Hollandse Kettingfabriek N.V. JONGENS MODINETTE is een nuttig en uitstek vrouwelijk beroep Hoe word ik kapster? handzetters leerling-handzetters en leerling-drukker Drukkerij E. J. Brill H School TECHNICUM OPLEIDING PERQUIN-ROTTEVEEL Wenst u van betrekking te veranderen, Schottel Nederland N.V. afd. scheepsbouw Warmond geschoolde plaatwerkers, leerling-plaatwerkers, elektrisch lassers, bankwerkers-monteurs, bankwerkers-pijpfitters. RADIOTECHNICI AVOND MULO GELD VERDIENEN en een VAK LEREN? BINDERIJ VAN DEN BERG N.V. H VAN RIJMENAM N.V. LEERLING BOEKBINDERS PLAATWERKERS BANKWERKERS eni „DE SLEUTELBLOEM" eindexaminandi 1964 van de Middelbare Scholen assistent-accountant ERVAREN FACTURISTE-TYPISIE VOORLICHTINGSNUMMER VAN HET LEIDSCH DAGBLAD 27 MEI 1964 De Stichting Vakopleiding Confectie-Indus- trie (V.O.C.) is in het leven geroepen door de werkgevers- en werknemersorganisatie geza menlijk. Zij beoogt jonge meisjes te helpen hun plaats in de confectie-industrie te vinden. Mo derne inzichten hebben doen beseffen, dat het Opleiding in bedrijf en school Als vorm van opleiding Is het leerlingstelsel gekozen (officieel erkend by Koninklijk Besluit van 3 september 1955). Dit houdt in. dat er met mede werking van de V.O.C. een leerovereenkomst wordt afgesloten tussen de ouders of verzorgers van de leerling en het bedrijf, waar het meisje gaat werken. De werkgever verbindt zich het meisje op te leiden volgens een door de stichting vastgesteld en door de overheid goedgekeurd programma. De V.O.C. houdt toezicht op de opleiding, waarvoor controleurs zijn aange steld. De stichting V.O.C. zelf staat onder toezicht van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. kennis en het verhelpen van een voudige storingen, artikelkennis en bedrijfshygiëne. By deze lessen is gezocht naar voor de meisjes aantrekkeiyke vormen. Zo wordt byv. artikelen kennis soms gegeven in de vorm van een kwartetspel of bedryfsken- nis als hersengymnastiek. De er varing leert, dat dit byzonder ge waardeerd wordt door de meisjes. Om de instructrices in staat te stellen de meisjes met meer peda- gogisch-psychologisch begrip tege moet te treden, heeft de VOC in samenwerking met het Nederlands Paedagogisch Instituut voor het Bedryfsleven een instructricecursus ingesteld. noodzakelijk is. dat een meisje zich op haar plaats voelt bij het werk dat zij doet. Om dit te bereiken is een opleiding gecreëerd, die een ge leidelijke overgang schept van school naar werk, een overgang, die aangepast is aan de aard van het karakter van een jong meisje. kent het meisje hierin op, wat zij heeft geleerd of gedaan. Regel matig neemt zy het ter controle mee naar huis. Onze ervaringen hiermee zijn gunstig. Grote variatie in programma De opleiding wordt deels in het bedryf gegeven, deels op een ny- verheidsschool voor meisjes. Omdat de organisatoren er naar gestreefd hebben, de vorm van groepsonder- wys aanvankeiyk te bewaren, ont vangen de meisjes tezamen in het bedryf zowel de theorie als de naailessen. Zo'n groepje vormt meestal een eenheid die in vele ge vallen ook intact biyft als het leer jaar om is. Dit groepsverband wordt door de meisjes zeer op prys gesteld, werkt positief op htm prestaties en beschermt ze tegen eventuele ongunstige invloeden van al te ervaren ouderen. Voor het naaionderricht is in elk bedryf een instructrice aangesteld, die de meisjes geleideiyk de nodige handelingen leert, zy geeft ook, bygestaan door anderen uit het be dryf, enkele uren per week theorie les. Hieronder vallen: machine- Controle Omdat het in het belang van het meisje is, dat zowel de ouders als de toezicht houdende controleurs van de VOC voortdurend op de hoogte blyven van de vorderingen van de leerling, wordt een werk boekje bijgehouden. Dagelyks te- School en examen Het is duidelyk, dat het jonge meisje er op den duur niet vol doende aan zal hebben, dat zy een opleiding in de confectie-industrie heeft gehad. Tenslotte zyn zy onze moeders van morgen. In de oplei ding is dan ook opgenomen acht uur per week algemeen vormend onderwys buiten het bedryf. Dit onderwijs wordt gegeven aan een nyverheids school voor meisjes in speciaal voor de opleiding uitge kozen vakken. Het zyn voor het meisje aantrekkeiyke vakken: ko ken, babyverzorging, hygiëne, gym nastiek en natuurlijk wat taal en rekenen. Wanneer het leerjaar cm is, volgt een tweedelig examen. Dat gene wat het meisje in het bedryf geleerd heeft, wordt op de ene helft van het examen ondervraagd. Het algemeen, vormend onderwijs van de nyverheidsschool is de stof van het andere deel. De meisjes, die voor beide delen zyn geslaagd, ont vangen het officiële diploma „con- fectie-naaister (modinette)" van de VOC en een zilveren speldje als beloning. Welke meisjes Hoewel de officiële eisen van toe lating zijn, dat het meisje haar leerplicht heeft vervuld en min stens zes klassen lager onderwys heeft genoten, biykt in de prak tyk, dat niet elk meisje, dat aan deze eisen voldoet, ook geschikt w> om de opleiding te volgen. Om het vak van modinette te kunnen uitoefenen is het nodig, dat het meisje over een zekere handvaardigheid beschikt, zy moet het bovendien prettig vinden dag in dag uit met haar handen bezig te zyn. Omdat de opleiding in groepsvorm geschiedt, welke in het algemeen ook daarna gehandhaafd blijft, is het nodig, dat het meisje tot samenwerking in staat en be reid is. Het AVO-deel van het examen, biykt elk jaar weer voor sommige meisjes een struikelblok te zijn. Diegene, die na zes klassen lagere school enkele jaren huishoudschool gevolgd hebben, slagen meestal zonder moeite. De meisjes, die aan de minimum eis voldoen -- uit sluitend zes jaar lager onderwys moeten echt wel hun best doen om Altijd nuttig Samenvattend kunnen wy dus zeggen, dat de stichting VOC een moderne, aangepaste opleiding biedt, die het meisjes mogeiyk maakt geleideiyk hun plaats in de confectie-industrie te vinden en die er bovendien naar streeft, hen zoveel mogelyk plezier in hun op zichzelf niet ongezellig werk te la ten vinden. Hiermee legt de VOC de basis voor het vak van modi nette, een nuttig en vrouweiyk vak, waar het meisje altijd iets aan heeft. Het is bovendien een beroep, waarin zy ook op latere leeftyd eventueel terug kan keren, als omstandigheden haar zouden noodzaken in het onderhoud van haarzelf of van haar gezin te voor zien. OPLEIDINGEN BEJAARDENZORG De (algemene) Stichting Oplei dingen Bejaardenzorg zal zeer bin nenkort de werving voor haar sep- tembercursussen voor de 2-jarige opleiding tot be jaar denhelpster star. ten. De opleiding wordt in samenwer king met het Nyverheids Onder wys gegeven. Per september as. is het aantal opleidingsmogeiy kheden uitgebreid, zodat in de volgende plaatsen de bedoelde bejaarden- helpstersopleiding gevolgd kan wor den: AMSTERDAM: Amsterdamsche Huishoudschool, Zandpad 5. HAARLEM: Tweede Haarlemse Huishoud- Wevers werken-en gelukkig - niet meer onder gaslicht De tyd is en gelukkig ver voorby, dat de Leidse wevers onder gaslicht werkten. In moderne fa brieken en onder gunstige sociale voorwaarden, nemen zy thans deel aan het produktieproces. In tegen stelling met vorige eeuwen, wordt hen thans de mogelijkheid gebo den geheel in het werk op te gaan. In vele gevallen: om b.v. een mo dern weefgetouw te bedienen wordt zeer veel vakkennis gevraagd, kun nen zy thans ook op eigen initiatief werken. Doch daarvoor en nu nemen wy maar één facet van het gevarieerde textielambacht onder de loep is een gedegen opleiding vereist. Opleiding ook in Leiden Met ingang van september a.s. zal van de Vakschool voor Meisjes aan het Rapenburg alhier ook de mogelykheid bestaan om te worden opgeleid tot kapster. I. Opleiding leerling-kapster: Duur 1 jaar. Toelatingseis: ge tuigschrift primaire opleiding. Be doeld voor meisjes, die graag kap ster willen worden, maar die nog geen 15 jaar zyn. Dagelyks school maar 1 dag in de week de praktyk. Dit jaar is een voorbereidings jaar, waardoor ze het volgende jaar met meer ontwikkeling en meer vorming in de richting van het ge kozen beroep de maatschappij in gaan. II. Medewerking aan de 2-jarige opleiding tot kappersbediende vol gens het leerlingstelsel: Deze opleiding gaat uit van de Stichting Vakopleiding in het Kap- persbedrijf. Deze nieuwe wyze van opleiden zal alleen plaats vinden in Eindho ven. Haarlem, Leiden en Utrecht. Toelatingseisen: 15 jaar—21 jaar. 8 jaren onderwys, waarvan tenmin ste 1 jaar vervolgonderwijs. Men werkt op arbeidsovereen komst in een kapperszaak en gaat 1 dag per week. voor 8 lessen naar school. Dit is 5 lessen op de ge noemde huishoudschool aan het Rapenburg en 3 lessen op de kap- persschool. Voordeel van deze opleiding: Klaar in 2 jaar inplaats van in 3 jaar; Meisjes hoeven niet naar de avondschool; Minder kosten aan de opleiding verbonden dan op de be kende wyze van 3 jaar avond school. LEIDEN: Vakschool burg 23. GOUDA: Goudse Huishoudschool, Jan van Renesseplein 1. DEN HAAG: School voor Werkende Meisjes, Falckstraat 11b. ROTTERDAM: Mr. Johannes Drostschool, Car- nissesingel 20. ROTTERDAM: 3e Nyverheidsschool voor Meisjes, Schinkelstraat 23. De cursisten worden opgeleid voor het diploma, bejaardenhelpster van de Nederlandse Federatie voor Be jaardenzorg. De opleiding duurt 2 jaart. Er wordt één middag/avond per week les gegeven, gedurende 40 weken per jaar. Het lesprogramma is zeer afwisselend en vanzelfspre kend volkomen afgestemd op de werkzaamheden die de meisjes heb ben te verrichten. De cursisten zyn werkzaam in bejaardentehuizen of hebben het plan in de bejaarden zorg te gaan werken. Tydens de opleiding wordt in de volgende vakken les gegeven: Godsdienstige of geestelijke vor ming c.q. oriëntering; In de Leidse Ambachtsschool worden daartoe de eerste stappen gezet. Een drie-jarige cursus leidt Meisjes, Rapen- hier op voor het diploma leerlin genstelsel Betex. Terwyl de jeug dige textielarbeider —J— doet, volgt hy in de Ambachtsschool een cursus vaktheorie en algemeen vormend onderwys. Moest deze kennis tot voor kort in de avond uren vergaard worden, sinds vorig jaar is deze opleiding omgezet in een dagcursus. Vier dagen werkt men nu in de onderneming, terwyl wekelyks één dag (met behoud van loon) is gereserveerd voor de Am bachtsschool, waar men vorig jaar met twee eerste klassen is begon nen. Vooral nu men omgeschakeld is op dagonderwys, is de belang stelling sterk gestegen. Een grote dit onderwys. Men „doktert" er reeds jaren aan, doch nog steeds zonder succes. Huishoudeiyke vorming; Algemene ontwikkeling; Algemene oriëntering t.a.v. de bejaardenzorg; Omgang met bejaarden; Hygiëne en huiseiyke ziekenver zorging; Handenarbeid en tydsbesteding. In onze MODERNE DRUKKERIJ is plaats voor JONGENS, die in 4 jaar het vak goed willen leren, tenminste 7 jaar lager onderwijs hebben gevolgd, niet meer leerplichtig zijn en niet ouder dan 16 jaar, kunnen voor deze opleiding in aanmerking komen. De opleiding vindt plaats in het bedrijf en een dag per week aan een technische school. Reeds tijdens de opleiding wordt een goed loon verdiend. In het grafisch bedrijf gelden goede sociale voor zieningen. Bij aanmelding schoolrapporten medenemen. r, Ictr P'onteynstr. 2 (einde Lammenschansweg) "£JB Leiden. OGERE rOLYTECHN.OCHOOL OPGERICHT 1903 Dir. Prof. ir. E. S. Pacejka Opleiding tot tekenaar, opzichter H BOUWKUNDE GEWAPEND BETON STAALCONSTRUCTIE WEG- EN WATERBOUW WERKTUIGBOUW ELEKTROTECHNIEK VLIEGTUIGBOUW TECHNICUM SCHEEPSB0UW Beginners en wiskundig: niet voldoende gevorderden kunnen een vooropleldlngs- cursus volgen. Er worden geen bijvakken gedoceerd, daardoor Interessante en grondige, doch zo kort mogelijke studie. Bespreking met de dlrekteur na telefonische afspraak. Begin cursus 7 september. Prospectus op aanvrage - Rotterdam, Eendrachtsweg 26-27, Tel. 010-135575. onder directie van Th. Perquin, leraar Boekhouden M.O. Opleiding voor Praktykexamen Boekhouden (Associatie). Praktijkexamen Moderne Bedryfsadministratie (M.B.A.) Staatspraktykexamen voor Bedryfsadministratie (SP.D.). PLANTSOEN 53 - LEIDEN - TELEF. 01710—24753 omdat uw tegenwoordige werk U niet langer voldoening schenkt en bent U de goede vakman die prijs stelt op interessant, gevari eerd en verantwoordelijk werk met dienovereenkomstige waar dering, solliciteer dan eens bij IN ONS BEDRIJF KUNNEN WIJ PLAATSEN: Aanmelding dagelijks van 7.45 tot 1730 uur aan de werf VEERPOLDER 5 te WARMOND. TELEFOON 01711—433 en na telefonische afspraak ook 's avonds. By het Laboratorium voor Elektronische Ontwikke. lingen voor de Krijgsmacht, Haarlemmerstraatweg 7, te Oegstgeest, kunnen worden geplaatst enige tuur zoals radar, automatische besturingen en rèken- apparatuur in samenwerking met ingenieurs en h.U.-ers. vyfdaagse werkweek; gunstige vakantieregeling: vakantie-uitkering van 4% van mogelykheid tot deelneming aa regeling voor rijksambtenaren pensioenregeling na 2 jaar. het jaarsalaris; a de premie-spaar- Middelbare Land- en Tuinbouwschool „WARMONDERHOF" WARMOND TELEFOON 01711—315 Erkende land- en tuinbouwopleiding voor jongens en meisjes: landbouw, veeteelt, groente-, fruit- en sierteelt, kruidenteelt. Theoretisch onderwys gecombineerd met praktyk op eigen bedryf. Beginselen van de biologisch-dynamische landbouw. Algemene vorming (vreemde talen). De leerlingen zyn in principe intern. Min.-leeftyd 16 jaar. By vooropl.: ulo of 3 j. v.h.m.i. is de opleiding 3-jarig; by diploma h.b.s.-b of gymn. 2-jarig. Prosp. op aanvraag by de adm.: Oranje Nassaulaan 10. Oegstgeest plezier toegaat. Een avondschool waar je i Vraag het onze leerlingen Wy hebben een drie-jarige opleiding voor de officiële mulo-examens A en B en indien nodig een voorberei dende klas. De A-opleiding is tevens de weg naar het Middenstandsdiploma. Laat U nu inschrijven tV Kleine klassen. Jeugdig, enthousiast personeel. Modern onderwys. Gezellige sfeer. Boeken in bruikleen. Inlichtingen en prospectus Wie zijn vak kent... heeft de toekomst! maar hoe is het mogelyk dat jongelui tegelyker. Steekt Uw licht op over inschryving in het leerlingenstelsel-voor-boekbinder by Groenesteeg 5A Leiden Inlichtingen buiten de kantooruren worden ook gaarne verstrekt, maar maakt U dan eerst even een afspraak. TELEFOONNUMMER 2.5.0.7.7. Boekbinderij en Lederbewerking beeft plaats voor JONGENS van 14—15 jaar, die niet meer leerplichtig zyn en 7 leerjaren (ook mogelyk 6 leerjaren en 1 jaar mulo of ambachtsschool) met goed gevolg hebben door lopen kunnen in ons bedryf opgeleid worden. De opleiding in dit mooie vak bestaat naast praktisch werk in ons bedryf uit lessen op de Dagvakschool (één dag per week) en duurt 4 jaar. Tydens de opleiding genieten de leerlingen een hoog loon en goede sociale voorzieningen. Waarschyniyk weet je nog niet wat het Boek-M bindersvak inhoudt, wy wiUen je dit graag laten zien. Kom eens praten by Personeelszaken, Fruitweg lj Den Haag; of vraag je ouders telefonisch een afs™-a«i te maken. Telefoon (070) 325850, toestel 66. AFGESTUDEERDEN van de L.T.S. krygen by ons u* veelzydige praktische scholing! scheepsbouw, apparatenbos staalconstructies, enz) MACHINEFABRIEK EN CONSTRUCTIEBEDRIJF Zwitser N.T KATWIJK AAN ZEE. Fabriek en kantoor aan c Haringkade. Stichting voor ontwikkeling en ontspanning voor meisjes werkzaam in bedrijven. Voor de nieuwe cursus koken, naaien en nog vele andere leuke vakken, kunnen meisjes vanaf 15 jaar zich opgeven. i 7—8 uur >(K vragen voor hun kantoor te 's-Gravenhage voor de functie van Geboden wordt een gevarieerde werkkring met uitstekende toe komstmogelijkheden, gesteund door een goede opleiding en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Vergoeding van studie kosten. Sollicitaties, schriftelijk of mondeling worden gaarne ingewacht aan het kantooradres: WASSENAARSEWEG 2, 's-GRAVENHAGE, TELEFOON 182 23 4 gouden en zilveren sieraden) kunnen direct met of zonder l.t.s.-diploma. Ook zy, die geen l.t.s. gevolgd hebben kunnen solliciteren. Voor hen bestaat een aangepaste cursus, zodat ook zy voor dit diploma kun nen worden opgeleid. Schrifteiyke sollicitaties of persoonlyke aanmeldingen by de HOLLANDSE KETTINGFABRIEK N.V., Leidseweg 219, Voorschoten. (In het gebouw van de Zilverfabriek). N.V. METAALWARENFABRIEK „RIJ ME FA" vraagt op korte termijn voor het kantoor van haar nieuwe fabriek Rooseveltstraat 14 - Leiden - Telefoon 26941 VEREISTEN: minstens m.u.l.o.- en typediploma Zelf standig en accuraat kunnende werken. GEBODEN: aantrekkelijke werkkring en goed salaris. 5-daagse werkweek. Sollicitaties: iedere dag ven 1012 en van 25 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 20