kant slip TE VAAG UP TO DATE Volmaakte film over blinde kinderen Twee zinnen van Loekie vervallen Ciska's plaatje te politiek getint Amerikanen en Belgen in Kongo in de val De S.E.R. verdeeld MET EEN ENKEL WOORD SÜ LEIDSCH DAGBLAD ZATERDAG 31 OKTOBER 1964 In Amerika loopt de verkiezings campagne, met de datum van 3 november in zicht, langzaam op haar eind. Het is een bittere strijd geweest, waarin, meer nog dan an ders, harde woorden zijn gevallen en scherpe persoonlijke aanvallen zijn gedaan. Zeker is, dat president Johnson niet ongehavend tevoor schijn is gekomen: hijzelf en zijn omgeving zijn niet zo vlekkeloos als men dat van de hoogste ambtsdra ger in de Verenigde Staten mag ver wachten. Maar zijn Republikeinse tegenstander Goldwater heeft nog niemand ervan kunnen overtuigen, dat hij, zou hij de hoogste functie in het land gaan bekleden, niet even eens het slachtoffer zou kunnen worden van financieel al te gladde lieden als Bobby Baker en moreel- zwakke mensen als Walter Jenkins. Daarbij komt, dat Goldwater welis waar een kandidaat is met prach tige idealen, die voorstander is van persoonlijke vrijheid, vasthouden aan fatsoensnormen, orde op straat en vrede in de wereld, maar zoals de New York Times terecht schreef, niet duidelijk heeft kunnen maken hoe hij die idealen wil verwezenlij ken. Een politicus, die niet weet te vertellen hoe hij vrede, gerechtigheid en orde met elkaar in overeenstem ming wil brengen, schiet voor negen tiende tekort. Tot zover ongeveer het New- yorkse blad. Goldwaters fout is, dat hij de problemen te eenvoudig voor stelt en suggereert, dat het allemaal goed zal gaan als men „een goed mens" tot president kiest. Maar het leven is nu eenmaal gecompliceerder dan hij het aan de kiezers voor houdt. Men denke alleen reeds aan allerlei ingewikkelde sociale vraag stukken. En als Goldwater zegt, dat de afzonderlijke staten niet meer ge hinderd moeten worden door inmen ging van Washington, dan komt die eis, gelet op de praktijk van het ne gerprobleem in de zuidelijke staten, in een eigenaardig licht te staan. Alsof de centrale regering niet recht vaardiger tegenover deze bevolkings groep is dan sommige zuidelijke lei ders, die de negers op de onderste trap van de ladder wensen te houden Ook op het gebied van de buiten landse politiek zijn Goldwaters denkbeelden alles behalve overtuigend. Sterker nog: zij schij nen gevaarlijk. De Republikeinse kandidaat gaat er namelijk van uit, dat het „verraad" is zelfs ook maar met de communisten te praten. Hij propageert onbuigzame vijandigheid tegenover alle communisten, standpunt getuigt van weinig i kelijkheidszin. Het is nu eenmaal feit, dat het Kremlin een belangrijke kemmogendheid is, die om die reden niet bang is voor politieke en mili taire druk. Bovendien heerst er op het ogenblik, vooral door het verzet onder de satellieten, een nerveuze stemming in Moskou, nog verergerd door de Chinese dreiging. De veron derstelling, dat druk van Peking de Russen ertoe zou brengen toe te ge ven aan het Westen, is zeer beden- kelijk en zou Moskou opnieuw én voorgoed aan Mao kunnen koppelen. Bovendien zou Goldwaters politiek de ondergang van het Westelijk bondgenootschap betekenen, daar Wilson, De Gaulle en Erhard er andere opvattingen op nahouden. Sterke voorkeur verdient daarom Johnsons zienswijze, dat het Westen moet blijven pogen bruggen naar het Oosten te bouwen. Wij willen net zomin de Russen „begraven" als wij er iets voor voelen door de Rus sen begraven te wórden, heeft hij ongeveer gezegd. En dat is een even wichtig en daarom aanvaardbaar in zicht. Wanneer de meerderheid der Amerikanen inderdaad over het ge zond verstand beschikt, dat men hun toeschrijft, is er alle reden te ver onderstellen, dat het kiezersvolk Johnson de voorkeur zal geven. Het enige waarop de Republikeinen nog vertrouwen, is de ..silent vote": de omstandigheid, dat mogelijk ve len, die niet openlijk hun sympathie voor Goldwater hebben doen blijken, dat toch zullen doen in de afzon dering van het stemhokje. Maar daarvoor lijkt het Amerikaanse volk, althans in meerderheid, toch te veel „up to date", d.i. met begrip voor de eisen van de twintigste eeuw. Het kan prettig zijn te dromen over ro mantiek, maar de tijd staat niet stil. Terecht heeft gouverneur Scranton eens over Goldwater gezegd, dat hij nog met één been in de negentiende eeuw staat. En daarmee is, bij alle idealisme dat de Republikeinse kan didaat moge kenmerken, precies zijn zwakke punt geschetst. Er is zeker reden voor kritiek op Johnson, maar hij ziet duidelijk wat deze tijd van Amerikaanse leiders eist. Soedan heeft, na bloedige studen tenonlusten die enige tiental len doden hebben gekost, een „overgangsregering" gekregen ter vervanging van het militaire regime dat het land sinds 1958 heeft be stuurd. Er is thans een burgerlijk bewind van vijftien leden, dat vrije verkiezingen zal voorbereiden tegen uiterlijk maart van het volgend jaar. Niettemin behoudt maarschalk Ab- boed nog zeer veel macht, maar hij zal, bij de uitoefening van „alle grondwettelijke bevoegdheden", wor den gecontroleerd door het kabinet. De achtergrond van deze ontwikke ling is nogal ingewikkeld. Soedan, dat 75 maal zo groot is als Neder land maar slechts 7 miljoen inwo ners telt, valt uiteen in een Arabisch en mohammedaans noorden en drie zuidelijke provincies, die door neger stammen worden bewoond. Een groot probleem is, dat juist het zuidelijke gebied bijzonder vruchtbaar is en dus een soort „Katanga" vormt in een land, dat in zijn geheel voor buurman Egypte van grote betekenis is, omdat het de bovenloop van de Nijl beheerst. Tot 1955 werd Soedan geregeerd door Engeland en Egypte samen („condominium"), maar in L.D. OVER RADIO EN T.V. L.D. OVER RADIO EN T.V. Soms wandelt men in raadselen. Neem nu b.v. de komische serie ,,54 antwoordt", niet te verwarren met „Antwoord 64" van de V.P.R.O. Een aardige serie, maar wie kijkt ernaar als op Neder land-I ondertussen Danny Kay de toneelvrouw van Dick van Dyke, Mary Tyler Moore, ertoe verleidt blootbenig en zeer „sexy" te dansen? Geen hond natuurlijk. Daarom was het beter geweest een programma als het „Medisch magazine" van dr. Van Swol van acht uur naar half negen te verplaatsen, en „Patrouillewagen 54" (zoals genoemde serie in het vervolg zal heten) op half acht te zetten. Dit is een idee van Arie Kleywegt, die bij de V.P.R.O. de televisiezaken regelt. De duplicering werd bij de V.P.R.O. net iets te laat opgemerkt om de programmabladen nog tijdig te kunnen waarschuwen. De documentaire film „Blind kind" van Joan van der Keuken (Nederland 2) was een van eerbied vervuld lofdicht op het restand le ven dat elk blind kind geniet. Zij bleek een subliem meesterwerkje. Ven der Keuken heeft enkele effec ten toegepast. Gespreksflarden van blinde kinderen monteerde hij ach ter typisch „visuele beelden", deze steeds even „blinderend" om ons te laten voelen dat het blinde kind deze dingen nooit ziet. Hij liet de in het blinde hollende kinderen, verlangzaamd bewegen en bereikte daarmee een prachtig ont roerend effect. De begeleidende mu ziek was feilloos gekozen, soms ver sterkt, om aan te geven hoezeer het blinde kind verstrikt kan raken in de cacofonie van stadsgeluiden. Zijn beelden van de nerveus tastende vin gers en de zoekende voeten waren onverbetelijk, kortom dit was een volmaakt filmpje. De V.P.R.O. zal deze film, mis schien in het voorjaar, ook op Neder land 1 brengen. Dus een soort ere- plicht jegens de maker en ook jegens de kinderen die hij filmde. Ad Zonne veld, van de K.R.O., schijnt trouwens ook bezig te zijn met een meer „journalistieke" documentaire over de blinden. Willem Duys balde weer even zijn vuist. Gisteren was hij voornamelijk disc jockey. Achtereenvolgens kre gen we in het beeld: zangeres Cisca Peeters, componist Paul Chr. Wes tering (die later nog onthulde „hof- souffleur" te zijn geweest van Ko ningin Wilhelmina, de Kilima Ha- wains, een autobewaker (die niet zong), zangeres Rita Hovink, opera zangeres Els Bolkstein, die over haar Engelse inval-avontuur vertelde, en een reprise op film van Sonnevelt zingende frater Ferancius. „Voor de vuist weg" was gisteren dus langspeelplaat je met praatje. „Mensen van morgen" Reeds voor de behandeling van het kort geding over de film „Mensen van morgen", heeft de Sapphire Film Produktie N.V. zonder zich daartoe rechtens gehouden te achten, mede namens Kees Brusse zich tegenover de ouders van de 19-jarige Amster damse jongen Loekie, bereid ver klaard uit de filmdialoog twee zinnen te laten vervallen, die gemist kunnen worden, zonder dat aan inhoud en strekking van de film enigerlei af breuk wordt gedaan. Het betreft hier de eerste twee zinnen, waarmee hun sprekend over zijn huiselijke omstandigheden, wordt ingevoerd. Men is thans metterdaad tot schrapping van de bedoelde twee zin- overgegaan uitsluitend ten blijke zijn bereidheid om, geheel los de afloop van het kort geding, waarin dinsdag uitsprak wordt ge daan, met de persoonlijke gevoelighe den van de ouders rekening te hou- „NV U TOCH HIER BENT..:' (Van onze Haagse correspondent) Hevig verontwaardigd en ruzieënd trokken gisternacht vier vrienden in optocht het politiebureau binnen. Een 30-jarige chauffeur eiste maat regelen. Na een avondje uit, waar bij in nachtclubs een stevig glas werd gedronken, kregen de vier ru zie. Een 34-jarige kermisreiziger en een 26-jarige koopman pakten een hamer, en sloegen de ruiten van de auto van de chauffeur in scherven. Een portier, die ook bij het groepje hoorde, kwam mee als getuige. „Nu U toch hier bent", begon de agent, nadat hij de namen had op geschreven en een en ander in ver schillende boeken had nagezien. Het viertal vergat op slag waarom het gekomen was. De chauffeur kreeg te horen, dat hij nog f 245 aan ach terstallige boetes moest betalen voor verkeersovertredingen in Den Haag, Roermond en Leiden. Voor de portier stond nog honderdvijf gulden aan boetes open na een reeks verkeersfouten in Groningen. De kermisreiziger had nog een tientje achterstallige boete te be talen. Ondanks het gezellig avond je uit konden de portier en de ker misreiziger nog contant betalen. Ze mochten gaan, maar de chauffeur, die inmiddels de aanklacht wegens vernieling jegens zijn lotgenoten al lang vergeten was, had niet genoeg geld bjj zich. HU werd ingesloten. dat jaar verwierf het zelfstandigheid vertrokken de Britten, tot dan vertegenwoordigd door een gouver- -generaal. Nu heeft het al lang niet geboterd tussen Arabieren en negers, van wie laatstgenoemden au tonomie voor hun gebied eisen. Maar schalk Abboed heeft een jaar lang geprobeerd hen te vuur en te zwaard tot onderwerping te dwingen, maar hij zag toch wel in, dat dit bloedbad niet tot een oplossing zou leiden. Hij probeerde het dus door besprekingen met de leiders van de negerbevol king. Dit nu heeft de woede opge wekt van de (Arabische) studenten uit het noorden, die de hoofdstad op stelten zetten. zy hadden nog andere grieven: geen vrijheid van vergadering, breideling van de pers, voortdurend stygende kosten van le vensonderhoud, gevoegd by toene mende werkloosheid onder de rest de bevolking. Al deze factoren hebben aanleiding gegeven tot de recente uitbarstingen, waaruit dus thans een matiging van de militaire dictatuur is voortgekomen. Maar de tegenstelling noord-zuid (Arabieren negers) blijft. Misschien dat keizer Haile Selassie hierin verbetering kan brengen. Die zal n.l. binnenkort een bezoek aan Chartoem brengen. Voor bevredigende ontwikkeling van Soedan is een akkoord op dit punt bepaald onontbeerlijk. CISKA PETERS, die twee weken geleden met haar man naar Amerika vertrok, om op het hoofdkantoor van de Unicef haar onlangs in Nederland ver schenen grammofoonplaat Nieuwe piratenzender Van een in de nabijheid van de Westduitse kust verankerd oud vrachtschip, zal een nieuwe piraten zender populaire muziek en adver tenties gaan uitzenden naar Noor wegen. Het station, dat zich aandient onder de naam „Star Radio I", zal worden geleid door de 36-jarige Duitser Manfred Weissleder en de maatschappij, welke achter het station staat, „Star Radio Ltd" wordt volgens de ochtendbladen in Oslo gefinancieerd uit Zwitserland en Engeland. Wanneer het station zal beginnen te werken is niet meegedeeld. Het is uitgerust met een zender van 150 kilowatt. De ankerplaats van het 3.000 ton metende zendschip bevindt zich nabij de monding van de Elbe. De opstandelingenleiders van de door communisten gesteunde „Kon golese volksrepubliek" in Stanleystad hebben gedreigd wraak te nemen op Amerikaanse en Belgische burgers die achter de linies van de opstande lingen in de val zitten. Het radio station van Stanleystad noemde met name België en de Verenigde Staten als de twee grootste steunpilaren van de Kongolese premier Moise Tsjombe in diens strijd tegen de opstandelin gen. Er zijn ongeveer 800 Belgen en 60 Amerikanen in de door de opstan delingen bezette zone. „Het volksbevrijdingsleger (van de opstandelingen) heeft de buitenlan ders altijd beschermd, maar zal dat niet langer doen voor onderdanen van zekere landen wier regeringen de imperialist Moise Tsjombe helpen", zo meldde Radio-Stanleystad. Hoewel de rebellen vele honderden van hun Kongolese vijanden hebben afgemaakt, heeft men de buitenlan- in het algemeen met rust gela ten. Berichten uit het opstandelin- gengebied spreken van executies op grote schaal van intellectuelen onder de Kongolezen die vooral een doelwit m de opstandelingen zijn geweest. De bekendmaking kwam vlak na :n andere onderschepte radio-uit zending van „luitenant-generaal" Nicholas Olenga, commandant van het „volksbevrijdingsleger", die zijn officieren buiten Stanleystad op dracht gaf alle buitenlanders onder huisarrest te stellen. "Don't press that button mr. ,K', aan te bieden is gisteren enigs zins teleurgesteld uit New York op Schiphol teruggekeerd. Want zij kreeg van de*Amerikaanse platenmaatschappij te horen, dat haar liedje te politiek getint was en dat men het vanwege de ver kiezingsstrijd in V.S. voorlopig niet wilde uitgeven. Met de "button", die de grote lei der „K" men mag raden wie dat is (was) niet mag indrukken wordt de rode knop van de atoombom be doeld. Ondanks deze teleurstelling heeft de reis van het pas getrouwde paar toch enkele onverwachte successen geboekt. In Philadelphia is Ciska in een showprogramma voor de televisie opgetreden en ook heeft zy enkele liedjes voor de radio gezongen. Maar het grootste succes voor het Nederlandse zangeresje is, dat haar plaat „Oost is oost en west is west" tijdens haar bezoek aan één van de grootste platenmaatschappijen on middellijk werd vertaald en binnen kort zal worden uitgegeven. Ciska zal voor het einde van dit jaar nogmaals naar Amerika gaan, want het is de bedoeling dat nog meer plaatjes van haar op de Ame rikaanse markt komen. elegant en praktisch, past als een tweede huid, warm in de winter, koel in de zomer, ge maakt van zeer snel drogende 100 HELANCA kantstof Vervolg vail pag. 1 De werknemers wilden ook giste ren in de Sociaal Economische Raad I nog geen percentage noemen, waar over in de Stichting van de Arbeid zou kunnen worden onderhandeld, maar 4 procent, waarvan niets over blijft, achten zij onaanvaardbaar. Zo ook de 6 procent loonkostenverhoging waarvan het Planbureau heeft be rekend dat deze, inclusief A.O.W.- compensatie (1 a 1,5 pet) 3 procent verhoging van de C.A.O.-lonen ople vert. Met één voorstel vonden de vakcentrales steun by enige kroon leden. maar zij kwamen daarmee no? niet aan een meerderheid. Zy wilden in elk geval de regering ad viseren een ruime mogelijkheid tot onriernemingsgewyze differentiatie open te stellen. Dit overigens zonder het gemiddeld loonniveau ten op zichte van het buitenland op te trekken. Werkgevers en een (groter) aantal andere kroonleden wezen dit af. Zij vinden in het werknemersvoorstel een groot gevaar schuilen voor een sneeuwbaleffect bij ondernemingen, waar het niet „zo goed" gaat en daardoor een niet te stuiten zwarte loonvorming. Uit elkaar De werkgevers voelen er wel veel voor op langere termijn het buiten land na te volgen door de lonen in Nederland voor diverse bedrijfstak ken wat uit elkaar te trekken. Maar ook in dit geval is hun devies: eerst het bestedingsevenwicht herstellen en ontspanning op de arbeidsmarkt bereiken. De werkgevers voelden op hun beurt wel voor een andere vorm van inkomstenverbetering: belasting verlaging. „Belastingverlaging per 1 januari is de best mogelijke loons verhoging" zeiden de werkgevers. Maar hoewel niemand iets had tegen belastingverlaging op zichzelf, kreeg de „loonsverhoging"-argumentatie geen meerderheid. Wel vonden de werkgevers voldoen de steun by kroonleden om in meer- deiheid een dreigende conclusie aan de regering voor te leggen ten aan zien van het prijsbeleid. Deze houdt in dat, zou de gemiddelde loonkos tenstijging niet van zeer beperkte omvang blijven, het gevaar van een prijsontwikkeling aanwezig is, waar bij een prijsbeleid vrijwel onmo gelijk wordt. De vakbeweging kon daarin slechts in zoverre meegaan, dal verdere aanpassing aan de bui tenlandse loonstructuur gevolgen zou hebben voor het niveau en de structuur van de pryzen. Kroonleden Drs. D. Roemers, voorzitter van het N.V.V., toonde zich na afloop van de S.E R.-vergadering weinig ingeno men met het feit, dat de werkge vers vrijwel steeds de steun van de kroonleden aan hun kant hebben ge had. „Er is langzaamaan een ont wikkeling in de S.E.R. gaande, dat de kroonleden minder steun aan de vakcentrales geven dan aanvanke lijk het geval was", zei hy. „Wy zyn teleurgesteld dat onze argumenten de kroonleden zo weinig hebben aan gesproken". In een uiteenzetting over de we- derzijdse standpunten sprak de heer Roemers later over „kroonleden, die er ook waren, al zou je dat niet ge zegd hebben" en „het gezamenlijke standpunt van de vakcentrales waarin soms een verdwaald kroonlid mee ging". Over het feit, dat men met het S.E.R.-rapport niet verder is geko men dan een op schrift stellen van verschillen van mening, zei hij: „De wet schrijft dit advies voor en daar houden we ons aan. Het is in elk geval een analyse van onze stand punten". De heer H. J. de Koster, voorzitter van het Verbond van Nederlandse Werkgevers en evenals de heer Roe mers plaatsvervangend S.E.R.-voor- zitter, kon zich wel over de steun van de kroonleden verheugen, maar hij had toch niet alleen lof voor deze leden. Hij nam het een aantal hun ner kwalijk, dat zij hadden gemeend, dat hun aanwezigheid elders dringen der noodzakelijk was dan bij deze belangrijke S.E.R.-vergadering. Van de vijftien kroonleden waren er aan het begin maar tien aanwezig. Aan het eind van de vergadering nog maar acht. BINNENLAND Tegen plastic pistooltjes Ook de Amsterdamse justitie wil gaan optreden tegen de verkoop van plastic speelgoed- pistooltjes, afkomstig uit Japan, die eds door de politie in enkele steden i beslag zyn genomen, onder andere Delft. Deze pistooltjes, die bedrieg lijk veel op het model van een bekend pistool geiyken. zouden geschikt zyn voor „afdreiging of bedreiging" en ^gerech- J proces- tegen de importeur. Barexploltant veroordeeld Het Haagse gerechtshof heeft gisteren een 27-Jarlge barexploltant uit Den Haag veroordeeld tot twee Jaar en zes maan- gevangenlsstraf (eis drie Jaar) met ;k van voorarrest wegens zyn aan deel in de gebeurtenissen rond de zo genaamde „Haagse moordzaken", waar bij begin vorig Jaar in een fabriek een nachtwaker door inbrekers werd dood geslagen en enige dagen later een we duwe om het leven werd gebracht. De rechtbank had de man veroordeeld tot. v«f Jaar gevangenisstraf met aftrek en terbeschikkingstelling. Honden- en kattenbesluit Het honden- en kattenbesluit treedt mor gen in werking. Dat blijkt uit het gis teren uitgegeven Staatsblad 385, waarin het bedoelde Koninklijke Besluit is geplaatst. Het honden- en kattenbe sluit bindt de handel in honden en katten aan een vergunning van burgemeester en wethouders. Helikopter in zee By oefeningen vanaf de „Karei Doorman" ter hoogte van Kaap Flnlsterre (Noord-Spanje) is gisteren een Slkorsky-helikopter ten gevolge van motorstoring in zee ge stort. De hele bemanning, bestaande uit vier personen, werd ongedeerd, deels door andere helikopters, deels door sloepen, opgepikt. De helikopter Melkprijstoeslag Bij export van zuivelprodukten naar EEG-landen zal een compenserende heffing worden op gelegd. Het bestuur van het Produkt- besloten vergadering I Deze heffing, waartoe de op 1 nc vember ingaande EEG-zuivelregeling c mogeiykheld biedt, is bedoeld om c melkproducenten gegeven ovei geldv in de ka voorkomen, dat dit BUITENLAND Hongarije 87,5 miljoen schilling (on geveer 12.250.000 gulden) zal betalen als compensatie voor na de oorlog ver beurd verklaarde Oostenrykse eigen dommen. Apotheken In Rome dicht De apo theken in Rome en de omliggende pro- Tot de staking werd besloten voldoende apotheken open om zieken in noodgevallen te helpen Vonnissen in Hongarye Dertien Jonge Hongaren zyn tot zware gevan- uit de gevangenis te breken, aldus deelt het blad Magyar Nemzet mee. De straf fen variëren van acht maanden tot 7«/2 Jaar Tito in Zagreb President Tito zyn echtgenote zijn gisteren in Za greb aangek ogenschouw mingen welk hebben gekost. Het greb aangekomen om de schade ogenschouw te nemen van overstro mingen welke aan 17 mensen het leven zichtbaar zijn geworden. Er zullen 5000 geprefabriceerde woningen worden neergezet voor de daklozen. Fabelachtig geluk „Je zult fa belachtig geluk hebben in Duitsland", zigeunerin tegen een Spaanse hy in de lotto 500.000 Duitse marken, zijn derde prijs sinds hy in Stuttgart Eerder had hy al 3500 marken en 5000 marken uit deze lotto in de wacht gesleept. Toeristen in Rusland Meer dan een miljoen toeristen hebben dit Jaar de Sowjet-Unie bezocht. De keuze van steden die bezocht kunnen worden zal volgend Jaar groter zijn. Toerisme in Europa In het afge lopen Jaar hebben een record bedrag van vijfmiljard dol lar uitgegeven, wat neerkomt op een zestien procent. Italië hebben uitgegeven. Dan volgen Spanje, "'"t-Dultslanr* Oostenryk. Frankrijk, West-Dultsland, Engeland, Duits vrachtschip 17 erde van de beman ning, wegens diefstal gearresteerd. Vol gens de politie hebben de garresteerden in de afgelopen maanden goederen uit de vracht van hun schip gestolen ter havens verkocht. EERSTE NET VARA Ëj 15.00 uur NTS-journaal 15.25 uur Avontuur: De grotten van Gautry 15.50 uur Rawhide: De droge wellen 16.40 uur Bespied, reportage over zeehonden 17.00 uur Wie is knierp?, voor de jeugd 19.30 uur Top of flop, tienerprogramma H 20.00 uur NTS-journaal 20.20 uur Achter het nieuws, actualiteiten j= 20.45 uur Reactie op reacties 20.50 uur Oktober '64, Rob de Nijs-show EE 21.30 uur Zo is het toevallig ook nog eens een keer EEE 22.10 uur Theater thuis: Een onverwachte gast 22.40 uur NTS-journaal. TWEEDE NET NCRV H 20.00 uur NTS-journaal 20.01 uur Detectivebureau Lynx en het geheim van de garage H 20.25 uur Acht plus de Spotlights, muziekprogramma =j 20.50 uur Ceylon en het geschenk uit China, documentaire 21.30 uur De Praagse Symphonie, Mozart 21.50 uur Attentie, actualiteiten. 1 TV NOORDZEE 18.30 uur Rin Tin Tin, voor de jeugd s 18.50 uur Popeye, tekenfilm 19.06 uur Kunstlicht op kunstprogramma S 19.20 uur De onzichtbare man: „Vrouwe Justitia" 22.00 uur Jacht op het jungle-goud, speelfilm. TV ZONDAG EERSTE NET KRO 11.00 uur Hoogmis 19.30 uur CVV—Ikor: leer c EE 20.00 uur NTS-journaal 20.05 uur Sport in beeld 20.30 uur Stadhuis op stelten 21.00 uur Undine von Medvey-show 21.45 uur Klassieke werken uit het Slavisch repertoire 22.20 uur Concilie-journaal =E 22.25 uur NTS-journaal. TWEEDE NET NTS 19.30 uur De ttfdcapsule, voor de jeugd 20.00 uur NTS-journaal |j 20.05 uur Tom Ewell-show 20.30 uur Moordenaar „X" gezocht 22.05 uur Sport in beeld. TV NOORDZEE 18.30 uur Robin Hood, voor de jeugd EE 18.58 uur Zondagseditie III EE 19.31 uur Laurel en Hardy: „Legioen op stelten" 22.00 uur Dr. Ben Casey, speelfilm. i leer, kerkelijk programma i J •J9*»' VOOR ZONDAG 1 NOVEMBER Hilversum I, 402 m. NCRV: 8.00 Nws. en weeroverz. 8.15 Geestelijke liederen. 8.30 Morgenwij ding, 9.00 De Platenbijbel. 9.45 Nws. en waterst. KRO: 10.00 Inl. Hoogmis. 10.05 licht progr. 13.30 V. d. kind. Klass. pianospel. 14.10 De hand aan ae ploeg, lezing. 14.15 Concertgebouwork. 16.15 Sportuiz. en toto-uitsl. 16.30 Ope- rettmuz. 16.45 In café San Pietro: 't Concilie, bekeken vanuit de wandel- 18.10 Geestelijke hulsmuz. 18.30 Leven 19.30 Samenzang van Geestelijke liede ren. 20.00 Nws. 20.07 Reflex: meditatie KRO: 20.15 De Zilvervloot: Internat, volksliederen. 20.40 Goldwater's Nieuwe Wereld, klankbeeld. 21.30 Pianorecital: 22.40 Epiloog. 22.50 Radio Kamerork.: strydlied. 8.18 Weer of geen var. progr. 9.45 Geestelijk leven, toe spraak. IKOR: 10.00 Kinderdienst. 10.30 Evang. Luth. kerkdienst. 11.30 Oecu- Het Geladen Schip, de i raakvlak van kerk en ci 12.30 Tout a tol. progi 13.00 Nws 13.07 De toestand reld. 13.17 Meded. of gram. 13.00 Car rousel, een progr. dat alle kanten op gaat. 14.15 Bariton en piano: klass. 11e- 16.30 Sportrevue. 17.00 Zing met mee. VARA: 17.30 V. d. Jeugd. 17.50 Nws. en sportultsl. 18.05 Sportjourn. de Eerste Wereldoorlog (deel 3). 3.00 Viool en piano: klass. aerne muz. 23.55-24.00 Nws. Radio Bloemendaal 9.3 P. N. Kruvswijk; 11 uur ds. G. Toorn- 1964; 3.15 uur Kinderdienst; 4" P. N. Kruyswijk. TELEVISIEPROGRAMMA'S Nederland I: KRO: 11.00-11.45 H. Mis. CVK/IKOR: 19.30 Leer om Leer. televisiecatechl- NTS: 20.00 Journaal. 20.05 Sport ild. KRO: 20.30 Stadhuis op TV-spel. 21.00 De Undine 21.45 A'dams Kunst solist. Populair klass. in beeld. KRO: 20.30 Stadhuis op Stel- Medvey' muz. 22.20 Concilie-journaal. NTS 22.25-22.30 Journaal. gen terwyi dit in de Bosporus i giers van hetzelfde schip op deze wijze aangevaren en onbegaanbaar werd, is gisteren door president Rau Leonl her opend. De 12 km lange brug verbindt Maracaibo metde olie-installaties op de oostelijke oever. De brug werd op van de Jersey Standard. Zeven automo bilisten op de brug kwamen om. Komplot verydeld De Spaanse po litie heeft een komplot veriideld om Rafael Trujillo Jr., de vermoorde dictator, employé's van de Do sade in Madrid zoud betrokken zijn geweest. "Zij zijn gehouden en het land uitgezet. Valse dollars De Franse politie gearresteerd i stapten die Juist uit Marseille I Parijs aankwam. der X), TV-spel. 22.05-22.20 Sport VOOR MAANDAG NOVEMBER Hilversum I, 402 m. NCRV: 7.00 Nws. en SOS-ber. 7.10 Dagopening. 7.20 Klass. grom. 7.35 zaterdag. 7.45 Radio- v. d. zieken. 9.36 Waterstanden. V. d. huisvrouw. 10.10 Oude kamer- muz. 10.20 Rondom het Woord, theol. etherleergang. 11.05 Lichte gram. 12.00 - zangsollsten. 12.25 Voor Ier. 12.30 1 b. 12.33 Mc lnstr. sextet. 12.53 GTam.. 13.00 Nws. 13.15 Licht instr. trio. 13.45 Lichte Franse muz. 14.00 Koorzang. 14.10 V. d. Jeugd. 14.35 Viool, altviool en cello: klass. muz. 15.00 Als de kat van huis is... amus.progr. 15.30 Klass. ork.werken. 16.00 Bybeloverdenklng. 16.30 Dubbelkwartet met orgel: Gees telijke liederen. 17.00 V. d. kleuters. 17.15 V. d. Jeugd. 17.30 Lichte gram. v. d. tieners. 17.50 Regeringsultz.Fil men in Suriname. Vraaggesprek van Raymundo Debrot met de cineast Pe ter Creutzberg.. NCRV: 18.00 Koninklijke Militaire Kapel. 18.20 Ultz. van de Christeiyic Historische Unie, Politoeren. Nieuws Christeiyk Historische Unie, 18.30 Klass. grmu 19.00 Nieuws en weerpraatje, 19.iu Radiokrant. 19.30 Metropole-orkest: am.muz., 19.55 Op de man af, praatje, 20.00 Zlgeurner-orkest: am.muz., 19.58 Op de man af. praatje. 20.00 Zigeu- nerorkest, 20.20 De man ln de Palm boom, hoorspel, 21.20 Weena Filhar monisch orkest: klassieke muziek., 21.50 Wereldpanorama22.00 Oude ïermuzlek, 22.2< 0 Nws., 22.40 2.55 Lichte gr muz. Nieuws. Hilversum II 298 AVRO: 7.00 Nws., 7.10 Ochtendgym, 8.50 Ochtendgym., 9. 9.05 Klass. pianotrio, 9.40 Morgenwij ding. 10.00 Lichte grmuz., 10.50 Voor de kleuters, 11.00 Nieuws 11.02 Voor de vrouw, 12.00 Metropole orkest, 12.30 foonmuzlek, hoor. ik hoor ïg met grammaroon- platen, ^Ï-VIO De nachtegaal, oper» 16.00 Nws.,lei6n(§ 15.30 pi .7.05 Jazz Corner. 17.50 Militair AVRO: 18.00 Nws.. 18.15 Eventueel actueel, 18 20 Licht ensemble en zang- soliste, 18.50 Openbaar Kunstbezit, 19.00 Wat zegt Buurman er van? klankbeeld, 19.25 Nws., 19.30 Stereo- fonische uitzending: Belshazzar, ora torium, '21.00 Vijf eilanden, lezing, 21.15 Vervolg Belshazzar (deel 2), 22.15 Nieuws, 22.25 Vervolg Belshaz zar (deel 3), 23.05 Actualiteiten, 23.25 Swing Express ,23.55-24.00 Nieuws. GRAMMOFOONPLATENPROGRAMMA (Over de 4de iyn van 18 tot 20 uur) I: Wolfgang Amadeus Mozart. Con cert voor piano en orkest nr. 20 in kl. t. KV 466. Allegro. Romance. Rondo. Allegro assai. Svjatoslav Rich ter. plano; Symphonie Orkest var Nationale Philharmonic Warsc o.l.v. Stanlslav Wislocki. II. Gustav Mahler. Symphonie 2 in c. kl. t. Allegro maestoso, mund felerllcliem praan; Maureen Forrester, mineter Koor; New Yorks nlsch Orkest o.l.v. Bruno Walter. Televisieprogramma's Nederland I Ui"" >er (Het hulpl* tv-film, 19.45 jpi-„ NTS: 19.30 Comedy Caper (Het van de loodgieter), tv-film, Openbaar Kunstbezit. 20.00 Journaal en weeroverzicht. 20.20 Politieke Par- (Beide keuringen 14 Jaar] willigere unsung), Journaal, 22.30-22.50 Presidentsverkie zingen in de USA. Televisieprogramma's Nederland II NTS: 20.00 Nieuws in het kort, 20.01 De Bailey's, tv-film. VARA: 20 35 Fiimreportage van het Amerikaans zangensemble _The New Chrisri Vrtjgezellenfui r het nieuws.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 2