is alleen als er op staat CALVIJNS invloed op hervorming was groot Gekanaliseerde Moezel werd gisteren geopend dupralux Communistische zege in Franse mijnstad Plechtigheid in de aanwezigheid van drie staatshoofden BETER HARD GEBLAZEN Opgericht 1 maart 1860 Woensdag 27 mei 1964 Derde blad no. 31270 ESSTé iv':- ^smssisisass^^ y&rj^Axnztrjtiiw^flgwy xvMfmBmxzeBmk Vier eeuwen geleden overleed Calvijn Dc protestantse wereld herdenkt dit jaar het feit dat Johannes Calvijn vandaag, 400 jaar ge leden, te Genève overleed. Doch ook van niet- kerkelijke zijde wordt de aandacht op deze grote hervormer gevestigd. De Franse poste rijen' hebben de uitgifte van 28 postzegels op haar programma voor 1964 staan. Daaronder is er ook één gewijd aan Calvijn, die Fransman van geboorte was. In België verschenen drie postzegels met koppen van protestante figuren: Marnix van Sint Aldegonde. Jacob Jordaen, de schilder, en Idelette van Buren, de echtgenote van Calvijn. Een gedeelte van de opbrengst van deze postzegels zal gebruikt worden voor het bouwen van een nieuwe hervormde kerk. Men ruilde daartoe reeds de oude kerk voor een oud politiebureau aan de Marche aux Grais vlak bij het Beursgebouw in Brussel. Hield per jaar 286 preken en 186 bijbellezingen Johannes Calvin werd op 10 juli 1509 in het Franse stadje Noyon in Picardië geboren. Zijn levenlang is hy Picardiër gebleven. Reeds vroeg werd hy door zyn vader, procureur-fiscaal en bisschoppelyk secretaris, be stemd voor de geesteiyke stand. Zün moeder was een devote vrouw, die trouw alle kerkeiyke evenementen meebeleefde. Zy zorgde ervoor dat Jo hannes het huisonderricht van de zoons van de familie De Hangest-Genlis mocht meemaken. Toen dan ook zün moeder stierf (hy was veertien jaar), mocht Calvyn met de jongens van De Hangest-Genlis naar Parüs. Terwyi by by zyn oom Richard, smit en uurwerkmaker, in de kost was. volgde hy eerst het college van de La Marche en daarna dat van Montaigu. tail é£éMmi£:MÈxgxMÊÊm In contact met hervormers Op la Marche leerde de jonge Cal vijn uitstekend zün klassieken en toen hy zyn middelbare schooloplei ding voltooid had, ging hy in 1528 als jurist naar Orleans, zün vader vond de studie der rechtsgeleerdheid namelijk het beste voor de toekomst van zijn zoon. Zodoende bezocht Calvün eerst Orleans en daarna Bourges, waar hy zich vooral op de itudie van de Griekse taal toelegde (by de humanist Wolmar). In 1531 stierf Calvüns vader en in dat jaar ontstond er een belangrijke omwenteling in zyn denkbeelden: de bestudering van de bijbel en enkele geschriften der Duitse en Zwitserse hervormers brachten zijn geloof aan het wankelen. .Hij begaf zich van Bourges naar Parijs, waar hij velen vond, die voor de hervorming voel den. Door het contact met hen. die Ide nieuwe leer aanhingen, liet hij syn studie in de rechtsgeleerdheid varen en wijdde al zijn krachten aan de verbetering van de kerk. In 1532 gaf Johannes Calvyn zün eerste boek uit: het was de bewerking van 8eneca's geschrift over de genade. Het jaar daarop hield zijn vriend Nicolas Cop een redevoering voor e Universiteit en sprak over „Zalig zijn de armen van geest". Het zinde de geestelijke maohthebbers niet, dat Cop onbezorgd kritiek leverde op hun weelderige levenswijze. Calvijn in Bazel Calvijn, die bü Cop to huis woon de, zou met hem zijr gearresteerd als zy zich niet via beddenlakens uit het raam hadden laten zakken, zy ontkwamen als druivenplukkers ver- imomd naar Bazel, waar vooral Cal vijn met open armen werd ontvan gen. Hy leerde hier in korte tyd Hebreeuws, mocht studeren by zijn vriend Louis du Pilled (pastoor), die «en bibliotheek van 4000 handschrif ten bezat, en schreef toen zün treffelijk werk „Institutio religionis Christi ance" (de onderwyzing in de christelyke godsdienst van 1536). In de opdracht aan Koning Frans I ontkende hy dat de hervormden in Frankrijk onruststokers zouden zyn. Dit boek, eerst in het Latyn, ver volgens ook in het Frans verschenen, bevatte een afgerond stelsel van h christelyke geloof. Vlucht op vlucht Van Bazel begaf Calvün zich In 1536 naar het hof van de hertogin van Ferrara, moest echter opnieuw vluchten, bezocht zyn geboortestad, waar hy zyn zaken in orde bracht hoopte te Bazel of Straatsburg rust te vinden om zijn studie voort 'te zetten. Op doorreis kwam hij in Genève. Guillaume Farel en Pierre Viret haalden Calvyn over on Genève te biyven en inderdaad werd hy daar predikant en leraar in de theologie. Na twee jaar echter was het zet tegen de ingevoerde levenstucht oorzaak, dat hy opnieuw moest vluchten. Van Bazel trok hy naar Straats burg waar Martin Bucer al geduren de tien jaar de beginselen der her vorming verkondigde. Calvyn werd er met blydschap ontvangen, hield er aan de univer siteit theologische lezingen stichtte er een Frans-hervormde gemeente die zich weldra uitbreidde, Op de Frankforter Ryksdag in 1539 nam hy deel aan het twistgesprek over de godsdienst, evenals in V/orms in 1540 en in Regensburg in 1541, waar hy Melanchton leerde kennen. Hart gehecht aan Genève standvastigheid. In Straatsburg had hy niet alleen drie heerlijke jaren, r vond daar ook zyn vi Idelette van Buren, de weduwe Pean Stordeur. „Ik schijn een vijand te zyn de gehuwde staat, omdat ik zelf niet getrouwd ben", schreef Calvyn t „Ik weet echter niet of dat zo blijven, in elk geval wanneer ik w neem dan zal dat zyn uit deze overweging, dat ik vry van alle be slommeringen de Heer zal kunnen dienen". Calvyns ietwat prozaische opvatting van zyn huweiyk, komt niet uit geringschatting of minach ting voort, maar uit het bewustzyn dat hy arbeiden moest in de dingen het Koninkryk Gods. Het ini tiatief om te trouwen ging niet van hemzelf uit maar van zyn vrienden. Ze zagen dat Calvyn zich overwerkte zonder rust ingespannen bezig De ideale vrouw Calvün zelf was niet ongenegen om te trouwen en hü droeg zyn vrienden op hem er by te helpen. Hy stelde echter wel enkele voor waarden. Aan Farel schreef hij: „De enige schone, die my bekoren kan is die welke zedig, behulpzaam, niet prachtlievend, spaarzaam en iyd- zaam is, en van wie ik hopen mag dat zy voor mün gezondheid vol zorg zal zyn". Toen de uit Luik afkomstige we derdoper Jean Stordeur (door Cal vyns prediking tot de reformatie overgegaan) in 1539 te Straatsburg aan de pest overleed liet hy een vrouw en twee kinderen achter. Cal vyns vrienden vestigden de aandacht van de reformator op haar cn het volgende jaar huwde Calvyn met Idelette van Buren, zy kregen drie kinderen, die allen jong gestorven zyn. Vooral de dood van zyn enige zoon greep hem sterk aan. zyn hu weiyk met Idelette heeft tien jaar geduurd en toen zy in 1549 stierf schreef Calvyn aan zyn vriend Viret: „Ik heb myn uitnemende le vensgezellin verloren, die desnoods my vrywillig niet alleen ln balling schap en ellende, maar zelfs in de dood zou gevolgd zyn. zy was myn getrouwe helpster in myn ambt, nooit herb is van haar enig beletsel ondervonden. Om een vereniging tot stand te brengen tussen de hervormde en de lutherse party, schreef Calvyn in 1540 een boek over het avondmaal en een commentaar op de „Brief aan de Romeinen". Kom naar Genève terug Te Genève hadden inmiddels zyn aanhangers de meerderheid gekregen in de raad en het volk smeekte hem om terug te komen. Er was echter een deftig gezelschap voor nodig uit de raad en de burgery van Genève om hem in Straatsburg over te ha len te komen. En hij ging. In sep tember 1541 was hy in Zwitserland terug. Hy legde nu de raad een ont werp voor tot verbetering van de kerkeiyke tucht waarover in 1538 on genoegen was ontstaan. Een ontwerp dat aangenomen en afgekondigd werd. Calvyn kon zeer fel zijn tegen zyn bestryders en hy was er de oor zaak van dat de arts Bolsec in 1551 uit Genève werd verbannen en dat een andere arts Michael Servet in 1553 werd terechtgesteld. In 1559 stichtte hy de hervormde theologische faculteit te Genève. Zyn geliefde leerling Theodor Beza be lastte hij met het directoraat, terwijl hy zelf alleen het hoogleraarsambt in de godgeleerdheid bekleedde. Deze kweekschool van de hervormde gods dienst bracht mannen voort die de nieuwe leer overal verspreidden. Calvijns sterven Het zwakke lichaam van Calvyn bezweek echter door de onophuude- lijke inspanningen. Johannes Calvyn overleed aan t.b.c. op 27 mei 1564 te midden van raadsleden en geeste- lyken die 'om zyn sterfbed stonden. De droefheid in zyn gemeente en ver daarbuiten was groot. Met Calvijn was een man heengegaan, die niets voor zichzelf maar alles voor zijn medemensen overhad. Vooral de armen van Genève treurden omdat zy, zoals zij zeiden, hun vader verloren hadden. Calvyns arbeidskracht was ongeremd en daar van getuigen zyn vele geschriften. Behalve zijn gedrukte werken vindt men in de boekeryen van Genève en Zllrich bijna 3.000 handschriften van leerredenen, van handelingen en preken. Jaarlyks hield hy 286 preken en 186 by bellezingen. Men schat dat hy 1.000 brieven per jaar schreef. By dit alles leed hy aan hoofd- pyn. Maar hy schreef zolang hy een pen kon voeren en hy dicteerde nog op zyn ziekbed. Calvyn wilde geen (Van onze correspondent in Parijs) In Longwy in Lotharingen is zon dag een tussentydse verkiezing voor het parlement gehouden. Als de com munistische kandidaat, Louis Du- pont, 900 stemmen meer had gekre gen, zou hy al in de eerste ronde hebben gewonnen van zyn gaullis tische tegenkandidaat. De commu nisten liepen zondag van 34,49 (in 1962) uit tot 46.74 procent, terwyl de gaullisten daalden van 43,2 tot 29,3 procent. uitgang is De communistische R constant: 9.287 stemmen in 1958, 11.166 stemmen in 1962 en zondag jl. 13.171 stemmen. Er bleven zondag (Va Brusselse correspondent) Toch bleef zyn hart steeds gehecht aan Genève en toen kardinaal Sado led de hervormde ingezetenen van die stad aanspoorde in de R.-K. Kerk terug te keren, vermaande Calvün -zün gemeente in twee brieven tot Drie Europese staatshoofdent generaal De Gaulle van Frank rijk, president Lübke van West-Duitsland en groothertogin Char lotte van Luxemburg hebben gisteren de opning verricht van het gekanaliseerde deel van de Moezel, die via de Rijn het indus triegebied van Lotharingen met de Noordzee verbindt. Deze kanalisering levert naar schatting vijfëntwintig procent bezuini ging op de vervoerskosten op. De drie staatshoofden voeren door lrie van de dertien nieuwe sluizen, nadat president De Gaulle een lint had doorgeknipt om de opening te symboliseren van de nieuwe sluis te Apach bij Metz. De groothertogin deed dit in Pazlem in Luxemburg en president Lübke in Trier. Frans plan met Duitse steun De watertrap van grote sluizen over een traject van 270 km lengte van de Moezel tussen Thlonville en Koblenz, waar de Moezel in de Rün stroomt, is door Franse en Duitse ingenieurs ge bouwd. De sluizen rijn 170 meter lang en twaalf meter breed. Tank- boten van 1.500 ton kunnen nu naar het hart van het staalindustriegebied varen waartoe vroeger slechts boten van hoogstens 350 ton toegang had den. Ook zün er vyf rivierhavens aangelegd met aanlegplaatsen voor vüftlen schepen elk. De geesteiyke vader van het pro ject is de Franse ingenieur en eco noom Francois Chanrion, die de drie regeringen in 1956 tot het tekenen van een overeenkomst wist te bewe gen. Overigens had reeds in 1769 de Koninkiyke Academie van Metz aangedrongen op bestudering van de belemmeringen van de scheepvaart op de Moezel. De Duitsers hebben zich er steeds tegen verzet, vooral na de oorlog "an 1914-T8. Langzamerhand zyn de standpunten echter geëvolueerd en tydens de bezetting van Frankrijk en Luxemburg van 1940 tot '44 ontston den nieuwe plannen voor kanalisatie Het werd echter 1956 aleer de Frans- Duitse overeenkomst werd onderte kend, nadat de kanalisatie eigeniyk was gekoppeld aan de terugkeer van het Saargebied naar Duitsland. De partyen kwamen toen overeen dat de Moezel tussen Thlonville en Koblenz zodanig zou worden gekanaliseerd dat de scheepvaart zou gaan be schikken over een vaargeul van ten minste 50 meter breed en met een diepgang van tenminste 2.90 meter. De nieuwe vaarweg zou dus bevaar baar worden voor schepen tot maxi mum 1500 ton. Om het waterpeil van de gekanaliseerde rivier in stand te houden zyn 13 stuwdammen ge bouwd, waarvan 9 op Duits grondge bied, 2 aan de Duits-Luxemburgse grens en 2 in Frankrijk. Tien van deze dammen die alle een sluis heb ben van 172 by 12 meter (ook groot genoeg voor duwvaarteenheden) zyn uitgerust met hydro-elektrische oen als aanvankelijk geraamd. Frankryk heeft 2/3 ervan bygedragen, Duits land 1/3 en Luxemburg een paar miljoen mark die meer symbolisch zyn bedoeld. De laatste jaren werk ten ongeveer 6.000 man aan de kana lisatie, e» is 800.000 m3 beton gestort en 20.000 ton staal is er gebruikt. Meer dan 8.000.000 kubieke meter grond en stenen zyn uit de rivierbed ding gebaggerd. Het grootste niveau verschil van een van de 13 sluizen is 9 meter, het kleinste byna 4. Behalve de sluizen voor het grote vrachtver keer, zyn er in alle dammen kleinere voor pleziervaart en voor de kano's zyn er speciale overtomen gemaakt. Er zyn ook vistrappen en zelfs aan de palingen heeft men gedacht, ter wyl er ook bepaalde ruwe plekken zyn gemaakt voor het visbroed. Schoonheid niet aangetast Het Moezellandschap is er niet le- lijker op geworden, zeggen de des kundigen en de minnaars van de ri vier. De bouwwerken zyn nogal be scheiden van omvang en de stuwen vallen niet al te zeer op. Bovendien ziet de rivier er statiger en breder uit nu de vele plaatsen, waar vaak wei nig water tussen de stenen stond, zyn verdwenen. De liefhebbers van de Moezelwyn hebben zich natuurlyk met bezorgdheid afgevraagd hoe het daarmee zou gaan. De wijnboeren schynen de toestand niet al te somber in te zien. Het is mogeiyk dat het grotere wateroppervlak in de winter tydens en na vorstperiodes de kou langer zal vasthouden, maar daar staat tegenover dat het zomers zeker warmer zal zyn en dat er in de herfst meer vocht uit de lucht zal komen. Vooral beide laatste eigenschappen grafsteen en daarom kon men reeds na enkele maanden zijn graf niet meer vinden. Calvijn was van alle hervormers verreweg de geleerdste. Hy voelde zich op het gebied van de godge leerdheid even thuis als op dat van letteren en de rechtsgeleerdheid. In 1959 toen men herdacht dat Calvyn viereneenhalve eeuw geleden werd geboren zond president Eisenhower een persoonlyke boodschap naar Genève bij de openingsplechtigheid van het geheel gerestaureerde Cal- vyn-auditorium. Daar las de Ameri kaanse predikant R. Anderson uit Chicago een brief voor van een Amerikaanse vriend, een medechris ten en presbyteriaanse broeder, pre sident Eisenhower. De president ver zocht in deze boodschap „onze mede christenen myn aller beste wensen over te brengen by deze belangrijke gelegenheid". Advertentie meer dan 17.000 kiezers thuis, zodat Ide Gaullisten zich alsnog met de hoop vleien dat de thuisblyvers spyt zullen krijgen en aanstaande zondag I bij de herstemming massaal naa de stembus komen om de communist alsnog te verslaan. Dit jykt echter niet waarschyniyk. Dupont kan by tie herstemming rekenen op alle socialistische stem men, daat twee kansloze kandidaten een socialist en een onafhankelyke socialist, zich zullen terugtrekken. Er is dus grote kans dat de gaullisti sche party de komende zondag een kamerzetel zal verspelen aan de com munisten. Uit het resultaat van Longwy mag men geen voorbarige conclusies trek ken voor de stemming in heel frank ryk. Longwy ligt in een my nstreek, waar verleden jaar april de myn- v. erkers byna een maand lang in staking waren, ofschoon zy door een decreet van generaal De Gaulle wa ren gemobiliseerd. De Gaulle erken de later zyn vergissing, maar toen was het kwaad al gebeurd. De ver bittering in de my ns treek is nog al tijd groot. Daar komt nog by dat de lichte ontspanning tussen Oost en West de Franse communisten uit hun isolement heeft gehaald, waar toe eveneens hebben bygedragen een min of meer officiële verkennings tocht van de liberale oud-premier Edgar Faure naar Rusland, in op dracht van De Gaulle, en bezoeken van Russische technici aan Frank ryk. In de ogen van vele kiezers is de communistische party een fatsoen- ïyke party geworden. Ook al doet het gaulllsme nog zo zyn best de kiezers de schrik op het lyf te ja gen met een mogeiyk volksfront. verf! en lak Ook pessimisten De nujnen van Elzas-Lotharingen beschikken thans over een betrekke lijk goedkope weg voor het vervoer van en naar het Roergebied, ook na dat zowel de Duitse als de Franse spoorwegen hun tarieven hebben verlaagd. De export van staal, voor al naar Zuid-Duitsland wordt goed koper en ook de invoer van kolen en erts. Het Saargebied, dat allang een kanaal van de Saar naar de Pfalz heeft gevraagd, dat het overigens wel niet zal krijgen, ziet eveneens zyn si tuatie verbeterd, omdat de spoorwe gen nu een tarief willen gaan toe staan dat rekening houdt met de be voordeling van Elzas-Lotharingen door de nieuwe kanalisatie. Zo zyn er nog verscheidene facetten aan de ka nalisatie verbonden. Niet iedereen is trouwens even optimistisch over de gevolgen ervan. Vooral in Duitsland zyn er stemmen, die zeggen dat ze nooit zal renderen, terwyl men er daar bovendien op wyst, dat er een streven is de staalfabrieken meer naar de kust, met name naar Bre men, Duinkerken en Gent te ver plaatsen. In dat verband kan nog worden herinnerd aan hetgeen de Antwerpse wethouder voor de haven L. Delwaide, dezer dagen heeft ge zegd: de kanalisering van de Moezel houdt voor de Antwerpse haven een gevaar in. De grootste troef die wy thans nog hebben om een goede ver binding met Elzas-Lotharingen te onderhouden, is snel beginnen met het aanleggen van de Schelde-Ryn- binding. De 37-jarige Paul Beardsley 9 uit Aberystwyth in Wales dankt 5 zijn leven aan een goed stel jen. Beardsley lag maandag een opgeblazen rubberma- tras op het water bij het plaat- i 1 selijke strand te dobberen, toen hij gewaar werd dat de matras S langzaam leegliep. Twee uur j- lang heeft Beardsley zich drij- vende gehouden door met de l i mond aan de tuit te blijven zit- l Tussen de adempauzes 9 door wuifde hij om hulp n< immers in de buurt en m op het strand. Maar het j enige wat ze deden was harte- 3 lijk tei-ugzwaaien Het was tenslotte Beardsley's rouw die hem begon te mis- en. Een reddingboot voer uit n haalde de uitgeputte en aan kramp lijdende Beardsley van i zijn matras. Landdag Doopsgezinde zusterkringen De Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen heeft gisteren in de Apollohal te Amster dam haar derde landdag gehouden, waaraan ruim 2.000 vrouwen uit de circa 200 kringen hebben deelgeno- m»»n. Na het openingswoord van de pi Aiodente, mevr. W. G. Nooter-Hul- spf., hield de voorzitter der Algeme ne Doopsgezinde Sociëteit, ds. J. -T. J. van Sluys uit Barsingerhorn een korte toespraak. Hy zei dat dp DZ de grootste beweging is in dp >s- gezinde Broederschap. „Ik J1 tze dag als een levend getuigen an wat er in u leeft", aldus d. an L^ys. die memoreerde, dat in i in Amsterdam het Wereldcongres der Doopsgezinde Wereldbroederschap zaJ worden gehouden. trales, die samen 750.000.000 kilowatt/ uur by dragen aan het stroomnet van RheinlandWestf alenEr is een So - ciété Internationale de la Moselle op gericht met een kapitaal van 102 mil joen Franse franken. Frankryk en Duitsland namen elk 50 miljoen voor hun rekening, Luxemburg de over blijvende twee. In 1958 kon men met de werkzaamheden beginnen en in 6 jaar zyn ze vrijwel voltooid. Er is een enorme papieroorlog ge voerd, omdat de dorpen langs de ri vier met duizend en een bezwaren zyn gekomen, vooral met betrekking tot de grondwaterstand en de invloed daarvan op de kelders der wijnboe ren, de verkaveling van vele kleine stukken grond, verlegging naar hoger niveau van bepaalde wegen, nieuwe drinkwaterinstallaties voor sommige gemeenten, enz. zy zyn allemaal en naar men zegt naar tevredenheid van de betrokken partyen geregeld nadat in een „cahier des charges" van 1044 pagina's 806 verplichtingen van de maatschappy voor de kanali satie waren vastgelegd: 300 miljoen Duitse marken heeft deze reeds be taald aan schadevergoeding en daar toe behoren zowel de vergoedingen voor afgebroken woonhuizen als die voor een sterkere motor voor een oude veerpont of voor een koe waar van de weide ter grootte van een zakdoek niet meer gebruikt kon wor den als gevolg van hogere water stand De totale kosten bedragen 800.000.000 mark. Twee maal ao veel Gisteren is door het door varen van een lint bij Apach aan de Frans-Duitse grens de offi cieel opening verricht van het Moezel-kanaal, een belangrijke scheepvaartverbinding tussen beide landen. Aan boord van het schip bevonden zich o.m. van links naar rechts groothertogin Charlotte van Luxemburg, pre sident De Gaulle van Frankrijk, president Lübke van West- Duitsland. mevr. De Gaulle en mevr. Lübke.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 5