Beatles voor VARA-t.v.: een vrolijke janboel ft RENTE TOT 4% GEBAREN ZONDER GELUID Herdenking invasie in NORMANDIE Opgericht 1 maart 1860 Zaterdag 6 juni 1964 Opnamen in Treslong voor uitzending maandagavond Het optreden van de Beatles voor de VARA-tv is gister avond in Treslong in Hillegom geëindigd in een vrolijk pande monium van dansende en gillen de tieners, tussen wie men de Beatles nauwelijks of niet meer kon terugvinden. U zult het maandagavond om half negen allemaal zelf kunnen zien. De klem voor de „opstand" werd gelegd vóór het optreden, toen VARA's Joop Simons de ruim drie eert wordenDe Beatles willen we laten optreden in de sfeer, die z\j gewend zijn", waarna Herman („top of flop") Stok er nog een schepje op deed, door de tieners op te wekken na het laatste nummer op de Beatles af te stormen, om hen om handte keningen te vragen. Een mededeling, die met een opgewonden hoe-geroep werd ontvangen. En toen het bestor men van de Beatles ook nog voor de camera's gerepeteerd werd, waarbij Berend Boudewijn als Beatle figu reerde, was de stemming er bij voor baat helemaal in. Zo bang was de VARA blijkbaar, dat haar exclusieve tv-programma met de Beatles een „te tamme" af faire zou worden, dat de tieners te voren een beetje moesten worden op gewarmd. Het resultaat was, dat tij dens het laatste nummer de lieve jeugd en bloc de tribunes afstormde om gillend, heupwiegend, twistend eu rockend met hun idolen mee te 6! Gedrang Het resultaat was ook, dat het op de kleine speeivloer tussen de tribu nes van Treslong een vreselijk ge drang werd, waarin de Beatles noch de cameramannen van de NTS zich konden bewegen. Beide partijen na men voor het goedaardige tienerge- weld de vlucht voordat het nummer geheel uitgespeeld was de Beatles, orndat zij bang waren dat hen de kleren van het lijf getrokken zou den worden en de cameralieden om hun kostbare apparaten (een halve ton elk) veilig te stellen Alleen de camera bovenop één der tribunes bleef paraat en u zult daardoor maandagavond een belangwekkend overzicht van het (kortstondige) tu mult te zien krijgen. ge» Ook film Dit VARA-tv-programma rond de Beatles belooft trouwens toch het aanzien waard te worden, omdat de opnamen in Treslong zullen worden voorafgegaan door filmopnamen van de belangrijkste en meest spectacu laire scènes tijdens het Beatles-be zoek aan Nederland. Een filmteam van de VARA begeleidt de Beatles hiertoe op al hun Wegen: de aan komst op Schiphol, de persconferen tie, de boottocht door de Amsterdam se grachten en de gebeurtenissen in Blokker. Het wordt een programma van 40 minuten. Ongeveer 10 minuten daar van wordt besteed aan een montage van de filmopnamen. Nog tien mi nuten duurt het „interview", dat de in de Treslongzaal aanwezige tieners via de geluidsinstallatie mochten hebben met de Beatles, die in een aparte studio naast de Treslongzaal zaten terwijl zij de meest uiteenlo pende vragen beantwoordden. Vragen rond tussen de tieners aan de dere kant van de lijn zat Berend Boudewijn bij de Beatles om te ver talen. De Beatles toonden zich ook nu bij het beantwoorden van som mige vragen adrem, gewiekst en geestig. Vraag: „Is de ontvangst in alle ter die speciaal om de Beatles uit het Verre Oosten was komen overvliegen, gaf op een vraag van Herman Stok óók een zeer goed antwoord. „Vind je de Beatles zonder Ringo nog wel de Beatles?", beantwoordde zij vlot met „Nee, maar zeg dat nou maar niet aan die andere jongen" (Jim my Nicholls). De interessantste vraag aan de langharige zangers stelde een jongen: „Is die hysterie van jullie publiek nou nodig?" Antwoord: „Nee, maar het helpt welHet geeft de goede sfeer om cp te treden, net zoiets als bij een voetbalwedstrijd". Laatste vraag uit het jeugdige pu bliek: „Wanneer beginnen zij nou eens Meteen kwamen de Beatles onder oorverdovend gejuich van de fans te voorschijn. Playback Toch nog plotseling barstte het eerste nummer los, „She loves you". Zó plotseling, dat de Beatles een fractie van een seconde te laat in de snaren van hun elektrische gitaren grepen. De onverbiddelijke tieners zagen en hoorden het direct: de Beatles speelden en zongen niet echt, maar maakten alleen de nodi ge mondbewegingen en manualen bij een keiharde grammofoonplaat. Play back dus, zoals dat in t.v.- jargon heet Beatle Paul Maccartney, de links handige slaggitarist, gaf ons na af loop het antwoord: „Wij vertrouwen geen enkele geluidstechnicus tef we reld. En aangezien wij een perfecte geluidskwaliteit willen zonder ri sico, dat er iets misgaat zingen wij voor de t.v. niet echt, maar ge bruiken wij grammofoonplaten". Ook bij het inzetten van het twee de nummer, „close your eyes", gre- pei de Beatles zichtbaar te laat in de snaren, terwijl drummer Jimmy Nicholls eenzaam op een hoog de coratief plateau achter de drie Beat les, dat al zo was ontworpen voordat men wist dat Ringo ziek zou wor- deü min of meer voor gek zat te Advertentie De Beatles tijdens hun optre den in Treslong. Op de voor grond van links naar rechts Paul McCartney. George Harrison en John Lennon. op de achter grond invaller Jimmy Nicolls. drummen: zonder de trommelvellen of bekkens te raken. En de kijkers horen maandagavond het geluid van Ringo Starr. Wel zo goed Achtereenvolgens klonken oorver dovend „twist and shout", „Roll over Beethoven", „Long tall sally" en „Can't buy me love" al lang voor het laatste nummer ingezet werd, danste een aantal jongens op de tribune met de Beatles mee. Toen hadden de VARA-functiona- rissen nog kunnen ingrijpen. Maar .zij vonden het wel goed zo. Ook het feit, dat de Beatles al moesten vluch ten, terwijl de laatste plaat nog draaide kon niemand verdrieten. Behalve Lou van Rees. die door deze wanorde weer herinnerd werd aan het feit, dat hij vorig jaar tij- Al ling Bij de NiwiB is het goed sparen NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK De bank waar u zich thuis voelt! „Vesting" Treslong De straten rondom Tres long in Hillegom waren gis termiddag afgezet met hek ken. Daarachter verdrongen vele honderden tieners zich om een glimp van de Beatles op te vangen. Sommigen stonden zelfs op de daken van schuren, om maar niets van het schouwspel te mis sen. Enkele tientallen politie agenten zorgden er voor, dat niemand onrechtmatig naar binnen kwam. Er was slechts één doorlaatpost, die zwaar werd bewaakt. Alleen auto's met een doorlaatbewijs mochten hierdoor naar bin nen. Nóg twee keer moesten wij onze kaarten tonen, voor dat wvj in de „vesting" (Tres long) waren doorgedrongen. Hier liepen de genodigden voor de repetitie wat verveeld heen en weer. Er was hoege naamd niets te zien. Pas te gen half vijf arriveerde de Beatles, voorafgegaan door politiewagens. De tieners langs de hekken juichten. Even leek het of zij door de barricade zouden heenbreken. Maar politie te paard maakte hier spoedig een eind aan. Rudi Carrell, die samen met Willeke Alberti een wande lingetje had gemaakt, kon zich nog juist op tijd in vei ligheid stellen. En toen bleek nog, dat alle genodigden, persmensen en anderen voor niets waren ge komen. Althans wat de repe tities betrof. Want in het contract, dat impressario Dick van Gelder had opge maakt, stond dat er niemand bij de repetities aanwezig mocht zijn. Dus werd de on geveer honderdenvijftig per sonen, die op de tribunes za ten, dringend verzocht hun plaatsjes te verlaten. Waar aan men mopperend gehoor gaf. De fotografen hadden nog gelegenheid gekregen tijdens één liedje plaatsjes te schie ten. Daarna speelde alles zich af achter gesloten 'deuren. Ze gingen pas 's avonds weer open. geslingerde tiener op zijn hoofd kreeg. „Het is een schandaal, het loopt in ons land altijd uit de hand. De Beatles zijn leuk, maar je kunt zoiets hier eigenlijk niet brengen. Morgen In Blokker zal het wel hele maal een janboel worden", voorspelde Kan dacht er anders over. „Dit is nu eenmaal een tijdsver schijnsel. Ik vind het niet erg. En de Beatles vind ik geweldig leuk. Als je wat ouder bent word Je veronder steld hiertegen bedenkingen te heb ben. Maar ik heb ze niet.Ik zeg het maar eerlijk". Met een gejuich, dat spontaner was drie- vierduizend jongeren gister' avond hun aanhankelijkheid betuigd met de Beatles, toen zij kort na tien uur na hun terugkeer uit Treslong op het balkon van hun suite in het Doelenhotel verschenen. De „balkonscène" duurde slechts kort. Toen de hekken, die de fans voor een val in het water van de Amstel moesten behoeden, het bega ven, trokken de vier zangers zich terug in hun appartementen en dre ven bereden politiemannen de op eengepakte massa tactvol uiteen. Even probeerde een honderdtal Beat- le-bezetenen nog door te stoten in de Doelenstraat, om de hoofdingang van het hotel te bereiken, maar dat bleek een vruchteloze poging de straat was niet alleen aan weerszij den met dubbelen hekken afgesloten, maar bovendien door tweemaal acht agenten te paard geblokkeerd. De rust rond het doelenhotel keerde sneller terug dan de politie had dur ven hopen. Een half uur later stond er alleen nog een politieman voor de hotel ingang. Agent gewond Het is erg meegevallen met het Beale- rumoer in Amsterdam. Meer dan 4000 jongens en meisjes hebben zich 's middags en 's avonds niet laten zien en omdat zij over het algemeen aanzienlijk jonger waren dan de in deze zomerdagen zo baldadige no zems. had de politie weinig moeite met het handhaven van de orde. Dat zich gisteravond toch nog een incident voordeed is eigenlijk de schuld van de Beatles, die telaat uit Hillegom kwamen. Anderhalf uur zelfs. En dat wachten duurde de tie ners te lang. Uit de verveling werd toen een begin van baldadigheid ge boren. Een agent, die wilae ingrij pen werd door een van de jongens met een stuk ijzer in de nek gesla gen en dusdanig gewond dat hij in het binnengasthuis moest worden op genomen. Dit was de enige gelegen heid, dat de agenten de gummilatten moesten gebruiken. De Beatles hebben ongestoord kun nen slapen in hun weelderige suites k i 150 per nacht. Dat Amsterdam echter op het ergste was voorbereid, moge onder meer blijken uit het op het laatste ogenblik opvoeren van het politiedetachement van 40 tot 60 man en het stationeren ven twee ambulances van de rampendienst, die over 20 brancards beschikte. En üat terwijl het binnengasthuis tegen over het Doelenhotel ligt Vol vertrouwen is men vandaag dan ook aan de tweede Beatle-dag begonnen. N.T.B. verheugd over benoeming Opera-commissie muniqué met vreugde kennis te heb ben genomen van de benoeming door de Staatssecretaris van O., K. en W. van een commissie die advies moet uitbrengen over de vorm waarin aan de opera in ons land gestalte moet worden gegeven, „omdat daardoor is komen vast te staan dat de Ned. Opera niet zal verdwijnen". Tevens acht het bestuur het besluit van de Staatssecretaris een duidelijke ver oordeling van het beleid van de di rectie en het Stichtingsbestuur van de Opera. Uit de samenstelling van de commissie kan volgens het com muniqué afgeleid worden dat de re gering bereid is de opera uit ztfn „provinciale status" te verheffen tot het niveau van nationale muziekdra matische instelling. Het bestuur van de NTB is van mening dat de opdracht aan de com missie slechts betrekking heeft op een deel van het probleem en dat het noodzakelijk is dat het overleg over de positie van de geëngageer- den met vertegenwoordigers van de vakorganisaties waarin zij zijn ge organiseerd zo snel mogelijk wordt geopend. In verband hiermee heeft het bestuur zich tot de Staatssecre taris gewend met het verzoek de overlegpartners bijeen te roepen. Veel interesse voor antiek Op de laatste dag van de kunst- en antiekveiling bij Mak in Dordrecht z(jn ojn. geveild Juwelen, gouden en zilveren voorwerpen en munten. Vooral voor het zilver was veel be langstelling. Een zilveren kapelletje bijvoorbeeld bracht f6500, een witgouden broche met briljanten, saffieren, robijnen en smaragd ging onder de hamer door voor f 4200.—. Een Godslamp uit de 19de eeuw kostte f220,en een vijfdelig Hongaars koffieservies f1800,—. Een Amarusbokaal uit de 19de eeuw bracht f 1200,op, een platina dames armbandhorloge met briljanten f 3400,— en een witgouden armband f 3000,Zilveren en gouden ringen al dan niet bezet met edel stenen varieerden in prijs van f380 tot f 1000. De munten bleven doorgaans tus sen de f7 er f48. Er waren enkele hogere prijzen te noteren, bijv. voor een dubbele Hollandse dukaat uit 1382, die f290 opbracht. Vandaag zijn op de stranden vai Normandië talrijke herdenkings plechtigheden gehouden, waaraai vooraanstaande vertegenwoordigers van de geallieerden uit de tweede wereldoorlog deelnemen. Maar de grote „sterren" van de invasie, zoals generaal Eisenhower en maarschalk Montgomery, waren niet aanwezig. De president van de VS werd ver tegenwoordigd door generaal Omar Bradley, die het eerste Amerikaanse leger aanvoerde op D-Day". Verder was nog een twintigtal Amerikaanse generaals of admiraals bij de plech tigheden aanwezig, onder wie gene raal Maxwell Taylor, de huidige voorzitter van de Amerikaanse com missie van chefs van staven, generaal Ridgway en generaal Lemnitzer, op perbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten. Koningin Elizabeth van Engeland werd vertegenwoordigd door de En gelse ambassadeur in Parijs, Sir Pier- son Dixon. Ook de Engelse regering was vertegenwoordigd, evenals die van Frankrijk, N e d e r 1 a België en Noorwegen. Behalve vooraanstaande figuren waren er ook minder bekende, zoals korporaal John Steele, die urenlang aan de koorden van zijn valscherm, dat vastzat aan een kerktoren, heeft gehangen en Robert Murphy, de eer ste „G.I." (Amerikaanse soldaat), die per valscherm neerkwam in Sainte- Mère l'Eglise. Zij kwamen evenals dat twintig jaar geleden het geval was, weer uit de lucht vallen. Op tal van begraafplaatsen worden de doden van de Invasie in Norman dië plechtig herdacht. Over en weer Aan de vooravond van de herden king van de invasie heeft veldmaar schalk Montgomery niet kunnen na laten in een televisie-uitzending van de BBC, die aan D-day was gewijd, een felle aanval te doen op generaal Eisenhower en deze van „geknoei" beschuldigd. „Monty" zei, dat de strategie van de campagne in Normandië' van Britse origine was en dat zij was ge slaagd als gevolg van het eerste klas se "team-work" van alle bij de inva sie betrokken strijdkrachten. „Ik ge loof niet, dat Eisenhower de strategie van de Normandische campagne ooit werkelijk heeft begrepen. Naar mijn mening heeft hij het gehele geval verknoeid. De onjuiste verklaringen, die Eisenhower later aflegde, waren wel buitengewoon monsterachtig", aldus de Britse veldmaarschalk. „Zij maakten de indruk, alsof de Britse troepen op de oostelijke flank had den gefaald en dat de Amerikaanse troepen voor hen de kastanjes uit het vuur moesten halen, wat natuur lijk niet het geval was". Montgomery's aanval in de uit zending volgde na een loftuiting van Lord Tedder, tijdens de invasie plaatsvervangend opperbevelhebber. „Laat ons niet vergeten, dat de aanval werd geleid door een groot Amerikaan, generaal Eisenhower", zei Lord Tedder. In Nieuw Loosde echt is giste ren het huwelijk voltrokken tus sen Judith de Leeuw (Anuschka van Radio Veronica) en Hans Chr. Dirkse. tekstschrijver van Veronica. Het paar na de hu welijksplechtigheid. Voor de kust bij Noordwijk is men gisteren begonnen met het plaatsen van het tv-eiland. Links van het werkschip de onder bouw. die reeds op de zeebodem geplaatst is. Op het werkschip en de ponton de overige onder delen van het eiland. Danseres Tania Tamarowa overleden In Antwerpen is overleden Tania Tamarowa (Betty Jacobs). Zij was als danseres destijds verbonden aan de opera van Antwerpen en aan Les Ballets Russes te Monte Carlo. De laatste jaren was zij in Amsterdam en daarna in Antwerpen lerares. Uit alle hoeken van de wereld kwamen dansers bij haar voor onderricht. Advertentie Culinaire horoscoop voor de komende 2 weken voor u die geboren is onder het teken AC M Nas! goreng met spiegelei en pisang goreng D Hongaarse goulash met rijst en doperwten W Gebraden varkenshaasje met verse groente en gebakken aardappelen D Ossetong met pikante saus, doperwten en aardappelpuree V Poisson crème, worteltjes, aardappelpuree Z Kalfsgehakt met kerryroomsaus, rijst en appelmoes Er staat u deze weekveel veranderingvan spijs te wachten. En dat doet eten. U zult vlot worden bediend en veel geld sparen, want eten in Albert's Corner is voordelig. CORNER Stationsplein 24 Leiden Cursus elektronische muziek Het contactorgaan „elektronische muziek" in Bilthoven gaat een cur sus van negen maanden organiseren voor belangstellenden in elektroni sche muziek. Sedert componisten bij hun scnep- pende arbeid gebruik maken van elektronische middelen, zijn zowel in Nederland als in het buitenland ver scheidene studio's opgerichr en er is veel gecomponeerd. Hierdoor is deze nieuwe tak van de toonkunst bij een groter publiek bekend geworden en er zijn talrijke componisten, die van het nieuwe medium gebruik willen maken. Nu heeft de ontwikkeling er noodgedwongen toe geleid dat de bestaande studio's voor produktie werden uitgebreid, zodat beginners weinig gelegenheid hadden om de nodige ervaring en kennis te verkrij gen. Om die reden heeft het CEM in Bilthoven een studio In gericht, uitsluitend met een didactisch doel. Deze studio stelt niet alleen com ponisten in de gelegenheid door eigen praktisch werk partituren voor te bereiden die later in een produk- tie-studio kunnen worden gereali seerd, maar docenten geven tege lijkertijd aan een brede kring van belangstellenden een overzicht van de ontwikkeling, de techniek, de esthetica en de tegenwoordige situatie van de elektronische muziek. De cursus bestaat uit een algemeen deel met referaten en praktische de monstraties en een speciaal deel voor die componisten, die sytematische onderzoekingen willen doen of eigen modellen willen realiseren. In dit verband zijn er tevens lezingen over compositietheorie en klankprodurtie. In het CEM zjjn o.m. vertegen woordigd Buma, Cinecentrum, Done- mus, Gaudeamus, de NRU, het Ge nootschap van Nederlandse compo nisten, de Toonkunstenaarsvereni ging, de NTS, de Wereldomroep «n de Rijksuniversiteit van Utrecht. Muziekweek Gaudeamus De 17e internationale muziekweek van de Stichting Gaudeamus wordt volgend Jaar gehouden van 18-25 september. In deze week wordt o.m. het bü «en Internationale prijsvraag bekroonde muziek-dramatische werk voor televisie voor het eerst uitge voerd. De VARA gaat dit bekroonde werk uitzenden. Het werk mag 15 tot 30 minuten duren en de componist moet reke ning houden met een Instrumentele bezetting van hoogstens 15 perso nen, een vocaal ensemble van hoog stens 12 personen, hoogsten zes so listen en/of spreekstemmen en hoog uit zeven dansers. Aan de interna tionale muziekweek is volgend Jaar tevens verbonden een internationale prijsvraag voor koor- en kamer muziek, orkest- en elektronische werken. Prijzen zijn o.a. beschikbaar gesteld door het Prins Bernhord- fonds, de Fondation Europeenne de la culture, de AVRO en de VARA.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 5