Doperwtjes Appelmoes 2——89 0 20 cent Koffie korting CO-OP LAAT U DELEN IN DE WELVAART Gemeente - ontvanger Voorhout burgemeester odefcte Kroon op loophaan als ambtenaar Alcohol oorzaak van ongelukken op de weg PANTSJEN LAMA WEGGEZUIVERD? et KNEGTEL's SUCCESDRANKEN Zefier van der Meer iernhftiit TANJA nk MMERSLOOT WOONBOOT vv'Or EEN MNL. KRACHT LEIDSCH DAGBLAD DINSDAG 22 DECEMBER 1964 Van Eemnes in het Gooi (Van één onzer redacteuren) ,,Ik vind het geweldig", zegt de heer A. C. H. N. M. de Bek- ker, gemeente-ontvanger van Voorhout en met ingang van 1 januari burgemeester van de gemeente Eemnes. „Het is de verwezenlijking van mijn ideaal. Ik had er eigenlijk-al een beetje rekening mee gehouden, dat ik het nooit meer zou worden. Het was nu of nooit. Het is de kroon op mijn loopbaan als ambtenaar en ook voor mijn vrouw betekent het zeer veel". De heer De Bekker is sinds 1947 ge meente-ontvanger in Voorhout. Hy woonde toen al vele jaren in die ge meente, want hij is er als tweede ambtenaar in 1930 gekomen. „Ik heb de gehele ontwikkeling van Voorhout meegemaakt", zegt hy.'Ik heb Voor hout zien groeien van een gemeente met tweeduizend tot een plaats met zesduizend inwoners. In het begin n we maar met z'n tweeën, nu litten er zo'n twintig man". Vanmorgen hadden wij een gesprek met de inwoner van Voorhout, die twee weken eerste burger van Eemnes is. Tijdens het gesprek kwa men er voortdurend telefoontjes bin nen van vrienden en relaties, die hem feliciteerden met zijn benoeming. In de loop van de morgen arriveerden de loco-burgemeester en gemeente secretaris van Eemnes, om een af spraak te maken voor kennismaking met de gemeente. Gesprek De heer De Bekker volgt in Eemnes burgemeester J. Ch. I. van Niekerk op, die in het begin van dit jaar werd benoemd tot burgemeester van Hille- gom. Gisteravond heeft de heer De Bekker burgemeester Van Niekerk reeds gesproken en ongetwijfeld zul len daarbij diverse gemeentelijke pro blemen onderwerp van gesprek zyn geweest. „Ik moet eerlijk bekennen, dat ik nooit in Emnes ben geweest", zegt de heer De Bekker (bruin pak, tintelen de blauwe ogen en een wilskrachtig, vaak lachend gezicht). „Maar ik heb er wel veel over gehoord. Het dorp ligt dicht by Amsterdam en Hilver sum. Dat is wel belangrijk als mijn kinderen willen studeren. Bovendien schynt er een schitterende ambtswo ning te zyn, volgens de commissaris der Koningin in Utrecht de mooiste van de hele provincie." Morgen wordt de heer De Bekker beëdigd. Dirigent De heer De Bekker is directeur- econoom van de R.-K. Stichting BU- zonder Gezins- en Jeugdwerk in Lei den. Ook is hy voorzitter van het priestercomité in Voorhout. Hy was mede-oprichter van de woningbouw vereniging Voorhout en van de sport stichting. Jarenlang is hij dirigent directeur geweest van het gemeente- lyk zangkoor St.-Cecilia. In die func tie organiseerde hy vijf jaar geleden voor het eerst in Voorhout een inter kerkelijke kerstzangbyeenkomst. Hy is, zelf rooms-katholiek, zeer geïnte resseerd in de oecumene. Voor de Leidse kantonrechter Huwelijken „Ik heb niet veel tyd voor liefheb beryen", zegt de heer De Bekker, zyn pyp stoppend. „Het klinkt misschien wat wonderiyk, maar ik heb altyd graag huwelyken voltrokken. Daar naast ben ik een hartstochteiyk kam peerder. Ik heb een grote caravan, met acht slaapplaatsen, waarmee ik al heel wat buitenlandse reizen heb gemaakt". Met de benoeming van de heer De Bekker tot burgemeester wordt een familietraditie voortgezet. Zyn groot vader was burgemeester van Engelen- Boekhoven (N.-Br.), zyn broer is het van de gemeente Gemert. Eemnes heeft ongeveer 3000 inwo ners. De raad is er als volgt samen gesteld 3 KVP, 2 Pr. Chr. en 2 PvdA. Aloysius Catharina Hubertus Nico- laas Maria de Bekker werd op 27 sep tember 1912 in Vught geboren. Hy had vier broers en zusters. In Gor- kum bezocht hy de lagere school en De heer A .C. H. N. M. de Bekker, die op 1 januari burge meester van Eemnes is. (Foto L.D./Holvast) de hbs. Hij was aanvankelyk van plan in Tilburg aan de Economische Hogeschool te gaan studeren, maar de crisisjaren gooiden roet in het eten. In Vuren (Gld.) was hy volon tair ter gemeentesecretarie. Een half jaar later, in 1930, werd hy tweede ambtenaar in- Voorhout. Drie jaar later werd hy eerste amb tenaar. Hy werd administrateur van het woningbedrijf en kreeg in 1947 zyn benoeming tot gemeente-ontvan ger. Tot 1957 was hy hoofd van dienst van het waterleidingbedrijf, dat in dat jaar werd geliquideerd. Hy heeft diverse verbouwingen van het gemeentehuis meegemaakt en is zeer te spreken over de toestand, waarin het zich thans bevindt. In september 1947 werd het bur- gerlijk huwelijk van de heer De Bek ker met mej. C. G. M. Vis, een ver pleegster, voltrokken en op 21 januari 1948 volgde de kerkelijke inzegening. Mevr. De Bekker heeft later les gege ven aan verpleegsters. Het echtpaar heeft vijf kinderen, twee jongens en drie meisjes, in de leeftyd van 8 tot 16 jaar. De offcier van Justitie, mr. N. J. Out, had gisteren in zyn requisitoir weinig goede woorden over voor de wyze, waarop een 25-jarige losarbei- der uit Valkenburg zyn auto op het Noordeinde in Roelofarendsveen had bestuurd. De losarbeider was tijdens het inhalen van een rij auto's zover naar links uitgeweken, dat er een botsing met een tegenligger ontstond. De jongeman voerde tot zyn verde diging aan, dat hy door een hoge brug ter plaatse de tegenligger niet De Pantsjen Lama, de marionet heerser over Tibet sinds de anti communistische opstand van 1959, is weggezuiverd en indirect beschuldigd van een komplot om het communis- tisch-Chinese bestuur omver te wer pen, aldus berichten uit Hongkong. De Pantsjen Lama en zyn rechter hand, Tsjantoeng Tsjitsjin-mei, zou den eind vorige maand zyn ontheven van de belangrijke posten van plaats vervangend voorzitter en vice-voor zitter van de commissie van voorbe reiding van het „autonome gewest Tibet". De opperbevelhebber van het com munistische leger in Tibet, Tsjang Koeo-hoea, heeft Lhasa gezegd, dat deze „intriganen" zich schuldig had den gemaakt aan „de afschuwelijke misdaad" zich te verzetten tegen de party en de eenheid van China en Tibet. Uit de rede van Tsjang kon worden j afgeleid, dat onder het bestuur van j de Pantsjen een anti-communistische stemming is gegroeid. had zien aankomen en hier dus van roekeloosheid geen sprake was. De kantonrechter, mr. W. de Koning, vond het opmerkelyk. dat alle in de file rijdende automobilisten ondanks de brug de betreffende tegenligger wel hadden zien naderen en gezien het vry smalle wegdek juist daarom in de file waren gebleven. „Was uw biykbaar sterk verminderd waarne mingsvermogen niet eerder te wyten aan de glazen bier, die u vooraf had gedronken?", informeerde hy be langstellend. Verdachte ontkende dit ten stellig ste. „Waarom weigerde u dan een bloedproef?", wilde de rechter nog weten. Het waarom bleef echter in duister gehuld want verdachte haal de slechts de schouders op. Daar de officier het voorafgaande gebruik van alcohol als een strafbe- zwarende omstandigheid zag eiste hy naast een geldboete van f 100 subs. 20 dagen tevens de voorwaardelyke intrekking van verdachtes rijbe voegdheid voor de tyd van 6 maan den, proeftyd 1 jaar. De kantonrechter bracht de geld boete weliswaar tot f75 terug, doch vonniste verdachte voorts met een onvoorwaardely'ke intrekking van zyn rijbevoegdheid voor de tyd van 6 maanden. Over het feit, dat een 21-jarige expeditie-knecht uit Katwyk bij een inhaalmanoeuvre met zyn bromfiets een wielrijder op het rijwielpad langs de Voorstraat ten val had gebracht, in de magistraten al evenmin best te spreken. Temeer nog omdat de knecht alvorens op zyn bromfiets stappen alcohol had gebruikt en het dus met de verkeersveilig heid niet zo nauw had genomen. De wielryder presenteerde een schade rekening van f121. Overigens niet aan verdachte, want die liet verstek gaan. Daar de kantonrechter de ge- eiste boete t.w. f50 subs. 10 dagen te mild vond. vonniste hy verdach te by verstek met f75 boete subs 15 dagen. Voorts wees hy de wielry der het schadebedrag zonder meer toe. Door het gebruik van alcohol ver keerde een 33-jarige automobilist uit Leiden op 2 oktober al min of meer in „feeststemming". In die stem ming reed hy op de Zoeterwoudse- singel tegen een geparkeerde auto en vervolgde daarna rustig zyn weg huiswaarts. De poging om zich aan de gevolgen van één en ander te ont trekken mislukte omdat een andere automobilist een achtervolging inzet te en de dader by zyn huis kon aanhouden. Verdachte verklaarde, dat hy niets van een aanrijding had bemerkt en zich dus niet opzetteiyic aan een schadevergoeding en ver volging had willen onttrekken. Van het ryden „onder invloed" was, aldus zijn bewering, geen sprake. Hy was inderdaad niet verzekerd. Het vonnis werd f50 boete als mede de on voorwaardelyke intrek king van de rijbevoegdheid voor de tyd van 6 maanden. Te oud? „Bent u niet wat te oud geworden om nog auto te ryden?" vroeg de kantonrechter gisteren aan een 79- jarige automobilist uit Oegstgeest, die terecht stond omdat hü op het kruis punt De KempenaerstraatGe versstraat geen voorrang had ver leend aan een van rechts komende auto. „Ik ryd al ruim 50 jaar en kan het best nog een paar jaar vol houden", was de nogal hardhorende oude heer van mening. Hy was voorts nog van mening, dat hy geen overtreding had begaan omdat de ander veel te hard reed. Ook be klaagde hy zich erover dat de poli tie zijn rybewys in beslag had geno men en hy dus niet rijden kon. „Dat heeft de politie in verband met uw leeftijd met opzet gedaan. U zult namelijk straks een nieuwe ryvaar- digheidsproef moeten afleggen", lichtte de kantonrechter hem nader in. De verdachte was zowel over deze gang van zaken als over de f 50 boe te, die hem werd opgelegd, niet best te spreken. Prettige Kerstdagen OCAAT, per hele (les 2,95 &NIA (Italiaanse vermout) per liter 2,95 ZOETE SPAANSE WIJN, per liter 2,75 |TE MISTELLA (rood of wit) per liter 2,25 kAKDRANK (diverse smaken) per liter 2, 75 LOFROOD, per liter2.75 L0FLIKEUR, per fles2,75 Het wordt vast een geslaagd feest, als U eerst by KNEGTEL bent geweest. Én Haarlemmerstraat 213 - Tel. 20603 T UW KERSTSEBRAAD BIJ tOENESTEEG 41 TELEFOON 30221 DSTUKKENf. 2,— per pond 1KIPf. 2,— per pond IPf. 1,50 per pond d OELET...f. 1,75 per pond SI. 2,pér pond JNf. 3,per pond zoekt SCHEEPSBESCHIETERS (buitendienst) MEUBELMAKERS MACHINALE HOUTBEWERKERS FINEERDERS (elektrische persen). ónze moderne fabriek wordt hout - een levend teriaal - verwerkt tot meubelen, scheepsbetimme- en winkelbetimmeringen. Het is aantrekkelyk lat goed betaald wordt. De sociale voorzieningen zyn prima. Gratis werkkleding en schoeisel. kunt zich dagelyks van negen uur tot halfzes den aan ons bedrijf en vragen naar onze perso- Ichef. Ook 's zaterdags kunt U inlichtingen ont- ten. Kernhout N.V., Saturnusstraat 1, Binckhorst Den Haag, Telefoon 070—8519 05 na 7 uur 's avonds: 070—861244 of 010—26 5164 (Rotterdam). een sierlijke verlovingsring, die li met plezier draagt U kunt deze ring vrijblijvend bij tns passen DONKERSTEEG 14, LEIDEN Triumph Bèha van perion kant, met "inform" cups, die de buste verstevigen. Elastisch tussenzetsel tussen de cups. Maten 3-6. Cup A. In wit Maten 3-7. Cup B In wit en zwart Maten 4-9. Cup C In wit en zwart t BREESTRAAT 137 ZEER FIJN GEZINSBLIK OP ELK PAK CO-OP KOFFIE, BLIK CIRKELKOFFIE OF POTJE CO-OP OPLOSKOFFIE Kijk wat CO-OP voor gezellige gastvrouwen heeft uitgezocht om feestelijke dagen tot een feest te maken. AKKEN OUDE COURANTEN f 0.75 PER 5 KG. lAALD AAN ONS BUKEAll WITTE SINGEL Gegadigden moeten bereid zyn alle voorkomende werk zaamheden te verrichten. Leeftyd tot 50 jaar. Aanmelden aan ons kantoor: HAARLEMMERWEG 49. ANANAS Formosa blik a 85frgram 1.29 ANANAS Hawaii hele schijven 404 gram 98 AARDBEIEN op sap 82® J9am 225 gram 59 PUDDING de Luxe 2 pakjes van 72 voor 65 VERMOUTH Italiaanse „Fiorelli" 3.45 VIN PERLÉ mousserende Wiin 1.95 KOFFIEMELK grote fles 1000 gram 1.45 LANDWIJN „Rondelle" 1.95 KOFFIEROOM halve literfles 1.39 ZOETE SPAANSE WIJN van 2.65 voor 1.98 BOEREN GOUDSE KAAS extra zló^ram 1-19 VRUCHTENWIJN frambOZen;anT30voor 2-50 LUNCHBLOK KAAS volvet ^2°^™ 1.79 DRUIVESAP import rood en wit 0.7 liter 1.45 HAM 150 gram 79 APPELSAP natuurzuiver 0.7 liter 59 FRU1TCOCKTAIL Californische blik a 248 gram 79 PERZIKEN Californische schijfjes blik 248 gram 79 ABRIKOZEN Spaans||ikè420gram ?g DRIE STUKS BIJ ELKAAR VOOR MAAR 2.25 SPERZIEBONEN gezinsbllk 69 TARWEBLOEM 1000 gram 59 MALS BRAADKUIKEN per 500 gram 1.89 KNAKWORST Amerikaantjes 8 stuks 99 SERVETTEN papier 100 stuks 1 00 in luxe doos HAZELNOTEN 225 gram 89 WALNOTEN 225 gram 89 KRAAKAMANDELEN 225 gram 89 GEMENGDE NOTEN 225 gram 89 De prijzen in dit Consumenten Bulletin zijn geldig t/m 31 december 1964.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 13