Halve eeuw buitengewoon lager onderwijs in Leiden SCH 307 bij Boot in Leiden te water Tot heil van gehandicapte kind Hoe en waar het begon VOETBALTOERNOOI LEIDSE CLUBHUIZEN Co-op Rijnland Opgericht 1 maart 1860 Donderdag 11 juni 1964 Tweede blad no. 31283 Van niets tot modern B.L.O. Het is deze maand een halve eeuw geleden, dat in Leiden een schuchtere poging werd on dernomen om te komen tot het geven van bui tengewoon lager onderwijs. Een initiatief, dat niet zonder succes is gebleven. Aan de Marnix straat staat thans een hyper-moderne BLO- school, de Dr. A. van Voorthuijsenschool, waar voor nu vijftig jaar geleden de grondslag werd Naast deze school, vindt men in Leiden thans ook BLO-scholen, waarin het onderwij! op een levensbeschouwelijke inslag rust. Doel van al deze scholen is echter: het gehandicapte kind met zorg en liefde omringen. Van niets kwam ook in Leiden door het toedoen van velen modernen ook gezegend BLO tot stand. Dr.A. van Voorthuijsenschool jubileert in het goud De eerste zorg, die in Leiden aan gehandicapte kinderen werd besteed, gaat terug tot het jaar 1893. Het zal weinigen bekend zijn, dat de wieg van het bekende instituut Effatha in de Sleutelstad stond. Het Instituut ver huisde in 1898 naar Dordrecht om later permanent in Voorburg terecht te komen. Wie de geschiedenis van het Leidse onderwijs naarstig bestudeert zal in de jaarverslagen van de hoofden van de zgn derde-klasse-scholen vaak de verzuchting tegenkomen, dat een betrekkelijk groot percentage der leerlin- i deze gemeentescholen minder dan middelmatig was en dat er onder wie het onderwijs en het onderwijs- t ADVIES AAN GEMEENTE Dit noopte het College van B. en W. er omstreeks 1910 toe om aan een tweetal hoofden van Leidse openbare scholen, t.w. de heren Van der Heide en Hibma de opdracht te geven een onder zoek in te stellen naar het aantal leerlingen, dat het onderwijs in de lagere school moeilijk volgen kan. Na gehouden onderzoek bleek inderdaad, dat het percen tage vrij hoog lag. De schoolhoof den adviseerden dan ook tot de stichting van een school voor bui tengewoon lager onderwijs. In 1913 reeds werd de heer P. Boet tot hoofd van de eerste gemeen telijke B.L.O.-school benoemd. In ju ni van het daaropvolgende jaar be gon de school met 25 leerlingen. Van daar dan ook de gouden viering van deze zeer bijzondere taak van on derwijs. De school werd onderge bracht ln een gedeelte van het t gehuisvest. Thans heeft moderne huisvesting aan de Mar- nixstraat (Dr. A. van Voorthuij- Met 25 leerlingen beg onnen In 1914 begonnen met 25 leerlin gen, steeg dit aantal in 1927 tot 152. Bij het uitbreken van de oorlog (ln 1940) bezochten nog circa 100 leerlingen de school. In 1946 werd het huidige hoofd, de heer M. G. H. den Haan met de leiding van de school belast. Sindsdien is het leer lingental wederom sterk gestegen en dit ondanks het feit, dat in 1948 een r.k. b.l.o.-school en in 1949 een chr. b.l.o.-school tot standkwamen. Verschil in milieu Opvallend tussen de school vóór '46 en na 1946 is het verschil in milieu. Vóór 1946 waren het vooral kinde ren van de zgn derde-klasse-scholen, Uit lager maatschappelijk milieu, na 1946 is hiervan geen sprake meer. Advertentie Verbouwings-uifverkoop Tientallen werkelijke koopjes horloges, klokken, sieraden cassettes JUWELIER - HORLOGER v. d. WATER Haarlemmerstraat 207. Hiervoor geldt de verklaring, dat in de eerste periode de leerhandicap sterk gebonden bleek aan erfelijkheid en milieu en dat in de na-oorlogse jaren veel organisch gestoorde kin deren, die in de beste milieus kun nen voorkomen, dit speciale onder wijs behoefden. Nieuwe school De overgang naar de nieuwe school in de Marnixstraat betekende een grote toename van leerlingen (228 op dit moment). Reeds in 1949 werd de school gesplitst in een A- en B- school (Pieterskerkhof), de laatste voor de meer gehandicapte kinderen. Gelukkig wacht ook voor deze kin deren een nieuw gebouw. De plannen voor een nieuwe school aan de Ko ningsstraat worden de raad binnen kort voorgelegd. De thans jubilerende Dr. A. van Voorthuijsenschool, welke sinds 1949 onder deze naam „door het leven gaat", Is steeds een streekschool ge weest. De leerlingen komen uit een rayon, dat circa 500 km. bestrijkt. De huidige school, waarvoor indertijd cie dochter van dr. v. Voorthuij sen de eerste steen legde, ls uitgegroied tot een modelschool voor het B.L.O. Steeds weer richten vele buitenlan ders hun schreden naar deze school. Onder één van de vooraanstaande gasten, die de heer Den Haan in de loop der jaren is „zijn" school mocht begroeten, bevond zich Eunice Mary K. Shriver-Kennedy, een zuster van de op zo tragische wijze om het le ven gekomen president van Amerika. Zjj en vele anderen waren onder de indruk van de gevolgde onderwijs methode, waardoor een positieve bij drage wordt geleverd aan het levens geluk van vele jonge mensen. Parallel met de ontwikkeling van het B.L.O. ontstond behoefte aan differentiatie van het onderwijs. Zo kwam er in 1955 een r.k. L.O.M.- school en in 1959 een school voor slechthorenden, terwijl de Leidse My tylschool reeds in 1952 „wortel had geschoten". Voorts werd in 1962 een gemeentelijke school ten dienste van het Pedologisch Instituut geopend. Het is algemeen bekend, dat de aard van de handicap, die deze kin deren hebben, niet beperkt blijft tot de leerplichtige leeftijd. Zo kwam er in onze stad voor de algemene sector een Dr. Van Voorthuijsenstichting tot stand, met een bureau waaraan twee maatschappelijke werkers zijn verbonden. Voorts werd er een avondschool voor de oud-leerlingen gecreëerd en in samenwerking met de gemeente en andere confessies, een beschutte werkplaats die over enkele maanden een nieuw gebouw hoopt te betrekken. Het eerste onderzoek. De schoolartsmevr. M. C. Zwart- Feenstra en de heer M. G. H. den Haan verdiepte zich in de achtergronden van de leermoei lijkheden. (Foto L.D./Holvast) De Haardstee De jongste loot aan de stam. de „Stichting Tehuis" is dezer dagen juist overgegaan tot de verbouw van het pand Witte Singel 70. Over enige maanden zullen hier de eerste ge handicapte jongens en mannen, die niet op eigen benen kunnen staan en aan wie het gezin ontvallen is, hun intrek nemen. Voor hun eigen home heeft men reeds een toepasse lijke naam: „De Haardstee", gevon- De thans jubilerende school weet zich in haar activiteiten trouw ter zijde gestaan door een onder leiding van de heer A Heetveld Jr. hard werkende Oudercommissie en de Oudervereniging „Helpt Elkander". Met ontferming bew ^ogen Ter gelegenheid van dit gouden jubileum zal van de hand van dr. H. Schilp, oud-directeur van de Leidse Chr. Kweekschool, onder de titel „Met ontferming bewogen" een boekje verschijnen, waarin deze o.m. opmerkt: „De vijftig jaren, die ach ter ons liggen overziende tegen de achtergrond van wat eertijds ont brak, wekt een gevoel van dankbaar heid in ons op jegens hen, die ge stalte gaven aan de ontferming, die hen bewoog". Wij geloven, dat dr. Schilp hiermede de zin en achter grond van dit werk Juist heeft ge typeerd. De heer D. M. Kloots, die van 1919 tot 1961 aan de school verbonden was, her innert zich nog goed onder ivat voor moeilijke omstan digheden in het oude gebouw (Caecilea-gasthuis) les moest worden gegeven. In de oude school bijna veertig jaar heeft men op een nieuwe moeten wachten waren zes leslokalen, een gymnastiek- en handenarbeidlokaal. Langs de leslokalen ontbrak een gang, zodat men om een lokaal te bereiken steeds door de andere lokalen moest gaan, hetgeen storend op het onderwijs werkte. Een tele foonaansluiting was er al evenmin. Moest men spreken met de BLO-school, dan belde men de ontsmettings- dienst, die in een ander ge deelte van het gebouw ge huisvest was. In zo'n geval was het de vrouw van de ont smetter, die kwam waarschu wen. Maar ook dit ging niet zonder moeilijkheden ge paard. Op een ladder, die tegen de schutting stond, welke haar tuintje van de speelplaats scheidde, trachtte zij door in haar handen te klappen de aandacht van het hoofd te trekken. Deze moest weer op zijn beurt een lad der op en een ladder af om het telefoongesprek te kun nen voeren. Van kwajongens streken had men ook nog al eens last. Zo kon het op een ochtend gebeuren, dat het lange tijd duurde vooraleer les kon worden gegeven. Een jongen, zijn naam is altijd onbekend gebleven, had het sleutelgat vol rommel ge stopt, dat er eerst uitgepeu- terd moest worden. Korte tijd bij de uitbreiding van de school en de omschakeling van gas op elektriciteit is ook nog les gegeven in een leegstaande school aan de Nieuwe Mare, ivaarin later tijd de GG en GD gehuisvest was. Al dit ongemak, dat echter niets afdeed aan het enthousiasme waarmee les werd gegeven, behoort nu al weer circa tien jaar tot de verleden tijd. Er voor in de piaats kwam een moderne school aan de Marnixstraat, met een outillage waarop men terecht trots is. Eindexamen Rembrandt - lyceum Aan het Rembrandtl y ceum zijn voor het eindexamen gymnasium ge slaagd: J. Keereweer <a). Leiden; Carolien Korrelboom (at, Voorscho ten; Ria Veltman (a). Leiden D. M. v. d. Boomgaard (b), Voorschoten; H. J. Bos (b), Voorsohoten; Rienke v. d. Kley (b). Leiderdorp; P. L. Meen- horst (b), Leiderdorp; J. v. d. Wolk (b), Oud Ade. Met drie kandidaten wordt het voortgezet. Het Nederlandse studenten voet balteam verloor gisteravond in Mar burg met 3—7 van Duitsland. Bij de rust was de stand 33. e i d c. Alleen onze zaak STEENSTRAAT 8 is wegens vakantie GESLOTEN van 15 t.m. 21 juni. Uw telefonische orders worden normaal uitgevoerd. Viering gouden feest De viering van dit gouden feest wordt morgen in de Stadsgehoor zaal ingezet met een feestelijke ouderavond, waaraan met de leer lingen van de school medewerken het Leids Kamerorkest, het muziek- groepje van „De Algemene", Sempre Avanti's Jong en Jolig, het accor deonduo The Johnny's en Ans Ter Haar-Pasman met enkele van haar leerlingen. Zaterdagmiddag 20 juni hebben de kinderen feest op het ter rein en in de kantine van de Doe lenkazerne, waarna op vrijdag 26 juni in de Burgerzaal van het Stad huis de officiële herdenking plaats vind t mmm De treiler SCH. 307 „Margaretha", die bij de scheepswerf Boot in Leiden voor rekening van de Scheveningse reder Jac. den Duik wordt gebouwd, is gistermiddag onder grote belangstelling te wa ter gelaten. Dit vissersschip, dat voorzien zal worden van de meest moderne nautische instrumenten, heeft een lengte over alles van 43.28 meter, de lengte tussen de loodlijnen is 38.73 meter, de breedte 7.20 meter en de holte 4 meter. Er komt in het schip een 1000 pk Deutz-hoofdmotor. De kotter „Atlas", gebouwd voor een Franse re derij in Concarneau, zou vandaag de werf ver laten. Met behulp van een hijsblok zou het schip dat 130 ton meet, naar Vlaardingen worden ge bracht. Vanuit deze havenplaats zullen enige technische proefvaarten worden gemaakt, waarna de over dracht volgt. Een Franse bemanning zal de kotter naar Concarneau varen. De afmetingen van de „Atlas" zijn 34 meter lengte over alles, 30 meter lengte tussen de lood lijnen, 6.30 m. breed en 3.60 hol. Het schip heeft een 750 pk hoofdmotor. (Foto LD/Holvast) In totaal 40 teams Voor de zevende maal ln successie vormen de Pomona-terreinen aan de Nachtegaallaan deze week in de avonduren en woensdagmiddag het strijdtoneel van de jaarlijkse voetbal wedstrijden der Leidse Clubhuizen. leeftijdsgroepen, deze week onderlinge strijd om de eer van hun clubhuis en het afdelingskampioen schap met de hieraan verbonden wis selbeker. Ditmaal genoten de junioren 2 (leeftijd 13 t/m 15 jaar) de eer om het eerst van start te gaan teneinde verdeeld over twee poules, maandag en dinsdagavond hun wedstrijden ge heel af te werken. De gedetailleerde uitslagen waren: Poule A: De MirtDe Spreew pot B 00, Het VooronderHet Honk B 01, Het'Vooronder—De Mirt 02; De Spreewpot B— Het Honk B 20; De Mirt—Het Honk B 2—1; Het Vooronder—De Spreewpot B 02. Poule B: In de Vroolijkcke Arke Mierennest 02; De Spreewpot A Na een eerste onderzoek volgt een grondige observatie door mej. drs. H. M. Goedman. (Foto L.D./Holvast) B 8—1. Gistermiddag en -avond werd het toernooi voortgezet door de pupillen B- en A-teams en de junioren I (leef tijd 1618 jaar). Bij de pupillen moest het De Sper wersteam te elfder ure verstek laten gaan, waardoor in poule A alleen de wedstrijd De MirtDe Spreewpot kon worden gespeeld. Daar de ploeg van De Spreewpot de strijd met 70 won en het Vooronderteam als over winnaar uit poule B tevoorschijn kwam, werd de finale een ontmoeting tussen De Spreewpot en Het Voor- kampioenschap. De gedetailleerde uitslagen waren: poule A: De MirtDe Spreewpot 07; poule B: In de Vroolijcke Arke —Het Honk 01; In de Vr. Arke Het Vooronder 00; Het Vooronder Het Honk 2—0. In de hiernavolgende strijd tussen de vertegenwoordigende A-pupillen- teams legden De Spreewpotpupillen ln poule A beslag op de eerste plaats en kwam Het Honkteam ongeslagen uit de strijd in poule B tevoorschijn. De finale tussen de beide poule winnaars kreeg nog een bijzonder spannend verlengstuk je. daar de strijd om het kampioenschap met 00 on beslist eindigde en er niet minder dan drie strafschoppen-duels nodig wa ren alvorens de uiteindelijke kam pioen bekend was. Nadat de eerste twee duels eveneens onbeslist waren geëindigd schoten de jeugdige schut ters van Het Honk eenmaal meer raak (2—1) en konden zich zodoende kampioen noemen. De gedetailleerde uitslagen waren hier: Poule A: De Spreewpot—Het Mierennest 10; Het Honk BIn de Vr. Arke 02; De SpreewpotHet Honk B 40; MierennestIn de Vr. Arke 00; De SpreewpotIn de Vr. Arke 00; Het Honk B—Mierennest 00; Poule B: Het Honk AMieren nest B 21Het VooronderDe Mirt 00; Het Honk AHet Vooronder 40; De MirtMierennest B 02; Het Vooronder—Mierennest 03; Het Honk ADe Mirt 20. In de afdeling junioren 1 vonden gisteravond in twee poules de eerste reeks van ontmoetingen plaats om twee plaatsen in de halve finale, waaruit de eerste van de twee uit eindelijke finalisten tevoorschijn Honk zich als halve finalist. In de halve eindstrijd verloor Het Honk met 20, zodat De Spreewpot Aan Stationsweg komt supermarkt In „Zomerzorg" werd een leden raadsvergadering gehouden, waarin de jaarverslagen over het jaar 1963 van de per 30 december 1963 gefu seerde Coöperaties: „Helpt Elkan der" u.a. te Katwijk en „Vooruit" u.a. te Leiden, aan de orde werden gesteld. De directeur, de heer J. Riezenkamp. lichtte deze jaarversla gen uitvoerig toe. Ook in 1963 werden in beide Co- operaties belangrijke omzetstijgingen bereikt, welke niet alleen het ge volg waren van de gestegen prijzen, doch grotendeels door vergrote af name in alle afdelingen. Gezien de resultaten (die zeer be vredigend waren) welke werden be reikt, ondanks de loonsverhogingen en de steeds toenemende zware con currentiestrijd ln de levensmiddelen sector, werd de verwachting uitge sproken dat „CO-OP RIJNLAND" met vertrouwen het Jaar 1964 tege moet kan gaan. Hierbij blijkt de personeelsvoor ziening nog steeds problemen schep pen. Dat de Coöperatie het vertrou wen van de consument heeft, bleek eveneens uit de grote stijging van het gegarandeerd dividend. Met voldoening werd kennis geno men van het feit, dat volgende maand aan de Stationsweg een grote supermarkt wordt geopend. Wegens het ontbreken der vereiste Goede hoop bestaat dat dit jaar de goedkeuringen worden verkregen. De ledenraad keurde de jaarver slagen goed, waarbij het volle ver trouwen in het bestuur en de Raad ui t.ges pro directeur met zijn staf van meöe- vaak moeilijke omstandigheden. Door afwezigheid van de voorzitter stond de vergadering onder leiding van de vice voorzitster, mevrouw W. L. Majolée-Blansjaar. de tweede reeks van ontmoetingen te voorschijn komt. De gedetailleerde uitslagen luiden: poule A: Mierennestr—Oudevest B 00; De Spreewpot A—Oudevest B 10; MierennestDe Spreewpot A 02; poule B: Het Leidse Volkshuis De Spreewpot C 1—0; Het Honk— Het Leidse Volkshuls 20; De Spreewpot C—Het Honk 0—1. Halve finale: Spreewpot A—Het Honk 20. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat de scheidsrechters be halve hun onmisbare bijdrage tot het welslagen van het toernooi ditmaal gezamenlijk tevens een fraaie beker beschikbaar hebben gesteld voor de meest sportieve clubhuisploeg. onge acht de leeftijdsgroep.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 3