LEIDSCH DAGBLAD Bijlmermeer voor negen jaar bij Amsterdam Israel bombardeert Syrische stellingen Diemen kan dan hel werk overnemen Straaljager stort neer hij Leersum DAF-SHOW tHoogeHuys (9t)d êfftè Opgericht 1 maart 1860 ZATERDAG 14 NOVEMBER 1964 No. 31416 Directeur: E. A. E. vac Dlshoeck Hoofdredacteur: J. Brouwer DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f. 10.05 per kwartaal, f. 3.35 per maand, f. 0.78 per week Telefoon Directie en Administratie: 25041; Redactie; 21507 Witte Singel 1, Lelden - Giro no. 57055 Duidelijk compromis van Toxopeus (Van onze parlementaire redactie) Minister Toxopeus (Binnenlandse Zaken) wil de Bijlmermeer een deel van de Ouder Amstel voor een tijd van ruim negen ar bij Amsterdam voegen en daarna indelen bij de gemeente iemen. In die periode zal Amsterdam de Bijlmermeer zo ver hebben abouwd, dat de gemeente Diemen het werk kan overnemen en maken. De minister hoopt over vier maanden bij de Tweede Kamer tn wetsontwerp in te dienen, waarin zijn plannen zijn uitgewerkt. De nieuwe opzet van mr. Toxopeus vormt een duidelijk compromis isen zijn onlangs door de Tweede Kamer verworpen voorstel (vorming nieuwe gemeente Bijlmermeer bestaande uit Diemen, Ouder- ',n de Bijlmeermeer) en het in de Tweede Kamer aanvaarde mdement Scheps (Bijlmermeer bij Amsterdam). Ut de brief aan de Tweede Kamer irin de minister zyn plannen ïïondigt, blijkt dat hij blijft vast- ien aan zijn principe: geen ver ing van Amsterdam, maar vor- l van een sterke randgemeente, .'gemeente zal nu dus niet meer het niets worden opgebouwd, rover ruim negen jaar ontstaan u toevoeging van de dan geheel gedeeltelijk volgebouwde Bijlmer- plus een stuk Ouder-Amstel de gemeente Diemen. Als datum k overgang heeft mr. Toxopeus taen de eerste dinsdag van sep- jfcr 1974. Het deel van Ouder-Am- dat eerst naar Amsterdam en naar Diemen zal overgaan is industriegebied dat, aldus mr. ;opeus, met de Bijlmermeer een Benhangend geheel vormt en be- md is voor het onderbrengen van ustrieën, die Amsterdam moeten laten. Prijsvraag met premie voor alle deelnemers Elders in dit blad bieden wij onze lezers in de eer- ste plaats de jonge, maar evengoed de ouderen een Sinterklaasprijsvraag aan, waarvan de oplossing onge- l twijfeld een onderhoudende bezigheid zal zijn. Er zijn niet alleen prijzen voor en- kelen aan deze prijsvraag l verbonden: alle deelnemers krijgen namelijk een aan- trekkelijk Leids ganzenbord spel, gewijd aan het beleg en het ontzet van de Sleutel stad. Voor verdere bijzon derheden zie men de tekst i de prijsvraag. Advertentie PHILIPS T.V. geschikt voor 2de programma v.a. f 728.—. WGE MAKE 66 - TEL.. 26500 Prettige betaling. HEER BERICHT eranderlijk weer Iet K.N.M.I. in De Bilt verwacht dit weekeinde in ieder geval veel tolking. Daaruit zal plaatselijk wat regen vallen. De wind blijft liegend tussen west en zuidwest, aanvoer van zachte Oceaanlucht 1 daarom door en de temperatu- bhJven boven normaal. Opgemaakt t 110 uur) 15 NOVEMBER. !o» op: 8.00 uur; onder: 16.49 uur. op: 15.34 uur; onder: 20.02 uur. «water te Katwijk te 11.55 uur. pater te 7.26 en 19.44 uur. (16/11 «»ater te 0.23 en 12.57 uur, laag- "tet te 8.31 en 20.44 uur). Olad bestaat alt 16 pagina's en een bijvoegsel De minister wijst de oplossing in het amendement Scheps af, omdat het niet voorziet in de overgang van het industriegebied van Ouder-Am stel en omdat het geen duidelijke garanties heeft voor een latere over gang van de Bijlmermeer naar een randgemeente. Weliswaar is in de toelichting op het amendement de mogelijkheid voor een latere overgang naar een randgemeente niet uitgesloten, maar mr. Toxopeus wil voor deze overgang nu reeds duidelijke waarborgen. Ze kerheid op dit punt beschouwt hij als een voorwaarde voor de juiste stedebouwkundige ontwikkeling van het gebied. Mr. Toxopeus is ervan overtuigd, dat de gemeente Diemen na 1974 de bebouwing heel goed zal kunnen voortzetten, omdat deze gemeente dan binnen de huidige grenzen reeds 25.000 inwoners zal tellen en dus over een voldoende „zwaar" ambtelijk apparaat zal beschikken. Voortzetting van de bouw door Diemen achte hij veel beter dan voortzetting door een nieuwe gemeen te Bijlmermeer, zoals indertijd als tussenoplossing is voorgesteld. Open deur In het in te dienen wetsontwerp wil mr. Toxopeus de mogelijkheid openhouden voor een vroegere over gang van de Bijlmermeer en het stuk Ouder-Amstel naar Diemen. Zulks zou kunnen gebeuren als er Ethard heeft gisteren een ein de gemaakt aan geruchten, dat Gerhard Schroder mogelijk zou aftreden als minister van Buiten landse Zaken. Erhard en Schro der tijdens de debatten in de Bondsdag. een agglomeratiebestuur voor Groot Amsterdam op poten is gezet en als men heeft uitgemaakt met welke ta ken het agglomeratiebestuur zich zal belasten. Als onder deze taken ook vallen de belangen, die nu door indeling by Amsterdam worden veilig gesteld voornamelijk de woningbouw dan zal de overgang in de wet tot in stelling van het agglomeratiebestuur kunnen worden opgenomen. Mr. Toxopeus heeft de datum van de eerste dinsdag van september 1974 gekozen om te voorkomen, dat in Amsterdam en Diemen in dat jaar tweemaal raadsverkiezingen zouden moeten worden uitgeschreven. Volgens wettelijk voorschrift komen de in het voorjaar gekozen gemeente raden op deze dag voor het eerst by een. De minister zal het oude wetsont werp Bijlmermeer niet intrekken, maar zo wijzigen dat de niet door de Tweede Kamer aangevochten grenswijzigingen ten oosten van het Afnsterdam-Rijn-kanaal afzonderlijk door de Tweede Kamer behandeld kunnen worden. De Tweede Kamer behandelt vol gende week dinsdag de begroting van mr. Toxopeus en zal bij die gelegen heid stellig de nieuwe plannen van de bewindsman in bespreking bren gen. Het Tweede Kamerlid J. H. Scheps (P.v.d.A), de indiener van het door de Kamer aanvaarde amende ment, verklaarde ons gisteravond, niet in staat te zijn commentaar te leveren, omdat hij de stukken nog niet had ontvangen. Hij noemde de wijze van publikatie een voorbeeld van slechte organisatie. De pers is ingelicht, het nieuws komt over de radio, maar de Kamerleden weten nog van niets, omdat zij niet over de stukken beschikken, aldus de heer Scheps. Hij voegde er overigens aan toe, dat minister Toxopeus elke poging om een compromis te bereiken had moeten aangrijpen vóór het uitbren gen van het eindverslag inzake het wetsontwerp Bijlmermeer. Nu moet de minister het standpunt van de Kamer aanvaarden. Doet hij dat niet dan dient hij de consequenties van zijn standpunt te aanvaarden. Dan gaat men heen als man van eer, al dus de heer Scheps. B en W van Amsterdam hebben in een communiqué gezegd, dat zij met belangstelling kennis van de ministe riële brief hebben genomen en dat zy vol interesse de behandeling in de Kamer tegemoet zien. Maar daar het verder een zaak is tussen het kabinet en de Tweede Kamer, me nen zii zich van commentaar te moe ten onthouden. Zelfs hulpverlening aan over stroomde gebieden is een zaak, waarbij in Vietnam de grootste voorzichtigheid in acht moet worden genomen om niet in een hinderlaag van de communisten te lopen. Dreigend steekt uit een helikopter een geweerloop over dit getroffen dorpje tijdens eni ge rondvluchten, alvorens men veilig kon landen om hulpmidde len te brengen en gewonden te Ernstigste incident sinds jaren Voor de eerste maal hebben de Israëliërs gisteren hun lucht macht gebruikt om Syrische mortieren tot zwijgen te brengen. Tal van vliegtuigen kwamen na een beschieting van de in het uiterste noorden van Israël gelegen plaatsen Dan en Sjear Jasjoev in actie tegen de zich op korte afstand van de grens bevindende Syrische militaire posten. Zij bestookten deze met mitrailleurvuur en wierpen napalmbommen af. Ruim half uur De aanval duurde vijendertig mi nuten. Alle Israëlische toestellen keerden op hun basis terug. Tydens het bombardement was een tiental Syrische Mig-straaljagers versche nen, maar deze waren op afstand gebleven. Een Israëlische militaire woord voerder deelde gisteravond in Jeru zalem mee, dat het incident 's mid dags was begonnen, toen Syriërs het vuur openden op een Israëlische pa trouille, die terugschoot. Daarop wa ren Syrische tanks verschenen en v/aren Syrische militaire posten mor tiergranaten gaan afvuren op de plaatsen Dan en Sjear Jasjoev, als gevolg waarvan verscheidene ge wonden vielen en een aantal huizen beschadigd werd. Israëlische tanks waren te hulp gekomen en hadden twee Syrische tanks vernietigd. De bcstandcommissie van de Verenigde Naties verzocht een uur na het ont staan van het incident dringend het vuren te staken. Volgens de Israëli sche lezing waren de Syriërs doorge gaan met hun beschieting, waarop de Israëlische luchtmacht had in gegrepen. Er zouden drie Israëlische soldaten zijn gedood en acht gewond. Alle middelen „De Syriërs moeten goed weten, dat wij met alle middelen zullen rea geren op elk bombardement van onze grensdorpen en dat wij niet het recht zullen afstaan, elk duimbreed van ons grondgebied te gebruiken naar ons eigen goeddunken", zo verklaar de de chef van de Israëlische gene rale staf, generaal Rabin, gister avond in Tel Aviv. Volgens hem kunnen de Syriërs het niet verkroppen, dat in het be trokken gebied een weg wordt aan gelegd langs de grens met Syrië. De weg raakt op verscheidene punten de grens. Al in 1962, toer met de aanteg van de weg begonnen werd, hadden de Syriërs bij de V.N.-auto- riteiten geprotesteerd, dat de weg voor een deel over Syrisch grondge bied liep. Dit protest was echter af gewezen en in augustus jl. waren de werkzaamheden voortgezet. Fen Syrische militaire woordvoer der deelde gisteravond in Damascus mee, dat by het grensincident zeven Syriërs om het leven zyn gekomen en zesentwintig werden gewond. Syrië Leeft een klacht ingediend bjj de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de gemengde Syrisch-Israë- lische Bestandscommissie. Volgens de woordvoerder zijn aan Israëlische kant zware verliezen ge leden. In een Israëlische ntderzet- ting en Israëlische militaire posten woedden branden. Met ambulance- - wagens en hefschroefvliegtuigen had men de gewonden zien wegvoeren. Volgens de Syrische lezing is een Israëlische pantserpatrouille, ge steund door tanks en artillerie, de grens overgestoken. Syrische militai ren hadden het vuur geopend en de patrouille het voortgaan verhinderd. Israëlische artillerie had toen de dor pen Nachila en Abassia beschoten. Er lagen geen militairen. De Syriërs hadden daarop stellingen en neder zettingen in Israël onder vuur ge nomen. De bestandsorganisatie van de VN bewerkstelligde een bestand, aldus de Syrische lezing, maar de Is raëli's volhardden in hun agressie en brachten vliegtuigen in de strijd. Geen inzameling nodig voor Anita met het lot van de drie- Jarige Anita van Delft, die in het Sint-Elizabethziekenhuis in Tilburg herstellende is van de hondebeten, die zij maandag jongstleden by een aanval van drie honden opliep, zyn overal in den lande inzamelings acties begonnen. Dit met het doel de financiering van eventuele plastische of kosmetische chirurgie mogelijk te maken. Het Centraal Ziekenfonds in Tilburg, waarbij de familie Van Delft is aangesloten, heeft echter ver klaard dat het alle bijkomende kos ten zal betalen. De behandelende chirurg dr. J. Hage heeft meege deeld dat het nog lang niet vaststaat, dat plastische chirurgie zal moeten worden toegepast. Zou dit wel het geval zijn, dan wordt deze behande ling door hem zonder kosten voor de ouders verricht. Men oordeelt der halve het inzamelen van gelden niet nodig. Er heeft zich nu een comité gevormd, dat de binnenkomende gel den ten behoeve van Anita van Delft alsnog een passende bestemming zal geven. Tsjoe En-lui naar huis De Chinese delegatie onder leiding van premier Tsjoe En-lai is gister middag uit Moskou naar Peking ver trokken. Over de resultaten van het gesprek nog over een hervatting er van is iets meegedeeld. Bij het vertrek waren aanwezig premier Kosigin, Andropow, Kirilen- ko, Ponomarew en Grisjin. Honder den Russen en Chinezen, met bussen naar het vliegveld gekomen, juichten de vertrekkenden toe. Tsjoe en Kosigin scheidden met een handdruk. Hun gezichten ston den ernstig. 9 Slot pag. 2 Brandend en exploderend is gister middag een Thunderstreak van de vliegbasis Eindhoven neergestort in een voor brandweer en andere auto's nagenoeg onbereikbaar deel van het landgoed Dartheuvel tussen Leersum en Doorn aan de oude rijksweg Arn hem-Utrecht. De piloot, de enige in zittende, de 35-jarige kapitein-vlieger P. J. van der Wijst uit Uden (N.B.), is tijdens een van de explosies in de lucht reeds gedood. Omtrent de oorzaak wensten de luchtmaohtautoriteiten van de vlieg basis Soesterberg, die meteen met een rampcolonne ter plaatse waren, niets mede te delen. Ooggetuigen za gen dat de straal jaren reeds op verre Prinses Irene naar Soestdijk Prinses Irene en haar echtgenoot zijn gisteravond om kwart voor zes van kasteel Warmelo, waar prinses Armgard woont en waar zij een week hebben gelogeerd, vertrokken naar Soestdijk. Vandaag zijn zij van Schiphol teruggevlogen naar Madrid. Prins Hugo, die dinsdag van Diepen- heim was vertrokken voor een bezoek aan Oostenrijk, kwam gistermiddag terug op Warmelo. BIJNA 10.000 SLACHTOFFERS IN VIETNAM Volgens een communiqué van de Zuidvietnamese regering, gepubli ceerd door het Zuidvietnamese con sulaat-generaal in Saigon, zjjn btf de overstromingen byna tienduizend personen omgekomen. Honderddui zenden zyn dakloos, tal van dorpen volkomen weggevaagd. De regering, aldus het communiqué, doet een beroep op alle bevriende landen en organisaties voor het ver lenen van hulp en bystand aan de slachtoffers. ARRESTATIE INZAAK-ARCH Op grond van ernstige bedenkin gen, die waren gerezen, is gisteravond de ontslagen Wassenaarse directeur van Arch N.V. gearresteerd. In op dracht van de officier van Justitie in Den Haag, jhr mr. T. W. van den Bosch, wordt nagegaan of en in hoe verre misdrijf is gepleegd. Zoals gemeld, verkeert Arch N.V. (winkelinstallaties met hoofdkantoor in Wassenaar) in moeilijkheden. Na dat commissarissen eerst te kennen hadden gegeven niet anders te kun nen doen dan het faillissement aan vragen, lieten zij deze week weten nog op redding voor het bedryf te hopen en daarom surséance van be taling te zullen aanvragen. De moeilijkheden van het bedrijf kwamen pas enkele weken geleden aan het licht. Gebleken is dat de ad ministratie van het bedrijf dermate gebrekkig is, dat nog geen inzicht in de ware stand van zaken is verkre gen. afstand in moeilijkheden was. Boven het revalidatiecentrum „De Hoog straat" zag men het vliegtuig bran den, waarna de piloot een benzine tank en een hoeveelheid munitie naar beneden liet vallen. In de glijvlucht onthoofde de straaljager een aantal bomen, waarna enkele munitieont ploffingen volgden. Kort daarna stortte het toestel om zijn eigen as draaiend vrijwel loodrecht naar bene den, waarna het explodeerde. Slechts enkele bomen in het dichte bos waar het toestel neerkwam werden ont worteld. De brandweer van de vlieg basis Soesterberg kon niet veel meer uitrichten. Het smeulende wrak werd slechts korte tijd met de nevelspuit bespoten. De vrijwillige brandweer van Leer sum, die het eerst ter plaatse was, kon op aanwijzing van de lucht machtautoriteiten niets uitrichten. Kapitein Van der Wijst was ge huwd en vader van twee kinderen. Advertentie NOG SLECHTS 2 DAGEN IN Hotel 't Bruine Paard Sassenheim Advertentie LEIDEN B REESTRAAT 173 ALPHEN - HOOFTSTRAAT 88 Advertentie LEVENSVERZEKERING SCHADEVERZEKERING UIVS i Uit het Leidsch Dagblad van 10 Nov. 1864: Naar wij vernemen, zal Donderdag het muziekgezel- 1 schap Vermaak door Toon- kunst aan Mr. D. Tieboel Sie- genbeek, beschermheer, ten blijke van belangstelling in y zijn herbenoeming als Bur gemeester een serenade ge- (Advertentie) In een ge sloten Burgerhuis vraagt men zoo spoedig mogelijk een meid, die goed kan koken, om alleen te dienen. Adres No. 7 Dagblad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 1