Gezinsverzorgster een mooi beroep... Geld en geluk Slagers ambacht heeft door eeuwen heen zijn bestaansrecht bewezen Voor apothekers is overal plaats Oud beroep biedt veel perspectief in onze tijd Ga naar de markt en koop een koe VOORLICHTINGSNUMMER VAN HET LEIDSCH DAGBLAD 27 MEI 1964 de moeder afwezig ia, is mooi werk, dat vele meisje aantrekt. Het is ook echt vrou welijk werk en gelukkig zijn er nog ge noeg moderne meisjes, die zich tot echt vrouwelijk werk aangetrokken voelen. MOEDER HELPEN Maar ook wanneer moeder niet ziek is, is er voor de gezinsverzorgster in vele ge zinnen een taak weggelegd, vooral nu in de laatste tijd het accent van dit werk is verlegd. Voor een gezinsverzorgster geldt het SOS wanneer, om wat voor redenen dan ook, desorganisatie in een gezin dreigt. Allerlei oorzaken kunnen daarvan het ge volg zijn. Zo kan het mogelijk zyn, dat haar assistentie, doch dan in nauw over leg met de Raad voor de Kinderbescher ming, wordt ingeroepen wanneer er moei lijkheden dreigen by de opvoeding van kinderen. En voorts in geval van ern stige ziekte van man of kinderen, waarby de huisvrouw hulp nodig heeft. Ook kan het voorkomen, dat een gezinsvervolgster wordt ingeschakeld, wanneer deskundige hulp vereist is by het terzyde staan in gezinsverband van het llchameiyk of geesteiyk gehandicapte kind. Hoe wordt men gezinsverzorgster? Dat kan op verschillende manieren. Ten eer ste zijn er instellingen, die tegen een jaar verplicht werken de opleiding tot gezins verzorgster bekostigen. Men kan zich bij zo'n instelling, die meestal met maat schappelijke werksters als leidinggevende personen werkt, opgeven en zal dan vóór de cursus tot gezinsverzorgster begint, enige maanden in de praktijk als gezins- HELPSTER kunnen werken, wat voor de daarop volgende opleiding van groot be lang is, omdat men in die maanden praktijd en mensenkennis opdoet en zelf ook een beetje georiënteerd wordt over het werk, waartoe men zich aangetrokken voelt, maar waarvan men in de praktijk toch nog weinig afweet. Het verschil tus sen gezinsh e 1 p s t e r en gezinsv e r- zorgster bestaat hierin, dat in het eerste geval de moeder wél aanwezig is in het laatste niet. Om tot een officiële cursus voor gezins verzorgster toegelaten te worden wordt geëist: met goed gevolg de lagere school te hebben afgelopen plus twee jaar huis houdschool of in plaats van dat laatste enige praktijk op het gebied van huis houdelijk werk. Nu is een goede gezinsverzorgster niet iemand, die alleen het huishouden doet en de huishoudelijke taak van de moeder overneemt. Er zit meer in dan stofzui gen, tafeldekken, bedden opmaken en eten koken. Ze moet inderdaad tijdelijk de huisvrouw, maar ook de moeder ver vangen en het geain gedurende de afwe zigheid van de moeder zoveel mogelijk in de oude sfeer bewaren. En dat is een taak van het hart en van de intelligentie van het hart. Daar moet je gevoel voor heb ben en vooral liefde. ZOLANG moeder gezond is en de leiding van gezin en huishouding op zich kan nemen, gaat alles goed. Maar is zij door welke oorzaak dan ook niet meer in staat dat te doen omdat zij ziek is of rust moet houden, dan is Leiden in last. Maar gelukkig is er dan wel een mouw aan te passen en kan haar taak voor enige tijd worden overge nomen door een gezinsverzorgster. Een gezinsverzorgster is in de wa re zin des woords een redder in de nood en bij het steeds groeiende be volkingsaantal in ons land hebben we ook een steeds groeiende behoef te aan deze redders. Gezinsverzorgster is een mooi vak en de moeder vervangen in een gezin waar Een van de gezellige kamers in het internaat, fris en modem inge richt, waar iedereen zijn eigen hoek je heeft en waar het gezamenlijke zitje" tot uitrusten met een praatje noodt. en heel nódig Waaruit bestaat nu de officiële oplei ding? De cursus duurt iy2 jaar, waarvan *4 jaar theorie in intemaatsverband. De eerste 2 maanden worden hoofdzakelijk besteed aan lessen en praktijkwerk in het internaat, de volgende 4 zijn bestemd veer lessen en praktisch werk in gezinnen ge durende halve dagen. Er wordt les ge geven in beroepsvorming, kinderverzor ging,ziekenverzorging, geestelijke stromin gen (in de stichting Interkerkelijke Com missie tot Opleiding van Gezinsverzorg sters ook bijbelkunde), levensvragen, ge zin en gezinsleven, opvoedkunde, burger schapskunde, sociale wetten, maatschap pelijk inzicht, wassen, strijken, koken, naaien, theorie huishoudkunde, handenar beid, zang, sport en spel. Dat is dus geen kleinigheid. Aan het einde van het eerste halfjaar doet de cursist examen en krijgt in dien het examen met goed gevolg is afge legd een getuigschrift. Met dit getuig schrift gaat ze dan naar de instelling, waar ze als gezinshelpster heeft gewerkt en die haar opleiding bekostigt, waar zij onder leiding van een maatschappelijk werkster een jaar in de praktijk gaat werken. In dat praktijkjaar krijgt ze nog twee maal een nascholing op de school. Krijgt ze zowel van de school als van de maatschappelijk werkster onder wier lei ding ze heeft gewerkt, een ,,goed rap port", dan heeft ze het diploma, officieel door de staat erkend, behaald. Ze moet dus daarna een jaar werken in dienst van de stichting, die haar opleiding heeft betaald. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om de opleiding zelf te betalen. Dan zijn de kosten van de opleiding voor het eerste half jaar intern 300. In het geval dat een stichting de opleiding betaalt, krijgen de meisjes kost en inwoning gratis in het internaat plus zakgeld. In het praktijkjaar (dus het jaar vóór het behalen van het diploma, verdient de gezinsverzorgster reeds f 300 (bruto) per maand, welk salaris oploopt naar leeftyd en dienstjaren tot f 485 exclusief huur- compensatie en vakantietoeslag. De ge zinsverzorgster heeft recht op drie weken vakantie per jaar. Als minimum leeftyd voor de cursus wordt 18 Jaar gesteld. In Leiden is deze opleiding mogeiyk aam de InterkerkeUJke Opleidingsschool voor gezinsverzorgsters, Rynsburgerweg 86. In deze jaren van hoogconjunctuur, gebrek aan arbeidskrachten, prijs stijgingen, loonronden en wat dies meer zij ligt het voor de hand dat jonge mensen bij het kiezen van een beroep of bij het solliciteren naar een betrekking de financiële kant van de zaak bijzonder zwaar laten wegen. Wat kan ik ermee verdienen? is dikwijls de vraag van door slaggevend belang. Toch is het verstandig, de keuze niet alleen van loon of salaris te laten afhangen. Een vraag, die zeker net zo belangrijk is, luidt: wat kan ik voor mij zelf mee bereiken? Anders gezegd: is dit werk, dat ik mijn hele leven lang met plezier kan blijven doen? Dat dit een belangrijke zaak t$ kunnen artsen bevestigen. Mensen, die jaar in jaar uit werk doen waar ze een hekel aan hebben of dat niet overeenkomt met hun capaciteiten, komen maar al te vaak bij de dok ter terecht. Zij hebben kwalen gekregen die slechts moeilijk te genezen zijn. Juist de laatste tientallen jaren heeft men ontdekt, van hoe grote invloed de geest is op het lichaam, en hoeveel psychosomatische ziek ten" hun oorzaak vinden in de onbevredigdheid met het werk. Men moet zijn beroep, zijn werkkring zo kiezen, dat men mag ver wachten er een gelukkig mens in te kunnen zijn. Natuurlijk, omstandig heden buiten onze wil kunnen ons in een positie brengen die we in het geheel niet begeren. Doch binnen het mogelijke moeten we toch probe ren, onze aard en onze aanleg zo goed mogelijk tot hun recht te doen komen. De beste kans daartoe krijgen we als de schooldeuren zich voor goed achter ons sluiten. Dan wordt een keuze gevraagd, die in vele gevallen bepalend is voor de rest van ons leven. Kijken we op dat ogenblik alleen naar tien gulden meer of minder, dan zou ons dat jaren later kunnen opbreken. Geld is belangrijk maar gehdz ook, zeker in once tijd. Laten wt daar bij beroepskeuze rekening mee houden. Pak de koe bij de horens held. De slagersorganisaties hebben dat begrepen en daarom is in 1926 al opge richt de Vereniging tot Bevordering van Slagersonderwys. Dat is een lange naam, maar die heeft dan ook het voordeel voor zichzelf te spreken. Om haar doel te be reiken is o.a. opgericht de Eerste Nederl. Slagersvakschool in Utrecht. Leerlingen, die het einddiploma van die school in hun zak hebben, voldoen aan de eisen die de Vestigingswet Kleinbedryf stelt t.a.v. de vakbekwaamheid én de handelskennis. In Leiden „op school In Leiden (cursusplaats van S.V.Ozyn in totaal vyf klassen „Leerlingcnstelsel", waarvan een eerste met 28 leerlingen, twee tweede klassen met samen 22 leer lingen en tenslotte twee derde klassen met samen 41 cursisten. De heer E. L. J. Peters uit Noordwyker- hout, drager van de Gouden Slagersring 1963, is hier de actieve vakleraar, die de toekomstige vakbekwame slager in zyn ban heeft door zyn enthousiasme en doordringende manier van lesgeven. A.V.O.-leraren zyn de heren L. Veerman. M. den Hertog, L. Boeyenga, W. F. van wyk en A. W J. van Gooi. Ook zy zetten de puntjes op de 1 in het belang van de cursisten. Voor het Leidse leerlingstelsel is de heer W. van der Bent. Slagersvak zeer gevarieer J Het slagersvak, men zal het uit deze uiteenzetting reeds begrepen hebben 19 zeer gevarieerd. Voor jongelui, met be gaafdheden en die willen aanpakken, staan in dit vak wegen open, welke naar succes voeren. De weg naar de top zit echter vol oneffenheden. Jongelui, die echter een volle inzet weten op te bren gen, zullen het doel bereiken, dat z(j zich voor ogen stellen. Een doel, dat straks een prachtige levensvulling geeft. Voor jongens, die zich nog een studierichting (vak) moeten kiezen, zouden wij willen zeggen „pak nu meteen de koe bij do horens". Wat er in de loop der eeuwen ook is veranderd op allerlei ge bieden van de menselijke sa menleving één ding is in wezen hetzelfde gebleven: nog altijd strijdt de mens tegen de ziekten die hem belagen. En de apotheker, die de wapens in ttjt/eze strijd verschaft, is dan ook i bijna zo oud als de bescha ving zelf. Echter, zijn beroep is mee geëvolueerd hij is niet meer de „pillendraaier" van enige generaties geleden. Met medische wetenschap is de apotheker meegegroeid tot een onmisbare vakman, zonder wie de medici lang niet de resul taten zouden kunnen bereiken die nu binnen hun vermogen liggen. is 1 f Tegenwoordig valt de taak van de apo- fVj Iheker op het gebied van de geneesmid- LS delenvoorziening uiteen in drie delen: hij heeft een bereidende, een controlerende en K i len adviserende taak. De meeste apothekers zijn zelfstandig 'jAjfevestigd en oefenen dus hun beroep uit i-^j in een apotheek. Niet alleen bereidt hij |Iq Jaar zelf medicamenten, hij controleert 1^ wk medicijnen, die niet door hem zelf irvaardigd zijn, en daarnaast wordt hij eeds meer de adviseur van de arts. Een groot aantal geneesmiddelen wordt genwoordig door de industrie vervaar- Igd. In deze industrie is er dan ook een ik voor de apotheker. Evenzeer liggen taken voor hem in het moderne zieken- tawezen, waar hij de centrale figuur voor heel de genees middelenvoorzie- ig, soms ook voor sterilisatie en desin- Doch het werkterrein van de apotheker zich nog veel verder uitstrekken. Er Ijn apothekers verbonden aan de farma- s N wtische inspectie van het Staatstoezicht de Volksgezondheid, apothekers kun- ton als scheikundige of als directeur ver- yi onden zijn aan een Keuringsdienst voor toren, er liggen mogelijkheden voor hen in universiteitslaboratoria, als gerechte ik scheikundige bij het Departement van Btitie, bij landbouwproefstations, bij NO-organisaties en wat dies meer zij. De apotheker is een vakman met zeer din? rote verantwoordelijkheden en zijn stu- dan oök een op academisch ni- Nu. Men kan farmacie studeren aan de >IeidioJ Diversiteiten van Leiden, Groningen, en Juli 'trecht en Amsterdam; voorwaarde is, dis M men 'n het bezit is van een einddiplo- teni 13 gymnasium-B of HBS-B. De studie jftnvat drie examens: het kandidaats-, en doctoraal- en het apothekersexamen, tadeert men vlot, dan is men in zeven kr klaar. yat zijn de vooruitzichten na deze stu- k? De Koninklijke Maatschappij ter be- deze ordering van de Pharmacie heeft gecon- even« Weerd, dat de laatste jaren de vraag tor apothekers stijgende is. In het bij- toder aan apothekers in de ziekenhuizen 1 3 in de industrie is een tekort. Ook bij worden e Keuringsdiensten van Waren en in an- toe ambtelijke functies zijn thans tal to plaatsen vacant, die door apothekers *>den kunnen worden bezet. Het staat DENAT ut, dat in de komende jaren de vraag RIJJ^ tor apothekers eerder toe- dan af zal ne- Het aantal studenten in de farmacie, thans jaarlijks aan de Nederlandse 'iversiteiten aankomt, zal moeten toene- Jto) om aan alle aanvragen in de komen- jaren te kunnen voldoen. Het slagersambacht, men zal het met ons eens moeten zijn, is een vak, dat door de eeuwen heen zijn be staansrecht heeft bewezen. Van de oude Babyloniërs is bekend, dat zij uitstekende vleesbereiders waren en van de Grieken uit de klassieke tijden weten we, dat ze worst kon den maken, waar de Griekse huis moeders dol op waren. Reeds de eerste mensen gebruikten vlees. Ze waren toen hun eigen slager. Maar toen er meer mensen kwamen, bleef niet iedere huisvader slachten, maar ontstond het slager-zijn als beroep. En dat is sindsdien zo gebleven. Wat zou echter de slager uit de mid deleeuwen grote ogen opzetten in dien hij kennis kon nemen van het slagersambacht anno 1964. De meest moderne machines staan te genwoordig de slager ten dienste. Uit onze kinderjaren herinneren wU ons het versje: „ga naar de markt en koop een koe". Een bezoek aan de Sla gersvakschool te Utrecht in Lelden, dat door de Vereniging tot Bevordering van Slagers Vak Onderwys als cursus plaats ls aangewezen, doceert men vrijwel dezelfde vakken heeft ons geleerd, dat voor het kopen van een koe een behoor- ïyke dosis vakkennis vereist ls. Schoon aan de haak dat slachten zo, dat er voor het dier niet de minste kwelling bestaat. In moderne slachthuizen, ook in Leiden, beschikt men over prachtige installaties voor het slach ten en de eerste bewerking van het vlees. En voor hen, die er geen gelegenheid toe hebben of om welke reden dan ook liever niet zelf slachten, staat in de slachthui zen geschoold personeel klaar om deze weet, gaat hU met taak te verrichten. Het geslachte rund moet „schoon aan de haak" en dat is echt geen werk, waaraan je een krullenjongen kunt zetten. De slager, die deze „schoon heid" aan de haak bereiken wil. moet na mely k een grondige kennis hebben van de bouw van het dier dat hy onderhanden heeft. Heeft hy het geslachte dier eenmaal in zyn zaak schoon aan de haak hangen, dan krijgt zyn vakmanschap een nieuwe vuurproef te doorstaan als de klant vraagt om...... ja en noem nu maar het een of ander. „Twee pond karbonade" „Een stukje bief van vyf ons" „Een. lekker ribstukje" of zc maar „Een mooi stukje vlees, slager". De slager moet niet alleen weten, waar hy een bepaald soort vlees vandaan haalt, hy moet dat vlees ook kunnen klaarmaken voor de keuken. En dat is een nieuw aspect van zyn vak manschap! Een goed slager fabriceert zelf worst en aan de worst, die een slager verkoopt, kan men zyn vakmanschap aflezen. Worstmaken is weer een vak apart. Naast vakman ook zakenman Een slager moet naast valkman ook zakenman zyn. Hy moet een verstandige inkooppolitiek volgen, zodat hij niet te veel en niet te duur inkoopt. Hij moet de Juiste machines aanschaffen. Hy moet een winkelinrichting hebben .die zo is, dat de klant er graag komt. Hy moet zijn pry- zen vaststellen, niet te hoog („Dan ga ik naar een ander") en niet te laag (dan verdient hy het zout in de pap niet Nu kan het best zyn dat je voor dat zakendoen niet veel voelt. Niet iedereen heeft zakenbloed in zyn aderen! Dat Ls huls. Bovendien is er in het slagersbe- geen tezwaar dan kun Je tóch ln het dr()( vo, laals voor chefs bedrtJfs- slagersbedrijf terecht. Dan wordt Je gezel. leiders, die uitstekende salarissen kunnen De vakbekwame gezel vindt In de sla- verdienen. gerij een prettige werkkring met vaste goed loon naar tisch onderricht en praktische werkzaam-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 29