Schnitger pri j s - Zwolle voor Peter Benary Hausse romantici vN-miiitauen oP poststaking in Bezorgd over crisis, waarin oe situatie is terecht gekomen LEIDSCH DAGBLAD WOENSDAG 27 MEI 1964 De „Schnitger-prijs-ZwolIe' wonnen door dr. Peter Benary uit tuzern (Zwit.). Tweede in de com- positleprljsvraag werd John Ralph Weeks uit Devizes in het Engelse Wilthire. Een eervolle vermelding is toegekend aan de Duitse cantor-orga nist Lothar Gast uit Bremen. De bekroonde composities zullen vrtfdag 26 juni in de Grote Kerk in Zwolle worden gespeeld door de stadsorga- ran Haarlem, Albert de Klerk. De Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel, jhr. mr. dr. 0. P. A. H. van Nispen tot Panner- den, reikt nadien in de oude Sche penzaal van het 6tadhuis de Schnit- ger-prijzen uit. De 32-jarige Peter Benary is docent in het conservatorium in Luzern i verbonden aan de Schola Canto- im in Bazel. Hij studeerde compo- ..tie en plano in Weimar en aan de universiteit van Jena, schreef sym fonische, kerk- en kamermuziek. Het bekroonde werk heet „Toccata-Cho- rale, Passacaglia und Fuge". John RPlph Weeks 29 stu deerde klarinet en piano aan het College of Music. Hij speelde gis klarinettist en pianist in verschil, lende orkesten en is thans leraar klarinet, piano en orgel aan een muziekschool. Het bekroonde werk is •en van zUn eerste composities en is „Variations and Passacaglia" ge noemd. De inzending van Lothar Gast raagt als titel „Orgelconcerto II" De prijzen werden toegekend door het bestuur van de Stichting Schnit- ger-prijs-Zwolle op voordracht een jury, die werd gevormd door Kees van Baaren, Adriaan Engels en dr. Anton van der Horst. Zij beoordeelde 60 inzendingen uit vrijwel alle delen van de wereld. Rijkspolitieke pel: Tachtig man op 45 toeren De Rykspolitiekapel heeft eer plaat gemaakt. De eerste grammo foonplaat van een kapel en eei drumband, gevormd door 80 ama Iturs die zich kunnen meten met de beste „profs" van leger-, luchtmacht marine. „Tachtig man op 45 toe- en directeur-dirigent H. Ch. Hogervorst en tambour-maitre Groe- neveld lopen naast hun schoenen trost! Gisteren is de foto voor de hoes n. Dat gebeurde op het xercitieterrein van de nieuwe Alex- nderkazerne te Scheveningen. In vol ue marcheerden de mannen in brandende zon. „Doe je voor je iefhebberij", grensde een van de ichtig met milde zelfspot, terwijl e zweetdruppeltjes op zijn voor lof d parelden. De foto voor de hoes is er geko- n, na twee volle uren marcheren de zon. £lue", „De Hudsonmars", de Irompettermars" samen Gfthljf, rollen nu al van de persen. By het sluiten van de Kamers der laten- Generaal op 12 september de Rykspolitiekapel vanouds achet aan geeft, zal met enig cere- lonieel de eersteling worden gepre steerd Drumband en kapel der Rykspo itie zijn machtige middelen om bi et publiek de ook voor politie ld loodzakeljjke goodwill te kweken. IVelnu: ,,'t werd „public relations" in [et ïarstempo' >f 5 ebt Intelligente nachtegalen Volgens het Russische tijdschrift Ognjokzingen de nachtegalen in het Sokol- niki-park te Moskou mooier en hebben zij een groter re- pertoire dan hun soortge noten in provincie. De reden hiervoor is vol gens het tijdschrift, dat de nachtegalen in de parken de muziek van openluchtcon certen en van muziek via de luidsprekers in zich op nemen en deze later weer geven. Zij zouden 18 verschil- lende melodieën en zelfs het geluid van kikkers' kunnen nabootsen! Conflict bij Opera- entrum te Londen fboö onze Londense correspondent) De al enige tijd durende crisis bij {60 «t Londense opera-centrum heelt ,ez. t (,eld tot aftreden van Lord Hare- groti «od die daarin een leidende functie 'sin Kleedde en nog twee andere voor- i®® instaande figuren. Lord Harewood een neef van Koningin Elizabeth staat op de lange lijst van troon- 'kacfiKolgers. .eff- Verklaard wordt dat het hele plan L» Kir de stichting van een speciaal onïl^ra-centrum ioutief was opgezet, van de redenen van het conflict .dat de vooraanstaande zangeres- J ft. Joan Cross en Ann Wood zonder in|« torkennis van het bestuur waren S'r Q^agen. sK De Koninklijke Opera „Covent Erf-iraen" heelt thans een commissie 5d ftoemd om alle op hei plan uitge- mi «ende kritiek te onderzoeken en Mutueel een nieuw plan uit te wer- ïi to. üen van de klachten was dat het touw van het centrum, een afge likte bioscoop in Oost-Londen, on thikt was en dat het prospectus misleidend was omdat daarin be- 'ere werd dat tal van vooraan- kw lande figuren als raadgevers voor centrum zouden optreden, ter- „t m werkelijkheid slechts weinigen eüP hiertoe hadden gebonden. Het sse*»5 ®hiur heeft verklaard dat er geen st, tw -4er gebouw te krijgen was dan het toige en ontkent dat men de zaken 'Is heeft voorgesteld. De prüs is vorig jaar Ingesteld om het orgel, een van de grootste schep pingen van Arp Schnitger en z(jn zoon, in de belangstelling te plaatsen. Naast compositie-prijsvragen wil de Stichting ook compositie-opdrachten verstrekken. Het concert op 26 juni wordt gege ven in het kader van het Holland Festival. Het Ned. Kamerkoor zal onder leiding van Felix de Nobel en met begeleiding van Albert de Klerk werken van J. S. Bach, J. P. Swee- linck en H. Strategier uitvoeren. Muiilerslot in 1963 druk bezocht eenhoping betekent, zo vertelde slotvoogd, Ton Koot, dat helaas hon derden mensen in deze seizoens maanden moeten worden afgewezen omdat zij als gevolg van de grote toeloop niet in het slot kunnen wor den rondgeleid. Het afgelopen jaar bezochten 86.852 personen het Muiderslot. De Bisschopskamer is in haar ou de luister hersteld. De fraaie schouw staat weer op de oorspronkelijke plaats en ook de oude kruis- vensters zijn weer aangebracht. Voorts kreeg de keuken, net zoals zij in Hooft's tijd had. weer 'n 17de- eeuwse waterpomp. Het cultureel ge nootschap „De Mulderkring" houdt STICHTING „EIGENTIJDSE DANS" OPGERICHT Ten kantore van notaris H. J. Nipperus te Amsterdam is de „Stich ting eigentijdse dans" opgericht. De initiatiefnemers willen hiermee de mogelijkheid scheppen om ook in ons land de moderne danskunst, zoals die In de Amerikaanse school van Martha Graham ontwikkeld is, te introdu ceren. De dansgroep c;e aanvanke lijk uit een zevental dansers zal be staan, komt onder artistieke leiding te staan van Koert Stuyf, die gedu rende een aantal jaren in de V.S. een opleiding heeft genoten als dan ser en choreograaf. Reeds het vol gend seizoen zal met een volledig programma worden begonnen. Israël voorbij Voor de gisteren in Amsterdam ge houden kunstveiling van Mak van lVaay bestond grote belangstelling, ook van buitenlandse, vooral van Engelse en Duitse zyde. In het bij zonder voor schilderstukken van de romantische school werden hoge prijzen betaald. Zo bracht een klein werkje (brief kaartformaat) „Poetsende dienstbo de" van Bakker Korff f 7200 op. Een stukje van dezelfde afmeting van David Bles werd op f 5000 afgemijnd. „Zeilende f 3750. stilleven van de Friese 4 juni concert niet Gerard Hettema Ongeveer twee maanden geleden Ls het initiatief genomen tot oprich ting van het Ned. Studenten Kamer orkest „Nesko". De organisatie krijgt binnenkort op te rich ten stichting. Naast het bevorderen het musiceren onder studenten beoogt Nesko de baten van haar con certen te bestemmen voor het Uni versitair ASlel Fonds tot steun aan in Nederland studerende buitenland studenten, die niet in eigen land kunnen studeren. Het bestuur van Nesko verklaart nadrukkelijk dat het Kamerorkest niet is bedoeld ais vervanging van het Nederlands Studenten Orkest. De leden van het Kamerorkest zijn in het algemeen oud-leden van het NSO. Het nieuwe orkest zal op 4 juni onder leiding van Dick Broekarts reeds zijn eerste concert geven in de kleine zaal van het Amsterdam - Concertgebouw. Uitgevoerd zul len worden werken van Bach, Vival di, Haydn en Rosetti. Solist is Ge rard Hettema. Het orkest zal een maal per week of per twee weken concerteren in vooral kleinere plaat- Nederland, waar het NSO geen uitvoering geeft. Slechts de beste mu sici onder de studenten kunnen na auditie een plaats in het orkest Het heeft een strijkers- groep, bestaande uit zes eerste violen, zes tweede violen, vier altvio- celli en een contrabas, ter- wiji voor elk concert solisten en blazers apart worden uitgenodigd. „IK GOK OP HET HOOGSTE" „Ik gok op het hoogste", zegt Dick Broekarts, de jonge Haagse dirigent die 't Nederlands Studenten Kamer orkest zal gaan leiden. „Natuurlijk komt een musicus nooit boven zich zelf uit, maar het is wel mogelijk hem te ontdoen van de kooi waar- hjj denkt dat die zijn presta- een hedendaagse Nederlander. Niet te moeilijk, je moet natuurlijk rekening houden met het orkest, r concessies doe ik niet: ama teurs of niet, wat we brengen moet (af zijn". Juist nu realiseert hy zich hoeveel hij te danken heeft aan Jaap Sto- tyn. „Altyd enorm veel medewerking hem gehad. Zowel zakelyk als artistiek. Ook nu had hij talloze goe de adviezen." Dick Broekarts is vol goede moed »or de vuurproef op 4 juni. de be an een dirigent, amateur musici ties begrenst. Dit langrijkste taken zeker als het o gaat". „Het is overigens een ensemble dat grote mogelijkheden heeft. Er zit prachtig matteriaal in De fluitist heef bij Jean-Pierre Rampal gestudeerd en bij de strijkers, vooral de eerste violen, komt nu en dan toch al die klank waarvan je zegt: „Dat is 't". Het moet gaan tintelen, 't moet Frans worden. Moeilijk, maar wel haalbaar, lijkt me. Ook al omdat ze stuk voor stuk enthousiast zijn". Broekarts wil per concert één werk Jubileumseizoeii Gelders Orkest Het a.s. concertseizocn van het Gelders Orkest staat in het teken van het 75-jarig bestaan van dit or kest, dat als Arnhemse Orkest Ver eniging werd gesticht, drie kwart eeuw geleden. Het begon toen met 42 musici onder leiding van de ka pelmeester van het achtste regiment infanterie J. A. Kwast. Bij de reorganisatie van het or kest in 1949 werd de naam omge zet in het Gelders Orkest. Dirigent is de laatste jaren Carl Garaguly. Het orkest telt thans 72 leden. De jubileumviering wordt op 1 oktober a.s. ingezet met een gala-concert, waarop ook zal worden uitgevoerd een in opdracht door Hans Kox ge schreven ouverture. In de loop van het seizoen worden 108 werken uit gevoerd, waarbij in totaal 47 solis ten zullen optreden. Ook verscheide ne moderne werken en werken van Nederlandse componisten zullen ten gehore worden gebracht. Kostbare ikoon te Oirscbot verdwenen Tijdens de missietentoonstelling Amate in het Brabantse dorp Oir- schot is uit de expositieruimte een kostbare ikoon verdwenen. De waarde van het kleinood bedraagt f 3.000. Het is een zilveren medaillon. Italiaanse week m Groningen In de aula van de Rijksuniversiteit te Groningen heeft de rector-magni- ficus, prof. dr. F. H. L. van Os gister middag een Italiaanse week geopend. Tot en met vrijdag zal de Martinistad in het teken van deze Italiaanse ma nifestatie staan. Onder meer zullen er enkele kameropera's worden opge voerd. Voorts is gisteravond in Pictura een expositie geopend van 18de eeuw- se Venetiaanse tekeningen. Gister middag hield prof. dr. Edoardo Amaldi. hoogleraar in do experimen tele natuurkunde aan do universiteit te Rome een voordracht over „Galileo 350 years later". De Italiaanse week wordt georga niseerd met medewerking van de Ita liaanse ambassade en in het kader werd aangekocht Een schilderij „Gemeerde bcurt- vaarder" van Hermanus Koekkoek werd voor f 13.400 geveild. Dit was de hoogste prys die ooit op een vei ling werd gehaald voor een stuk van deze meester. Overigens zette zich de hausse in de romantische schilderijen voort. Een stilleven van Adriana Haanen bracht f 3900 op, een 17e eeuwse schilderij door Klaas Hals f 4500. Een stilleven door Raoul Hijnckes ging voor f 2400 van de hand. Een Isaac Israels „Amsterdamse Jordaanvrouw op een gracht" <99 x 75 cm), werd geveild voor f 11.500 en een schilderij door Kasper Karsen (Stadsgezicht) voor f 8200. Cyprus beschoten Zweedse en Oostenrijkse VN-mili- tairen die per auto op weg waxen naar het St. Hilarion-kasteel, in het Kyrenia-gebied, zijn gisteren door Grieks-Cyprioten beschoten, zo heeft een woordvoerder van de Verenigde Naties op Cyprus meegedeeld. De au to raakte onklaar, maar voor zover bekend, waren er geen slachtoffers. Eerder op de dag waren Canade se VN-militairen die oogstende Grieks-Cyprische arbeiders begeleid den, vanuit Turkse posities in het Temblos-gebied (ten westen van de Kyrenia-pas) beschoten. De beschie ting duurde een half uur. Toen arri veerden pantserwagens van de Ver enigde Naties, die het vuur op de Turken openden. De langzaam-aan-actie bU de Is raëlische posterijen welke 23 dagen heeft geduurd, eindigde gisteren met een akkoord met de regering. Deze aanvaardde de eis van de stakers het achterstallige loon te betalen. Ook zullen ze volledig worden uitbetaald over de stakingsperiode. Verwacht wordt dat het inlopen van de ach terstand in de postbezorging enkele weken in beslag zal nemen. Een motie van wantrouwen aan het adres van de regering werd ten slotte met 62 tegen 39 stemmen ver worpen. Vier afgevaardigden onthiel den zich van stemming. Nederlanders roepen op tot oecumene Zuivering klimaat geivenst ..Wij spreken de wens uit, dat het officiële contact tussen de christelijke kerken in Nederland zal leiden tot de instelling van een blijvend orgaan van overleg tussen de kerken. Wij willen met klem uitspreken, dat wij als christenen niet mogen en kunnen berusten in de negatieve en destructieve uitwerking van spannin gen, die zijn opgetreden naar aanleiding van de wijze waarop Prinses Irene in de r-k. kerk is opgenomen. Wij voelen ons ge drongen de positieve kans enaan te grijpen, die in deze gebeurte nissen verborgen liggen". Collectie kaarten voor diverse musea De heer B. E. Ruys sr, een be kend Rotterdams verzamelaar, heeft de Stichting voor de martieme oud heidskamers in Rotterdam 58 land- en zeekaarten geschonken, voor het me- rendeel gemaakt door de familie Van Keulen in Amsterdam in de tweede helft van de 17e en de 18e eeuw. De stichting, die ten doel heeft het behoud van voor Nederlandse maritieme musea waardevolle voor werpen in de ruimste zin van het woord te bevorderen, heeft op haar beurt een commissie ingesteld, die verdeling van de schenking is overgegaan. De Stichting „Atlas van Stolk" kreeg 18 landkaarten en his_ torische prenten, de stichting „Hel ders Marine Museum" een kaart van de Noordzee van Johan van Keu len. het Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum in Amsterdam een aantal kaarten betrekking heb bende op de Noordvaart zeekaar ten van de Noord- en Oostzee tot Petersburg, het Maritiem Museum „Prins Hendrik" in Rotterdam ou de kaarten van de Noordzee de Middellandse zee en de Rode zee en tenslotte The Royal Yacht Squa dron in Cowes (Engeland) een En gelse kaart van het eiland Wight. De heer C. H. van Dam. lid van het bestuur van de Stichting voor Maritieme Oudheidskamers sprak er zijn vreugde over uit dat de bijzon dere collectie van de heer Ruys niet „naar de zolder" is verdwenen, maar in bekende handen terecht is geko men, blijvend ter consultering van belangstellenden. Hierboven Brandon's ,.De Joodse school dat gisteren geveild werd. Pijnlijke ervaring Dit staat in een „oproep aan alien die de oecumene willen dienen", die is ondertekend door 23 bekende Ne derlanders, die bezorgd zijn over de crisis, waarin de oecumenische situa tie in ons land is terecht gekomen. Pijnlijk zeggen zij te hebben erva- dat de verhoudingen in de Ne derlandse samenleving op grond van historische bepaaldheden en gods dienstig levenspatroon weerbarstiger zijn dan menigeen in oecumenisch Ijver had vermoed. Verschillende gebeurtenissen, aldus de ondertekenaars, betekenden voor sommigen een verstoring van de oe cumenische illusie waarin zij leefden, anderen een teleurstelling in het oecumenische werk, waarvoor zy zich wilden inzetten. Daarom is volgens de opstellers in de oproep, het gevaar niet denk beeldig. dat velen zich in geweten verplicht gevoelen zich van een ver dere bijdrage tot de toenadering van de kerken te onthouden. Een zuive ring van het klimaat achtten zy ech ter alleen mogelijk, „indien wij wer kelijk bereid zijn de in ons levende argwaan tegenover elkaar uit te spre ken en gemeenschappelijk te c Vijf winstpunten De ondertekenaars noteren in de oproep vijf winstpunten, die binnen hun bereik zijn gekomen: Het tact tussen de aartsbisschop Utrecht en het moderamen vai hervormde synode en de wens dit contact te continueren; het gekondigde gesprek over de weder zijdse erkenning van de doop wel principieel als praktisch v< zover deze overeenkomstig de wil welke niet minstens geschiedt met medeweten van de kerk die men verlaat, beneden de oecumenische waardigheid is; de erkenning, dat zowel doop als overgang in wezen daden zijn ten overstaan van de ge meente en dat de belijdenis van het christelijk geloof een openbaar ka rakter draagt; het wederzijds in zicht, dat de eenheid van de kerk niet wordt bereikt door te streven naar persoonlijke overgangen, maar door de innerlijke vernieuwing van alle kerken. De reformatorische ondertekenaars in de „oproep" hebben als hun over tuiging uitgesproken, dat de oecu menische beweging ln Nederland wordt bevorderd door enigerlei ver tegenwoordiging van de r.-k. kerk in de oecumenische raad van Kerken. De ondertekenaars zijn; ds. N.K. van Akker. dr. A. Fiolet, prof. dr. W. F. Golterman, mevr. drs. T. Go- vaart-Halkes, prof. dr. J.C. Groot, prof. drs. F. Haarsma, dr. J. M. Has selaar. prof. dr. J. C. Hoekendijk, prof. dr. L. J. van Hoik. S. Jelsma, mej. dr. M. Klompé, ds. H. Kreb. drs. D. de Lange. prof. dr. B. van Leeuwen, dr. H. van der Linde, ds. J. H. Sillevis Smitt, mej. dr. L. Si mons. prof. dr. P. A. van Stempvoort, drs. A. van Straaten, dr. F. Thljssen. mej. dr. W. Timmermans, J. Verhaar en dr. J. van der Werf. Grote brand in bibliotheek Kiew den met een grote uitslaande brand de grootste bibliotheek in de Oekraine te Kiew waarin zes miljoen boeken en manuscripten zijn onder gebracht. Kerkelijk Leven NED. HERV. KERK Beroepen te Mldsland (Terschelling) toez.) A. A. Drost, vlc. te Amster- am-West te Papendrecht G. Boer e Huizen (N.-H.) te Kamerlk J. J. l. dienst leger- - te Eefde (2e Otteren te La- - te Goudrlaan-Ottoland (toez.) L. v. Doppenberg te Wllsum (O.) te Welsryp-Bayum E. Ch. Poepjes te Raalte te Altdorf (Did. - Evange lische KircheM. Th. Germs te Spijk pred. te Delft voor Aardenburg- (Gr.) te Heerlen (vac. H. Bolten) H. C. Nortier te Diepenveen. Aangenomen naar Hoogeveen (4e pred.pl.) A. W. Kranenburg te Wlerlngerwerf nair Zwaagwestelnde (toez.) C. v. Wijngaar den te Sebaldeburen-Lutjegast naar Woudenberg B. M. Meyndert te Waar- Gendrlngen N. Warns te Delft (toez.) J. P. Utrecht-Oost te Velp (2e 'Inaart te s Staveren Wljckel H. DÏ de Wit, kand. te 't Harde te Reltsum c.a. Joh. G. Lenslnk te Haastrecht te Halfweg (2e pred.pl.) B. Mintjes te Wolphaarts- dljk te Alkmaar H. R. Zijlstra te Buitenpost (Fr.) te Oude Pekela W. C. P. den Boer te Uithuizen te Maassluis A. J. Aaftlnk te Hellendoorn. Aangenomen naar Selllngen T. Slebes- ma te Hornhulzen-Kloosterburen naar Wljckel H. D. de Wit, kand. te 't Harde naar A'dam-Zuld E. H. .Nagel te Brussel naar Delft (2« stud.pred.) K. Welbedacht te Den Haag-Oost. Bedankt voor Gronlngen- Zula (stud.pred.) R. J. v. Veen, Breskens, Nlezljl Het nieuws van de brand is in Moskou door reizigers die uit Kiew •riveerden meegedeeld. De brand zou zaterdagavond zijn uitgebroken en nog steeds niet zijn geblust. Kunst- en antiekmarkt in Breda Op de opnieuw geplaveide en van een nieuwe beplanting voorziene his torische Havermarkt in Breda zal deze zomer op elke zaterdag eei kunst en antiekmarkt worden gehou den. Het initiatief voor deze markt is uitgegaan van twee Bredase anti quairs. Vele der beschikbare kramen zyn al voor het hele seizoen bezet door een aantal antiquairs en beel aende kunstenaars. De ten verkoop aangeboden goederen zijn voor een miljoen gulden verzekerd. Burge meester Geuljans van België zal o.s saterdag de eerste marktdag openen Kreisky zeer tevreden over Znid-Tirol De Oostenrijkse minister van tenlandse Zaken, dr. Bruno Kreisky, toonde zich gisteren in Genève op timistisch over de kwestie-Zuid- Tirol. Het onderhoud, dat by de dag tevoren met zijn Italiaanse ambtge noot Saragat had gehad, was zyns Inziens gekenmerkt door een „nieuwe geest" en door een „sfeer waaruit sterk de bereidheid tot samenwerking sprak". Maandag besloten de twee minis ters om tussen 20 en 30 Juli. even tueel in Genève. een formele bijeen komst te houden. Volgens dr. Kreisky had minister Saragat ver klaard te hopen, dat het vraagstuk nog vóór de opening van de zitting van de Algemene Vergadering der VN in de herfst kan worden opgelost „Dit schijnt een zeer redelijke ter mijn en het is technisch mogelijk", aldus meende de Oostenrijkse minis ter. Volgens hem zijn de overwegend Duitssprekende Zuidtirolers van oor deel. dat de Italiaanse regering „veel begrip" voor hun problemen De schenking is in het Maritiem heeft. Persoonlijk geloofde dr. Museum „Prins Hendrik" thans als j Kreisky. dat de vier Italiaanse rege- tentoonstelling te zien, voordat een ringspartyen het geschil ever de verdeling over de aangewezen instel- kwestie-Zuid-Tlrol tot een oplossing lingen gemaakt wordt. I willen zien gebracht. Senaat wil meer ontwikkelingshulp (Van onze parlementaire redactie) De Eerste Kamer heeft gisteren bij de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken er algemeen bij minister Luns en zijn staatssecretaris Diepenhorst op aangedrongen meer geld uit te trekken voor de hulp aan ontwikkelingslanden en dat geld dan ook te gebruiken. Uit vrijwel alle beschouwingen over dit onderwerp klonk de wens door bij de opstelling van de Rijksbegroting meer met die ontwikkelingshulp rekening te hou den. Dr. Van Hulst (CH) toonde zich met mr. Van Riel (VVD) begaan met het lot van de ter dood veroordeelde dr. Soemokil, maar mr. Van Riel dacht dat pressie op Djakarta de kans op gratie voor de opstandelin genleider eerder zou verslechteren aan verbeteren. De socialistische senator mr. M. de Niet pleitte voor een volledig embargo op de wapenleveranties aan Zuid- Af rika. de heer De Niet vond een be perkt uitvoerverbod voor wapens, be stemd voor een gewelddadige door voering van de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika, onvoldoende. Ook op de uitvoer en doorvoer van wapens en munitie, welke de republiek voor haar externe zelfverdediging heeft aangekocht, wilde hij een embargo gelegd zien. De Zuidafrikaanse apartheidspoli tiek kreeg trouwens veel aandacht. Allerwegen werd deze politiek ver oordeeld en de Senaat bleek duidelijk van oordeel dat Nederland dat niet behoeft te verdoezelen. Maar mr. Van Riel drong er wel op aan constructieve oplossing tegenover te stellen. H. D. d« Harde voor Oud- Enumatll J. Noordhof tm Den Bommel voor Roden, en voor Goor J. Mei se te Oenkerk. (VRIJGEMAAKT) Zevenbergen M. Heems kerk, kand. te Lelden. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Vlaardlngen J. Kievit te Noordeloos te Zlerlkzee J. J. Rebel te Haarlem-Noord. Bedankt voor El- burg E. Venema te Zwljndrecht. GEREF. GEMEENTEN Bedankt voor Capelle a/d IJssel O. Schlpaan boord te Apeldoorn Ridderkerl - Centrum - man te Zeist. REM. BROEDERSCHAP Aangenomen naar Groningen J. G. J. v. Iter son te Vlaardlngen. VRIJE EVANG. GEMEENTEN Beroepen te Meppel T. J. Prins, kan- Classis handelde niet juist terdam bijeen ls, heeft ds. H. der Kwast gerapporteerd over moeilijkheden die zich hebben voor gedaan te Emmercompascum. Toen deze gemeente werd opgehe- ■n omdat zij geen bestaansmoge lijkheid meer had, heeft de classis Hoogeveen, waaronder zy ressorteer de de predikant van deze kerk. ds. A. Duits, tevens van zijn ambt ver vallen verklaard. Over deze zaak was ds. Duits bi) de Synode ln appèl ge komen. De rapporterende commissie stelde de synode voor uit te spreken, dat de classis Hoogeveen zo niet had moeten handelen. Over deze materie heeft de synode drie dagen verga derd. Tenslotte heeft zU met op twee na algemene stemmen en twee stem men blanco uitgesproken, dat de ap pelant zich terecht heeft beklaagd. Zij besloot aan de classis Hoogeveen te verzoeken de positie van ds. Duits zo te regelen dat hy de naam en de eer van een dienaar des woords wederom ontvangt. Aan deze stem ming namen de afgevaardigden van de provincie Drenthe geen deel. De synode komt vandaag weer by-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 9