 7,00 Nws. 7.10 Oohitendgyn 7 20 Lichte or mm 7 VPRO- 7 50 nn<r- &e". m.w vuwm c opening. AVRO: 8.00 Nws. 8.10 Lichte ?9V'h^1 r gMiuZ 8.50 Ochtendgynm. 9.00 - h groenteman. 9.05 Klas. romant. m (Van onze A'damse correspondent» Een van Nederlands grootste die- renkenners, de internationale faam genietende dr. A. F. J. Portielje, is zaterdag na een langdurige ziekte in het Gooise Zonnestraal-ziekenhuis overleden. Hij zou over enkele weken 79 jaar zijn geworden. Dr. Portielje was een begrip in ons land. Voor de Amsterdammers was hij „de man van Artis en de rest van Nederland kende hem van zijn radiopraatjes, lezingen, publikaties, boeken en Verkade-albums. Een archieffoto van het drij vende eiland voor zee-onderzoek van Jacques Cousteau. dat in de Middellandse Zee door de be manning moest worden verlaten doordat brand aan boord uit brak. Het grootste deel van het eiland steekt vijftig meter onder het wateroppervlak. Een rondleiding door Artis onder leiding van dr. Portielje was een belevenis. Ontroerend was de wij ze. waarop hij met blinde kinderen de dierenverblijven bezocht en hen bijvoorbeeld liet voelen aan de slurf van een olifant of aan de horens van een antiloop. In vakkringen gold Portielje als een groot deskundige op het gebied van de dierpsychologie en het inrichten van dierentuinen. Wat dit laatste betreft heeft hij vele malen in binnen- en buitenland adviezen uitgebracht. In 1946 verleende de universiteit van Amsterdam hem het doctoraat honoris causa. In 1952 ging dr. Portielje met pensioen na 46 jaren achtereen in Artis te hebben gewerkt en er tientallen jaren te hebben ge woond. De belangstelling bij het af scheid was zo groot, dat de receptie moest worden verplaatst naar het tropeninstituut, omdat de Konings zaal van Artis de bezoekers niet kon bergen. 13.25 Beursber. 13.30 Metropole-ork.: amusementsmuz. 14.00 Voor de vrouw. 14.40 Schoolradio. lo.OO Sopraan en piano: klas. liederen. 15.30 Actuele re portages. 16.00 Nws. 16.02 Lichte muz. voor de Jeugcl. 16.30 Voor de Jeugd. 17.30 New York calling. 17.35 Lichte KRO: 7.00 Het levende Woord: 8.ÓO-8.05 O verwei Voor de huisvr. 9.40 Schoolradio. 10.00 Lichte gr .muz. 11.50 Volaan.. vooruit, praatje. 12.00 Angelus. 12.03 Volkslie- tulnta. 12.30 Nws. 12.40 Act. of 14.10 Muslësta: baken, isprogr. 11.). 16.00 Voor de zieken. 1620 Ge bedsdienst. 17 00 Voor de Jeugd. 17.50 Overheidsvoorlichting: Ervaringen van hulsarts op Curasao. Spr.: Wllko Gehoorgestoorden. 19.30 Engelse les. 20.00 Journaal. 2020 De Bezetting: documentaire over Nederland ln de tweede wereldoorlog - XX: De honger winter. AVRO: 21.35 De Verdedigers, TV-film. 2225 Johnny cn Rijk - 'n Paar apart, amus.progr 22.55 Sport - panorama. NTS: 23.05-23.10 Journaal. Nederland II: NTS: 20.00 Nieuws ln het kort. 20.01 Het achtste wereldwon der. TV-natuurfllm. KRO: 20 25 De Bill listen-c< Onze man ln Keulen RKK 22.li Paulus achterna, godsd, progr.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1965 | | pagina 5