Jeugdzangersavond van de Ring Leiden e.o. Geen prestatie was onder verwachting Met chloor teil aanval tegen borstelwormen MEER VOOR VRIJHEID BOUWERS Portret aangeboden aan prof. Minderaa Lijn 5 wordt verlengd maar lijn 1 ingekort Opgericht 1 maart 1860 Woensdag 27 mei 1964 Tweede blad no. 31270 In perfecte orde is de eerste Jeugdzangavond van de Ring Lei den en Omstreken van chr. zangverenigingen, van stapel gelopen. Zeventien koren of koorafdelingen hebben eraan deelgenomen, die in meer gevallen een flinke bezeting telden. De jeugdzang bloeit. Het was dan ook in de eivolle ruime Rijns- burgse Maranathakerk een gekwetter, dat alle vogels van Afrika bijna niet hadden kunnen overtreffen! D.w.z. tot voorzitter Knip- scheer de lakens ging uitdelen. Geen enkele prestatie is beneden de verwachting gebleven en zeker de helft bleek opmerkelijk van kwaliteit. De liedkeuze was over 't algemeen voortreffelijk en bij de drie dozijnen bevond zich geen enkele doublure. Hans Boelee begon met drie ach tereenvolgende „Lofstemmen" uil Woubrugge en liet 'n door de akoes tiek sterk begunstigde mooie klank horen in mooie liederen, ..Volksliedje" en „Holland" van Lae- tantius aanstippen, plus kinderwereld goed aangepaste Ka boutermars van Boelee zelf. Ook Boelee heeft zich het geheim va wel geleide kinderzang eigen maakt. J. Arnoldus kon met zijn twee ko ren van de Alphense Ned. Protes tanten Bond ten zeerste bevredigen, al vindt hij nog niet de beglanzing waardoor zijn collega's Boelee, Kur- pershoek en Van Vliet zich bij uit- gen klankkracht. Een liedje liep te hoog, maar klonk zo leuk-realistisch dat het het eerste applaus opklonk. De gewijde zangen hadden minder spontaniteit dan de „wereldse" die het kind met eigen beleving en fan tasie kan tegemoet komen, een be grijpelijk verschijnsel, dat herhaal delijk valt waar te nemen. Dirk van Vliet had het bij twee koren gelaten: afd. C van de Kat- wijkse Lenteklokjes en Con Brio van Rijnsburg. Daarmee plaatste hij zich boven mededinging. Dit werd ver rukkelijke meisjeszang. Beide groe pen ook in een Frans liedje: „Dans les Jardins de mon Père", een soort „Bergerette", en Tyrolienne van Frank Churchill. Katwijk bovendien met "Kum-ba-yah, my Lord" in het Engels, boeiend door het speels ver nuft en door de klinkerkleurwerking. En Rijnsburg liet ons nog eens we ten. dat zo'n Entreeliedje van Her man Stenz er eentje is van een on verwoestbaar type. Cor Kurpershoek zit Van Vliet op de hielen. HU presenteerde zeven zanggroepen uit Benthuizen, Ryns- burg en Ter Aar. Deze dirigent scherpt zijn koren een subtiele gevoeligheid in voor ritmiek, legt er glans op en laat ze heel vloeiend en met gewaar borgd toonbehoud zingen. Een vondst, niet van Kurpershoek maar van Henk van de Velde, is de titel van „De heks van Sierkomfleks" een zeer klankrijk, op Verdi geënt lied. Ter Aar B viel iets minder geluk kig uit dan Kinderkoor Ter Aar in het modaal zingen van Herman Nie- land, maar „Die Forelle" van Jules de Corte, die „Ik zal je eens vertel len" laat rijmen op „forelle", bracht Dividend van 10% bij Wernink In de gisteren gehouden jaarlijkse algemene vergadering van aandeel houders van Wernink's Beton- en Aanneming Maatschappij N.V. is een dividend vastgesteld van tien pro cent in contanten dan wel ter keuze van aandeelhouders een belasting- trye uitkering van tien procent in aandelen ten laste van de agioreserve. De heer C. Kolff werd als commissa ris herkozen. Aangezien in de bijzondere alge mene vergadering van aandeelhou ders het vereiste kapitaal niet was vertegenwoordigd, kon geen besluit tot wijziging van de statuten worden genomen. Overeenkomstig het be paalde in de statuten zal een tweede bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroe pen. die gehouden zal worden op donderdag 11 juni a.s. weer een stukje fijne humor. Hij laat de zangstem van Schubert onaange tast. Ter Aar A en Benthuizen samen zongen ook een lied uit de solozang- literatuur An Chloë (Wenn die Lieb) van Mozart.. Dit bleek te gewaagd. Voor zo'n broze stemvoering is een hogere zangcultuur nodig. De Fischer weise van Schubert, weer een solo- We beperken ons tot deze kant tekeningen. Om nog de vijfde diri gent in het geding te noemen: Henk Akse, allereerst aanwezig met zijn kinderkoor Hazerswoude. Ook hier het verschijnsel dat een gewijd lied een te slepend karakter toonde, wat direct werd goedgemaakt door een opvolgende bekende Gospelsong. Iets meer ronding in de klankvorming zou goed doen. De klankhomogeni- teiten wordt wat beinvloed door het feit, dat de leeftijden in dit koor nogal uiteen liggen, Voor de finale zorgde de combina tie Sweet Sixteen Hollandia uit Al phen in de Meisjeskoor Hazerswoude Deze zongen o.a. een potpourri van bekende OostenrUkse operette-melo dieën. Dat zat er allemaal alleraar digst in. Gelukkig, want Akse's me dewerkende pianist kon niet aanwe zig zijn, zodat hijzelf voor de piano moest gaan zitten. Persooniyk is onze liefde voor potpourri's al lang vergaan, maar in het zo uitgebreide gehoor zal er wel genoeg weerklank voor hebben bestaan. Door de plaatselUke organist Dirk Schopeveld werden enkele begelei dingen op het orgel uitgevoerd. AFSCHEID PROF. v. HOLK Na Leids hoogleraarschap van 33 jaar Hedenmiddag heeft prof. dr. L. J. van Holk zijn afscheids college gehouden als Leids hoogleraar in de wijsbegeerte van de Godsdienst, zedekunde en encyclopedie der Godgeleerdheid. Prof. Van Holk, die bijna 33 jaar Leids hoogleraar is geweest, legt deze functie neer in verband met het bereiken van de pen- sioenverplichte zeventigjarige leeftijd. Onder de boeiende worsteling in de theologie om waarheid ligt voor spreker toch ook een geloofsgrond- slag, die hij voor zich wil omschrij- als: geloof in verlichting door de Christendom tegen idealisme Prof. Van Holk begon met op te merken, dat hij dit afscheidscollege zou willen noemen: een zéér vrije be- werking en testrljding ran Pascal's drukt In he't Arandmaaï/da't hij gedachte, dat God eigenlijk is de verseel gevierd wil zien, d wz. met God van Abraham, Izaak en Jacob, I alle mensen die dit verlangen. Juist niet die der wusgeren Een kritiek zUn jaat" gewonnen inzicht in de dus t-evens op de verhouding van waarde van het oecumenische heeft dwaasheid en wijsheid, zoals Paulus hem hierin versterkt. In dit geloof zijn voor hem de gedachten van Pas cal en haar tegendeel verzoend. Spreker eindigde met de hoop uit te spreken, dat zijn opvolger „alles maar flink anders zal aanpakken". Van zulke discontinuïteit-in-conti- nuïteit leeft alle wetenschap, ook de theologische! Na het college werd orof. Van Holk toegesproken, waarop wy mor gen hopen terug te komen. Zoekt U een"1 gouden armband of collier voor f 70.- en f 100.- Of f 300.- en f800.-. Juwelier t. d. WATER Haarlemmerstr. 207, heeft ze. Grote keuze in alle pryzen. Aquariumvrienden zien Australië Voor de vereniging van aquarium houders „De Leidse Aquariumvrien den" heeft dr. J. Lodewijks uit Den Haag gisteravond in de recreatiezaal van de HCW en NEM een lezing ge houden met ais onderwerp „Het werelddeel Australië". In verband hiermede werden na het welkom van de voorzitter, de heer M. van Dyk, enkele huishoudelijke punten in snel tempo afgewerkt. Dr. Lodewijks vertelde van zijn reizen door het prachtige Australië. Hjj wees daarbij op tal van interes sante bijzonderheden over de bevol king, de flora en de fauna. Met drie kleurenfilms lichtte hij een en ander visueel nog nader toe. De aanwezigen kregen hierdoor een boeiend beeld van het planten- en dierenleven in de veelal ongerepte Australische na. tuur. Na de pauze projecteerde dr. Lode wijks de film „Het Groot Barrière Rif", welke in opdracht van de Australische ambassade werd ver vaardigd. Deze film gaf een indruk wekkend beeld van het enorm uit gestrekte Rif. dat als een natuurlijke barrière voor de oostkust van Australië ligt. Prof. dr. Toen spreker in 1931 zijn werk be gon, was de filosofische theologie nog bepaald door de neokantiaanse school. In het bijzonder de Badense variant, toegespitst voor de theologie in Troeltsch, terwijl tevens de dog matische theologie (Barth en Brun- ner) haar grote opvlucht was begon nen. Dus: Christendom tegen idealisme. Daarop plaatste prof. Van Holk de hem toevertrouwde vakken in dit kader. Allereerst de ethiek. Hem hebben vooral geboeid de verhouding de constante tot de variabele factoren in het zedelijk oordeel, later uitgroeiend tot de controverse over de „situatie"-ethiek. Voorts de nood zaak (en de mogelijkheid) om voor de huidige samenleving, oost en west. christen en niet-christen een „com- e mesure" te handhaven. In theorie zéér eenvoudig (Kant), in de praktijk bijzonder moeizaam: één wet voor allen! En in de derde plaats: onderzoek naar „het ethos" van beroepen b.v. van de leer dei- mensenrechten, e.a. Daarop noemde hij enkele vragen uit de wijsbegeerte van de godsdienst: de geschiedenis, die hem altijd bijzonder geboeid had; het tijdsprobleem, de notie van tragiek. Na enkele antieke wijsgeren te hebben gememoreerd, noemde hij hen, die in de moderne tijd voor zijn vak veel hadden betekend: Spinoza, Kant, Hegel, Bergson, en na de oor log zeer sterk: de existentie-filosofen van verschillende soort. (Jaspers, Heidegger, Sartre). Steeds weer bleek de wijsbegeerte zich niet in de kerk te laten dringen, waar Pascal haar had willen plaat sen. Maar problematisch is de situa tie van kerk en theologie wél in deze In zekere zin komen alle vragen samen in de zgn. theodicee: hoe kunnen wU God zó denken, dat Hy ook voor het gewone denken, de ge wone mens, geloofwaardig is? Daarmee tevens de vraag: wat eigenlUk te denken van de mens, bekwaam tot alle kwaad en enig goed, vaardig in het uitdenken, ver ward in de tegenstrydigheden van zijn hart. Daarbij heeft hem altijd zeer zwaar gewogen: wat moeten studenten en predikanten met deze problematiek? Gelukkig staan tegenover de nihil- listische tendenzen ook zeer positie ve geluiden, als bij Jaspers, Tillich, Guspsdorf, wier betekenis voor de filosofische theologie moeilijk te overschatten is. Nederlandse bloemisten bekroond in Londen (Van onze Londense correspondent) De Vereniging „Nederlandse Bloe- mistery" heeft op de Chelsea Flower Show in Londen een gouden medail le voor haar opvallend mooie inzen ding gekregen. Het verwondert ons niets, want toen wy de stand in op bouw zagen constateerden wij reeds, dat hier iets bUzonders werd gepres teerd. Zowel wat de artistieke opstel ling als de rangschikking en variëtei ten betreft. Dit jaar komt de eer toe aan de vier bloemisten de heren A. Godwaldt uit Voorburg, H. F. Zou tendijk uit Den Haag, M. Vossenstein uit Utrecht en J. Partengen uit Am sterdam. Het aantal werkelijk opvallende bloemschikkingen op dit jaarlijkse bloemenfestijn kan op de vingers van twee handen worden geteld. Men moet in dit parkje van de Theems, behorende tot het terrein van het zeventieneeuwse monumentale Royal Hospital, het tehuis voor gepension- neerde oud-strijders, met de ruimte woekeren. De voornaamste inzendin gen zijn samengevat in een enorme broeiend warme tent. waar zich drie dagen lang een kwart miljoen bezoe kers doorheen moeten trachten te wringen. De Chelsea Flower Show vormt ook een onmisbare ontmoetings plaats voor de duizenden dames met grote fleurige hoeden en begeleiden de deftige heren, behorende tot de Engelse Sociëty als een van de vele etappes van hun officiële zomersei zoen zoals de derby Ascot, Wimble don en Henley. Deze show van het Koninklijk Tuinbouwgenootschap is in de eerste plaats bestemd voor de fijnproevers, die hier allerlei vondsten kunnen be wonderen, zoals een nieuwe paarse Chroesjtsjows bezoek aan Scandinavië Premier Chroestjow van de Sowjet- Unie zal Denemarken bezoeken van 16 tot 21 juni, Zweden van 22 tot 27 Senaat vraagt naar uitlating mevrouw Helb Helb, echtgenote van de ambassadeur in Zuid-Afrika, toegeschreven uitlatingen over de aanwezigheid van verborgen micro foons in de Nederlandse ambassade in Moskou, hebben gisteren geleid tot vragen van de senatoren dr. J. IV. van Hulst (C.H.) en mr. H. van Riel (V.V.D.) in de Eerste Kamer. Minister Luns, wiens begroting werd behandeld, kreeg van dr. Van Hulst de vraag voorgelegd of mevrouw Helb met haar uitlatingen niet het boekje van haar echtgenoot te bui ten is gegaan en of daarin geen reden voor terugroeping is gelegen. De C.H.-senator herinnerde de mi nister er aan. dat hij indertijd het parlement elke inlichting over deze zaak heeft geweigerd. Mr. van Riel vroeg minister Luns of de echtgenote van de ambassa deur gemachtigd was mededelingen te doen over activiteiten van de Rus sische geheime dienst. Hij wilde me dedeling van dergelijke anekdotes, zoals hij de uitlatingen van mevrouw Helb noemde, aan de minister laten voorbehouden, opdat deze ze tezij- nertyd zelf in zijn memoires kan j vertellen. Minister Luns zou vandaag antwoorden. In Rotterdams drinkwater Chr. aannemers vragen doen op de steeds verder opruk kende borstelwormen. De vettige roze wormen worden nu ook al in het centrum van de stad gesigna leerd. Zelfs komen ze op enkele meters van het waterleidingbedryf uit de kraan. Water eerst koken Van vandaag af wordt een week lang chloor-amine (een verbinding van chloor en amoniak) aan het drinkwater toegevoegd. Het water is dan na koken nog wei drink baar, maar aquariumhouders moe- I ten oppassen, want vissen kunnen deze toevoeging niet verdragen en hopelyk de wormen die in het buizennft welig schynen te tieren, evenmin. Er wordt vaak met chloor gewerkt, j om het drinkwater te zuiveren. Maar de gebruikte chloorverbin- dingen lossen zich don in het De bo(.r ^'"o""r'koroiT „Ik moet water hebben, waar Je wat leven in ziet"Na de oorlog is zijn mentaliteit enigszins veranderd en nu benydt hU de stadsn^ns zOn goed drinkwater. Daar valt ook het thans sterk gechloorde water in Rotterdam onder. En dat in Delft. Deskundigen zeggen over de de kwa liteit van drinkwater: „Ach, de definitie van goed drinkwater is: water dat de mens bevalt en hem niet ziek maakt. U ziet hoe betrek- kelijk dat is water op. Thans gaat het erom dat elke meter buis moet worden gereinigd, en derhalve moet ervoor worden gezorgd, dat ook het werk zame chloor bU alle gebruikers uit de kraan komt. Drinken uit pomp Overigens is volgens het Rijksinsti tuut voor de Drinkwatervoorziening, het stadswater dikwyis toch nog beter drinkbaar, dan dat op het platteland. In Gelderland bestaat nog het folkloristische drinken uit de pomp, vlakby een mestput. Een pomp die water trekt uit grond, eeuwenlang vergiftigd door stoffen in de mest. Er zyn nog kleine gebieden in Ne derland waar het water de kleur heeft van koffie en de smaak van inkt. In zulke streken kan men in de huizen aan kraan of pomp nog een zeefje zien hangen om echte wormen tegen te houden. „Ik moet leven zien" (Van onze Haagse correspondent) Ondanks detailverbeteringen is er toch nog weinig in het bouwbeleid van de regering gewijzigd. Deze kritiek leverde vanmorgen de heer D. Versloot, voorzitter van de Ned. Chr. Aannemers- en Bouwvakpa troonsbond tijdens de algemene ledenvergadering in Amsterdam. Het juni en Noorwegen van 29 juni tot 4 I is de tweede werkgeversbond in het juli. Dit is gisteren officieel in Mos- bouwbedrijf, die dit uitspreekt. On- kou bekendgemaakt. I langs leverde de N.A.P.B. (de alge- Leidse Assurantie Club kreeg een nieuwe voorzitter Jaarvergadering De Leidse Assurantie Club heeft gisteravond in de grote zaal van res taurant Van der Heijden haar alge mene jaarvergadering! gehouden. In zijn openingswoord mend- voorzitter, de heer L. Peer, der meer op het feit, dat de club kon terugzien op een zeer geslaagd boekjaar en een serie leerzame bijeen komsten. Nadat de notulen onveranderd wa ren goedgekeurd, vroeg de secretaris, de heer S. Tj. Goslinga. aandacht voor zijn jaarverslag. Hieruit bleek dat de club met het beleggen van ze- HAMMARSKJOLD-LEZING IN LEIDSE UNIVERSITEIT Sir Muhammad Z. Khan over Ver. Naties Gistermiddag heeft sir Muhammad Zufrulla Khan, Indiaas rechter in het Internationale Hof van Justitie te Den Haag, in het Groot Auditorium van de Leidse Universiteit een Hammerskjöld Memorial Lecture gehouden, waarin hij het werk van de organen van de Verenigde Naties besprak en de invloeden en werkings sfeer aanduidde. De vorige Hammarskjöld-lezing in Leiden werd door sir Philip Jessup gehouden, eveneens lid van het Internatio nale Hof van Justitie. Ds. P. Heinen beroepeu De kerkeraad van de gereformeer de kerk te dezer stede heeft in de vacature van studentenpredikant (wegens vertrek van dr. Rothuizen) een beroep uitgebracht op ds. P. Heinen te Utrecht-oost. Persoonlijke ontmoeting zeer belangrijk Sir Muhammad Zafrulla Khan ver geleek de volledigheid of onvolledig heid van het beeld, dat men zich van de Algemene Vergadering van de Ver enigde Naties vormt, met die van het beeld van de nationale parlementen. Toch is de gelijkenis tussen dit lichaam en de nationale wetgevende lichamen slechts oppervlakkig. Er zijn geen partyen, hoogstens incidentele „blokken", er zijn geen minderhe den en er is geen vaste oppositie. Spreker ging in het kort de wer kingswijze van de organen van de Verenigde Naties na, daarbij hun ver schillende doelstellingen en werkter reinen aanduidend. De meeste diplo matieke vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties voelen bij de uit oefening va nhun functie de twee slachtigheid van hun positie: verte genwoordiger van de eigen natie doch tevens deelgenoot in een wereld organisatie en behoeder van de kracht en tradities van dtt boven nationale lichaam. Zeer belangrijk achtte spreker, dat de diplomatieke activiteit zich verder uitstrekt dan de vergaderingssfeer: de persoonlijke ontmoeting, het per soonlijk gesprek heeft bijzonder grote invloed en kan veel bUdragen tot het bereiken van oplossingen in conflic ten, die aan de vergadertafel alleen onoplosbaar zouden biyken. Sommige diplomaten schatten, dat tot vijftig procent van hun activiteit aan derge lijk niet-officieel contact is gewyd. Dergeiyke contacten zyn evenwel slechts mogelijk door een zeer regel matige en frequente vergaderings activiteit. dan men aanvankelijk had voorzien Vele vooral jongere landen doen vaak een beroep op hun VN-delegatie bij het onderhouden van contacten met andere naties. Bovendien kunnen zy dit oontact onderhouden tussen naties waarvan de normale diplomatieke re laties verstoord zijn of zelfs als gevolg van conflicten geheel ontbreken. Alles tezamen genomen zyn altijd meer dan zeshonderd diplomaten in de VN-sfeer in New York aanwezig, en zij vormen als het waren een per manent diplomatiek congres, dat medewerkt aan bevordering van d vrede en welvaart benevens het voor komen of beslechten van geschillen. belangrijke taak. ven lezingavonden en e een inderdaad weer zeer actief jaar achter zich liet en haar nut voor de aangesloten leden nog eens accen tueerde. Helaas onderging het leden tal ultimo december 1963 bedroeg dit 135 niet de verwachte vooruit gang. Het jaarverslag van de penning meester, de heer A. de Best. gaf blijk van een verantwoord financieel be heer en kon weer wijzen op een batig saldo. Nadat de kascommissie bij monde van de heer P. C. Bik verslag had uit gebracht en het goede financieel be heer had onderstreept werd de pen ningmeester décharge verleend en bracht de waarnemend voorzitter ge noemde functionarissen onder bijval hulde voor de wijze, waarop zy in het afgelopen jaar de belangen van de club hadden gediend. De bestuursverkiezing leverde geen moeilijkheden op. Nadat de wnd- voorzitter zijn hamer aan de vice- voorzitter, de heer L. van Werkhoven, had overhandigd, werd hij op diens voorstel bij acclamatie tot voorzitter gekozen en wel als opvolger van de heer P. F. Janzen, die wegens ver trek naar het buitenland zijn functie moest neerleggen. Met een toepasse lijk woord Installeerde de heer Van Werkhoven LAC's nieuwe voorzitter, de periodiek aftredende alge adjunct, de heer L. Herreveld, bij acclamatie werd herko zen. Tot leden van de kascommissie 1964 werden benoemd de heren C. Vromans en H. van Akkeren. Na een korte rondvraag sloot de voorzitter met en*, kort opwekkend woord deze zeer geanimeerde LAC- j aarvergadering. De avond werd besloten met een gezellig samenzijn, waarbij ook de dames van leden vertegenwoordigd waren en onder meer een massaal bingospel om fraaie prijzen in hoge mate tot het welslagen bydroeg. levert volgens de heer Versloot reeks woningen, die te klein zyn en die ook in andere opzichten tekort schieten. De z.g. f. 14.000-woning of de Bogaers-woning vindt hij een uit breiding van de categorie „onvol doende woningen". Zelfs met de verhoging van deze grens tot 17.000 gulden acht de heer Versloot dit detailverbeteringen in een als geheel verkeerd gericht beleid. De N.C.A.B.-voorzitter pleitte op nieuw voor meer vrijheid voor de bouwers: het systeem van beperkte vryheid is volgens hem failliet. Daar om moet het systeem van vrijheid zijn kans krijgen. „Geef om te be ginnen de kleine bouwobjecten vrij", zei de heer Versloot. Als voordeel daarvan ziet hij dat alle bouwcapa- I citeit ook werkelijk wordt benut. Volgens hem is de tegenwoordige neiging grote bouwcontingenten slechts toe te wijzen aan grote bouw endernemers onbillijk. Op afscheidsavond „Ik heb een week beleefd met heel veel verrassingen". Dat was de reactie van prof. dr. P. Minderaa. op de af scheidsavond, die oud-alumni en studenten hun scheidende hoogleraar gisteren in het Sint-Antonius Club huis aanboden. Prof. Minderaa zei verder, dat hij aan het einde van zijn loopbaan met grote dankbaarheid Is vervuld. „Ik ben dankbaar voor de vriendschap, die ik ondervonden heb en dankbaar voor de kennis, die ik aan anderen heb kunnen doorgeven". Het spreekt vanzelf, dat er op deze avond ook woorden van dank tot hém werden gericht. De dankbaar heid van de oud-alumni en de stu denten kwam vooral tot uiting bij de aanbieding van een door Paul Citroen vervaardigd portret van de vertrekkende hoogleraar. Aan prof. Minderaa werd verzocht dit portret te beschouwen als een herinnering aan deze afscheidsavond, die tot stand is gekomen door de inspannin gen van de oud-alumni, die vooral bijstand boden op het terrein van de geldzorgen en vele waardevolle sug gesties deden aan de Vereniging van Neerlandici te Leiden, die op haar beurt de initiatieven nam. De avond werd verder gevuld met een alleszins geslaagde opvoering van De Hoo- veerdichevt van de zeventiende eeuw_ se rederijker Willem Oghier de ovaties na pfloop golden in de eer- j Zuid-Nederlands opgevoerd en een rijke woordenschat in zich bergend. Het was naast de aanbieding van het portret het hoogtepunt van deze huldigingsavond, die o.a. werd by- Lancering Saturnns uitgesteld De lancering van de superraket Saturnus die een acht en een halve ton wegend onbemand ruimteschip van het type Apollo in een baan om de aarde moet brengen, is uitgesteld tot morgenmiddag 15 uur Ned. tijd. Tengevolge van technische moeilijk, heden kon de lancering die voor gis termiddag was aangekondigd niet doorgaan, aldus een bekendmaking van de Nasa, het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart. Het ruimteschip is een vereenvou digd model van het voertuig waarmee tegen het eind van de jaren zestig drie Amerikanen naar de maan moe- reizen. Verwacht wordt dat dit „St. Adelbert" verruimt het gezichtsveld De Sint Adelbert-Vereniging heeft het standsbegrip losgelaten en be schouwt zich voortaan als een vrien denkring en werkgemeenschap van katholieken in leidinggevende func ties. Tot nu toe waren katholieken van wat zich de hogere stand placht de Adelbertvereniging onder andere geweest, dat het aantal r.iet-academici, dat aanvankelijk ge ring was. thans reeds ongeveer een kwart bedraagt. Dit heeft de voorzitter van de Sint Adelbertvereniging dr. F. J. C. J. Nuyens tijdens een gistermiddag in boeken, dragen tot titel „Geest de tijd" en „Naar het kerkgebouw van morgen". Het eerste boek heeft betrekking op onderwerpen, die op de laatste zes landdagen van de ver eniging zyn besproken en in het tweede boek zyn de resultaten ge boekstaafd van het onderzoek en de discussies van een studiegroep van Sint Adelbert, Over het tienjarige mandement heeft de Adelbertvereniging zich nog niet beraden, maar voorzitter Nuyens zei wel, dat er in de een of andere vorm een standpuntbepaling zal ko men. „Het zal een begrafenisrede moeten zijn", suggereerde ex-voor zitter mr. F. J. G. baron van Voorst tot Voorst. model, als de lancering slaagt, onge veer zeven dagen om de aarde zal draaien en dan in de dampkring zal verbranden. Het ls de zesde maal dat een Saturnus-raket wordt afgescho ten. KUNSTMANIFESTATIES LEIDSE HOUT SCHOOL Vier avonden De leerlingenvereniging van de Leidse Hout Ulo „Elhaës" heeft voor haar leden enkele kunstmanifestaties georganiseerd op vandaag, donderdag, vrijdag en zaterdag a.s. Het ligt in de bedoeling dat heden avond de heer van Wessem (directeur de stedelijke Lakenhal) een praatje komt houden over het hoe en waaro» in de beeldende kunst; hij neemt daarvoor mee een film en een aantal dia's. Op donderdagavond bestaat, er voor ai aantal leerlingen de gelegenheid gebruik te maken v/.n de gastvrijheid van de kunstschilder, pottenbakker en beeldhouwer de heer Kalsbeek te Oegstgeest. Zij gaan dan namelijk by deze kunstenaar op bezoek. Op vrijdagavond zal om acht uur in de gymzaal van hun school een ten toonstelling worden geopend door de heer Van Luyn, hoofd van de school; op deze expositie zal werk te zien zijn van me vr. Betty de Wolf Nioolai, oud-leerlinge van de vakschool voor fotografie te Den Haag, Henk Harm- sen leerling van voornoemde 6chool, Tijdelijke maatregel N.Z.H. In verband met afsluiting van Wilhelminabrug Zoals wU al eerder meldden wordt de Wilhelminaburg binnenkort voor al het ryverkeer, met uitzondering voor wielrijders en bromfietsers, af- ste plaats Nob Smeele als hoofdrol- gesloten. Deze afsluiting, die onge- speler en drs. H. A. Wage als regis- veer drie maanden zal duren houdt seur en een goedmoedig cabaretje i verband met de werkzaamheden aan ..De Hooveerdicheyt" bleek een boer- de nieuwe brug. tig stuk te zijn, 6peels en in sappig 1 De N.Z.H.V.M., die door deze heden voor een beiangryk deel kunnen oplossen. Lyn 5, die via de Lage Rijndyk, de M.P.SpIinterlaan en de Van der Valk Bouwmanweg naar 't eindpunt op de Mauritssmgel leidt, wordt namelijk doorgetrokken naar de Wilhelminabrug. Passagiers uit Lei derdorp, die naar het stadscentrum moeten, begeven zich te voet over de brug en kunnen op de Hoge Ryn- dijk ter hoogte van de Kanaalweg over stappen op iyn 1. Lyn 5 wordt dus tydelyk verlengd en iyn 1 in gekort. met als raakpunt de Wil helminaburg. Onno Cosijn leerling van de Kon. Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag en van de heer A. A. La- bordus oud-leerling van voornoemde Academie en thans tekenleraar aan school welke by de heer Labordus in de les zijn gemaakt. Zaterdagavond zal dan de slot- avond op school gevierd worden met cabaret onder regie van de heer na afloop zal de Sunny- ken laten horen. In hef eersfe kwortaal Behoorlijke omzet bij Grofsmederij De N.V. Koninkiyke Nederlandsche Grofsmedery te Leiden ziet de toe komst met vertrouwen tegemoet, De directeur van de Grofsmederij, ir. M. C. de Jong, zei dit op de jaar lijkse vergadering van aandeelhou ders, die vanmorgen ten kantore van de vennootschap werd gehouden. Hh wtu ook van mening dat het in het algemeen noodzakeiyk is om de pro- riuktie beiangryk op te voeren, voor al indien men een vergelyking met het buitenland trekt. „We zullen van hoog tot laag een andere methode van werken moeten volgen, willen we van onze welvaart profiteren", zei hy. Juist in verband met de moeilijke personeelsvoorziening pleitte hy voor een rigoureuze wijziging in de werk methoden. „Ook door de aanzienlijke kostenstijgingen moeten we onze wijze van fabriceren veranderen", verklaarde hy. Wat het eerste kwartaal van dit jaar betreft, merkte ir. De Jong op, dat de omzet by de Grofsmedery zeer behoorlijk is geweest. De resul taten evenwel zyn nog niet bekend. Op deze vergadering werd besloten procent dividend uit te keren op gewone aandelen, van Herwynen werd prioriteits- Ir. W. als commissaris herbenoemd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 3