Kleuters zien 'juf' als de autoriteit TV Verlangend Selectie Inwoning! Toerbeurt Streng... POORT TOT LEIDENDE TT i j i i functies in het Hor ecai-iio t elscliool HOTELBEDRIJF: VOORLICHTINGSNUMMER VAN HET LEIDSCH DAGBLAD 27 MEI 1964 Letten op, wijzen op. De kleuter doet de rest graag zelf. Geen dankbaarder werk dan dat met kinderen. Hierin ligt eigenlijk alles omsloten van een vak, dat vreemd genoeg beduidend minder aantreltkingskracht heeft dan het door zijn variabele aantrekkelijkhe den doet voorkomen. Vast staat zelfs, dat er dit jaar een te kort aan kleuterleidsters zal ontstaan. En dat voor een beroep, dat bui ten zijn wezenlijke inhoud van leuk werk" nog zoveel meer te bieden heeft: lange vakanties en korte werkdagen met weliswaar vastgestelde uren. maar toch met een grote vrijheid door het impro- visatietalent, dat bij het werken met kinderen een eerste vereiste is. Of schuilt het toenemende gebrek aan deze leidsters in de slechte be taling of in het (te) vermoeiende werk door te) grote klassen? De oorzaak is vaag en buiten-de- kleuterschool-staanden zullen zich niet onmiddellijk gaan verdiepen in die langzamerhand naar een pro bleem groeiende afdeling in het on derwijs. Alleen zij, die erin zitten, de kleuterleidsters zelf, zullen door gunstige kritieken op werk én op leiding de huidige situatie om kun nen buigen. Zij doen dat dan ook, fervent hun beroep verdedigend duidelijk hoorbaar de vele gunstige details ontrafelend en zich intussen afvragend waarom er zo weinig jonge meisjes zo weinig voor voe len STEEDS ANDERS Wij laten een 26-jarige kleuter- eidster aan het woord: „Iedere lag is weer anders, omdat ae kleuters iedere dag zo anders reageren". Zij, met haar zes jaar praktische ervaring, kent het vak en houdt ervan. Zij heeft het altijd willen worden, al toen ze tien jaar oud was en een buurvrouw-kleuter leidster wel eens mocht helpen. Zij wist meteen dat dit het was en volgde (het kan na drie jaar middelbare school of vier jaar mu lo) de twee jaar durende dagcur sus en daarna de twee jaar duren de opleiding voor de hoofdakte. In die opleidingsjaren al komt de praktijk, wat vreemd in het begin om als meisje van nog geen twin tig min of meer verantwoordelijk te zijn voor een groep kinderen van vier tot zes jaar, maar alras ontluikt dat vreemde naar het con stant willen-werken tussen kleuters. Dat werken met kleuters is overi gens niet alleen de hele dag met verf knoeien, met blokken sjouwen, zingen en wandelen, tekenen en verhaaltjes vertellen, knippen en plakken. Want daarachter staat voor haar een bijzonder goed merk baar degelijk deel van de oplei ding: pedagogie, psychologie, bio logie, handenarbeid, maatschappij leer, gymnastiekles, zélf tekenen, zélf muziek maken, zélf zingen. Voor meisjes, gespeend van aan leg voor die laatste drie zo belang rijke facetten moeilijk te overbrug gen in het begin, maar het moet omdat ééns kleuters van haar die elementen moeten leren. En daar bij blijft het punt, dat een klein, klein kleutertje zijn juf een klein, klein lesje geeft door haar erop attent te maken, dat haar tekening niet helemaal goed is. Kinderen zeggen alles. Zij ver anderen die wereld van de grote mens door hun onfeilaar alles-doen en alles-zeggen in een onschuldig allegaartje. Voor ken kan alles, voor hen moet (soms) alles. En de leidster, steunend op haar ervaring, vooral leunend op haar houden van kinderen, verlangend hun iets bij te brengen, moet er in slagen van dit wereldje geen brokkenboel te maken. Zij zelf leert iedere dag weer zij zelf weet iedere dag meer. De opgeschreven verhaaltjes uit de op- Ie id ingstijd veranderen in louter ge- improviseerde stukjes, de liedjes de charme van de oude, de woordspelingen in het nieuwe en dus beide spontaan aangegrepen kent ze uit haar hoofd, ze leert de kinderziel te doorgronden, ze kent het kind door \>an tijd tot tijd (geen plicht, maar gewenste vrije wil) zijn ouders te bezoeken en daarvan te leren wat terug te zeg gen als het kind op de eigen na- ieve manier een vrolijk of triest verhaal uit het ouderlijk huis ver telt. Ze speelt met haar kleuters, ze leert hun de eerste stappen naar de grote school zetten, ze voedt hen op haar manier op. En vooral luis tert ze om steeds weer te ontdek ken, dat de kleuters haar als autoriteitzien, want wat zij zegt en doet is meestal goed en daar kan zelfs de meest gedegen opvoe dende pa niet altijd tegenop. En dan luistert ze om steeds weer te ontdekken, dat kinderen soms een genadeloze kritiek hebben, op zo maar iets, zomaar iemand. En dat alles vangt ze op. Door haar op grondige theorie geschoei de praktijk, door het houden van kind en werk in kun totaliteit, door haar enthousiasme, spontaniteit, be grip en onvermoeibaar alles voor het kind willen doen. Daartegen over staat alleen maar ruim schoots voldoende) de onuitgespro ken dank van het kind HOSPES HOSPITl SACER - De gast is de gastheer heilig. Deze klassieke gedachte ligt ten grondslag aan de opleiding, die jongens (in de leeftijd van 17 22 jaar) en meisjes 1820 jaar) kunnen volgen aan de Horecaf-Hotelschool in Den Haag. Want al wordt het gast heerschap in de wereld der hotellerie dan betaald en raak lang niet slecht betaald), de man af de vrouw, die er niet van overtuigd is, dat een functie in de hotelwereld ook sterk dienend is, doet beter die rich ting niet m te slaan. Dit professioneel gastheerschap ta het groot, vaak ten onrechte voor een hoogst romantische bezigheid gehouden, vereist een grondig vakmanschap, talenkennis, organisatietalent en uiteraard een duidelijk vermogen om met gasten en on dergeschikten om te gaan. Het is deze op leiding, die de Horecaf-Hotelschool geeft tijdens een 2- of een 3-jarige cursus. een 6-j. hbs of gymnasium, dan wel een mulo-diploma. Een tweejarige opleiding is mogelijk voor de bezitters van een hbs- of gymnasiumdiploma. (ca. 15 meisjes uit de le klassen). Alle overigen bewonen tijdens de cursus het Badhotel dat wil zeggen, tot begin mei. In het midden van die maand moet het hotel weer vrij zijn voor de gewone zo mergasten. Eind september komt het Bad hotel dan weer t *r beschikking. Ieder jaar weer richten veel jongens en meisjes verlangende blikken op deze mid delbare nijverheidsschool (nu nog ietwat kamperen aan de Assendelftstraat en in het Badhotel, over enige tijd aan de Brus selsestraat, Scheveningen). Dat moet wel een hele mooie opleiding zijn, zo hebben ze horen vertellen, en je leert er van al les. Dit is juist. Ze bedenken er mis schien niet bij, dat die opleiding behalve mooi ook veeleisend is en dat de school jaarlijks minder plaatsen biedt dan het aantal aanvragen bedraagt: er zijn 2 3 maal zoveel geroepenen als uitverkore nen. Aan welke eisen moeten de geroepenen In ieder geval voldoen? Voor de 3-jarige cursus verlangt de HHS het bewijs van onvoorwaardelijke toelating tot de 4e klas eee H hbs ai tot de Ie klas van Het grote aantal aanvragen maakt strenge selectie noodzakelijk: er wordt een uitgebreid onderzoek naar de ge schiktheid voor het beroep ingesteld. Een psychotechnisch onderzoek is daarbij ver plicht De opleiding omvat praktische vorming (keuken, bediening), technische vakken (keukenleer, drankenkennis enz.), talen, commerciële en meer algemeen vormen de vakken, zoals staatsinrichting en socio logie. Er is een leerling van de HHS, die vlak tegenover het Badhotel m Scheveningen woont. Maar evenzeer voor hem als voor alle andere ca. 160 leerlingen geldt on voorwaardelijk de eis, dat zij tijdens de opleidingsjaren intern zijn. Een stukje in ternaat bevindt zich nog in het vroegere Aurora-hotel aan de AssendeHtstraa-t n, bed opmaken, stoffen, half acht kant en klaar aan het ontbijt, 's avonds van zeven tot negen verplichte studie, Cvoor eerste- en tweede-jaars) half elf binnen, elf uur rust op de kamer. Ook het eigenlijke schoolleven wijkt go- heel af van wat de leerlingen op mulo of hbs gewoon waren. Zij worden bij toer beurt een week betrokken bij praktisch# diensten zoals het werken in de keuken, receptie, samenstelling van menu's, als kelner serveren één week praktijk wordt afgewisseld met twee weken theo Bovendien omvat ieder cursusjaar naast een gewone „schoolperiode" (15 sept.15 mei) ook een stage (1 juni1 sept.). In die tijd worden de HHS'ers tegen een ze kere betaling te werk gesteld in Horeca bedrijven overal in het land. Hun salaris mogen zij voor de helft houden, van de rest worden boeken gekocht en talrijke ex cursies betaald. Ook buiten de stage-periodes treden de leerlingen wel in het bedrijfsleven aan. Zij verlenen vaak assistentie bij grote re cepties en diners.Als men bedienend per soneel ziet met de initialen HHS op de re vers van het witte jasje, weet men met de leerlingen van de Horecaf-Hotelschool te maken te hebben, op weg naar leiden de functies in de wereld van de hotellerie. Waarom die eis van inwoning? Dit zegt directeur mr. S. Bartlema: „Het k goed, dat de leerlingen intensief met elkaar op trekken. In de sfeer van het hotel zullen zij later ook voortdurend met mensen moe ten omgaan, zonder veel privacy". Ieder een 'n lid van een leerlingenvereniging die hier geheel in de stijl niet „korps" heet maar „confrérie". Deze broeder- (en zuster-)schap zorgt voor de jaarlijkse ge moedelijke ontgroening m september en belegt sport- en andere evenementen. Het internaatsleven, zo bewijst de prak tijk, betekent voor de aankomende leer lingen een duidelijke overgang naar een kleine maatschappij, met geheel eigen stelregels. Zoals kwart voor zeven op, biedt werk aan technici en ambachtslieden De selectie is streng. Dit heeft tot ge volg, dat het aantal afvallers betrekkelijk gering is. En de afgestudeerden van de HHS genieten in de wereld van de vak genoten een goede reputatie. De kansen op emplooi zijn voor de houders van een di ploma op het ogenblik uitstekend. De meesten beginnen als assistent van de di rectie of als chef-receptionist en gaan op deze wijze naar de top. Die top blijkt niet zelden snel bereik baar. Terwijl dit artikel werd voorbereid kreeg een der leraren een telefoontje: een 26-jarige leerling liet even weten, dat hij was benoemd tot adjunct-directeur van een vooraanstaand hotel in de hoofdstad Niet voor iedereen is het pad omhoog even effen. Maar de mogelijkheden voor hen, die deze veelzijdige opleiding hebben gevolgd, zijn talrijk. MEN MOET als „afgestudeerd HBS-er" natuurlijk niet denken van de ene dag op de andere tv-ster, programmapre sentator of regisseur te kunnen worden, maar een feit is, dat de televisie een steeds belangrijker wordende arbeids markt biedt. Het aantal zenduren neemt jaarlijks toe en zeker nu in oktober aanstaande de omroepen ook op het tweede net met eigen produkties zullen komen, is ook de vraag naar personeel groter dan ooit. Speciaal de NTS, het overkoepelende te levisie-orgaan der omroepen dat belast Is met de technische uitvoering der tv- programma's, kan veel jonge mensen gebruiken. En het zijn heus niet alleen de jongens met een HBS- of een Mulo diploma die hier welkom zijn: het enor me NTS-bedrijf heeft juist ook grote behoefte aan ambachtelijk personeel, als schilders, stoffeerders, meubelma kers, timmerlieden en evenzeer aan ty pistes en administratief personeel. De ze ambachtslieden kunnen een interes sante werkkring vinden op de afdeling decorbouw, die een belangrijk onder deel van de NTS uitmaakt en waar natuurlijk ook kunstzinnige lieden (bij voorbeeld van de kunstnijverheids school) als decorontwerpers niet ge mist kunnen worden. Wel een middelbare opleiding is vereist voor diegenen die direct bij het televi siemaken betrokken willen zijn: came- ralieden. De NTS vraagt zelfs bij voor keur foto vakschool, of ten minste een intense en bewijsbare belangstelling voor het beeldaspect (fotografie, film). Uit de goede cameraman groeit vaak de „floormanager" en de televisiere gisseur, zogoed als ook een script-girl regie-assistente kan worden en later re gisseuse (zoals Ellen Blaaser). De NTS en de omroepen hebben voor de technische beroepen een gezamenlijke opleiding in het leven geroepen. Óm toegelaten te kunnen worden moet men eerst als personeelslid in dienst treden (en na beëindiging van de opleiding ten mmste 2 jaar lang blijven). De cur sisten krijgen van de aanvang af al salaris. De eerste drie maanden zijn de lessen voor toekomstige radio- en tv-mensen hetzelfde: een basisopleiding elektronica en natuurkunde. Dan volgt een scheiding tussen de opleidingen voor beeld- en geluidstechnicus, waar na nog weer een maand later de op leiding voor geluidstechnicus weer wordt gesplitst in radio- en tv-geluid. Deze cursus voor het „technisch bedie ningspersoneel" is moeilijk. Veel sim peler is de opleiding tot filmmontage- technicus. Momenteel bestaat er bij de NTS in verband met het 2e net nog een soort gecomprimeerde stoomcursus, maar de volgende grote gezamenlijke cursus begint dit najaar. Sollicitanten dienen zich te richten tot de overkoe pelende personeelsorganisatie van de NRU en de NTS te Hilversum. Zoals bekend bestaat er van de NTS ook een regiecursus, die weliswaar zeer be langrijk Is, doch die in dit verband weinig ter zake doet, omdat alleen ge vorderd personeel der omroepen hier voor In aanmerking komt. Deze op leiding is gevestigd In Kasteel Groene- veld te Baarn. De kleinkunstcursus van de NRU van 1961'63 Is een experiment geweest dat weliswaar geslaagd mag worden ge noemd, doch dat vooralsnog niet heeft geleid tot continuering van de opleiding op dit gebied, evenmin als de omroe pen de hoorspelcursus hebben voortge zet. Hetgeen niet wegneemt dat er voor ar tistieke jongelui natuurlijk nog genoeg kansen liggen In deze sector; wie zich geroepen voelt kan zich het beste zelf op de hoogte stellen bij de omroepen. Ook in dit vak geldt: men heeft meer kansen naarmate men beter beslagen ten Ijs komt. Het Is daarom wellicht interressant te weten dat aan de toneel scholen tegenwoordig speciale opleidin gen bestaan voor film, radio en tele visie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 21